LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 10 D. ĮSAKYMO NR. 1V-714 „DĖL PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 16 d. Nr. 1V-690

Vilnius

 

 

Pakeičiu Panevėžio regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                        Rita Tamašunienė

 

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

 

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

1.  Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę.

1.       Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę, nustatytos problemos (silpnybės) „Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas jose gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, „Neefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“ sprendžiamos išnaudojant galimybes „Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė „Via Baltica“, plėtojama Panevėžio miesto LEZ, padidins Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicinį patrauklumą“ ir „Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa“ bei šalinant grėsmę „Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus verslui“. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų (stiprybė) sudaro prielaidas minėtų silpnybių (problemų) sumažinimui, grėsmių sušvelninimui ir galimybių išnaudojimui.

2.       Įvertinti alternatyvūs tikslai: Padidinti užimtųjų skaičių, panaudojant esamą apleistą ir nenaudojamą infrastruktūrą, trūkstamų bei naujų paslaugų kūrimui ir verslo plėtrai“ ir „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“ yra optimalus.

3.       Tikslui priskirtas efekto rodiklis: vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies vidurkiu, procentais. Numatyta, kad vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis mažės ir 2023 m. bus ne didesnis, kaip 115 proc. šalies vidurkio.

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė  (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E-1

Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies rodikliu, procentais.

131

120

115

 

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė

(2013 m.)

Siekiama reikšmė

(2020 m.)

Siekiama reikšmė

(2023 m.)

 

 

 

 

 

 

1-R-1

Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-iui gyventojų, skaičius, vnt.

16,80

16,75

17,50

 

1-R-2

Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais.

58,78

60,74

61,28

 

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

1-E-1

Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies rodikliu, procentais.

129

128

126

125

123

122

120

118

116

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-R-1

Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-iui gyventojų, skaičius, vnt.

16,92

14,62

14,98

15,35

15,86

16,12

16,75

17,08

17,26

17,50

 

1-R-2

Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais.

59,14

59,50

59,64

59,95

60,20

60,45

60,74

60,98

61,18

61,28

 

 

 

1.1. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

1. Įgyvendinant uždavinį numatyta spręsti atlikus SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono problemą (silpnybę) Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, išnaudojant galimybę „Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą“. Tinkamai išnaudojus šią galimybę uždavinio įgyvendinimo naudą gaus ekonomikos sektoriai, paremti vidaus paklausa (vietos gyventojų aptarnavimu).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“, „Vystyti gyventojų traukos zonas atnaujinant miestų viešąsias erdves“ ir „Pagerinti sąlygas verslumui plėtojant Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų centrines dalis“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-iui gyventojų, skaičius, vnt. Planuojama, kad 2023 m. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse 1000-iui gyventojų teks 17,50 veikiančių ūkio subjektų.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

1.1-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

 

1 143

1 843

10 743

70 843

107 039

107 039

127 611

148 856

 

1.1-P-2

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt.

0

0

300

500

1 400

1 800

2 000

2 000

2 000

2 000

 

1.1-P-3

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus

0

0

1 100

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

3 100

 

1.1-P-4

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.

0

0

1

1

2

4

6

7

7

7

 

1.1-P-5

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0,600

3,470

4,920

5,321

5,321

5,321

5,321

5,321

 

1.1-P-6

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km

0

0

0,200

1,000

1,700

2,200

2,706

2,706

2,706

2,706

 

1.1-P-7

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt.

0

0

0

0

20

150

280

520

740

858

 

1.1-P-8

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

0

0

0

0

0

0

2 795

2 795

2 795

2 795

 

1.1-P-9

Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, Eur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

 

1.1-P-10

Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

 

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.1.1.Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.1.1.1. Biržų miesto traukos zonos tarp Agluonos upės, Gimnazijos g., Maironio g., Vilniaus g., Rinkos g., Apaščios upės vystymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę ir didinti verslumą: viešųjų erdvių regioninio parko, buvusios estrados ir piliavietės teritorijose modernizavimas; gyvenamosios aplinkos gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose gerinimas; muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros modernizavimas; nenaudojamo kitos paskirties pastato pritaikymas kultūros reikmėms; gatvių rekonstravimas; pilies tilto kapitalinis remontas.

7 479

7 479

5 978

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 85 940 m2

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 2 vnt.

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 400 vnt.

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,317 km

1.1.1.2. Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms; autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas.

2 829

2 829

2 406

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 21 627 m2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 595 m2

1.1.1.3. Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.; transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.

1 449

1 449

1 007

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 8 932 m2

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,037 km

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,780 km

1.1.1.4. Centrinės Pasvalio dalies pritaikymas verslo ir gyventojų poreikiams: viešosios infrastruktūros plėtra, muziejaus modernizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje, transporto infrastruktūros plėtra Taikos g.

1 075

1 075

913

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 6 488,85 m2

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2000 vnt.

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 1 vnt.

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,641 km

1.1.1.5. Centrinės Rokiškio miesto dalies ir jos prieigų vystymas ir pritaikymas verslo bei gyventojų poreikiams: urbanistinės teritorijos tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba; Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone; sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g.

7 382

7 382

2 297

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 3 980 m2

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt.

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 700 vnt.

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,19 km

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 1,285km

1.1.1.6. Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas; Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui.

422

422

359

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 643 m2

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 2 200 m2

1.1.1.7. Naujo sklypo Biržų mieste Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms

300

300

255

Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, 200 000,00 Eur

Naujos darbo vietos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje, 18 darbo vietų

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 21 245 m2

1.1.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

1.1.2.1. Daugiabučių namų kvartalų renovacija (didinant energijos vartojimo efektyvumą) Biržų ir Kupiškio miestuose.

45 584

45 584

13 675

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2 000 vnt.

1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.1.3.1. Bendruomenių socialinės integracijos didinimas ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (tikslinės grupės – pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, savanoriai, bendruomenių nariai, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, jaunimas ir kt. Numatomos veiklos – mokymų ir tarpininkavimo veiklos, neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, užimtumą skatinančios veiklos. Numatomas rezultatas – sumažės tikslinių grupių asmenų socialinė atskirtis, padidės tikslinių grupių asmenų verslumas bei pagerės įsidarbinimo galimybės).

X

X

X

BIVP projektų veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius, 1 028 vnt.

1.1.4. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus

 

 

 

 

1.1.4.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas maisto pramonės, medžio apdirbimo ir transporto pramonės, pervežimo paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų teikimo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, virvių pynimo, baldų gamybos, siuvimo, turizmo paslaugų, statybos, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonės bei kituose sektoriuose).

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

66 520

66 520

26 890

 

 

1.2. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus.

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktos SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono silpnybę (problemą) – neefektyvią susisiekimo sistemą (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“; prielaidas problemos sprendimui sudaro galimybė, kad Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. Šią paklausą patenkinus, transporto sistema funkcionuos racionaliau ir turės mažesnį poveikį aplinkai.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“, „Plėtoti aplinkai draugiško transporto infrastruktūrą Biržų, Pasvalio ir Rokiškio miestuose“ ir „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą didinant mobilumo galimybes“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. Planuojama, kad darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, didės ir 2023 m. pasieks 61,28 proc.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

 

1.2-P-1

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0

2,035

6,87

6,87

7,04

7,04

7,04

7,04

 

1.2-P-2

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km

0

0

0,216

0,470

0,780

0,987

0,987

0,987

0,987

0,987

 

 


Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1. Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojamų objektų pasiekiamumą.

156

156

71

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,987 km

1.2.1.2. Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis.

816

816

693

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,035 km

1.2.1.3. „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“.

 

1 391

 

1 391

 

1 182

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 5,01 km

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

2 363

2 363

1 946

 

 

_________________________

 

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

3 priedas

 

 

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę.

 

1.1. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

 

1.1.1v Veiksmas: Biržų miesto viešųjų erdvių buvusioje estrados teritorijoje ir piliavietės teritorijoje su prieigomis modernizavimas, kuriant papildomus ir stiprinant esamus traukos centrus (buvusioje estrados teritorijoje: pėsčiųjų ir dviračių takų, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, vaikų žaidimų aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelės, aikštelės laikinai prekybos ir (ar) paslaugų vietai, apšvietimo, vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas, tualeto statyba, J. Bielinio ir Reformatų g. rekonstrukcija, teritorijos apželdinimas; piliavietės teritorijoje su prieigomis: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo vietų (aikštelių), aikštelių laikinoms prekybos ir (ar) paslaugų vietoms, pontoninės prieplaukos, apšvietimo, vaizdo stebėjimo kameros įrengimas, Radvilos g. rekonstrukcija, universalios sporto aikštelės rekonstrukcija, vaikų žaidimų aikštelės atnaujinimas, teritorijos apželdinimas, pliažo reljefo pertvarkymas, laiptų ir tiltelio nuo pliažo į pilies kiemą, vaikų žaidimų aikštelės, treniruoklių ir pan. pliaže įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2020

 

2022

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos :

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 278 017

245 851

245 851

245 852

245 852

      2 786 314

 

1.1.2v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas, su aikšte besiribojančių gatvių rekonstravimas, viešojo tualeto ir fontano statyba, automobilių stovėjimo vietų (aikštelių) įrengimas, aikštės funkcinis susiejimas su Biržų kultūros centro prieigomis, skvero ties Kęstučio g. ir Vytauto g. sankryža įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2019

2022

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 396 198,65

160 993,46

160 993,46

1 410 612,65

1 410 612,65

1 824 592,54

 

1.1.3v Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste (pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2020

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

321 821,07

17 250

17 250

109 071,07

109 071,07

195 500

 

1.1.4v Veiksmas: Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Biržų rajono savivaldybės administracija

ŠMSM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

210 662

63 911

63 911

146 751

 

1.1.5v Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Biržų rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

337 511

50 627

50 627

286 884

 

1.1.6v Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas (bendras rekonstruotų gatvių ilgis – 1,317 km (D. Poškos g. – 520 m, J. Šimkaus g. – 222 m, P. Jakubėno g. – 130 m, Žvejų – 315 m, Ežero – 130 m); sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – apie 22 proc.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2021

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 149 199

325 258

325 258

86 190

737 751

 

1.1.7v Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2015

2016

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

 

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

127 433

127 433

127 433

 

1.1.8v Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija, gatvių, šaligatvių remontas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas (amfiteatro, pėsčiųjų takų, suoliukų, apšvietimo)).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2017

 

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 886 806,72

141 510,51

141 510,51

141 510,50

141 510,50

1 603 785,71

 

1.1.9v Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; teritorijos sutvarkymas, rekonstruojant autobusų atvykimo / išvykimo aikšteles ir įrengiant naujas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

746 169,02

55 962,68

55 962,68

55 962,69

55 962,69

634 243,65

 

1.1.10v Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui (viešųjų erdvių modernizavimas (pėsčiųjų takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, apšvietimo įrengimas), sporto aikštyno atnaujinimas, treniruoklių įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Kupos upės slėnio parko ir buvusių kareivinių teritorijose).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2019

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

408 055,69

30 604,17

30 604,17

30 604,19

30 604,19

346 847,33

 

1.1.11v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. (dviračių takų Kupiškio miesto K. Šimonio g. įrengimas, rekonstravimas bei sužymėjimas (780 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti Kraštiečių mikrorajoną su Kupos mikrorajonu ir miesto centru, susijungs su dviračių takais, esančiais A. Purėno g. ir Krantinės g.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą

R

 

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

62 494

4 687

4 687

4 687

4 687

53 120

 

1.1.12v Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. (gatvių rekonstrukcija pagal D2 kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus. Planuojamų rekonstruoti gatvių ilgis – 2,037 km (Račiupėnų g. – 784 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 620 m, Topolių g. – 633 m); planuojamas sutrumpėjęs kelionės laikas rekonstruotomis gatvėmis – 20,90 proc.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2018

 

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

888 819

228 911

228 911

53 506

53 506

606 402

 

1.1.13v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas (Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies (nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2017

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

317 629,47

23 822,22

23 822,22

23 822,21

23 822,21

269 985,04

 

1.1.14v Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas (įrengiant modernų kultūros populiarinimo, edukacijos centrą).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2017

 

2020

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

337 511

50 627

50 627

286 884

 

1.1.15v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

ŠMSM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

226 395

33 959

33 959

192 436

 

1.1.16v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. Pasvalio mieste (dviračių takų Pasvalio miesto Taikos g. įrengimas, sužymėjimas. Projekto metu numatoma įrengti – dviračių takus Taikos (641 m) g. Šis takas leis sujungti nuo priemiestinės Diliauskų gyvenvietės link Pasvalio miesto ribų nutiestą pėsčiųjų ir dviračių taką su Pasvalio miesto centru).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą

R

 

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

76 151

11 423

11 423

64 728

 

1.1.17v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ (planuojamos veiklos: P. Širvio g. nuo sankirtos su Vilties g. iki Jaunystės g. šaligatvių kairės ir dešinės pusių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. nuo sankirtos su P. Širvio g. iki sankirtos su Panevėžio g. kairės ir dešinės pusių šaligatvių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Panevėžio g. (nuo PC „Cento“ iki sankirtos su Respublikos g.) vienos pusės šaligatvio sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. atkarpos nuo Jaunystės g. sankirtos su P. Širvio g. iki lopšelio-darželio „Varpelis“ dešinės pusės šaligatvio įrengimas ir kairės pusės apšvietimo įrengimas; atliekų aikštelių Rokiškio mieste prie Aušros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų įrengimas, Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas) (veiksmo santrumpa Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

521 863

39 139

39 139

39 140

39 140

443 584

 

1.1.18v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba (esamo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, rekonstravimas, naujo priestato statyba bei turimo kiemo ir jame esančių statinių rekonstrukcija) (veiksmo santrumpa Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės a. 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas ir priestato statyba).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 280 521

780 000

213 637

213 637

286 884

 

1.1.19v Veiksmas: Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas (eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas, gatvių apšvietimo rekonstravimas), gatvių dangos rekonstravimas, lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rezultato rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,8 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 20 proc.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2017

2019

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

807 946

121 192

121 192

686 754

 

1.1.20v Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas (planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako 2,5 m pločio įrengimas, gatvės apšvietimo rekonstravimas), gatvės dangos rekonstravimas (važiuojamoji dalis – 6,0 m), lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,36 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas – 20 proc.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2019

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.1.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

474 924

71 238

71 238

403 686

 

1.1.21v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

ŠMSM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.1.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

435 447

65 317

65 317

370 130

 

1.1.22v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje (numatoma įrengti 25 m ilgio, 4 takų baseiną su papildoma infrastruktūra (pirčių kompleksu, baseinėliu vaikams ir kt.)).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2015

2018

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

KKSD

 

1.1.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 735 894

2 606 810

1 129 084

1 129 084

 

1.1.23v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. (numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Vilties g. (885 m) ir Aušros g. (apie 400 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti pėsčiųjų ir dviračių takus, vedančius nuo gyvenamojo mikrorajono iki miesto centro bei rekreacinių ir priemiestinių teritorijų. Siektini rodikliai: gyventojų, besinaudojančių pėsčiųjų ir dviračių takais, skaičius per metus: 10000).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą

R

 

1.1.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

125 084

18 763

18 763

106 321

 

1.1.24v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas (aplinką žalojančių statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2016

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

121 966,83

12 196,69

12 196,69

6 098,34

6 098,34

103 671,80

 

1.1.25v Veiksmas: Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui.

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2019

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

V

 

1.1.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

300 000

22 500

22 500

22 500

22 500

255 000

 

1.1.26v Veiksmas: Naujo sklypo Biržų m., Plento g. 2C įrengimas, sukuriant palankią infrastruktūrą privačioms investicijoms (sklypo sutvarkymas (statinių pašalinimas, planiravimas, apželdinimas, aptvėrimas), vandentiekio, nuotekų, elektros ir dujų tinklų atnaujinimas ir (ar) įrengimas, apšvietimo įrengimas).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2020

2023

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

V

 

1.1.26v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

300 000

22 500

22 500

22 500

22 500

255 000

 

 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

21 874 518,45

4 163 826,73

777 016,73

4 496 307,65

4 496 307,65

267 129

180 939

12 947 255,07

 

1.2. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus.

 

1.2.1v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Biržų mieste nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą bei atokvėpio aikštelę; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kęstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero, Reformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto; siektini rodikliai: įrengta naujų dviračių ir pėsčiųjų takų – 0,987 km).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą

R

 

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

156 000

84 986

84 986

71 014

 

1.2.2v Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas (projektu numatomi pasiekti rezultatai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 2,035 km, sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

815 603

61 170

61 170

61 170

61 170

693 263

 

1.2.3v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalis Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žaliosios g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalis Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija)) (siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 5 010 m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.) (veiksmo santrumpa Gatvių rekonstravimas Panevėžio r. sav. Paliūniškio, Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velželio, Vyčių k. ir Krekenavos mstl.).

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemone

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 390 917

208 638

208 638

1 182 279

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

2 362 520

354 794

354 794

61 170

61 170

1 946 556

 

Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

24 237 038,45

4 163 826,73

777 016,73

4 851 101,65

4 851 101,65

328 299

242 109

14 893 811,07

 

__________________________