LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL užsieniečių, atvykstančių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, izoliavimo ir tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atlikimo

 

2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1847

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr.  152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vadovus:

1.1. esant poreikiui, užtikrinti užsieniečių, atvykusių į Lietuvos Respubliką studijų tikslais, priimtų studijuoti pagal studijų programą (programas) arba į doktorantūrą toje Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra privaloma 14 dienų izoliacija (toliau – studentų), izoliavimą gyvenamosiose patalpose, laikantis šių reikalavimų:

1.1.1. izoliavimui skirtos gyvenamosios patalpos turi būti įrengiamos gyvenamosios paskirties pastatuose (socialiniuose būstuose, bendrabučiuose, kt.), poilsio paskirties pastatuose (poilsio namuose, jaunimo nakvynės namuose, kaimo turizmo paskirties pastatuose) ir kituose pastatuose;

1.1.2. izoliavimui skirtos gyvenamosios patalpos užtikrinamos tokia prioriteto tvarka:

1.1.2.1. patalpos, kuriose yra atskiri butai;

1.1.2.2. patalpos, kuriose galima užtikrinti kiekvienam asmeniui atskirą gyvenamąją patalpą su atskiru sanitariniu mazgu;

1.1.2.3. patalpos, kuriose yra atskiri gyvenamieji kambariai kiekvienam asmeniui, tačiau naudojamasi bendrais sanitariniais mazgais;

1.1.2.4. patalpos, kuriose yra bendri gyvenamieji kambariai ir bendri sanitariniai mazgai.

1.1.3. jei nėra galimybės užtikrinti apgyvendinimo pagal 1.1.2.1 ir 1.1.2.2 papunkčius, užtikrinti asmenų grupavimą bendruose gyvenamuosiuose kambariuose pagal taikomo izoliavimo pradžios laiką;

1.1.4. jei studentai apgyvendinami 1.1.2.3 ir 1.1.2.4 papunkčiuose nurodytose patalpose su bendrais sanitariniais mazgais ir kitomis bendromis patalpomis, užtikrinti, kad nesikirstų izoliuotų ir neizoliuotų asmenų srautai;

1.1.5. izoliavimui skirtos patalpos turi būti aprūpintos būtiniausiais baldais, inventoriumi, indais, valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, buitinių atliekų surinkimo konteineriais, patalynės bei suterštų drabužių surinkimo talpomis, jei nebus galimybės juos skalbti;

1.1.6 studentai izoliavimo patalpose turi būti apgyvendinami po vieną, jei tokios galimybės nėra – užtikrinti, kad viename kambaryje gyventų ne daugiau kaip trys asmenys. Jei izoliuojami vienos šeimos nariai, pagal galimybes jie izoliuojami vienoje patalpoje;

1.1.7. organizuoti izoliuotiems asmenims maisto ir kitų būtiniausių priemonių (vaistų, higienos prekių, drabužių) pristatymą ar perdavimą;

1.1.8. jei asmuo izoliuojamas patalpose su bendrais sanitariniais mazgais ir kitomis bendromis patalpomis, turi būti užtikrinamas dažnesnis bendrų sanitarinių mazgų ir kitų bendrų patalpų valymas ir dezinfekcija. Visos patalpos valomos vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu)  (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

1.2. užtikrinti, kad studentai laikytųsi sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybės, izoliavimo reikalavimų, nustatytų Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“.

1.3. užtikrinti, kad studentai, atvykę iš šalies, įtrauktos į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“, jei šalyje, iš kurios atvyko arba per kurią keliavo, išskyrus keliavimą oro transportu, kai neišeinama iš oro uosto tranzito zonos, sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) per pastarąsias 14 kalendorinių dienų viršijo 25 atvejų 100 tūkst. gyventojų, pateiktų įrodymą apie ne seniau, nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba organizuoti tokių studentų tyrimų atlikimą atvykus į Lietuvos Respubliką, užtikrinant , kad ne vėliau kaip per 24 valandas nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką būtų kreiptąsi į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančią įstaigą dėl tyrimo COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijos) nustatyti atlikimo.

2. Nustatyti, kad studentų izoliavimo patalpas, transportavimą į izoliavimo patalpas, transportavimo į tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paėmimo vietą ir tyrimus COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti privalo užtikrinti ir apmokėti Lietuvos mokslo ir studijų institucija arba pats studentas.

3. Įpareigoti apskričių vyriausiuosius epidemiologus įvertinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų numatytų patalpų, kuriose bus izoliuojami studentai, atitikimą nustatytiems reikalavimams.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga