Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl vaizdo duomenų tvarkymo pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo

 

2018 m. spalio 23 d. Nr. DV-648

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu,

tvirtinu Vaizdo duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisykles (pridedama).

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Rimantas Užuotas

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. DV-648

 

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaizdo duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja vaizdo stebėjimą Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje ir jos filialuose – seniūnijose (toliau – Administracija), užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB  (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Vaizdo stebėjimas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, ADTAĮ, Asmens duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklėmis (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. duomenų subjektas – vaizdo kameromis užfiksuotas fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti (identifikuoti) pagal vaizdo įraše užfiksuoto atvaizdo apimtį (veidą, ūgį ir kt.);

3.2. duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriems atskleidžiami vaizdo kameromis užfiksuoti asmens duomenys;

3.3. vaizdo stebėjimas – vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas naudojant automatinę vaizdo stebėjimo sistemą;

3.4. vaizdo stebėjimo sistema – vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo kameros;

3.5. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 ir ADTAĮ apibrėžtas sąvokas.

4. Vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojas yra Pasvalio rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188753657, adresas: Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.

 

II SKYRIUS

VAIZDO STEBĖJIMO TIKSLAI IR APIMTIS

 

5. Vaizdo stebėjimo tikslai:

5.1. užtikrinti Administracijos darbuotojų ir lankytojų saugumą;

5.2. apsaugoti nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu valdomą Administracijos turtą;

5.3. užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką.

6. Vaizdo stebėjimo pagrindas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų tiek Administracijos, tiek ir duomenų subjektų interesų, t. y. siekiant užtikrinti Administracijos, jos darbuotojų ir asmenų turto bei sveikatos saugumą (Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

7. Vykdant vaizdo stebėjimą Taisyklių 5 punkte nustatytais tikslais, tvarkomi asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką ir jų valdomų transporto priemonių vaizdo duomenys.

8. Administracijos naudojama vaizdo stebėjimo sistema nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų; užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą.

9. Vaizdo stebėjimas vykdomas tik Taisyklių 1 priede nustatytose teritorijose ir patalpose.

10. Vykdant vaizdo stebėjimą draudžiama:

10.1. įrengti ir eksploatuoti vaizdo kameras taip, kad į jų stebėjimo lauką patektų gyvenamosios patalpos ir (ar) joms priklausanti privati teritorija ar įėjimas į ją;

10.2. įrengti ir eksploatuoti vaizdo kameras patalpose, kuriose asmenys pagrįstai tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks vaizdo stebėjimas žemintų žmogaus orumą;

10.3. vykdyti vaizdo stebėjimą Administracijos darbuotojų darbo vietose, išskyrus Administracijos darbuotojų, vykdančių specifines darbo funkcijas, darbo vietas, viešai prieinamas asmenims, kurie nėra Administracijos darbuotojai;

10.4. vykdyti vaizdo stebėjimą slaptomis vaizdo kameromis.

11. Vaizdo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nesusijusiems su Taisyklių 5 punkte nustatytais tikslais.

 

III SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ ĮRAŠYMAS IR SAUGOJIMAS

 

12. Vaizdo stebėjimas vaizdo kameromis vyksta nuolat.

13. Vaizdo kameromis užfiksuotas vaizdas skaitmeniniu būdu įrašomas į standžiuosius diskus.

14. Vaizdo duomenys saugomi 14 kalendorinių dienų; praėjus šiam laikotarpiui vaizdo duomenų įrašymo įrenginys automatiškai ištrina vaizdo duomenis.

15. Jeigu vaizdo duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

16. Vaizdo duomenų įrašymo įrenginys leidžia atlikti vaizdo įrašų paiešką pagal datą ir laiką.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

17. Administracija, vykdydama vaizdo stebėjimą, turi šias teises:

17.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius vaizdo stebėjimo vykdymą;

17.2. priimti sprendimus dėl vaizdo duomenų teikimo duomenų gavėjams;

17.3. paskirti už vaizdo duomenų apsaugą ir vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą atsakingą padalinį ir darbuotojus;

17.4. sudaryti sutartis su paslaugų teikėju dėl vaizdo stebėjimo sistemos diegimo ir techninės priežiūros;

17.5. pasitelkti duomenų tvarkytoją, kuris tvarko vaizdo duomenis.

18. Administracija, vykdydama vaizdo stebėjimą, turi šias pareigas:

18.1. užtikrinti, kad vaizdo duomenys būtų tvarkomi laikantis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, ADTAĮ, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, šiose Taisyklėse ir kituose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose;

18.2. apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis;

18.3. saugoti vaizdo duomenis ir juos naikinti laikantis šiose Taisyklėse nustatytų terminų;

18.4. tinkamai informuoti vaizdo duomenų subjektus apie vaizdo duomenų tvarkymą ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimą;

18.5. įgyvendinti duomenų subjekto teises, įtvirtintas Reglamente (ES) 2016/679;

18.6. užtikrinti, kad prieiga prie vaizdo stebėjimo sistemos ir vaizdo duomenų būtų suteikta tik Taisyklėse nustatyta tvarka įgaliotiems asmenims;

18.7. organizuoti, kad vaizdo stebėjimo sistema veiktų tinkamai;

18.8. užtikrinti, kad stebimo vaizdo aprėptys nebūtų didesnės, nei nustatyta šiose Taisyklėse;

18.9. jeigu pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, sudaryti sutartį su duomenų tvarkytoju dėl asmens duomenų tvarkymo, kaip tai numatyta Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.

19. Administracijos padalinys, atsakingas už vaizdo duomenų tvarkymą, privalo užtikrinti, kad prieš patenkant į teritoriją ar patalpas, kuriose vykdomas vaizdo stebėjimas, būtų iškabintos informacinės lentelės (Taisyklių 2 priedas), kuriose būtų nurodyta:

19.1. informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą;

19.2. duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

19.3. asmens duomenų tvarkymo tikslas;

19.4. nuoroda į informacijos šaltinį, kur būtų galima gauti detalesnės informacijos apie vykdomą vaizdo stebėjimą bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

 

V SKYRIUS

TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS VAIZDO DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

 

20. Administracijoje taikomos asmens duomenų apsaugos techninės ir organizacinės priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti vaizdo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo:

20.1. taikomos bendros apsaugos priemonės:

20.1.1. saugus ir tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir jos priežiūra;

20.1.2. priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis;

20.1.3. įdiegta bendra apsaugos signalizacijos sistema;

20.1.4. saugus ir tinkamas darbo organizavimas;

20.2. taikoma prieigos prie vaizdo stebėjimo sistemos ir vaizdo duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė;

20.3. prieiga prie vaizdo duomenų suteikiama tik tam Administracijos darbuotojui, kuriam duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti; jeigu pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, prieiga prie vaizdo duomenų suteikiama tik duomenų tvarkytojo įgaliotam darbuotojui;

20.4. su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Administracijos darbuotojui ar duomenų tvarkytojui yra suteiktos teisės;

20.5. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi vaizdo duomenys, saugumas – ribojama ir kontroliuojama neturinčių įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis asmenų prieiga prie vaizdo stebėjimo sistemos, rakinamos patalpos, kuriose yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai;

20.6. prieigos prie vaizdo duomenų slaptažodžiai suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą;

20.7. taikoma vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterių tinklo elektroninių ryšių priemonėmis – kompiuterių tinklas apsaugotas ugniasiene;

20.8. užtikrinama vaizdo stebėjimo sistemos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos – nuolat atnaujinama vaizdo stebėjimo sistemos programinė įranga, įdiegtos ir nuolat atnaujinamos antivirusinės programos;

20.9. nedaromos atsarginės vaizdo duomenų kopijos.

21. Administracijos direktoriaus paskirti Administracijos darbuotojai, kurie tvarko vaizdo duomenis, privalo:

21.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir pasirašyti Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį;

21.2. laikytis Asmens duomenų tvarkymo taisyklių, šių Taisyklių nuostatų ir įsipareigojimo saugoti asmens duomenų paslaptį;

21.3. neatskleisti, neperduoti vaizdo duomenų ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su vaizdo duomenimis tam teisės neturintiems asmenims;

21.4. neįleisti pašalinių asmenų į patalpą, kurioje yra vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir saugomi vaizdo duomenys;

21.5. nedelsiant pakeisti slaptažodį, jeigu iškilo įsilaužimo į kompiuterį su saugomais vaizdo duomenimis grėsmė ar kilo įtarimas, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims;

21.6. pranešti tiesioginiam vadovui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Administracijos tvarkomų vaizdo duomenų saugumui.

22. Prieigos prie vaizdo duomenų teisės naikinamos pasibaigus Administracijos ir jo darbuotojo darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms atlikti nereikalinga prieiga prie vaizdo duomenų, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su asmens duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti.

 

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 

23. Duomenų subjekto teisės, įtvirtintos Reglamente (ES) 2016/679, įgyvendinamos Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

VAIZDO DUOMENŲ TEIKIMAS IR DUOMENŲ GAVĖJAI

 

24. Duomenų subjektai turi teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis ir (ar) gauti vaizdo duomenų kopiją (jeigu vaizdo įrašas yra išsaugotas), pateikę Administracijai rašytinį prašymą, kuris nagrinėjamas Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka ir terminais.

25. Įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis ir (ar) teikiant jam vaizdo duomenų kopiją garantuojama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą, t. y. jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būdais panaikinta galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

26. Vaizdo duomenys gali būti pateikti teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų teikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus. Šiems duomenų gavėjams vaizdo duomenys teikiami be juose užfiksuotų asmenų sutikimo.

27. Nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, baudžiamųjų sankcijų vykdymo, viešosios tvarkos užtikrinimo, teisės pažeidimų prevencijos, teisės pažeidimą ar nusikalstamą veiką padariusio asmens nustatymo ar patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais vaizdo duomenys perduodami Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pasvalio rajono policijos komisariatui.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Administracijos darbuotojai su Taisyklėmis bei jų pakeitimais supažindinami Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis; darbuotojai, kurie neturi prieigos prie Dokumentų valdymo sistemos, su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

29. Darbuotojai, susipažindami su Taisyklėmis, taip pat patvirtina, jog jiems yra žinomas faktas apie Administracijoje vykdomą vaizdo stebėjimą, jo tikslą, duomenų saugojimo laiką ir kitą su tuo susijusią aktualią informaciją.

30. Administracijos darbuotojai, pažeidę Reglamente (ES) 2016/679, ADTAĮ, Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________

                                                                               

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių 1 priedas

 

ADMINISTRACIJOS VYKDOMO VAIZDO STEBĖJIMO STACIONARIA VAIZDO ĮRANGA SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vaizdo stebėjimo vietos adresas

Vaizdo

kamerų

skaičius

Stebimos teritorijos ir (ar) patalpos (stebėjimo laukas)

1.

Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 1

10

1. Pagrindinio įėjimo į Administracijos pastatą vidinė zona, apimanti vestibiulio dalį.

2. Įėjimo į Administracijos pastatą vidinė zona, apimanti pirmojo ir antrojo aukštų laiptinės dalį.

3, 4. Administracijos pastato kiemas, tarnybinių automobilių stovėjimo aikštelė.

5, 6, 7. Administracijos garažai ir šalia jų esanti teritorija, įvažiavimas į Administracijos pastato kiemą.

8, 9. Automobilių stovėjimo aikštelė, esanti šalia Administracijos pastato, Biržų gatvės dalis.

10. Pagrindinio įėjimo į Administracijos pastatą lauko zona, Vytauto Didžiojo aikštės dalis.

2.

Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 3

1

Vilniaus gatvės dalis link Taikos gatvės, Vilniaus ir Biržų gatvių sankryža, Vytauto Didžiojo aikštės dalis link Nepriklausomybės gatvės, Vilniaus gatvė link Stoties gatvės, Stoties, Joniškėlio ir Kalno gatvių sankryža.

3.

Pasvalys, Vytauto Didžiojo a. 7

1

Žemaitės ir P. Avižonio gatvių sankryžos dalis, Nepriklausomybės gatvės pradžia, Senojo tilto apžvalgos aikštelė prie Lėvens upės, Vytauto Didžiojo aikštės dalis link Vilniaus gatvės.

4.

Pasvalys, Nepriklausomybės g. 2

1

Senojo tilto apžvalgos aikštelė prie Lėvens upės.

5.

Pasvalys, P. Avižonio g. 6

1

Pagrindinio įėjimo į Pasvalio krašto muziejų lauko zona, P. Avižonio gatvės dalis.

6.

Pasvalys, Joniškėlio g. 1

1

Stoties, Joniškėlio, Geležinkeliečių ir Kalno gatvių sankryža.

7.

Pasvalys, Vilniaus g. 39

1

Taikos g. 2A kioskai, praėjimas tarp Vilniaus g. 39 ir Taikos g 2A pastatų, Taikos gatvės dalis, autobusų stoties teritorija.

8.

Pasvalys, Svalios parkas

5

1. Įėjimo į parką nuo Žemaitės gatvės teritorija, Svalios parko dalis link Žaliosios gatvės.

2. Svalios parko treniruoklių zona.

3. Svalios parko pavėsinių zona (pirma pavėsinė nuo miesto centro).

4. Svalios parko pavėsinių zona (antra pavėsinė nuo miesto centro).

5. Svalios parko vaikų žaidimo aikštelė.

9.

Pasvalio r. sav., Daujėnų sen., Daujėnų mstl., Stoties g. 2

1

Pagrindinio įėjimo į seniūnijos administracinį pastatą lauko zona, pagrindinė miestelio aikštė.

10.

Pasvalio r. sav., Joniškėlis, Vytauto g. 52

2

1, 2. Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijų garažų kiemas.

11.

Pasvalio r. sav., Krinčino sen., Krinčino mstl., Žalgirio g. 16

2

1. Seniūnijos administracinio pastato kiemas, automobilių stovėjimo aikštelė.

2. Pagrindinio įėjimo į seniūnijos administracinį pastatą vidinė zona, apimanti antrojo aukšto laiptinės dalį.

12.

Pasvalio r. sav., Namišių sen., Namišių k., Žalioji g. 1

2

1. Pagrindinio įėjimo į seniūnijos administracinį pastatą lauko zona, automobilių stovėjimo aikštelė.

2. Seniūnijos administracinio pastato kiemas, tarnybinio įėjimo į pastatą lauko zona, seniūnijos garažas.

13.

Pasvalio r. sav., Namišių sen., Namišių k., Namišių g.

1

Namišių, Saločių ir Žaliosios gatvių sankirta (važiuojamosios kelio dalys).

14.

Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Diliauskų k., Atžalyno g. 2

1

Pagrindinio įėjimo į administracinį pastatą (Pasvalio kultūros centro Diliauskų skyrius, Atžalyno bendruomenės namai, biblioteka) lauko zona.

15.

Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Ustukių k., Parko g. 1

4

1, 2, 3. Administracinio pastato (Pasvalio kultūros centro Ustukių skyrius, Ustukių bendruomenės namai, biblioteka) prieigos.

4. Pagrindinio įėjimo į administracinį pastatą lauko zona.

16.

Pasvalio r. sav., Pasvalio apyl. sen., Valakėlių k., Piliakalnio g. 2

6

1, 2, 3, 4. Administracinio pastato (Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyrius, Ustukių bendruomenės namai, biblioteka) prieigos.

5. Pagrindinio įėjimo į administracinį pastatą vidinė zona, apimanti koridorių.

6. Pasvalio kultūros centro Valakėlių skyriaus salė.

17.

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Saločių mstl., Vytauto g. 9

1

Pagrindinio įėjimo į seniūnijos administracinį pastatą lauko zona, Vytauto gatvės dalis.

18.

Pasvalio r. sav., Saločių sen., Saločių mstl., Gedimino a. 1

1

Gedimino aikštės dalis, Gedimino aikštės ir Kęstučio gatvės sankryža.

19.

Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Vaškų mstl., Kultūros g. 1

6

1. Seniūnijos administracinio pastato prieigos, teritorija iki Mokyklos gatvės.

2. Seniūnijos administracinio pastato vidinis kiemas.

3. Pagrindinio įėjimo į seniūnijos administracinį pastatą lauko zona.

4. Seniūnijos administracinio pastato pirmo aukšto vestibiulis.

5. Seniūnijos administracinio pastato antro aukšto vestibiulis.

6. Seniūnijos administracinio pastato antro aukšto koridorius.

20.

Pasvalio r. sav., Vaškų sen., Nairių k., Maučiuvio g. 14

4

1. Administracinio pastato (Nairių krašto bendruomenės namai, biblioteka) prieigos.

2. Pagrindinio įėjimo į administracinį pastatą lauko zona, Maučiuvio ir Sodų gatvių sankryža.

3. Bibliotekos lankytojų zona, kurioje yra kompiuteriai.

4. Bibliotekos dalis, kurioje yra fondai.

 

___________________________

 

Vaizdo duomenų tvarkymo Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje taisyklių 2 priedas

 

(Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai)

 

1 pavyzdys

 

ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLU

PATALPOSE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 54 101

 

Išsamesnė informacija:

www.pasvalys.lt, telefonu arba el. paštu: rastine@pasvalys.lt

 

 

2 pavyzdys

 

VIEŠOSIOS TVARKOS UŽTIKRINIMO, ASMENŲ IR TURTO APSAUGOS TIKSLAIS

TERITORIJOJE VYKDOMAS VAIZDO STEBĖJIMAS

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, tel. (8 451) 54 101

 

Išsamesnė informacija:

www.pasvalys.lt, telefonu arba el. paštu: rastine@pasvalys.lt