https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ TAIKYMO DARBDAVIAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. birželio 5 d. Nr. V-197

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 38, 41 straipsniais, Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25, 43, 47 punktais:

1. P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-388 “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas):        

1.1. Pakeičiu aprašo IV skyrių ir išdėstau jį taip:

 

IV SKYRIUS

DALIES PATIRTŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS DARBDAVIAMS, ĮDARBINUSIEMS UŽIMTUMO TARNYBOS SIŲSTUS ASMENIS PAGAL PAMEISTRYSTĖS DARBO SUTARTĮ

 

15. Profesinį mokymą pagal pameistrystės formą vykdantys darbdaviai, įdarbinę Užimtumo tarnybos siųstus asmenis, gali teikti Prašymą dėl dalies patirtų išlaidų kompensavimo įdarbinus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) siųstą asmenį pagal pameistrystės darbo sutartį (toliau – prašymas) (Aprašo 4 priedas)

16.  Prašymas Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriui (toliau – Klientų aptarnavimo skyrius) turi būti pateikiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo darbo pagal pameistrystės darbo sutartį pradžios dienos. Kartu su prašymu darbdavys turi pateikti pameistrystės darbo sutarties kopiją, įsakymo dėl profesijos meistro (meistrų), atsakingo (atsakingų) už pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (toliau – profesijos meistras), paskyrimo išrašą ar kopiją ir pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 2, 4 ir 5 punkte nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas).

17. Klientų aptarnavimo skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas, ar pateikti visi Aprašo 16 punkte nurodyti dokumentai.

18. Klientų aptarnavimo skyrius Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas atitinkantiems ir pateikusiems visus Aprašo 16 punkte nurodytus dokumentus darbdaviams, Užimtumo įstatymo 38 straipsnio 2 dalyje ir šio Aprašo 181 – 183 punktuose nustatyta tvarka kompensuoja dalį patirtų išlaidų.

181. Dalies patirtų išlaidų kompensacijai gauti, mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, darbdavys Klientų aptarnavimo skyriui pateikia:

181.1. su įdarbinto pagal pameistrystės darbo sutartį asmens darbo laiko apskaita ir apmokėjimu susijusius dokumentus - darbo laiko apskaitos žiniaraščio išrašą arba kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio išrašą arba kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; darbo užmokesčio išmokėjimą patvirtinančius dokumentus (banko išrašo arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio atstovo parašu; mokėjimo pavedimo kopija, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis; kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais);

181.2. su profesijos meistro pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo išlaidomis susijusius dokumentus - įsakymo dėl profesijos meistro paskyrimo išrašą ar kopiją[1]; deklaraciją apie profesijos meistro faktiškai dirbtą laiką atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (Aprašo 51 priedas); profesijos meistro darbo užmokesčio priskaičiavimo ir išmokėjimo žiniaraščio kopiją, patvirtintą darbdavio parašu.

182. Profesijos meistro pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimo ir koordinavimo kompensuotinų išlaidų dydis apskaičiuojamas pagal formulę A = (PSL x MVA) ≤ (DU x 0,2), kur:

A – kompensuotinų išlaidų dydis;

PSL – profesijos meistro faktiškai dirbtas laikas, atliekant pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir koordinavimą (valandomis);

MVA – minimalus valandinis atlygis ir nuo jo apskaičiuotos draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos;

DU – profesijos meistrui priskaičiuotas darbo užmokestis.

183. Pateikus Aprašo 181 punkte nurodytus dokumentus, dalies patirtų išlaidų kompensacija  išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos.“;

1.2. Pakeičiu Aprašo V skyrių ir išdėstau jį taip:

 

V SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINANT REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONES TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

19. Darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 ir 23 dalyse nustatytas remiamojo įdarbinimo priemones, Klientų aptarnavimo skyriui (paštu, elektroniniu paštu, pasirašius kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba apsilankymo metu) pateikia šiuos dokumentus:

19.1. pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (Aprašo 6 priedas) ar pasiūlymą dėl darbo įgūdžių įgijimo rėmimo įgyvendinimo (Aprašo 7 priedas);

19.2. pažymą apie atitikimą Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose nurodytiems reikalavimams (Aprašo 5 priedas);

19.3. darbdaviai, teikiantys pasiūlymą dėl įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimo (Aprašo 6 priedas), ir kurie yra įtraukti į Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401 „Dėl Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo patvirtinimo“, taip pat teikia Deklaraciją apie veiklų, įtrauktų į veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, vykdymą (Aprašo 71 priedas).

191. Klientų aptarnavimo skyrius, gavęs Aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus (toliau – Pasiūlymas), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pasiūlymo gavimo dienos:

191.1. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas;

191.2. įvertina, ar Klientų aptarnavimo skyriuje yra registruotų darbo ieškančių asmenų, kurių turima kvalifikacija ir (ar) kompetencija atitinka darbdavio nurodytus reikalavimus;

191.3. nustačius neatitikimus, išskyrus Aprašo 191.1 papunktyje nustatytas sąlygas, per 3 darbo dienas siūlo darbdaviui patikslinti Pasiūlymą;

191.4. sudaro darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui, sąrašą ir teikia Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamento (toliau – Klientų aptarnavimo departamentas) direktoriui, siūlydamas:

191.4.1. skirti subsidiją darbo užmokesčiui;

191.4.2. neskirti subsidijos darbo užmokesčiui.

192. Klientų aptarnavimo departamento direktorius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 191.4. papunktyje nurodyto sąrašo gavimo dienos, priima sprendimą.

193Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 191.4.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 191.4.2. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu (paštu ar elektroniniu paštu), nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

194. Darbdaviai, kuriems priimtas sprendimas skirti subsidiją darbo užmokesčiui esant poreikiui pateikia Klientų aptarnavimo skyriui papildomą informaciją ar dokumentus, būtinus Įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutarties (Aprašo 8 priedas) ar Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutarties (Aprašo 9 priedas) sudarymui. Sutartis sudaroma ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų gavimo.

195Darbdaviai, su kuriais sudarytos Aprašo 194 punkte nurodytos sutartys, Aprašo  19  punkte nurodytais būdais mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos Klientų aptarnavimo skyriui teikia dokumentus pagal šį sąrašą:

195.1. darbo užmokesčio išmokėjimą kiekvienam įdarbintam asmeniui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais);

195.2. sudarius įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį - su darbdavio paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusius dokumentus (darbo laiko apskaitos žiniaraščio kopiją, patvirtintą darbdavio parašu);

195.3. sudarius įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartį – darbo užmokesčio išmokėjimą darbdavio paskirtiems įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingiems asmenims pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais).

196. Tuo laikotarpiu, kai subsidija darbo užmokesčiui mokama Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje nustatyta tvarka, subsidijos darbo užmokesčiui dydis negali būti didesnis nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje nurodyti didžiausi leistini dydžiai, apskaičiuojamas procentais nuo įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, pagal formulę A = (DP x SD) x (K/M), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

SD – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesį;

K – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti subsidiją darbo užmokesčiui;

M – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.

197. Tais atvejais, kai subsidija darbo užmokesčiui pradedama mokėti ne nuo mėnesio pradžios arba subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaiga nesutampa su mėnesio pabaiga, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal Aprašo 196 punkte nurodytą formulę.

20. Tais atvejais, kai mėnesio eigoje turi keistis subsidijos darbo užmokesčiui apskaičiavimo procentas, subsidijos dydis apskaičiuojamas atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui procentą pritaikius proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal formulę A = ((DP x SD1) x (K1/M)) + ((DP x SD2) x (K2/M)), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – įdarbintam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

SD1 – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesio dalį;

K1 – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti SD1 dydžio subsidiją darbo užmokesčiui;

SD2 – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 23 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesio dalį;

K2 – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti SD2 subsidiją darbo užmokesčiui;

M – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.“;

1.3. Pakeičiu Aprašo 203.1. papunktį ir išdėstau jį taip:

203.1. elektroniniu paštu, siunčiant el. parašu pasirašytą Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir Prašymą išmokėti subsidiją į Klientų aptarnavimo departamentą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė;“;

1.4. Pakeičiu Aprašo 203.2. papunktį ir išdėstau jį taip:

203.2. paštu, siunčiant Pasiūlymą dėl subsidijos darbo užmokesčiui ir Prašymą išmokėti subsidiją į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė.“;

1.5. Papildau Aprašą V2 skyriumi ir išdėstau jį taip:

 

V2 SKYRIUS

DARBDAVIŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINTI REMIAMOJO ĮDARBINIMO PRIEMONĘ DĖL UŽIMTUMO ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 24 DALYJE NUSTATYTOS SUBSIDIJOS DARBO UŽMOKESČIUI TEIKIMO IR  NAGRINĖJIMO TVARKA

 

2014. Darbdaviai, pageidaujantys gauti subsidiją darbo užmokesčiui Užimtumo įstatymo 25 straipsnio 15 ir 16 punktuose nurodytiems užimtiems asmenims, pateikia:

2014.1. Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę dėl Lietuvos Respublikos Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nustatytos subsidijos darbo užmokesčiui gavimo (toliau – Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę) (Aprašo 91 priedas). Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę už tą patį asmenį teikiamas vieną kartą;

2014.2. darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį, išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais; jeigu darbdavys vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą – darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščio kopiją, patvirtintą darbdavio parašu).

2014.3. darbdaviai, kurie yra įtraukti į Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. A1-495/4-401 „Dėl Veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašo patvirtinimo“, taip pat teikia Deklaraciją apie veiklų, įtrauktų į veiklų, orientuotų į pažangių technologijų gamybą, žinioms imlias paslaugas, Europos sąjungos žaliojo kurso tikslų siekimą ir socialinį dialogą, sąrašą, vykdymą (Aprašo 71 priedas).

2015. Darbdaviai Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę gali pateikti šiais būdais:

2015.1. elektroniniu paštu, siunčiant kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę į Klientų aptarnavimo departamentą, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė;

2015.2. paštu, siunčiant į Klientų aptarnavimo skyrių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė;

2015.3. pateikiant Klientų aptarnavimo skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra registruota darbdavio buveinė.

2016. Gautas nepasirašytas arba netinkamai pasirašytas Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę, grąžinamas jį pateikusiam darbdaviui.

2017. Klientų aptarnavimo skyrius įvertina Pasiūlymą įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir:

2017.1. nustačius, jog netinkamai užpildytas Pasiūlymas įgyvendinti remiamojo įdarbinimo priemonę, siūlo darbdaviui jį patikslinti per 3 darbo dienas;

2017.2. patikrina, ar darbdavys atitinka Užimtumo įstatymo 35 straipsnio 4 dalies 1, 4 ir 5 punktuose ir 41 straipsnio 24 dalyje nustatytas sąlygas;

2017.3. sudaro darbdavių, pageidaujančių gauti subsidiją darbo užmokesčiui sąrašą ir teikia Klientų aptarnavimo departamento direktoriui, siūlydamas:

2017.3.1. skirti subsidiją darbo užmokesčiui;

2017.3.2. neskirti subsidijos darbo užmokesčiui.

2018. Klientų aptarnavimo direktorius per 3 darbo dienas nuo Aprašo 2017.3.1. papunktyje nurodyto sąrašo gavimo dienos, priima sprendimą.

2019. Klientų aptarnavimo skyrius per 3 darbo dienas nuo Klientų aptarnavimo departamento direktoriaus sprendimo priėmimo dienos Aprašo 2017.3.1. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį nuotolinėmis priemonėmis, o Aprašo 2017.3.2. papunktyje nustatytu atveju, apie priimtą sprendimą informuoja darbdavį raštu (paštu ar elektroniniu paštu), nurodant subsidijos darbo užmokesčiui neskyrimo priežastis, teisinius pagrindus ir sprendimo apskundimo tvarką bei terminus.

2020. Darbdaviai, kuriems priimtas sprendimas skirti subsidiją darbo užmokesčiui, Aprašo 2015 punkte nurodytais būdais mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikia darbo užmokesčio už praėjusį mėnesį išmokėjimą kiekvienam darbuotojui pagrindžiančius dokumentus (banko išrašą arba pavedimo elektronine bankininkyste kopiją, patvirtintą darbdavio parašu; mokėjimo pavedimo kopiją, mokėjimus atliekant ne elektroninėmis priemonėmis arba kasos išlaidų orderio kopiją, mokėjimus atliekant grynaisiais pinigais; jeigu darbdavys vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą – darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščio kopiją, patvirtintą darbdavio parašu).

2021. Subsidija darbo užmokesčiui išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos. Tais atvejais, kai iš darbdavio pateiktų Aprašo 2020 punkte nurodytų dokumentų, nustatoma, kad darbuotojui neišmokėtas visas jam priklausantis darbo užmokestis už praėjusį mėnesį, subsidija darbo užmokesčiui einamąjį mėnesį nėra mokama iki kol darbdavys pateiks dokumentus, patvirtinančius viso darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimą.

2022. Subsidijos darbo užmokesčiui dydis, kuris negali būti didesnis nei Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje nurodyti didžiausi leistini dydžiai,  apskaičiuojamas procentais nuo užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotų draudžiamųjų pajamų, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, įrašytų Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre, pagal formulę A = (DP x SD) x (K/M), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

SD – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesį;

K – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti subsidiją darbo užmokesčiui;

M – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.

2023. Tais atvejais, kai subsidija darbo užmokesčiui pradedama mokėti ne nuo mėnesio pradžios arba subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo pabaiga nesutampa su mėnesio pabaiga, subsidijos dydis apskaičiuojamas proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal Aprašo 2022 punkte nurodytą formulę.

2024. Tais atvejais, kai mėnesio eigoje turi keistis subsidijos darbo užmokesčiui apskaičiavimo procentas, subsidijos dydis apskaičiuojamas atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui procentą pritaikius proporcingai tą mėnesį esančių kalendorinių dienų skaičiui pagal formulę A = ((DP x SD1) x (K1/M)) + ((DP x SD2) x (K2/M)), kur:

A – apskaičiuota subsidija darbo užmokesčiui;

DP – užimtam asmeniui darbdavio priskaičiuotos draudžiamosios pajamos;

SD1 – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesio dalį;

K1 – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti SD1 dydžio subsidiją darbo užmokesčiui;

SD2 – subsidijos dydis procentais, numatytas Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 24 dalyje už atitinkamą subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimo mėnesio dalį;

K2 – kalendorinių dienų skaičius per mėnesį, už kurias darbdavys turi teisę gauti SD2 subsidiją darbo užmokesčiui;

M – mėnesio kalendorinių dienų skaičius.

2025. Subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimas nutraukiamas atsiradus bent vienam iš Užimtumo įstatymo 41 straipsnio 52 dalyje nustatytų pagrindų apie tai raštu informuojant darbdavį.

2026. Nustačius, kad subsidija darbo užmokesčiui buvo išmokėta pagal neteisingai įformintus ar suklastotus dokumentus arba dėl žinomai neteisingos informacijos pateikimo arba jos nepateikimo, išmokėta subsidija darbo užmokesčiui išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.“;

1.6. Pakeičiu Aprašo 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.7. Pakeičiu Aprašo 5 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.8. Papildau Aprašą 51 priedu (pridedama);

1.9. Pakeičiu Aprašo 6 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.10. Pakeičiu Aprašo 7 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.11. Papildau Aprašą 71 priedu (pridedama);

1.12. Pakeičiu Aprašo 8 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.13. Pakeičiu Aprašo 9 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama);

1.14. Papildau Aprašą 91 priedu (pridedama);

1.15. Pripažįstu netekusiais galios Aprašo 17 ir 18 priedus.

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Su įdarbintų teritorinės darbo biržos siųstų bei darbdavių paskirtų darbo įgūdžių įgijimui organizuoti atsakingų asmenų darbo laiko apskaita susijusių dokumentų sąrašą, patvirtintą Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 “Dėl aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” 1.2. papunkčiu;

3. P a v e d u:

3.1. Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui paskelbti šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje;

3.2. įsakymo kontrolę vykdyti Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriui.

 

Direktorė                                                                                                                Inga Balnanosienė[1] Teikiama tais atvejais, kai profesijos meistras pasikeitė.