vilk_herb

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

S P R E N D I M A S

DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. B-TS-1053

Vilkaviškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 18 ir 22 punktais, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 79 punktu, įgyvendindama Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. B-TS-978 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Sporto plėtros ir jaunimo programos 3 tikslo „Didinti paslaugų jaunimui patrauklumą“ 2 uždavinio „Skatinti jaunimo aktyvumą ir iniciatyvumą“ 3 priemonę „Jaunimo užimtumo programa“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.                  

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Algirdas Neiberka

 

 

PATVIRTINTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. balandžio 29 d. sprendimu

Nr. B-TS-1053

 

 

 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 metų JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

 

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa (toliau – Programa) siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir sudaryti galimybes jaunimui susipažinti su darbo rinka renkantis ateities profesiją.

2. Programa skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 29 m., deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas, profesinėse (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.) ar aukštosiose mokyklose, dalyvaujant Programoje ne ugdymo proceso metu (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus). Programos vykdymo laikotarpis bei tinkamos finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo birželio 1 d. iki spalio 31 d.

3. Programa įgyvendinama Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis programoje nustatyta tvarka, vykdoma Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

5. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu) Vilkaviškio rajono savivaldybėje.

6. Programos uždaviniai:

6.1. Didinti jaunimo motyvaciją vasaros atostogų metu kaip vieną iš užimtumo priemonių pasirinkti sezoninį darbą.

6.2. Padėti jaunimui integruotis į darbo rinką.

6.3. Pagerinti jaunimo profesinį orientavimą, siekiant įgyti reikalingus gebėjimus, ugdyti jų įgūdžius;

6.4. Užtikrinti mentorystę projekto metu siekiant palaikyti (palydėti) jaunus žmones ir padėti ugdyti ir įsivertinti įgytas bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

6.5. Remti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančius darbdavius, pagal Programą įdarbinusius jaunimą, kompensuojant darbo vietos išlaikymą pagal Programoje numatytą tvarką.

6.6. Skatinti bendradarbiavimą su Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi.

 

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS DALYVIAI

 

7. Dalyvauti Programoje gali:

7.1. darbdaviai:

7.1.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, kuri veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

7.1.2. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

7.1.3. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos organizacijos (ūkininkai), kurie veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

7.1.4. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

7.2. Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje savo gyvenamąją vietą deklaravęs jaunas žmogus:

7.2.1. nuo 14 iki 29 m., besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.) ar aukštosiose mokyklose  (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus).

7.2.2. nuo 14 iki 21 m., besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus).

8. Dalyvauti Programoje negali:

8.1. jauni žmonės toje pačioje darbovietėje, kurioje ketina dirbti Programos įgyvendinimo laikotarpiu, bet yra įdarbinti anksčiau kaip einamųjų metų birželio 1 d.

8.2. darbdavio šeimos nariai.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VIEŠINIMAS IR VYKDYMAS

 

9. Informacija apie Programos įgyvendinimą viešinama Vilkaviškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt. Informaciją ir konsultacijas apie Programos įgyvendinimą teikia savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorius.

10. Darbdavių ir jaunimo įsitraukimas į Programą bei vertinimas vyksta tokia tvarka:

10.1. Programos III skyriuje nurodyti dalyviai (jauni žmonės), susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi registruotis pateikdami el. paštu danguole.gudeliauskiene@vilkaviskis.lt užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Registracijos forma ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti pateikiami nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki  birželio 10 d.

10.2. Programos dalyvių atitiktį Programai pagal Programos 7 ir 8 punktus vertina Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurios darbą organizuoja savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.

10.3. Darbo grupė, patikrinusi informaciją apie dalyvių atitiktį Programai, per 5 darbo dienas nuo registracijos pabaigos teikia tvirtinti Programoje dalyvaujančių asmenų ir rezervinių  dalyvių sąrašus administracijos direktoriui.

10.4. Jeigu norinčių dalyvauti Programoje yra daugiau, nei Programai skirta lėšų, pirmenybė teikiama Programos 14.9 punkte nurodytai finansavimo tvarkai, Programos 7.2.2. papunktyje nurodytam jaunimui ir atrenkami tie dalyviai, kurie pateikė registracijos formas ir kitus dokumentus įsidarbinti anksčiau, pagal registracijos datą ir laiką.

10.5. Finansavimas skiriamas Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į darbo grupės rekomendacijas ir į bendrose registracijos formose pateiktus duomenis.

11. Su tinkamais Programos dalyviais pasirašoma nustatytos formos trišalė sutartis tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos, darbdavio ir įdarbinamojo (3 priedas) ar dvišalė sutartis, sudaryta tarp Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos (darbdavio, atvejais, kai Savivaldybės administracija pati įdarbina jaunimą) ir įdarbinamojo (4 priedas), kuriose aptariamos pagrindinės Programos sąlygos.

12. Darbdavio ar jaunimo iniciatyva nesudarant sutarties ar ją nutraukus anksčiau negu nustatytas terminas, keičiamas Programos 10.5 papunktyje nurodytas administracijos direktoriaus įsakymas, numatant galimybę finansuoti prioriteto tvarka rezerviniame tinkamų dalyvių sąraše esančius dalyvius, proporcingai biudžete skirtai lėšų sumai.

13. Pasirašytos sutartys registruojamos ir vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

FINANSAVIMAS

 

14. Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų lėšos kompensuojamos šia tvarka:

14.1. Darbdaviui per mėnesį kompensuojama ne daugiau:

14.1.1. 350 (trys šimtai penkiasdešimt) eurų iš valstybės biudžeto lėšų už jauną žmogų, nurodytą Programos 7.2.2 punkte, įdarbintą visu darbo krūviu;

14.1.2. Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, sumokėtos, vadovaujantis teisės aktais, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui, iš Savivaldybės biudžeto lėšų už jauną žmogų, nurodytą Programos 7.2.1 punkte,  įdarbintą visu darbo krūviu Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje.

14.2. Jeigu jaunas žmogus dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal dirbtas darbo dienas (valandas).

14.3. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį (2 mėnesius):

14.3.1. 700 (septyni šimtai) eurų iš valstybės biudžeto lėšų už vieną įdarbintą jauną žmogų, nurodytą Programos 7.2.2 punkte;

14.3.2. Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas dviejų mėnesių minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, sumokėtos, vadovaujantis teisės aktais, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotos draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondui, iš Savivaldybės biudžeto lėšų, už vieną jauną žmogų, nurodytą Programos 7.2.1 punkte, įdarbintą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje.

14.4. Vienam projekte dalyvaujančiam darbdaviui galima kompensuoti ne daugiau kaip 7 dalyvių įdarbinimą, išskyrus, jei darbdavys yra Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, dalyvių skaičius neribojamas, bet vienoje seniūnijoje tuo pačiu metu galima įdarbinti ne daugiau kaip 4 jaunus žmones.  

14.5. Tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos ir apmokėtos nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis. 

14.6. Kompensacija darbdaviui mokama, jei įdarbintas jaunuolis dirbo ne mažiau kaip dvi savaites (10 darbo dienų), išskyrus, jei darbdavys Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, tai kompensacija mokama nuo pirmos darbo dienos.

14.7. Darbdavys, siekdamas gauti jauno žmogaus, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai per sutartyje nurodytą laikotarpį kartu su lydraščiu pateikia sutartyje nurodytus jauno žmogaus įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus: darbo sutarties kopiją, pareigybių kopiją, darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją, darbo užmokesčio priskaitymo ir  išmokėjimo žiniaraščio kopiją, darbo užmokesčio išmokėjimą pavirtinančio dokumento (mokėjimo pavedimo banko išrašo, kasos išlaidų orderio) kopiją.

14.8. Finansavimas pagal Programos 7.1.1 papunktyje nurodytiems darbdaviams skiriamas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) ir gali dalyvauti 7.2.1 papunktyje nurodytas jaunimas.

14.9. Finansavimas pagal Programos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 papunktyje nurodytiems darbdaviams skiriamas iš Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų) ir Valstybės biudžeto lėšų, teikiant Jaunimo reikalų agentūrai paraišką Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkursui ir gali dalyvauti 7.2.2 papunktyje nurodytas jaunimas.

15. Tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

15.1. Programos įgyvendinimo išlaidos (išlaidos, susijusios su Programos 5 punkte nurodyto tikslo įgyvendinimu ir Programos 6 punkte nurodytų uždavinių vykdymu).

15.2. Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos:

15.2.1. Išlaidos ekspertų ir konsultantų paslaugoms, tiesiogiai susijusioms su veikla, vykdoma įgyvendinant Programą, įsigyti (lektoriams ir mokymų vadovams (veikiantiems pagal individualią veiklą) sudarytų su jais atlygintinų paslaugų ar autorinių sutarčių pagrindu (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos Programai įgyvendinti skirtos Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšų sumos);

15.2.2. Prekių įsigijimo išlaidos (išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms, priemonėms ir (ar) inventoriui įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos Programai įgyvendinti skirtos Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšų sumos);

15.2.3. Kitos paslaugos (kitų tiesiogiai su Programa susijusių, pagrįstų ir būtinų Programai įgyvendinti paslaugų išlaidos, pvz., mokesčiai už banko paslaugas, Programos viešinimo (straipsnių, informacinių reklaminių brošiūrų leidybos ir publikavimo) paslaugos, iš juridinių asmenų (vykdančių jų įstatais ar nuostatais apibrėžtas veiklas) perkamos paslaugos, pvz. seminarų organizavimas, kvalifikacijos kėlimas) (ne daugiau kaip 5 procentų nuo visos iš Programai įgyvendinti skirtos Vilkaviškio rajono savivaldybės ir Valstybės biudžeto lėšų sumos);

16. Kompensacijos dydis darbdaviui nustatomas administracijos direktoriaus įsakymu pagal darbdavio pateiktus jauno žmogaus įdarbinimą ir sąnaudų patyrimą pagrindžiančius dokumentus. Nepateikus reikiamų dokumentų, kompensacija nemokama.

17. Paaiškėjus aplinkybėms, kad įdarbintas jaunas žmogus yra darbdavio šeimos narys, lėšos negali būti išmokėtos. Jei šios aplinkybės paaiškėja po lėšų išmokėjimo, išmokėtos lėšos nedelsiant turi būti grąžintos.

18. Įdarbintas jaunas žmogus šia Programa gali pasinaudoti vieną kartą per kalendorinius metus.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Įdarbinant jaunimą pagal Programą, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurie reglamentuoja asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą.

20. Darbdavys jaunuoliui darbo sutartyje moka nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis.

21. Darbdavys už netinkamą dokumentų pateikimą Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Programos vykdymo dokumentai tvarkomi ir saugomi Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

23. Programa gali būti keičiama ar pripažinta netekusia galios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 

________________

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos

1 priedas

 

REGISTRACIJOS Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMĄ FORMA

 

Pastaba. Įdarbinant asmenis iki 18 metų, privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 518 patvirtinto Asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimo, darbo ir profesinio parengimo organizavimo tvarkos, vaikų įdarbinimo sąlygų aprašo reikalavimais.

 

Vardas

(pildo jaunas žmogus)

 

Pavardė

(pildo jaunas žmogus)

 

Gimimo data

(pildo jaunas žmogus)

 

Adresas

(pildo jaunas žmogus)

 

Ugdymo įstaiga, klasė, aukštoji mokykla, specialybė, kursas

(pildo jaunas žmogus)

 

Telefono numeris

(pildo jaunas žmogus)

 

El. paštas

(pildo jaunas žmogus)

 

Darbo patirtis (jei yra)

(pildo jaunas žmogus)

 

Kuo norėčiau dirbti

(pildo jaunas žmogus)

 

Darbdavio, su kuriuo sutartas įsidarbinimas, pavadinimas, adresas ir telefono Nr.,

vadovo vardas, pavardė

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

Datos, kuriomis bus dirbama

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

Etato dydis

(pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

Galimos rizikos

 

 

Jaunas žmogus nėra darbdavio šeimos narys

(taip, ne (pildo darbdavys arba jo atstovas)

 

 

Jaunas žmogus

__________________________                                                            ______________

(Vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

 

Būsimas darbdavys arba jo atstovas

__________________________                                                            ______________

(Vardas, pavardė)                                                                                        (parašas)

___________

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos

2 priedas

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

________________

 

(Data)

 

Aš, ___________________________________________________________________

(vardas, pavardė, asmens kodas ir gimimo data)

 

sutinku, kad duomenų valdytoja – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) – tvarkytų mano asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, adresą, informaciją apie darbo patirtį ir kitus su įdarbinimu ir išmokėto darbo užmokesčio pagrindimu susijusius duomenis, siekdama:

 

1.   patikrinti deklaruotą gyvenamąją vietą;

2.   patikrinti moksleivio ar studento statusą;

3. kontroliuoti trišalės ar dvišalės bendradarbiavimo sutarties vykdymą, išmokėto darbo užmokesčio pagrindimą.

Tvarkomi duomenys bus saugomi 12 mėnesių nuo sutikimo davimo dienos. Pasibaigus sutikimo galiojimo terminui, sutikimas bus sunaikintas įstatymo nustatyta tvarka.

 

Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka, turiu teisę:

 

1.   žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą;

2.   susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

 

3.    reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;

 

4.   mano kontaktiniai duomenys nebūtų perduoti trečiosioms šalims naudoti tyrimo ir apklausos tikslais.

Man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

 

 

 

 

 

 

 

(vardas, pavardė)                                                    (parašas)

 

 

_____________

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos

3 priedas

 

 

(Pavyzdinė trišalė bendradarbiavimo sutarties forma)

 

TRIŠALĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

Vilkaviškis

 

I SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama _______________________________________________________________________________,

(vadovo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

Darbdavys (toliau – Darbdavys) _____________________________________________________,

(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas, juridinio asmens kodas)

atstovaujamas ___________________________________________________________________,

(pareigos, vardas ir pavardė)

ir Įdarbinamasis (toliau – Įdarbinamasis) _____________________________________________,

(vardas, pavardė, adresas, tel., el. p., ugdymo įstaiga)

 

toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1053 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų iki 18 metų įdarbinimą, sudarė trišalę bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis).

 

II SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1Šalių bendradarbiavimas ir įsipareigojimai, vykdant Programą.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2Administracija įsipareigoja:

2.1. Darbdaviui kompensuoti 350 (tris šimtus penkiasdešimt) eurų nuo minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) per mėnesį patirtų išlaidų už maksimalų leistiną darbo laiką, skirtų Įdarbintojo darbo užmokesčiui, o Įdarbinamajam dirbant mažiau nei maksimalus leistinas darbo laikas – proporcingai mažiau. Kompensuojamų išlaidų periodas – 2022 metų liepos–rugpjūčio mėnesiai, maksimali kompensavimo trukmė yra 2 mėnesiai, maksimali kompensuojama suma – 700 (septyni šimtai) eurų vienam jaunuoliui.

2.2. Suteikti kompensaciją, jei jaunuolis pas Darbdavį dirba ne mažiau nei 10 darbo dienų.

2.3. Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo dokumentų, nurodytų 3.9 papunktyje pateikimo dienos Darbdaviui kompensuoti Įdarbinamojo darbo užmokesčio sąnaudas už dirbtą laiką.

2.4. Informuoti visuomenę apie Priemonės eigą ir rezultatus interneto svetainėje www.vilkaviskis.lt.

3Darbdavys įsipareigoja:

3.1. Pasirašyti su Įdarbinamuoju teisės aktus atitinkančią terminuotą darbo sutartį.

3.2. Įdarbinti Įdarbinamąjį nuo ....... m. .......................... d. iki ......m. ....................... d.

3.3. Įdarbinti Įdarbinamąjį ________val. per dieną.

3.4. Įdarbinant Įdarbinamąjį iki 18 metų vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų įdarbinimą iki 18 metų.

3.5. Užtikrinti Įdarbinamojo teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas.

3.6. Išmokėti Įdarbinamajam darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis.

3.7. Sumokėti, vadovaujantis teisės aktais, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui.

3.8. Atsakyti už pateiktų Įdarbinamųjų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų teisingumą.

3.9. Darbdavio ir Įdarbintojo darbo sutarčiai pasibaigus, per 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 15 d., Administracijai pateikti Prašymą (sutarties priedas Nr.1) bei su Įdarbinamojo įdarbinimu susijusius dokumentus:

3.9.1. darbo sutarties kopiją;

3.9.2. pareigybių kopiją;

3.9.3. darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją;

3.9.4. darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančių dokumentų kopijas (darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo žiniaraščio ir darbo užmokesčio išmokėjimą pavirtinančio dokumento (mokėjimo pavedimo, banko išrašo, kasos išlaidų orderio)).

3.10Gavus kompensaciją ir paaiškėjus, kad Administracijai buvo pateikti neteisingi dokumentai, Darbdavys nepagrįstai gautas lėšas pagal Administracijos reikalavimą privalo grąžinti per 5 darbo dienas nuo Administracijos reikalavimo gavimo dienos.

3.11Nutraukus su Įdarbinamuoju darbo sutartį prieš terminą, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti Administraciją nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį.

4Įdarbinamasis įsipareigoja:

4.1. Atitikti šiuos reikalavimus:

4.1.1. gyvenamąją vietą būti deklaravęs Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

4.1.2. būti nuo 14 iki 29 m., besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.) ar aukštosiose mokyklose. (taikoma pasirenkant Programos 7.1.1 papunktyje nurodytą darbdavį);

4.1.3 būti nuo 14 iki 21 m., besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (taikoma pasirenkant Programos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 papunktyje nurodytus darbdavius);

4.1.4. su Darbdaviu sudarytoje darbo sutartyje nurodytą pirmąją darbo dieną būti ne jaunesnis kaip 14 metų;

4.2. Laikytis darbo sutartyje nurodytų sąlygų.

4.3. Nutraukus su Darbdaviu darbo sutartį prieš terminą, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoti Administraciją nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

5Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7Šalys garantuoja Sutarties pagrindu gautos informacijos konfidencialumą.

8Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiškų kitų Šalių sutikimų.

9Pasikeitus Šalies rekvizitams, nurodytiems  Sutartyje, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitas Šalis.

10Sutartis gali būti pakeista, nutraukta visų Šalių susitarimu.

11Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

12Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus per 5 darbo dienas – teisės aktų nustatyta tvarka.

13Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

14Kitos sutarties sąlygos ______________________  .              

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija

Įdarbinamasis

 

 

 

 

 

Darbdavys

_____________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)    A. V.

 

_____________________

(parašas)

 

_____________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

(vardas pavardė)

________________________

(pavadinimas)

______________________

(asmens kodas)

________________________

(juridinio asmens kodas)

________________________

(Banko duomenys)

______________________

 

______________________

(adresas, tel., el. p.)

_________________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

 

___________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)       A. V.

______________________

(parašas)

 

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Trišalės bendradarbiavimo sutarties

1 priedas

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

DĖL DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS SKYRIMO

IŠ VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMOS LĖŠŲ

______________

(data)

Vilkaviškis

 

Prašau skirti darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją iš Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos lėšų už vasaros metu įdarbintą jauną žmogų pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą.

 

Darbdavys

 

Darbdavio vykdoma veikla

 

Darbdavio duomenys

Kodas

Būstinės adresas (su pašto indeksu)

Telefonas

Elektroninis paštas

Interneto svetainė

Banko duomenys (pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris)

Vadovas (vardas, pavardė,

tel. nr., el. paštas)

 

 

Įdarbinamasis

 

Trišalės bendradarbiavimo sutarties sudarymo data ir numeris

 

Eil. Nr.

Padarytas išlaidas patvirtinantis dokumentas, jo data, Nr.

Apmokėjimą įrodantis dokumentas, data, Nr.

Patirtos išlaidos (Eur)

Prašoma savivaldybės kompensuoti išlaidų suma (Eur)

Nuosavas lėšos (Eur)

Iš viso (Eur)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

2.

Darbo sutartis (darbo laikotarpis)

Darbo sutarties data ir Nr.

 

3.

Pareigybių kopija

 

 

4.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis už liepos mėnesį

 

Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraštis už liepos mėnesį

Mokėjimo pavedimas Nr...

 

Banko išrašas

 

Kasos išlaidų orderis Nr...

 

 

 

5.

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis už rugpjūčio mėnesį

 

Darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraštis už rugpjūčio mėnesį

Mokėjimo pavedimas Nr...

 

Banko išrašas

 

Kasos išlaidų orderis Nr...

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

PRIDEDAMA. Patirtas išlaidas ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai (darbo sutarčių, pareigybių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių, darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo žiniaraščių ir darbo užmokesčio išmokėjimą pateisinančių dokumentų kopijos), ___ lapai.

 

Tvirtinu, kad visi šiame prašyme pateikti duomenys yra teisingi. Įsipareigoju leisti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai patikrinti pateiktą informaciją.

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

A. V.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų  jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos

4 priedas

 

(Pavyzdinė dvišalė bendradarbiavimo sutarties forma)

DVIŠALĖ BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS

 

___________ Nr. ______

(data)

Vilkaviškis

 

I SKYRIUS

SUTARTIES ŠALYS

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Darbdavys), atstovaujama _______________________________________________________________________________,

(vadovo arba įgalioto asmens vardas ir pavardė)

ir Įdarbinamasis (toliau – Įdarbinamasis) ______________________________________________,

(vardas, pavardė, adresas, tel., el. p., ugdymo įstaiga)

toliau bendrai vadinami Šalimis, vadovaudamiesi Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-1053 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų iki 18 metų įdarbinimą, sudarė dvišalę bendradarbiavimo sutartį (toliau vadinama – Sutartis).

 

II SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

 

1Šalių bendradarbiavimas ir įsipareigojimai, vykdant Programą.

 

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

2Darbdavys įsipareigoja:

2.1. Viešinti ir teikti informaciją apie Programą.

2.2. Pasirašyti su Įdarbinamuoju teisės aktus atitinkančią terminuotą darbo sutartį.

2.3. Įdarbinti Įdarbinamąjį nuo ....... m. .......................... d. iki ......m. ....................... d.

2.4. Įdarbinti Įdarbinamąjį ________val. per dieną.

2.5. Įdarbinant Įdarbinamąjį iki 18 metų vadovautis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų įdarbinimą iki 18 metų.

2.6. Užtikrinti Įdarbinamojo teisės aktų reikalavimus atitinkančias darbo sąlygas.

2.7  Išmokėti Įdarbinamajam darbo sutartyje nurodytu laiku nustatytą darbo užmokestį, kuris yra ne mažesnis nei Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis.

2.8. Sumokėti, vadovaujantis teisės aktais, nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotas draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondui.

2.9. Atsakyti už pateiktų Įdarbinamųjų su darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusių dokumentų teisingumą.

3Įdarbinamasis įsipareigoja:

3.1. Atitikti šiuos reikalavimus:

3.1.1. gyvenamąją vietą būti deklaravęs Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje;

3.1.2. būti nuo 14 iki 29 m., besimokantis bendrojo ugdymo įstaigose ir profesinėse (įskaitant abiturientus, baigusius bendrojo ugdymo įstaigą iki rugpjūčio 31 d.) ar aukštosiose mokyklose. (taikoma pasirenkant Programos 7.1.1 papunktyje nurodytą darbdavį);

3.1.3. su Darbdaviu sudarytoje darbo sutartyje nurodytą pirmąją darbo dieną būti ne jaunesnis kaip 14 metų.

3.2. Laikytis darbo sutartyje nurodytų sąlygų.

3.3. Nenutraukti darbo sutarties be svarbių priežasčių.

 

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

4Sutarties Šalys už Sutartyje nurodytų įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

5Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios Sutarties vykdymo esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6Šalys garantuoja Sutarties pagrindu gautos informacijos konfidencialumą.

7Nė viena Sutarties Šalis neturi teisės perduoti Sutartimi apibrėžtų teisių ir pareigų tretiesiems asmenims be raštiškų kitų Šalių sutikimų.

8Pasikeitus Šalies rekvizitams, nurodytiems  Sutartyje, Šalis per 5 kalendorines dienas informuoja apie tai kitas Šalis.

9Sutartis gali būti pakeista, nutraukta visų Šalių susitarimu.

10Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 3 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

11Ginčai dėl Sutarties vykdymo sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus per 5 darbo dienas – teisės aktų nustatyta tvarka.

12Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos.

13Kitos sutarties sąlygos ______________________  .              

 

VI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

 

Darbdavys

Įdarbinamasis

 

________________________

(pavadinimas)

______________________

(vardas pavardė)

________________________

(juridinio asmens kodas)

______________________

(asmens kodas)

_________________________

(adresas, tel., faks., el. p.)

______________________

(adresas, tel., el. p.)

___________________________

(vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)      

 

A.  V.

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

______________________

(parašas)

_________________________

(vardas ir pavardė)

 

_____________________________________