VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2023 m. kovo 3 d. Nr. O3E-252

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 36 punktu ir 39 straipsnio 2 dalimi, Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašu, patvirtintu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 25 d. nutarimu Nr. O3-193 „Dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo rengimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2022 m. rugsėjo 30 d. raštą Nr. 22KR-SD-9512, 2022 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 22KR-SD-11804, 2023 m. sausio 23 d. raštą Nr. 23-KR-SD-767, 2023 m. vasario 28 d. raštą Nr. 23-KR-SD-2214, 2023 m. kovo 2 d. raštą Nr. 23-KR-SD-2338 ir į Tarybos Dujų ir Elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m. kovo 2 d. pažymą Nr. O5E-185 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Tvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2022 m. birželio 3 d. nutarimą Nr. O3E-833 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                              Renatas Pocius

 

PATVIRTINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“ Bendrovės

vadovo

2023 m. kovo 1 d. sprendimu Nr. 23ITA-36 

 

PASINAUDOJIMO ELEKTROS SKIRSTOMAISIAIS TINKLAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tinklų naudotojų prijungiamų įrenginių (elektrinių bei energijos kaupimo įrenginių) prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų tvarką ir sąlygas, elektros energijos priėmimo, persiuntimo ir perskirstymo tvarką, leistinos generuoti galios apribojimus, įskaitant elektros energijos persiuntimo nutraukimo viršijus leistiną generuoti galią tvarką, elektros tinklų pralaidumų rezervavimo tvarką, elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus (toliau – Operatorius), elektros energijos gamintojų (toliau – gamintojas), energijos kaupimo įrenginius (toliau – kaupimo įrenginys) statyti ar įrengti planuojančių asmenų bei energijos kaupimo įrenginių savininkų, elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantis vartotojas) ir asmenų, siekiančių jais tapti, aktyviųjų elektros energijos vartotojų (toliau – aktyvusis vartotojas), piliečių energetikos bendrijų (toliau – PEB), atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų (toliau – AIEB) (toliau kartu vadinama – tinklų naudotojas) teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius, kiek tai yra susiję su šių asmenų prieigos prie skirstomųjų tinklų užtikrinimu.

2.         Apraše vartojamos sąvokos:

2.1.      Atvirkštinė generacija – elektros energijos srauto persiuntimas iš Operatoriaus tinklų į perdavimo sistemos operatoriaus tinklą.

2.2.      Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.

2.3.      Avarinis režimas  – elektros tinklų veikimo režimas, kai dėl avarijų ar gedimų elektros tinklų parametrai gali neatitikti Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ nurodytų leistinų ribų ir tinklų naudotojams galimas elektros energijos persiuntimo ribojimas arba nutraukimas.

2.4.      Avarinio režimo schema – elektros tinklų konfigūracija, kai elektros energijos persiuntimas vyksta avariniu režimu.

2.5.      Elektros skirstomieji tinklai (toliau – elektros tinklai) visuma tarpusavyje suderintu režimu veikiančių elektros įrenginių, skirtų elektros energijai skirstyti.

2.6.      Elektros tinklų pajėgumų padidinimas – Operatoriaus, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, atliekamas papildomas jo valdomų tinklų optimizavimas, išplėtimas ir (ar) rekonstravimas, atsižvelgiant į tai, kas reikalinga konkretaus tinklų naudotojo elektrinėms ar kaupimo įrenginiams prijungti ir jo poreikiams tenkinti, tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos priėmimą ir paskirstymą.

2.7.      Prijungimo išlaidos pinigų suma, reikalinga tinklų naudotojo elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginiams prijungti prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų.

2.8.      Prijungimo paslauga – teisės aktų nustatyta tvarka Operatoriaus tinklų naudotojui teikiama paslauga, kurios metu tinklų naudotojų elektrinė ar kaupimo įrenginys prijungiami prie Operatoriaus elektros tinklų, ir (ar) kitos teisės aktuose nustatytos Operatoriaus tinklų naudotojui teikiamos paslaugos, susijusios su tinklų naudotojo elektros įrenginių prijungimu prie elektros tinklų.

2.9.      Prijungimo paslaugos sutartis – Operatoriaus ir tinklų naudotojo (teisės aktuose nurodytais atvejais – tinklų operatorių, tinklų naudotojo ir (ar) tinklų naudotojo pasirinkto rangovo) sudaroma elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis, atitinkanti suderintą techninį projektą arba prijungimo sąlygas, jei techninis projektas neprivalomas, kuri nustato prijungimo paslaugos teikimo sąlygas ir tvarką.

2.10.    Prijungimo sąlygos – techninės sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo, plėtros ir (ar) elektrinės modernizavimo, reikalavimai prijungiant tinklų naudotojų elektrines ar kaupimo įrenginius prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas. Prijungimo sąlygos skirtos tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo dalies ir tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių dalies techniniams projektams parengti bei nustato reikalavimus statomiems objektams, kuriuos tinklų naudotojai turi įvykdyti.

2.11.    Remontinis režimas  – elektros tinklų veikimo režimas, kai dėl gedimų ar elektros tinklų priežiūros darbų pakeičiama elektros tinklų konfigūracija (pavyzdžiui, pakeičiamas elektros energiją persiunčiančių linijų, elektros šaltinių skaičius) ir tinklų naudotojams galimas elektros energijos persiuntimo ribojimas arba nutraukimas, tačiau elektros tinklų parametrai atitinka Lietuvos standarte LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ nurodytas leistinas ribas.

2.12.    Statybą leidžiantis dokumentas Apraše suprantamas kaip Operatoriaus elektros tinklų dalies statybą leidžiantis dokumentas.

2.13.    Apraše vartojama sąvoka „iki“ neapima paskutinio nurodyto skaitmens, išskyrus, kai nurodoma „imtinai“.

2.14.    Elektros energijos gamybos modulio didžiausio pajėgumo (toliau – didžiausias pajėgumas (Pmax) sąvoka atitinka 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 2 straipsnio 16 punkte apibrėžtą sąvoką „didžiausias pajėgumas (Pmax)“. Nustatant didžiausią pajėgumą (Pmax) laikoma, kad didžiausias pajėgumas (Pmax) yra keitiklio vardinė aktyvioji galia, kuriai esant užtikrinamas įtampos ir reaktyviosios galios valdymas pagal vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 7 straipsnio 1 ir 6 dalimis priimtą teisės aktą, neįskaičiuojant minimalios aktyviosios galios, reikalingos elektrinės saviems technologiniams poreikiams patenkinti. Kai elektros energijos gamybos modulyje nėra sumontuotas keitiklis, didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas tinklų naudotojo ir Operatoriaus susitarimu, tačiau šiuo atveju didžiausias pajėgumas (Pmax) negali būti didesnis už elektros energijos gamybos modulio vardinę aktyviąją galią, kuriai esant užtikrinamas įtampos ir reaktyviosios galios valdymas pagal vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 7 straipsnio 1 ir 6 dalimis priimtą teisės aktą, neįskaičiuojant minimalios aktyviosios galios, reikalingos elektrinės saviems technologiniams poreikiams patenkinti. Kai elektrinėje arba hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su bendru keitikliu ar bendra keitiklių sistema, didžiausias pajėgumas (Pmax) nustatomas bendrai visiems tokiems įrenginiams.

2.15.    Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

3.         Operatoriaus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus bei šį Aprašą teikiama prijungimo paslauga grindžiama objektyviais, skaidriais ir nediskriminaciniais principais, kuriais vadovaujantis atsižvelgiama į visą naudą ir sąnaudas, susijusias su tinklų naudotojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų.

4.         Pagrindiniai elektrinių, hibridinių elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų etapai yra šie:

4.1.      Operatoriaus išankstinių prijungimo sąlygų išdavimas Aprašo ‎5 punkte nustatytais atvejais;

4.2.      priešprojektinių sprendinių, jei tinklų naudotojas juos pageidauja suderinti su Operatoriumi, rengimas ir derinimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.3.      laisvų elektros tinklų pajėgumų derinimas su elektros energijos perdavimo sistemos operatoriumi (toliau – perdavimo sistemos operatorius), vykdomas Operatoriaus;

4.4.      ketinimų protokolo sudarymas su Operatoriumi, išskyrus atvejus, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalį ketinimų protokolai su tinklų naudotojais nėra sudaromi;

4.5.      Operatoriaus atliekamas perdavimo sistemos operatoriaus informavimas apie rezervuojamą leistiną generuoti galią elektros tinkluose;

4.6.      prievolių įvykdymo užtikrinimo (finansinės garantijos ar finansinio laidavimo) pateikimas Operatoriui, kai tokią pareigą numato galiojantys teisės aktai;

4.7.      tinklų naudotojo dalyvavimas aukcione, kai su tinklų naudotoju, turinčiu teisę dalyvauti aukcione, pasirašomas ketinimų protokolas pagal Aprašo 3 priede nurodytą ketinimo protokolo pavyzdinę formą;

4.8.      Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) išduodamo leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimas (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju), leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimas (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį gavimas (iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar įrenginio modernizavimo (toliau – elektrinės modernizavimas)  atveju);

4.9.      Operatoriaus prijungimo sąlygų išdavimas;

4.10.    techninių projektų prijungimo prie elektros tinklų daliai ir elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio daliai parengimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.11.    elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo paslaugos sutarties sudarymas ir prijungimo įmokos apmokėjimas;

4.12.    elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo paslaugos vykdymas ir elektros tinklų pajėgumų padidinimas:

4.12.1. statybą leidžiančio dokumento pateikimas Operatoriui (kai taikoma);

4.12.2. rangos sutarčių sudarymas;

4.12.3. rangos darbų elektros tinkluose, tinklų naudotojo ir operatoriaus dalyje, atlikimas;

4.12.4. Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (paleidimo derinimo darbams) gavimas ir pateikimas Operatoriui;

4.12.5. rangovo deklaracijos apie įrengtą elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį ir parengtą vidaus tinklą įtampos įjungimui ir elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio išbandymui gavimas ir pateikimas Operatoriui prieš Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (galutiniam prijungimui) gavimą (Aprašo 9 priedas). Šiame papunktyje nurodytas etapas taikomas tik elektrinėms ir kaupimo įrenginiams, kurie prijungiami ne prie esamų objektų vidaus tinklų ir kurių įrengtoji galia didesnė nei 30 kW, bet ne didesnė kaip 100 kW;

4.12.6. elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties elektrinės ar kaupimo įrenginio testavimui parengimas, vykdomas Operatoriaus;

4.12.7. tinklų naudotojo informavimas apie įtampos įjungimą, vykdomas Operatoriaus;

4.12.8. apskaitos prietaisų įrengimas arba esamų prietaisų perparametravimas testavimo laikotarpiui, vykdomas Operatoriaus;

4.12.9. elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio bandomasis įjungimas – elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio derinimas, testavimas, atitikimo išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas, vykdomas Operatoriaus ir tinklų naudotojo;

4.12.10.    natūrinių bandymų akto pasirašymas, vykdomas Operatoriaus ir tinklų naudotojo;

4.13.    Tarybos elektros įrenginių techninės būklės patikrinimo aktų-pažymų (galutiniam prijungimui) gavimas ir pateikimas Operatoriui. Įrenginių nustatytiems techniniams reikalavimams atitikties patikrinimas vykdomas pagal Aprašo 10 priede nurodytus reikalavimus A tipo elektrinėms bei šiuos teisės aktus ir standartus:

4.13.1. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;

4.13.2. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

4.13.3. Lietuvos standartas LST EN 50549-1:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 1 dalis. Prijungimas prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“;

4.13.4. Lietuvos standartas LST EN 50549-2:2019 „Reikalavimai, keliami elektrinių prijungimui prie skirstomųjų tinklų. 2 dalis. Prijungimas prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo. Elektrinės iki B tipo imtinai“;

4.13.5. Tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. O3E-1467 „Dėl Parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“;

4.13.6. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. O3E-89 „Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. rugpjūčio 17 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai, patvirtinimo;

4.14.    tinklų naudotojo elektrines ar kaupimo įrenginius įrengusio rangovo, teisės aktų nustatyta tvarka atestuoto eksploatuoti ir (ar) įrengti elektros įrenginius, deklaracijos pateikimas Operatoriui, vykdomas tinklų naudotojo. Šiame papunktyje nurodytas etapas taikomas tik tinklų naudotojams, kuriems taikoma Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prijungimo aprašas), nurodyta supaprastinta prijungimo tvarka;

4.15.    deklaracija apie energijos kaupimo įrenginio įrengimą (Aprašo 7 priedas), tinklų naudotojo Operatoriui teikiama, kai, vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 29 dalimi, leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi;

4.16.    rangovo akto vartotojo tinklo daliai pateikimas Operatoriui, vykdomas tinklų naudotojo;

4.17.    faktinių prijungimo išlaidų apmokėjimas, vykdomas tinklų naudotojo;

4.18.    nuolatinio elektros tinklų nuosavybės ribų akto ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutarties parengimas, vykdomas Operatoriaus;

4.19.    tinklų naudotojo informavimas apie įtampos įjungimą (kai įtampa įjungiama pirmą kartą elektrinėms, kurioms testavimo darbai neatliekami), vykdomas Operatoriaus;

4.20.    apskaitos prietaisų įrengimas, perparametravimas arba esamų apskaitos prietaisų, įrengtų testavimo laikotarpiui (kai toks reikalingas), įvedimas į elektros energijos apskaitos sistemas nuolatiniam naudojimui, vykdomas Operatoriaus;

4.21.    statybos užbaigimas teisės aktų nustatyta tvarka, vykdomas tinklų naudotojo;

4.22.    Tarybos išduodamo leidimo gaminti elektros energiją gavimas (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gavimas (kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju).

 

 

5.         Atsižvelgiant į planuojamos prijungti elektrinės, hibridinės elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio galios dydį, tinklų naudotojo kategoriją, planuojamą vykdyti veiklą vykdomi (taikomi) visi arba dalis Aprašo ‎4 punkte nurodytų pagrindinių prijungimo etapų:

 

 

Papunkčio Nr.

Elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio įrengtoji galia (toliau šiame punkte ĮG)

Elektrinės didžiausias pajėgumas (Pmax) (toliau šiame punkte – Pmax)

Elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio leistina generuoti galia (toliau šiame punkte LGG)

Objekto, kuriame įrengiamas (-tas) elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginys, leistina naudoti galia (toliau šiame punkte LNG)

Tinklų naudotojų kategorijos, prijungiamos elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai ir (ar) veikla

Elektros tinklų plėtra

Taikomi prijungimo etapai

(nuorodos į Aprašo papunkčius)

Pastabos

5.1.

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30 kW imtinai ne didesnis nei ĮG

 

 

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Nekeičiama

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

Gaminančio vartotojo elektrinė, kuri prijungiama geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos

Ne

‎4.9, ‎4.11, ‎4.14, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.2.

Naujai suteikiama arba didinama, iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30 kW imtinai, ne didesnis nei ĮG

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Nekeičiama

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

 

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.14, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Projektavimo paslaugą elektros tinklų daliai gali atlikti ir Operatoriaus pasirinktas rangovas.

Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.3.

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30kW imtinai

0 kW

Nekeičiama

Gamintojo elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

 

 

Ne

‎4.14, ‎4.18, ‎4.19.

5.4.

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama arba gali būti keičiama kartu su prijungimo paslaugos suteikimu

Gaminančio vartotojo elektrinė, kuri prijungiama geografiškai nutolusioje Lietuvos Respublikos teritorijoje nuo gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos

Taip

‎4.9, ‎4.10 (kai reikalingas), ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.14, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Projektavimo paslaugą gali atlikti ir Operatoriaus parinktas rangovas. Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.5.

Naujai suteikiama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

Naujai suteikiamas iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama

Gaminančio vartotojo elektros įrenginių prijungimas, kai tuo pačiu metu prie elektros tinklų prijungiami vartojimo objektas ir elektrinė

 

Taip

‎4.9, ‎4.10 (kai reikalingas), ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.14, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Projektavimo paslaugos Operatorius neatlieka. Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.6.

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Didinama

Gaminančio vartotojo elektrinė, kai teikiama paraiška dėl tapimo gaminančiu vartotoju ir LNG didinimo

Ne

‎4.9, ‎4.10 (kai reikalingas), ‎4.11, ‎4.14, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.7.

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

Naujai suteikiamas arba didinamas iki 30 kW imtinai

Naujai suteikiama arba didinama iki 30 kW imtinai

Didinama

Gaminančio vartotojo elektrinė, kai teikiama paraiška dėl tapimo gaminančiu vartotoju ir LNG didinimo

Taip

‎4.9, ‎4.10 (kai reikalingas), ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.14, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

 

5.8.

Didinama iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

Didinamas iki 30 kW imtinai

Nekeičiama

Nekeičiama

Gaminančio vartotojo elektrinė, įskaitant, kai LGG=0 kW

 

Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

Ne

‎4.14, ‎4.18.

Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

 

5.9.

Nekeičiama

Nekeičiamas

Nekeičiama

Didinama arba mažinama

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

 

Taip/

Ne

-

Taikoma teisės aktais reglamentuota vartotojo LNG didinimo arba mažinimo tvarka. Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.10.             

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė kaip 30 kW, ne didesnė nei  100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas didesnis nei 30 kW ir ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama didesnė nei 30 kW ir ne didesnė nei 100 kW

Nekeičiama arba naujai suteikiama

 

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

Ne

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.5 (kai LNG suteikiama naujai), ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Gaminančio vartotojo atveju LGG turi būti ne didesnė nei LNG.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.11.             

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė kaip 30 kW, ne didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas didesnis nei 30 kW ir ne didesnis nei 100 kW

 

0 kW

Nekeičiama

 

Gamintojo elektrinė, kurios LGG=0 kW

Ne

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.12.             

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė kaip 30 kW, ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Naujai suteikiamas arba didinamas didesnis nei 30 kW ir ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama didesnė nei 30 kW ir ne didesnė nei 100 kW

Nekeičiama arba naujai suteikiama

 

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

 

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11,‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.5 (kai LNG suteikiama naujai), ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.13.             

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė kaip 30 kW, ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, didesnis nei 30 kW ir ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 30 kW ir ne didesnė nei 100 kW

Didinama arba naujai suteikiama

Asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, elektrinė, kai teikiama paraiška dėl naujo vartotojo ir gaminančio vartotojo elektrinės prijungimo

 

Gaminančio vartotojo elektrinė, kai teikiama paraiška dėl tapimo gaminančiu vartotoju ir LNG didinimo

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.5, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

 

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.14.             

Didinama didesnė kaip 30 kW, ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Didinamas, didesnis nei 30 kW ir ne didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

Nekeičiama

Gaminančio vartotojo elektrinė, įskaitant, kai LGG=0 kW

 

Gamintojo elektrinė, kurios LGG=0 kW

 

Ne

‎4.13‎, 4.18.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo   4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.15.             

Naujai suteikiama arba didinama iki 100 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

Nekeičiama

Gamintojo, AIEB, gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančių vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė

 

Gamintojo, AIEB,

aktyviojo vartotojo,

gaminančių elektros energiją iš neatsinaujinančių išteklių, elektrinė, kurios LGG didesnė nei 0 kW

Ne

‎4.1, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

 

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.16.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Naujai suteikiama arba didinama bet ne didesnė nei LGG

Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė

 

AIEB

 

PEB

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

 

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.5, ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

 

5.17.             

Didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

Nekeičiama

Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir neplanuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytos veiklos, elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

Ne

‎4.13, ‎4.18.

 

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

 

5.18.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Naujai suteikiama arba didinama bet ne didesnė nei LGG

Gamintojo, AIEB, gaminančių elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą, elektrinė

 

Gamintojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo, gaminančio elektros energiją iš ne atsinaujinančių išteklių, elektrinė

Taip

‎4.1, ‎4.2, ‎4.3, ‎4.4, ‎4.5, ‎4.6, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.1‎, 4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.5,   ‎4.12.6, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

 

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.19.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Naujai suteikiama

Kaupimo įrenginys

Taip

4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.15, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Aprašo ‎4.15 papunktyje nurodytas dokumentas pateikiamas po Aprašo ‎4.12.2 papunktyje nurodyto etapo įgyvendinimo.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

5.20.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Didinama

Kaupimo įrenginys

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

5.21.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

Nekeičiama

Kaupimo įrenginys

Ne

4.15, 4.18.

 

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

5.22.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

0 kW

Nekeičiama

Kaupimo įrenginys

Ne

4.15, 4.18.

 

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

 

5.23.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

0 kW

Didinama

Kaupimo įrenginys

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.15, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

5.24.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Naujai suteikiama arba didinama

Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją, pagamintą iš iškastinio kuro

Taip

‎4.1, ‎4.8, 4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.15, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

5.25.             

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama ne didesnė nei 100 kW

Naujai suteikiama arba didinama

Kaupimo įrenginys, kaupiantis elektros energiją, pagamintą iš iškastinio kuro

Ne

‎4.1, ‎4.8, 4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.15, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Jei Pmax būtų didesnis nei 100 kW, papildomai būtų taikomi Aprašo 4.12.4, 4.12.6, 4.12.7, 4.12.8, 4.12.9, 4.12.10 papunkčiai.

Kai kaupimo įrenginys prijungiamas tame pačiame prijungimo taške kaip elektrinė, šio papunkčio trečioji skiltis dėl Pmax netaikoma.

5.26.             

Neribojama, naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus nekeičiama

 

Gamintojo elektrinė

 

Kaupimo įrenginys

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

 

 

Taip

‎4.1, ‎4.2, ‎4.3, ‎4.4, ‎4.5, ‎4.6, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.1, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.4,

  ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

 

 

5.27.             

Neribojama, naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama

Gaminančio vartotojo elektrinė

 

 

Taip

‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.1, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.4,

‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.28.             

Neribojama, naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW

 

0 kW

 

Nekeičiama

 

Gamintojo elektrinė, kurios LGG=0 kW

 

 

Taip

‎4.1, ‎4.2, ‎4.3, ‎4.5, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.4, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

5.29.             

Neribojama, naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiamas arba didinamas, didesnis nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba didinama, didesnė nei 100 kW

 

Naujai suteikiama arba jungiant į esamo objekto vidaus tinklus nekeičiama

Gamintojo elektrinė, kai elektrinės LGG ne didesnė nei turima LNG ir LGG ne didesnė nei 1 MW

 

AIEB elektrinė

 

PEB elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

Taip

‎4.1, ‎4.2, ‎4.3,  ‎4.5, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.4, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

5.30.             

Neribojama, didinama, didesnė nei 100 kW

 

Didinamas, didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

 

Nekeičiama

Gamintojo elektrinė

 

Gaminančio vartotojo elektrinė, įskaitant, kai LGG=0 kW

 

Kaupimo įrenginys

 

AIEB elektrinė

 

PEB elektrinė

 

Aktyviojo vartotojo elektrinė

Ne

‎4.1, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.4, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.21, ‎4.22.

 

Siekiant ir turint teisę dalyvauti aukcione, papildomai taikomas ‎4.7 papunktis.

Gaminančių vartotojų elektrinių ir aktyviųjų vartotojų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų atveju Aprašo ‎4.1, ‎4.8 ir ‎4.22 papunkčiai nėra taikomi.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.31.             

Didinama, didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Didinamas

 

Nekeičiama

 

Nekeičiama

Elektrinės modernizavimas

 

 

Ne

‎4.1, ‎4.3, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.4, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.9, ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį nereikalingas, kai didinamas elektrinės, kurios įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, naudingumas, taip pat jeigu iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį valdo gaminantis vartotojas ir iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW.

Gaminančių vartotojų elektrinių ir aktyviųjų vartotojų elektrinių prijungimo prie elektros tinklų atveju Aprašo ‎4.8 ir ‎4.22 papunkčiai nėra taikomi.

5.32.             

Didinama, ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Didinamas, ne didesnis nei 100 kW

 

Nekeičiama

 

Nekeičiama

Elektrinės modernizavimas

 

Ne

‎4.13, ‎4.18.

Leidimas modernizuoti iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį nereikalingas, kai didinamas elektrinės, kurios įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW, o leistina generuoti galia lygi nuliui, naudingumas, taip pat jeigu iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančią elektrinę ar elektros energijos gamybos įrenginį valdo gaminantis vartotojas ir iš atsinaujinančių išteklių elektros energiją gaminančios elektrinės ar elektros energijos gamybos įrenginio įrengtoji galia ne didesnė kaip 100 kW.

5.33.       

Nekeičiama, iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

Nekeičiamas, ne didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, ne didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)

Ne

‎4.9, ‎4.11, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Keisti esamo gamybos būdo į gamintojo elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą draudžiama.

5.34.       

Nekeičiama, iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, ne didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, ne didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją (kurio veikla leidimais reguliuojama)

Ne

‎‎4.1, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.11, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.22.

Keisti esamo gamybos būdo į gamintojo elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą draudžiama.

5.35.       

Nekeičiama, iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

Nekeičiamas, ne didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, ne didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)

Taip

‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.13, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

Keisti esamo gamybos būdo į gamintojo gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą draudžiama.

5.36.       

Nekeičiama, iki 30 kW imtinai, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, ne didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, ne didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją (kurio veikla leidimais reguliuojama)

Taip

‎4.1, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.13, ‎ ‎4.18‎, ‎4.19, ‎4.20‎, ‎4.22.

Keisti esamo gamybos būdo į gamintojo elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių ir planuojančio vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje numatytą veiklą draudžiama.

5.37.        

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW imtinai, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintoją (kurio veikla leidimais nereguliuojama)

Ne

‎4.9, ‎4.11, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

 

 

 

 

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.38.       

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW imtinai, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais reguliuojama) į gaminantį vartotoją

Ne

‎4.9, ‎4.11, ‎4.18, ‎4.19‎, ‎4.20‎.

Prijungimo paslaugos sutartis nepasirašoma iki tol, kol nebus panaikintas leidimas gaminti elektros energiją.

5.39.       

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW imtinai, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 30 kW

 

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gaminančio vartotojo į gamintojo (kurio veiklą leidimai reguliuojama)

Ne

‎4.1, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.11, ‎4.13, ‎4.17,‎ ‎4.18, ‎4.19‎, ‎4.20, ‎4.22.

Prijungimo paslaugos sutartis nepasirašoma iki tol, kol nebus panaikintas leidimas gaminti elektros energiją.

5.40.       

Nekeičiama, iki 30kW imtinai, bet ne mažesnė nei LGG

 

Nekeičiamas, ne didesnis nei 30 kW

 

Keičiama iš 0 kW į ne didesnę nei 30 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją

Taip

‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.5, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20.

 

5.41.       

Nekeičiama, didesnė nei 30 kW, ne didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 30 kW, ne didesnis nei 100 kW

 

Keičiama iš 0 kW į didesnę nei 30 kW, bet ne didesnę nei 100 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo (kurio veikla leidimais nereguliuojama) į gaminantį vartotoją

Taip

‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.13, ‎4.17,‎ ‎4.18, ‎4.19‎, ‎4.20.

 

5.42.       

Nekeičiama, didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė kaip LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW

 

Keičiama iš 0 kW į didesnę nei 100 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją

Taip

‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, 4.13, ‎4.17,‎ ‎4.18, ‎4.19‎, ‎4.20.

Jei gamintojo veikla reguliuojama leidimais, prijungimo paslaugos sutartis nepasirašoma iki tol, tol nebus panaikintas leidimas gaminti elektros energiją.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui.

5.43.       

Nekeičiama, didesnė nei 100 kW, bet ne mažesnė nei LGG

 

Nekeičiamas, didesnis nei 100 kW

 

Didesnė nei 100 kW

 

Nekeičiama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo, kurio veikla leidimais nereguliuojama, į gamintoją, kurio veikla leidimais reguliuojama

-

‎4.1, ‎4.2, ‎4.3, ‎4.5, ‎4.8, ‎4.9, ‎4.10, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, ‎4.12.4, ‎4.12.6, ‎4.12.7, ‎4.12.8, ‎4.12.9 ‎4.12.10, ‎4.13, ‎4.16, ‎4.17, ‎4.18, ‎4.19, ‎4.20, ‎4.21, ‎4.22.

 

5.44.       

Nekeičiama

 

Nekeičiamas

 

Nekeičiama

 

Didinama

 

Veiklos keitimas iš gamintojo į gaminantį vartotoją

-

‎4.9, ‎4.11, ‎4.12.2, ‎4.12.3, 4.13, ‎4.17,‎ ‎4.18, ‎4.19‎, ‎4.20.

Jei gamintojo veikla reguliuojama leidimais, prijungimo paslaugos sutartis nepasirašoma iki tol, tol nebus panaikintas leidimas gaminti elektros energiją.

Papunktis netaikomas virtualiam nutolusios elektrinės priskyrimui gaminančio vartotojo objektui. Aprašo 4.13 papunktyje nurodyto dokumentas pakartotinai neteikiamas  (laikoma, kad dokumentas, kuris buvo gautas prijungiant elektrinę, yra tinkamas).

5.45.

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrinės atjungimas ir panaikinimas iš operatoriaus informacinių sistemų arba objekto statuso atstatymas iš gamintojo ar gaminančio vartotojo į vartotoją (visi gamybos būdai)

-

‎4.18 (kai atstatoma į vartotoją).

 

Laisva forma kreiptis į Operatorių el. paštu info@eso.lt dėl elektrinės atjungimo ir panaikinimo iš operatoriaus informacinių sistemų arba objekto statuso atstatymo iš gamintojo ar gaminančio vartotojo į vartotoją. Turėjęs leidimą gaminti elektros energiją ir nutraukus veiklą asmuo privalo informuoti Tarybą dėl veiklos sustabdymo.

5.46.            

 

 

 

 

 

 

 

 

Virtualus nutolusios elektrinės priskyrimas gaminančio vartotojo objektui (asmens, siekiančio tapti gaminančiu vartotoju, ir gaminančio vartotojo elektrinė)

Ne

-

 

Operatoriaus savitarnos svetainėje užpildyti paraišką dėl elektrinės galios priskyrimo kitam objektui.

5.47.            

Mažinama arba nekeičiama

 

Mažinama arba nekeičiama

 

Mažinama arba nekeičiama

 

Nekeičiama

 

Bet kokia elektrinė, hibridinė elektrinė, kaupimo įrenginys

Ne

‎4.12.5, ‎4.13, ‎4.14, ‎4.15, ‎4.22.

‎4.12.5, ‎4.13, ‎4.14, ‎4.15 papunkčiuose nurodyti dokumentai pateikiami tais atvejais, kai atsižvelgiant į sumažintą galią toks dokumentas reikalingas pateikti pagal kitus šio punkto papunkčius.

‎4.22 papunktyje nurodytas dokumentas pateikiamas, kai jis reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu.

Operatoriaus sprendimas dėl galios mažinimo neatleidžia tinklų naudotojo nuo įsipareigojimų, susijusių su skatinimo priemonėmis. 

Dėl galios mažinimo tinklų naudotojas negali kreiptis dažniau nei 1 kartą per metus.

5.48.            

Iki 0,8 kW

 

Iki 0,8 kW

 

Iki 0,8 kW

 

Nekeičiama

 

Bet kokia elektrinė, hibridinė elektrinė

Ne

‎4.18.

Procesas taikomas tik į esamo tinklų naudotojo vidaus tinklą jungiamoms elektrinėms ir hibridinėms elektrinėms. Tinklų naudotojas informuoja Operatorių apie prijungtą elektrinę.

 

 

 

 

III SKYRIUS

IŠANKSTINIŲ PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS

 

6.         Išankstinės prijungimo sąlygos yra skirtos elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio tinklų naudotojo būsimų investicijų ir prijungimo išlaidų dydžiui preliminariai įvertinti ir nesukuria nei tinklų naudotojui, nei Operatoriui jokių teisių ir pareigų. Elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų Operatoriaus išduodamos išankstinės prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius. Išankstinėse prijungimo sąlygose nurodomi preliminarūs tinklų naudotojo elektrinės prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų reikalavimai, o kaupimo įrenginių prijungimo prie Operatoriaus tinklų atveju – preliminarūs kaupimo įrenginių prijungimo prie Operatoriaus elektros tinklų reikalavimai. Išankstinėse prijungimo sąlygose negali būti kitų reikalavimų, išskyrus tuos, kurie būtini užtikrinti patikimą, saugų ir tinkamos kokybės elektros energijos įrenginio ir elektros energetikos sistemos veikimą. Pavyzdinės išankstinės prijungimo sąlygos yra skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt.

7.         Tinklų naudotojas, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas elektrinės prijungimui prie elektros tinklų, pateikia Operatoriui šiuos dokumentus:

7.1.      Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt) (paraiška užpildoma Operatoriaus savitarnos svetainėje), kurioje nurodo:

7.1.1.   numatomos įrengti elektrinės įrengtąją ir leistiną generuoti galią, didžiausią pajėgumą (Pmax). Hibridinės elektrinės atveju hibridinės elektrinės bendrą įrengtąją galią, lygią hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, kiekvienos elektrinės ir energijos kaupimo įrenginių įrengtąją galią, bendrą leistiną generuoti galią ir bendrą hibridinės elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax) elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške (toliau prijungimo taškas). Hibridinės elektrinės, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginys ar įrenginiai, atveju taip pat nurodoma bendra leistina naudoti galia prijungimo taške. Kai elektrinėje ar hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas taip, kaip nustatyta Aprašo ‎2.14 papunktyje;

7.1.2.   hibridinės elektrinės atveju – numatomas įrengti elektrines arba elektrines ir kaupimo įrenginius;

7.1.3.   numatomos įrengti elektrinės adresą (vietovę);

7.1.4.   numatomos įrengti elektrinės energijos išteklių rūšį. Hibridinės elektrinės atveju – kiekvienos iš elektrinių energijos išteklių rūšį;

7.1.5.   informaciją, ar elektrinę pageidaujama statyti pagal bendruosius teisės aktų reikalavimus, ar ketinant pasinaudoti skatinimo priemonėmis (nurodyti, kokiomis);

7.1.6.   siekiant užtikrinti atitiktį Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms, kai planuojama įrengti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė:

7.1.6.1. įsipareigojimą, jog teisės aktų nustatyta apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas), jei planuojama vykdyti šiame papunktyje nurodytą veiklą. Šis reikalavimas netaikomas, jei didinama esamos elektrinės įrengtoji galia nedidinant esamos leistinos generuoti galios;

7.1.6.2. įsipareigojimą įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinės leistina generuoti galia bus pakeista iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio;

7.1.6.3. įsipareigojimą nedidinti bendros leistinos generuoti galios, kai Apraše nurodytomis sąlygomis saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prijungta prie elektros tinklų  sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia. Šis papunktis netaikomas hibridinėms elektrinėms;

7.1.7.   informaciją, prie kurių iš Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalyje nurodytų tinklų naudotojų priskiriamas prašymą teikiantis asmuo;

7.1.8.   numatomą vykdyti veiklą (pavyzdžiui, modernizuoti elektrinę, įrengti nutolusią elektrinę, kai numatoma vykdyti veiklą Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas);

7.1.9.   informaciją, ar tinklų naudotojas sutinka dėl:

7.1.9.1. leistinos generuoti galios ribojimų, nurodytų Aprašo ‎68 punkte;

7.1.9.2. leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl elektros energetikos sistemos balanso (toliau – sistemos balansas) (ši nuostata netaikoma tinklų naudotojams, kuriems taikomas Įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytas ribojimas);

7.1.9.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

7.1.10. asmenys, planuojantys vykdyti veiklą Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti, informaciją, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) planuojama, jog elektrines įsigis:

7.1.10.1.   fiziniai asmenys;

7.1.10.2.   juridiniai asmenys;

7.1.10.3.   ne pelno siekiantys juridiniai asmenys;

7.2.      nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti elektrinę, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jei nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo tinklų naudotojas). Nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre, išskyrus ne ilgesniam nei vienerių metų terminui sudarytas nuomos ir panaudos sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka. Operatorius patikrina nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės registravimo faktą viešame registre;

7.3.      žemės sklypo savininko, kuriame planuojama statyti elektrinę, sutikimą dėl elektrinės statybos, jei elektrinę ketinama statyti žemės sklype, kurio tinklų naudotojas nevaldo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Šiuo atveju Aprašo ‎7.2 papunktyje nurodytas reikalavimas netaikomas. Operatorius patikrina sutikime nurodyto žemės sklypo savininko nuosavybės teisės registravimo faktą viešame registre;

7.4.      įgaliojimą atstovauti tinklų naudotojui (jei paraišką pateikia tinklų naudotojo (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);

7.5.      jungtinės veiklos sutartį, jei tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai.

8.         Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, pageidaujantis gauti išankstines prijungimo sąlygas kaupimo įrenginio prijungimui prie elektros tinklų, pateikia Operatoriui šiuos dokumentus ir informaciją:

8.1.      Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt) (paraiška užpildoma Operatoriaus savitarnos svetainėje), kurioje nurodo numatomo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtąją, leistiną naudoti ir leistiną generuoti galią, talpą (kWh), adresą (vietovę);

8.2.      nekilnojamojo turto (žemės sklypo ar statinio), kuriame planuojama statyti kaupimo įrenginį, nuosavybės teisę ar kitus teisėto valdymo pagrindus (nuomos, panaudos ar kitą sutartį) įrodančius dokumentus (jei nekilnojamąjį turtą nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo tinklų naudotojas). Nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės turi būti įregistruotos viešame registre, išskyrus ne ilgesniam nei vienerių metų terminui sudarytas nuomos ir panaudos sutartis, teisės aktų nustatyta tvarka. Operatorius patikrina nuosavybės ar kito teisėto valdymo teisės registravimo faktą viešame registre;

8.3.      žemės sklypo savininko, kuriame planuojama statyti kaupimo įrenginį, sutikimą dėl kaupimo įrenginio statybos, jei kaupimo įrenginį ketinama statyti žemės sklype, kurio tinklų naudotojas nevaldo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Šiuo atveju Aprašo ‎8.2 papunktyje nurodytas reikalavimas netaikomas. Operatorius patikrina sutikime nurodyto žemės sklypo savininko nuosavybės teisės registravimo faktą viešame registre;

8.4.      įgaliojimą atstovauti kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančiam asmeniui (jei paraišką pateikia kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio energijos asmens (juridinio ar fizinio asmens) atstovas);

8.5.      jungtinės veiklos sutartį, jei tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai;

8.6.      informaciją, ar tinklų naudotojas, išskyrus planuojančius vykdyti veiklą Aprašo ‎207 punkte nurodytoms sąlygomis, sutinka dėl:

8.6.1.   leistinos generuoti galios ribojimų, nurodytų Aprašo ‎68 punkte;

8.6.2.   leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl sistemos balanso;

8.6.3.   leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

9.         Kai prašymą dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo pateikia juridinis asmuo, Operatorius, gavęs prašymą, patikrina, ar juridinis asmuo yra įregistruotas Juridinių asmenų registre. Jei Operatorius nustato, kad juridinis asmuo nėra užregistruotas Juridinių asmenų registre, tokio asmens prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo grąžinamas asmeniui, pateikusiam prašymą.

10.       Operatoriaus prašymu tinklų naudotojas pateikia visą papildomą informaciją, vadovaujantis teisės aktais reikalingą techninio sprendimo priėmimui ir išankstinių prijungimo sąlygų parengimui.

11.       Prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo elektrinei laikomas pateiktu, kai pateikti visi Aprašo ‎7 ir ‎10 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija bei apmokėta už išankstinių prijungimo sąlygų parengimą, o prašymas dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo kaupimo įrenginiui, – kai pateikti visi Aprašo ‎8 ir ‎10 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija bei apmokėta už išankstinių prijungimo sąlygų parengimą. Prašymai dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo elektrinėms ir kaupimo įrenginiams pradedami nagrinėti iš eilės pagal prašymo, atitinkančio šio punkto reikalavimus, pateikimo datą.

12.       Remdamasis tinklų naudotojo pateikta informacija, Operatorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų ir informacijos, nurodytos Aprašo ‎7 ir ‎10 punktuose (kai kreipiasi tinklų naudotojas, išskyrus kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantį asmenį) arba Aprašo ‎8 ir ‎10 punktuose (kai kreipiasi kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo) gavimo dienos išduoda tinklų naudotojui išankstines prijungimo sąlygas bei pateikia:

12.1.    informaciją apie veiksmus, kuriuos tinklų naudotojas turi atlikti dėl jo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų;

12.2.    informaciją apie tai, ar yra būtinybė prieš elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimą atlikti elektros tinklų pajėgumo didinimo veiksmus.

13.       Visais atvejais Operatorius ir tinklų naudotojas bendradarbiauja ir keičiasi visa elektrinei ir (ar) kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalinga technine ir kita informacija. Operatorius turi teisę elektrinei ir (ar) kaupimo įrenginiui prijungti prie elektros tinklų reikalingą techninę ir kitą informaciją teikti tinklų naudotojo pasitelktiems projektuotojams, kurie yra nurodyti tinklų naudotojo.

14.       Elektrinių ar kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia didesnė už 0, nurodytų Aprašo 5.18, 5.24–5.26, 5.28–5.31, 5.34, 5.36, 5.39, 5.43 papunkčiuose, prijungimui prie elektros tinklų išankstinės prijungimo sąlygos išduodamos įvertinus Operatoriaus toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai atskirų rūšių elektrinėms prijungti sudarytus ketinimų protokolus, toje vietoje didžiausių leistinų generuoti galių sumai kaupimo įrenginių, elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimui išduotas prijungimo sąlygas, sudarytas prijungimo paslaugos sutartis, atvirkštinę generaciją į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus (kai yra viršytas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo ‎61 punkte), perdavimo tinklo srautus (ribojimus).

15.       Preliminarus prijungimo taškas parenkamas Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo, Aprašo, Prijungimo aprašo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16.       Tinklų naudotojas turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikti skundą Tarybai dėl Operatoriaus išduotų išankstinių prijungimo sąlygų. Jeigu Taryba nustato, kad išankstinės prijungimo sąlygos neatitinka Aprašo ar kitų teisės aktų reikalavimų, Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų laikotarpį išduoti tinklų naudotojui naujas išankstines prijungimo sąlygas.

17.       Kai viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo ‎61 punkte, ir yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija arba yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija, dėl kurios gali būti reikalinga perdavimo tinklų plėtra, Operatorius vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis ar išduotomis išankstinėmis prijungimo sąlygomis. Perdavimo sistemos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos nustato preliminarius reikalavimus elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimui tinklų naudotojui ir Operatoriui, atsižvelgiant į elektros tinklų nuosavybės ribas.

18.       Pagal Operatoriaus išduotas vienas išankstines prijungimo sąlygas galima sudaryti tik vieną ketinimų protokolą, išskyrus atvejus, kai pagal Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalį ketinimų protokolai su tinklų naudotojais nėra sudaromi.

19.       Jei tinklų naudotojas siekia elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo kitame nei išduotose išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytame prijungimo taške, jis privalo kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo.

 

IV SKYRIUS

KETINIMŲ PROTOKOLO SUDARYMAS

 

20.       Statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, parengia ir teikia Operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (Aprašo 1 priedas) Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje numatytais atvejais. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, gavęs išankstines prijungimo sąlygas, parengia ir teikia Operatoriui prašymą pasirašyti ketinimų protokolą (Aprašo 2 priedas), išskyrus, kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 29 dalimi, leidimai plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ir generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi. Atskiro ketinimų protokolo sudaryti ir papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikti nereikia, kai prie veikiančios ar vadovaujantis Įstatymo nustatytais reikalavimais statomos elektrinės papildomai numatoma įrengti kitą elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį, ir nėra didinama leistina generuoti galia.

21.       Kai yra planuojama, kad elektrinės prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija į perdavimo sistemos operatoriaus tinklus, kuri viršija perdavimo sistemos operatoriaus skirtą Operatoriui dydį kaip nurodyta Aprašo ‎61 punkte, prieš sudarydamas ketinimų protokolą su tinklų naudotoju, kuriam buvo išduotos Aprašo ‎17 punkte numatytos išankstinės prijungimo sąlygos, Operatorius privalo kreiptis į perdavimo sistemos operatorių, prašydamas informacijos apie perdavimo tinklo pralaidumą, aktualų konkretaus tinklų naudotojo įrenginiams prijungti. Gavęs Operatoriaus prašymą, perdavimo sistemos operatorius pateikia informaciją apie aktualų pralaidumą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Operatorius, sudaręs ketinimų protokolą su tinklų naudotoju, kuriam buvo išduotos Aprašo ‎17 punkte numatytos išankstinės prijungimo sąlygos, arba su tokiu tinklų naudotoju sudarytam ketinimų protokolui nutrūkus (netekus galios), ne vėliau kaip per 5 darbo dienas apie tai informuoja perdavimo sistemos operatorių.

22.       Operatorius privalo per 25 kalendorines dienas nuo ‎20 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nurodytą atvejį, su tinklų naudotoju pasirašyti ketinimų protokolą. Kai Elektros energetikos įstatymo 732 straipsnyje nustatytu atveju turi būti įsitikinta, kad ketinimų protokolo pasirašymas ir (ar) ketinimų protokolą siekiantis pasirašyti asmuo nekelia rizikos nacionalinio saugumo interesams ar atitinka nacionalinio saugumo interesus, ketinimų protokolo pasirašymo terminas pratęsiamas tiek, kiek buvo vykdomos patikros procedūros. Operatorius, gavęs visus reikalingus dokumentus ketinimų protokolui pasirašyti, per 15 darbo dienų parengia ketinimų protokolo projektą ir pateikia Gamintojui ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančiam asmeniui susipažinti su projektu ir jį pasirašyti.

23.       Ketinimų protokolui dėl elektrinės sudaryti turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

23.1.    žemės sklypo, kuriame planuojama statyti saulės šviesos energijos elektrinę, plotas ir dokumentai, pagrindžiantys, kad šio žemės sklypo plotas pakankamas (atitinka Aprašo ‎78 punkte nurodytus kriterijus) siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinei plėtoti;

23.2.    savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi (Aprašo 6 priedas). Savivaldybės administracija patvirtinimą gamintojui ir Operatoriui privalo pateikti per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą. Jeigu per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą savivaldybės administracija nepateikia patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, laikoma, kad planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi. Jei elektrinei įrengti ar statyti būtina pakeisti žemės paskirtį ar atlikti kitus veiksmus, kurių neatlikus elektrinės statyba būtų negalima, ir žemės paskirtis nėra pakeista ar kiti veiksmai nėra atlikti, turi būti nurodoma, jog elektrinės įrengimas ar statyba negalima. Siekdamas įrodyti, jog savivaldybės administracija per Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punkte nurodytą terminą nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, gamintojas Operatoriui pateikia prašymą dėl patvirtinimo su matoma jo pateikimo data. Savivaldybės administracijos patvirtinimas turi būti pateiktas ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki kreipimosi dėl ketinimo protokolo pateikimo dienos. Savivaldybės administracijos patvirtinimas yra laikomas tinkamu, jei yra išduotas kitam asmeniui, nei teikiantis prašymą dėl ketinimo protokolo sudarymo, tačiau pritarimas pateiktas dėl ne mažesnės įrengtosios ir leistinos generuoti galios bei tos pačios rūšies elektrinės ar hibridinės elektrinės statybos ar įrengimo tame pačiame žemės sklype. Jei savivaldybės administracijos patvirtinimas neatitinka šio papunkčio ir (ar) Aprašo 6 priedo nuostatų, laikoma, kad patvirtinimas nėra pateiktas;

23.3.    Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kai planuojamos statyti vėjo elektrinės arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė (suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė), kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme;

23.4.    dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti elektrinę, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, Operatoriui pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu. Visais šiame papunktyje nurodytais atvejais Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų;

23.5.    siekiant užtikrinti atitiktį Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms, kai planuojama įrengti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė:

23.5.1. įsipareigojimas, jog teisės aktų nustatyta apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas), jei planuojama vykdyti šiame papunktyje nurodytą veiklą. Šis reikalavimas netaikomas, jei didinama esamos elektrinės įrengtoji galia nedidinant esamos leistinos generuoti galios;

23.5.2. įsipareigojimas įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinės leistina generuoti galia bus pakeista iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio;

23.5.3. įsipareigojimas nedidinti bendros leistinos generuoti galios, kai Apraše nurodytomis sąlygomis saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prijungta prie elektros tinklų sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių kiekvienos didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia. Šis papunktis netaikomas hibridinėms elektrinėms;

23.6.    informacija, ar tinklų naudotojas sutinka dėl:

23.6.1. leistinos generuoti galios ribojimų, nurodytų Aprašo ‎68 punkte;

23.6.2. leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl sistemos balanso (ši nuostata netaikoma tinklų naudotojams, kuriems taikomas Įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytas ribojimas);

23.6.3. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

23.7.    numatoma vykdyti veikla (pavyzdžiui, modernizuoti elektrinę, įrengti nutolusią elektrinę, kai numatoma vykdyti veiklą Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas);

23.8.    įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas);

23.9.    Operatoriaus prašymu, kita vadovaujantis teisės aktais reikalinga informacija, būtina ketinimo protokolui sudaryti.

24.       Ketinimų protokolui dėl kaupimo įrenginio sudaryti turi būti pateikti šie dokumentai ir informacija:

24.1.    dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti kaupimo įrenginį, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais.  Kai energijos kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, Operatoriui pateikiami dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu. Visais šiame papunktyje nurodytais atvejais Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų;

24.2.    informacija, ar tinklų naudotojas, išskyrus planuojantį vykdyti veiklą Aprašo ‎207 punkte nurodytoms sąlygomis, sutinka dėl:

24.2.1. leistinos generuoti galios ribojimų, nurodytų Aprašo ‎68 punkte;

24.2.2. leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

24.2.3.      leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis;

24.3.         įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas);

24.4.         Operatoriaus prašymu, kita vadovaujantis teisės aktais reikalinga informacija, būtina ketinimo protokolui sudaryti.

25.            Gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, kurių įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW, Operatoriui pateiktame prašyme pasirašyti ketinimų protokolą kartu privalo pateikti informaciją apie su juridiniu asmeniu, kai gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo yra juridinis asmuo, susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime. Jeigu ketinimų protokolo galiojimo laikotarpiu keičiasi su juridiniu asmeniu susiję asmenys, gamintojas ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo privalo pateikti Operatoriui informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusių asmenų pasikeitimus.

26.       Prašymas pasirašyti ketinimų protokolą dėl elektrinės laikomas pateiktu, kai pateikti visi Aprašo ‎23 ir ‎25 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija, o prašymas pasirašyti ketinimų protokolą dėl kaupimo įrenginio, kai pateikti visi Aprašo ‎24 ir ‎25 punktuose nurodyti dokumentai ir informacija. Sudaryti ketinimų protokolą ir rezervuoti galią elektros tinkluose pirmumo teisę turi asmuo, kuris anksčiau pateikė Operatoriui visus tinkamus dokumentus ketinimų protokolo sudarymui.

27.       Prašymo pasirašyti ketinimų protokolą pateikimo dieną turi galioti išankstinės sąlygos.

28.       Operatorius turi teisę iš savivaldybės administracijos gauti informaciją, susijusią su Aprašo ‎23.2 papunkčio įgyvendinimu.

29.       Ketinimų protokolai sudaromi pagal Aprašo 3, 4 arba 5 prieduose nurodytas pavyzdines formas. Ketinimų protokolas, pasirašomas dėl elektrinės tinklų naudotojo, išskyrus tinklų naudotoją, ketinantį dalyvauti aukcione arba statyti ar įrengti saulės šviesos energijos elektrinę, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, bei dėl kaupimo įrenginio, galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos. Ketinimų protokolas, pasirašomas tinklų naudotojo dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurios leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 26 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos.  Tinklų naudotojas, siekiantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą, iki ketinimų protokolo galiojimo termino pabaigos kreipiasi į Operatorių dėl ketinimų protokolo galiojimo termino pratęsimo ir pateikia pratęstą ir (ar) padidintą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kaip numatyta Aprašo ‎40 punkte.

30.       Ketinimų protokolas, kurį pasirašo tinklų naudotojas, turintis teisę ir ketinantis dalyvauti aukcione, galioja 270 kalendorinių dienų.

31.       Ketinimų protokolas pasirašomas tik su tuo asmeniu, kuriam išduotos išankstinės prijungimo sąlygos. Išankstinės prijungimo sąlygos, ketinimų protokolas, prijungimo sąlygos bei techninis projektas nėra perleidžiami kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta. Išankstinės prijungimo sąlygos, ketinimų protokolas, prijungimo sąlygos ir techninis projektas taip pat nėra perleidžiami jungtinės veiklos partneriams, jeigu tinklų naudotojas yra jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiantys jungtinės veiklos partneriai, išskyrus atvejus, kai jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines prijungimo sąlygas. Siekdamas perleisti išankstines prijungimo sąlygas šiame punkte nurodytais atvejais, kai tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus nėra sudarytas ketinimų protokolas, tinklų naudotojas kreipiasi į Operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų pakeitimo. Šiuo pagrindu pakeistų išankstinių prijungimo sąlygų galiojimo terminas nėra keičiamas. Kai tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus yra sudarytas ketinimų protokolas, išankstinės prijungimo sąlygos nekeičiamos. Siekiant perleisti ketinimų protokolą šiame punkte nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl ketinimų protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama ketinimų protokolo dalis, ir tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl ketinimų protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Jei tinklų naudotojui per šiame punkte nurodytą terminą nepateikia atnaujinto prievolių įvykdymo užtikrinimo arba kito prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinančio dokumento, laikoma, kad tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą.

32.       Išankstinėse prijungimo sąlygose ir ketinimų protokole nurodyto gamybos šaltinio keitimas kitu gamybos šaltiniu ar papildomų gamybos šaltinių įtraukimas į galiojančias išankstines prijungimo sąlygas ir galiojančius ketinimų protokolus negalimas, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus. Elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtosios ar leistinos generuoti galios didinimas, papildomo gamybos šaltinio pridėjimas vykdomas formuojant papildomą elektrinės prijungimo etapą ir sudarant papildomą ketinimų protokolą, jeigu jis reikalingas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu. Antru ir paskesniais etapais didinant tik elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią ir nekeičiant leistinos generuoti galios ketinimų protokolo sudarymas vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu nereikalingas.

33.       Jei prašyme sudaryti ketinimų protokolą nurodoma:

33.1.    mažesnė nei išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektrinės ar kaupimo įrenginio leistina generuoti galia, kitoks didžiausias pajėgumas (Pmax) ar kitokia įrengtoji galia ir šis pokytis neturi įtakos techniniams sprendiniams ar elektrinei ir (ar) elektros tinklui taikytiniems reikalavimams, ketinimų protokolas sudaromas nurodant prašyme nurodytą elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją ar leistiną generuoti galią ir išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nėra keičiamos bei naujos išankstinės sąlygos nėra išduodamos. Jei įrengtosios galios, leistinos generuoti galios arba didžiausio pajėgumo (Pmax) pokytis turi įtakos techniniams sprendiniams ar elektrinei ir (ar) elektros tinklui taikytiniems reikalavimams arba leistinos generuoti galios dydis yra didesnis nei išankstinėse prijungimo sąlygose, ketinimų protokolas negali būti sudaromas, o tinklų naudotojas turi kreiptis dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų gavimo arba kreiptis dėl kitų Aprašo ‎4 punkte nurodytų prijungimo prie elektros tinklų etapų įgyvendinimo, jei, atsižvelgiant į pakeistą įrengtosios, leistinos generuoti galios ar didžiausio pajėgumo (Pmax) dydį, ketinimų protokolas nėra sudaromas;

33.2.    kitas nei kreipiantis dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo nurodytas žemės sklypas (teritorija), kur planuojama statyti ar įrengti elektrinę ar kaupimo įrenginį, ketinimų protokolas sudaromas nurodant prašyme sudaryti ketinimų protokole nurodytą žemės sklypą (teritoriją) ir išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nėra keičiamos bei naujos išankstinės sąlygos nėra išduodamos, jei nesikeičia prijungimo taškas.

34.       Elektrinės ir kaupimo įrenginio įrengtosios ir (ar) leistinos generuoti galios didinimas bei hibridinės elektrinės suformavimas iki ketinimo protokolo galiojimo pabaigos atliekamas šia tvarka:

34.1.    tinklų naudotojas turi kreiptis į Operatorių ir gauti papildomas išankstines prijungimo sąlygas ir (ar) sudaryti papildomą ketinimų protokolą (kai vadovaujantis Elektros energetikos įstatymu jis turi būti sudarytas; antro ar vėlesnio etapo ketinimų protokolas, pagal kurį didinama leistina generuoti ir (ar) įrengta generuoti galia sudaromas pagal antro ar vėlesnio etapo ketinimų protokolo sudarymo metu galiojantį teisinį reglamentavimą) elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų antram ir kitiems vėlesniems etapams, kai tinklų naudotojas siekia:

34.1.1. elektrinės, hibridinės elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimą ar statybą vykdyti etapais (kai siekiama elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimą ar statybą užbaigti ne vienu metu);

34.1.2. padidinti elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią, suformuoti hibridinę elektrinę ir (ar) įrengti kaupimo įrenginį didinant įrengtąją galią, nedidindamas pirmu etapu planuojamos prijungti prie elektros tinklų elektrinės ar kaupimo įrenginio leistinos generuoti galios. Įrengtosios galios didinimas antru ir vėlesniais etapais atliekamas be ketinimų protokolo pasirašymo taip, kaip numatyta Aprašo ‎5 punkto lentelės ‎5.8, ‎5.14, ‎5.15, ‎5.17, ‎5.21 ir 5.30 papunkčiuose. Įrengtosios galios didinimas antru ir vėlesniais etapais, kai siekiama suformuoti hibridinę elektrinę nedidinant leistinos generuoti galios, atliekamas be atskiro ketinimų protokolo pasirašymo, sudarant susitarimą dėl galiojančio ketinimų protokolo pakeitimo, kuriame nurodoma, jog siekiama suformuoti hibridinę elektrinę;

34.1.3. padidinti leistiną generuoti galią (nepriklausomai nuo to, ar didinama įrengtoji galia);

34.1.4. suformuoti hibridinę elektrinę ar įrengti kaupimo įrenginį, didindamas leistiną generuoti galią (nepriklausomai nuo to, ar didinama įrengtoji galia);

34.2.    Aprašo ‎34.1 papunktyje nurodytais atvejais sudarant ketinimų protokolus dėl antro ir vėlesnių elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengimo ar statybos etapų, ketinimų protokole nurodomi ankstesnių etapų ketinimų protokolų numeriai, ankstesnių etapų leistina generuoti bei įrengtoji galia bei bendra visų etapų įrengtoji bei leistina generuoti galia;

34.3.    papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas visais šiame punkte nurodytais atvejais yra teikiamas papildomai prijungiamai leistinai generuoti galiai pagal papildomo ketinimų protokolo sudarymo metu galiojančias teisės aktų nuostatas;

34.4.    prijungiant elektrines, hibridines elektrines ir energijos kaupimo įrenginius šiame punkte nurodyta tvarka, antrasis ir vėlesni elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginio vystymo etapai negali būti laikomi įgyvendintais, jei nėra pabaigtas ankstesnis etapas.

35.       Kai tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, ketinimo protokolo galiojimo laikotarpiu siekia sumažinti ketinimų protokole nurodytos elektrinės arba kaupimo įrenginio įrengtąją ir (ar) leistiną generuoti galią, tinklų naudotojas kreipiasi į Operatorių dėl naujų prijungimo sąlygų išdavimo, jei keičiasi prijungimo sąlygose nustatyti sprendiniai. Tais atvejais kai prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į įrengtąją galią, ketinimų protokole nurodyta leistina generuoti galia gali būti mažinama nekeičiant įrengtosios galios ir tokiu atveju tinklų naudotojui pastačius ar įrengus mažesnės nei ketinimų protokole nurodytos įrengtosios galios elektrinę ar kaupimo įrenginį, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai įrengtosios galios  sumažinimo dydžiui, kaip numatyta Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje pasirašant ketinimų protokolą. Tais atvejais, kai prievolių įvykdymo užtikrinimas pateiktas atsižvelgiant į leistiną generuoti galią, ketinimų protokole nurodyta įrengtoji galia gali būti mažinama nekeičiant leistinos generuoti galios ir tokiu atveju tinklų naudotojui pastačius ar įrengus mažesnės nei ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę ar kaupimo įrenginį, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai įrengtosios galios sumažinimo dydžiui, kaip numatyta Elektros energetikos įstatymo redakcijoje, galiojusioje pasirašant ketinimų protokolą. Operatoriui pasinaudojus tinklų naudotojo pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu, šiomis lėšomis, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus, mažinamas skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų lygis.

36.       Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, turi teisę keisti ketinimų protokole nurodytą teritoriją, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys, nekeičiant prijungimo taško. Tinklų naudotojas, siekiantis pakeisti ketinimų protokole nurodytą teritoriją, pateikia Operatoriui prašymą, kuriame nurodo teritoriją ir Aprašo ‎23.1–‎23.4 papunkčiuose (dėl elektrinės) arba Aprašo ‎24.1 papunktyje (dėl kaupimo įrenginio) nurodytus dokumentus.

37.       Tinklų naudotojas, pasirašęs ketinimų protokolą, siekiantis pakeisti teritoriją, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys, ir prijungimo tašką, nutraukia ketinimų protokolą bei kreipiasi dėl naujų išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo. 

38.       Jei pasirašius ketinimų protokolą paaiškėja, jog elektrinė turi būti prijungiama prie elektros tinklų, kaip nurodyta Aprašo ‎202 punkte, turi būti sudaromi atskiri ketinimų protokolai atskiroms elektrinėms.

 

V SKYRIUS

PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

 

39.       Tinklų naudotojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos privalo Operatoriui pateikti savo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui tinklų naudotojo įsipareigojimų įvykdymą. Prievolių įvykdymo užtikrinimas privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka. Jeigu tinklų naudotojas pasirašo ketinimų protokolą, bet per nustatytą laiką nepateikia savo prievolių įvykdymo užtikrinimo, ketinimų protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo ketinimų protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

40.       Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 1 punkte, prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimas turi būti pratęstas planuojamam pratęsto leidimo galiojimo laikotarpiui ir taip, jog galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Norint pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminą, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, prievolių įvykdymo užtikrinimo dydis padidinamas dydžiu, kuris apskaičiuojamas prašymo pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus pateikimo metu galiojančios Elektros energetikos įstatymo redakcijos nustatyta tvarka, ir prievolių įvykdymo užtikrinimo galiojimas turi būti pratęstas planuojamam pratęsto leidimo galiojimo laikotarpiui taip, jog galiotų 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. Pratęsiant sudarytą ketinimų protokolą iki galiojančio leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo datos Operatoriui pateikiamas prašymas pratęsti ketinimų protokolą, sudaromas susitarimas dėl ketinimų protokolo pratęsimo ir per susitarime numatytą terminą tinklų naudotojas pateikia prievolių įvykdymo užtikrinimo pratęsimą, kad jis galiotų vienu mėnesiu ilgiau nei pratęstas ketinimų protokolas.

41.       Tinklų naudotojo prievolių užtikrinimo dydis gali būti sumažintas Elektros energetikos įstatymo 211 straipsnio 11 dalyje nurodytu atveju ir tvarka.

42.       Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, Įstatymo nustatytais terminais pratęsia ketinimo protokolo galiojimą. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, ir pratęsęs ketinimų protokolo galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pratęsimo dienos privalo pateikti pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu ketinimų protokolas. 

43.       Jeigu tinklų naudotojas užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduotas leidimas gaminti elektros energiją arba tinklų naudotojas, dalyvaujantis Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje nurodytame aukcione, nelaimi šio aukciono arba atsisako jame dalyvauti (tinklų naudotojas gali atsisakyti dalyvauti aukcione nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos), Operatorius, gavęs tinklų naudotojo prašymą, atsisako savo teisių pagal tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia, kai tinklų naudotojas:

43.1.    nelaimi aukciono ir neketina tęsti veiklos;

43.2.    nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

43.3.    nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą Operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna, nes per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

43.4.    nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

43.5.    užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir gauna leidimą gaminti elektros energiją.

44.       Jeigu kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo užbaigia ketinimų protokole numatytos leistinos generuoti galios iš kaupimo įrenginių energijos kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir tokiam asmeniui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduotas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių, Operatorius, gavęs kaupimo įrenginį pastačiusio ar įrengusio asmens prašymą, atsisako savo teisių pagal prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia.

45.       Operatorius pasinaudoja visu tinklų naudotojo, išskyrus nurodytą Aprašo ‎46 punkte, pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu esant bent vienai iš šių aplinkybių:

45.1.    tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo per leidimo plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus šių leidimų pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę ar kaupimo įrenginį (išskyrus Aprašo ‎50 ir ‎51 punktuose nurodytus atvejus);

45.2.    ketinimų protokolas Operatoriaus nutraukiamas, kai neįvykdomos Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose arba 482 straipsnio 11 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytos esminės ketinimo protokolo vykdymo sąlygos (tinklų naudotojas per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos Tarybai nepateikia prašymo išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prašymo išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo Operatoriui nepateikia techninio projekto, kai toks projektas yra privalomas ir (ar) neturi statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas yra reikalingas, ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas). Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimą.

46.       Operatorius pasinaudoja visu tinklų naudotojo, ketinančio dalyvauti ar dalyvavusio aukcione, pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu esant bent vienai iš šių aplinkybių:

46.1.    tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę (išskyrus Aprašo ‎50 punkte nurodytą atvejį);

46.2.    neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų (tinklų naudotojas per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos nepateikia prašymo dalyvauti aukcione, jeigu asmuo ketina statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines ir pasinaudoti Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytomis skatinimo priemonėmis, per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo Operatoriui nepateikia techninio projekto, kai toks projektas yra privalomas ir (ar) neturi statybą leidžiančio dokumento, jeigu toks dokumentas yra reikalingas, ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas). Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

46.3.    Tinklų naudotojas nelaimėjęs aukciono, atitinka Aprašo ‎84.1 ir ‎84.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, tačiau per 3 mėnesių nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas.

47.       Operatorius nepasinaudoja visu pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu kaip numatyta Aprašo ‎45 ir ‎46 punktuose, kai Aprašo ‎45 ir ‎46 punktuose nurodyti įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ketinimų protokolo, elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio tinklų naudotojo kaltės, pavyzdžiui, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus tinklų naudotojui neišduodamas pasikeitus teisiniam reglamentavimui, elektrinės ar kaupimo įrenginio statyba ar įrengimas tapo negalimi dėl institucijų ar kitų trečiųjų asmenų sprendimų ar veiksmų, esant Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, 3 punkte nurodytoms aplinkybėms. Tais atvejais, kai yra šiame punkte nurodytos aplinkybės, tinklų naudotojas pateikia Operatoriui tai įrodančius dokumentus, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

48.       Pasinaudojimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi atvejai ir tvarka:

48.1.    jeigu tinklų naudotojas nutraukia ketinimų protokolą arba atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai iki tinklų naudotojo pranešimo apie ketinimų protokolo nutraukimą dienos tinklų naudotojas įvykdo esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą;

48.2.    laikoma, kad tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą, kai:

48.2.1. tinklų naudotojas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

48.2.2. tinklų naudotojas Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

48.2.3. tinklų naudotojas Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, tinklų naudotojui pasirinkus kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėjus prijungimo prie elektros tinklų sąnaudoms, neapmoka šių padidėjusių sąnaudų;

48.2.4. tinklų naudotojas nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo ‎31 punkte nurodytus atvejus;

48.2.5. tinklų naudotojas Aprašo ‎31 punkte nurodytais atvejais siekiant perleisti ketinimų protokolą per Aprašo ‎31 punkte nurodytą terminą nepateikia atnaujinto prievolių įvykdymo užtikrinimo arba kito prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinančio dokumento;

48.2.6. prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl tinklų naudotojo kaltės arba tinklų naudotojas nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo ‎133 punkte nurodytą atvejį ir atvejį, kai ši sutartis nutraukiama dėl Operatoriaus kaltės;

48.3.    kai tinklų naudotojas negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, ketinimų protokolas nutraukiamas ir tinklų naudotojui grąžinamas prievolių įvykdymo užtikrinimas. 

49.       Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo, dalyvavusio aukcione, prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka, Aprašo ‎48 punkte nurodytais atvejais ir tais atvejais, kai tinklų naudotojas:

49.1.    per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

49.2.    ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą.

50.       Jeigu tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę, kurios leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta ketinimų protokole, Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

51.       Jeigu kaupimo įrenginį įrengti ar statyti planuojantis asmuo per leidimo plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės generuojančios galios kaupimo įrenginį, negu buvo įsipareigojęs pagal ketinimų protokolą, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams. Faktinė kaupimo įrenginio leistina generuoti galia nustatoma pagal leidime generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių nurodytą leistiną generuoti galią, kuri turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą.

52.       Pagal tinklų naudotojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą Operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant skirstymo tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.

 

VI SKYRIUS

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ TAIS ATVEJAIS, KAI TINKLŲ NAUDOTOJAS DALYVAUJA AUKCIONE

 

53.       Teisė tinklų naudotojui dalyvauti aukcione nustatyta Įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje.

54.       Tinklų naudotojas, kuris ketina dalyvauti Tarybos organizuojamame aukcione ir kuriam iki tvarkaraštyje nurodytos informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo datos teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir (ar) elektrinės prijungimo sąlygos ir (ar) kuris teisės aktų nustatyta tvarka yra suderinęs techninį projektą su Operatoriumi ir (ar) sudaręs elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartį, likus 3 mėnesiams iki tvarkaraštyje nurodytos informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo datos Tarybai pateikia rašytinį patvirtinimą, kad atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Asmeniui atsisakius leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektrinės prijungimo sąlygos, techninis projektas ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutartis netenka galios. Asmeniui, kuris nelaimi aukciono, leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektrinės prijungimo sąlygų, techninio projekto ir elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugų sutarties galiojimas neatkuriamas.

55.       Aukcionai organizuojami Įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Operatorius rezervuotus pralaidumus visam ketinimų protokole numatytam elektrinės galingumui prijungti garantuoja tik vienam aukciono laimėtojui.

56.       Aukciono laimėtojas per Įstatyme nurodytą terminą  teisės aktų nustatyta tvarka privalo kreiptis į Operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo ir į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

57.       Elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi aukciono laimėtojų elektrinių prijungimui prie elektros tinklų, kai vieno aukciono laimėtojo elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kito (kitų) aukciono laimėtojo (laimėtojų) elektrinės prijungimą, elektros tinklų operatoriaus paskirstomi proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams.

58.       Įvykus aukcionui ir esant paskelbtam laimėtojui ar laimėtojams, tinklų naudotojams, nelaimėjusiems aukciono ar atsisakiusiems dalyvauti, Operatoriaus išduotos išankstinės prijungimo sąlygos ir pasirašyti ketinimų protokolai netenka galios, jei teisės aktai nenustato kitaip. Tinklų naudotojai, norintys dalyvauti naujame aukcione ar statyti elektrinę nesinaudodami skatinimo priemonėmis, iš Operatoriaus turi gauti naujas išankstines prijungimo sąlygas, privalomųjų elektros tinklų tiesimo ir (ar) pertvarkymo reikalavimų nustatymui bei pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą.

 

VII SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ GALIOS IR PRALAIDUMŲ REZERVAVIMAS

 

59.       Nuo ketinimų protokolo pasirašymo momento Operatorius rezervuoja jo valdomų elektros tinklų pralaidumus, reikalingus sutartam elektros energijos gamybos įrenginiuose pagamintam ar kaupimo įrenginio į elektros tinklą generuojamos elektros energijos kiekiui persiųsti ir (ar) sutartai elektros energijos galiai patiekti į elektros tinklus, įskaitant atvejus, kai sutariama dėl prijungimo pajėgumų arba eksploatavimo apribojimų.

60.       Kai ketinimų protokolai nesudaromi, Operatorius rezervuoja jo valdomų elektros tinklų pralaidumus nuo prijungimo sąlygų išdavimo dienos.

61.       Operatorius kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po pirmojo kalendoriniais metais tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtins apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka, apskaičiuoja esamus laisvus pralaidumus Operatoriaus elektros tinkluose, atsižvelgdamas į Įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus prijungimo prie elektros tinklų ribojimus ir laisvus transformatorių pastočių techninius pajėgumus, informuoja apie identifikuotus laisvus pralaidumus elektros tinkluose perdavimo sistemos operatorių bei kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl informacijos apie esamus laisvus pralaidumus, susijusius su sistemos balanso galimybėmis, bei laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose gavimo pagal 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožus, apimančius prie atitinkamo ruožo prijungtas Operatoriaus 110/10 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastotes. Operatoriui laisvi pralaidumai perdavimo sistemos operatoriaus priskiriami atsižvelgiant į Įstatyme nustatytus tikslus ir uždavinius, strateginio lygmens planavimo dokumentuose ar veiksmų planuose nustatytus energetikos politikos strateginius tikslus, pažangos uždavinius ir (ar) įgyvendinimo priemones, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas skirstomųjų bei perdavimo elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijas atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje, atsižvelgiant į istoriniais duomenimis pagrįstas prijungimo poreikių prognozes bei įvertinus, prie kurių elektros tinklų (skirstomųjų ar peravimo) gali būti prijungiami šiuose dokumentuose nurodyti elektros energijos gamybos ir kaupimo įrenginiai. Operatorius perdavimo sistemos operatoriaus paskirtus laisvus pralaidumus elektros tinkluose skelbia laisvų pralaidumų žemėlapyje, nurodytame Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 24 dalyje, šioje dalyje nurodyta tvarka, pagal 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožus, apimančius prie atitinkamo ruožo prijungtas Operatoriaus 110/10 kV ir 110/35/10 kV transformatorių pastotes.

62.       Laisvus elektros tinklų pralaidumus, susijusius su sistemos balanso galimybėmis, bei laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose, nurodytus perdavimo sistemos operatoriaus, Operatorius kas 6 mėnesius paskirsto pagal Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalyje nurodytas tinklų naudotojų prioritetines grupes (toliau – prioritetinė grupė) bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų“ (toliau – Nutarimas dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo) 1.2 papunktyje nurodytas grupes, kiekvienai prioritetinei grupei padalindamas laisvus pralaidumus, susijusius su sistemos balanso galimybėmis, bei laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose Aprašo ‎63 punkte nurodytomis procentinėmis dalimis konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože. Kuriai nors prioritetinei grupei išnaudojus jai paskirtus laisvus pralaidumus, susijusius su sistemos balanso galimybėmis, bei laisvus techninius pralaidumus perdavimo elektros tinkluose konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, kitų prioritetinių grupių laisvi pralaidumai konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože jam negali būti priskiriami iki kitos kas 6 mėnesius vykdomos laisvų pralaidumų peržiūros ir jų perskirstymo tarp prioritetinių grupių konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože. Jei dėl ketinimų protokolo nutraukimo, leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus neišdavimo arba panaikinimo, prijungimo sąlygų galiojimo pasibaigimo paaiškėja, kad yra laisvų pralaidumų, kurie nepateko į Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 1.2 papunktyje nurodytus laisvus pralaidumus ar sudarant Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1468 „Dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Asmenų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus aprašas), 2.2 papunktyje nurodytą sąrašą (toliau – Sąrašas) apskaičiuotus laisvus pralaidumus, apie juos informuojama Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo 3.1 papunkčio nurodyta tvarka ir šie laisvi pralaidumai iki šio nutarimo pakeitimo nėra paskirstomi.

63.       Procentinis elektros tinklų galių paskirstymas pagal prioritetines grupes:

63.1.    pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti AIEB ar PEB statusą, kai jų narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms, savivaldybių įmonėms ir (ar) savivaldybių įstaigoms priklauso daugiau negu 51 procento balsų dauguma, o šių bendrijų pagrindinė paskirtis – mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti priskiriamas elektros tinklų pralaidumas – 9,52 procento;

63.2.    fizinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, asmenų, vykdančių veiklą Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir fizinių ar juridinių asmenų ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti priskiriamas elektros tinklų pralaidumas paskirstomas taip:

63.2.1. fizinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, ir fizinių asmenų, ant pastatų stogų planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti – 12,85 procento. Fiziniai asmenys, įrengę atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius ant stogų, kartu su rangovo deklaracijos pateikimu turi pateikti patvirtinimą dėl to, kad elektros energijos gamybos įrenginiai buvo įrengti ant stogų;

63.2.2. juridinių asmenų, ant pastatų stogų planuojančių įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti – 9,82 procento. Juridiniai asmenys, įrengę atsinaujinančius energijos išteklius naudojančius elektros energijos gamybos įrenginius ant stogų, kartu su rangovo deklaracijos pateikimu turi pateikti patvirtinimą dėl to, kad elektros energijos gamybos įrenginiai buvo įrengti ant stogų;

63.2.3. asmenų, vykdančių veiklą Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti, jeigu elektrinę įsigyja:

63.2.3.1.   fiziniai asmenys  – 19,3 procento;

63.2.3.2.   juridiniai asmenys – 9,82 procento;

63.2.3.3.   ne pelno siekiantys juridiniai asmenys – 9,52 procento;

63.3.    pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti AIEB ar PEB statusą, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti priskiriamas elektros tinklų pralaidumas – 9,82 procento;

63.4.    kaupimo įrenginiai, išskyrus, jei jie veikia Aprašo ‎207 punkte nurodyta tvarka, ar hibridinės elektrinės, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės ir kaupimo įrenginys ar įrenginiai, prie elektros tinklų prijungiami taikant Aprašo ‎68, ‎69, ‎70 ar ‎73 punktuose nurodytus reikalavimus;

63.5.    juridinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti priskiriamas elektros tinklų pralaidumas paskirstomas taip:

63.5.1. ne pelno siekiančių juridinių asmenų, kurie yra elektros energiją gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti – 9,52 procento;

63.5.2. kitų juridinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti – 9,82 procento;

63.6.    hibridinės elektrinės, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės, vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, išskyrus šios dalies Aprašo ‎63.1–‎63.5 papunkčiuose numatytus atvejus, ir kiti elektros energijos gamybos įrenginiai (pavyzdžiui, biomasės, biodujų elektrinės, neatsinaujinančius išteklius naudojančios elektrinės) prie elektros tinklų prijungiami taikant Aprašo ‎68, ‎69, ‎70 ar ‎73 punktuose nurodytus reikalavimus.

64.       Informacija apie tai, kokia apimtimi (procentine veiklos dalimi) elektrines įsigis Aprašo ‎63.2.3.1‎–63.2.3.3 papunkčiuose nurodyti subjektai, sudarius ketinimų protokolą gali būti keičiama vieną kartą, ne vėliau nei iki leidimo gaminti elektros energiją išdavimo, jeigu pakeitus šią apimtį nebūtų viršijama Aprašo ‎63.2.3.1‎–63.2.3.3 papunkčiuose nurodyta galia Aprašo ‎63.2.3.1‎–63.2.3.3 papunkčiuose nurodytoms grupėms konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože ir dėl šio pakeitimo nereikėtų keisti nei šio, nei kitų tinklų naudotojų suderintų techninių projektų. Tinklų naudotojas, siekiantis pakeisti šią informaciją, kreipiasi į Operatorių dėl papildomo susitarimo prie ketinimų protokolo sudarymo.

65.       Aprašo ‎63 punkte nurodytas prioritetinių grupių procentinis laisvų pralaidumų elektros tinkluose padalijimo principas netaikomas, kai prie elektros tinklų prijungiami elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia lygi nuliui.

66.       Kuriai nors prioritetinei grupei išnaudojus jai paskirtus laisvus pralaidumus konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, papildomi laisvi pralaidumai iš kitų 110 kV perdavimo elektros tinklų ruožų nėra perkeliami iki kasmetinio laisvų pralaidumų peržiūrėjimo, nurodyto Aprašo ‎61 punkte.

67.       Kiekvienos prioritetinės grupės tinklų naudotojai gali rezervuoti Operatoriaus vadovaujantis Aprašo ‎62 punktu padalintą laisvą pralaidumą prie bet kurios transformatorių pastotės, prijungtos konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, atsižvelgiant į konkrečios transformatorių pastotės laisvus techninius pajėgumus. Laisvais transformatorių pastotės techniniais pajėgumais laikomi pajėgumai transformatorių pastotės 110/10 kV ir 110/35/10 kV galios transformatoriuose, kurie nėra užimti jau prijungtų tinklų naudotojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių leistinomis generuoti galiomis ir tinklų naudotojams rezervuotomis leistinomis generuoti galiomis, vertinant galimus šių transformatorių pastočių veikimo režimų apribojimus, kai nėra reikalinga keisti galios transformatoriaus (galios transformatoriaus keitimo poreikis vertinamas neatsižvelgiant į elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui), kai tinklų naudotojas sutinka su Aprašo nustatytais ribojimais, ir atsižvelgiant į tai, kad  galios transformatoriai negali būti apkrauti daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios) ir nėra reikalinga perdavimo elektros tinklų plėtra ar atnaujinimas. Operatorius transformatorių pastočių laisvus techninius pajėgumus skelbia žemėlapyje, nurodytame Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 24 dalyje, šioje dalyje nurodyta tvarka. Operatorius informaciją žemėlapyje, nurodytame Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 24 dalyje, atnaujina periodiškai ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų.

68.       Kai prijungus elektrinę ar kaupimo įrenginį prie elektros tinklų N-1 režimu (atsijungus vienam galios transformatoriui) likęs veikti galios transformatorius būtų apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios, tinklų naudotojo elektrinė ar kaupimo įrenginys gali būti prijungiamas prie elektros tinklų tik jam sutikus su sąlyga, kad elektros tinklų rekonstrukcijos ir (ar) avarinio režimo atveju elektrinių ir kaupimo įrenginių nepertraukiamas arba su pertrūkiais veikimo ribojimo laikas gali būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per šešis kalendorinius metus.

69.       Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) 250 kW ir daugiau, tinklų naudotojui taikomi perdavimo sistemos operatoriaus nurodyti techniniai sprendiniai dėl leistinos generuoti galios ribojimo, viršijančio Elektros energetikos įstatyme nurodytą laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiką, nurodyti perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše (perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nurodyti ribojimai dėl sistemos balanso):

69.1.    kai tinklų naudotojas pageidauja rezervuoti didesnę leistiną generuoti galią prijungdamas elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį prie elektros tinklų konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, nei yra priskirtas jo prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, susijęs sistemos balanso galimybėmis, ir nėra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (neįvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijaus N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui)  ir atsižvelgiant į tai, kad galios transformatoriai negali būti apkrauti daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios);

69.2.    tinklų naudotojams, nurodytiems Sąraše, kai nėra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (neįvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijaus N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad galios transformatoriai negali būti apkrauti daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios);

69.3.    kai prijungiama hibridinė elektrinė arba hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu. Šiame punkte nurodytas apribojimas taikomas hibridinės elektrinės bendrai leistinai generuoti galiai, atsižvelgiant į elektros energijos gamybos šaltinį arba kaupimo įrenginį, veikiantį ribojimų taikymo metu. Kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu, šiame punkte nurodyti ribojimai taikomi papildomai prijungiamam elektros energijos gamybos įrenginiui arba kaupimo įrenginiui, išskyrus, kai prie elektros tinklų jau prijungtai elektrinei jos prijungimo metu buvo nustatyti apribojimai.

70.       Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) 250 kW ir daugiau, tinklų naudotojui taikomi perdavimo sistemos operatoriaus nurodyti techniniai sprendiniai dėl leistinos generuoti galios ribojimo, viršijančio Elektros energetikos įstatyme nurodytą laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiką, nurodyti perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše (perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nurodyti ribojimai dėl sistemos balanso), ir Operatoriaus nurodyti leistinos generuoti galios ribojimai, viršijantys Elektros energetikos įstatyme nurodytą laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiką, nurodyti Aprašo ‎68 punkte:

70.1.    kai tinklų naudotojas pageidauja rezervuoti didesnę leistiną generuoti galią prijungdamas elektrinę ir (ar) kaupimo įrenginį prie elektros tinklų konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože, nei yra priskirtas jo prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, susijęs sistemos balanso galimybėmis, ir yra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios);

70.2.    tinklų naudotojams, nurodytiems Sąraše, kai yra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios);

70.3.    kai prijungiama hibridinė elektrinė ir yra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios). Šiame punkte nurodytas apribojimas taikomas hibridinės elektrinės bendrai leistinai generuoti galiai, atsižvelgiant į elektros energijos gamybos šaltinį arba kaupimo įrenginį, veikiantį ribojimų taikymo metu. Kai hibridinė elektrinė suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu, šiame punkte nurodyti ribojimai, susiję su sistemos balanso galimybėmis, taikomi papildomai prijungiamam elektros energijos gamybos įrenginiui arba kaupimo įrenginiui, išskyrus, kai prie elektros tinklų jau prijungtai elektrinei jos prijungimo metu buvo nustatyti šie apribojimai. Kai hibridinė elektrinė, suformuojama jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu ir jau prie elektros tinklų prijungtai elektrinei nebuvo nustatyti leistinos generuoti galios ribojimai dėl Operatoriaus elektros tinklų techninių pralaidumų galimybių, papildomai prie elektros tinklų prijungiamai elektrinei šie ribojimai taip pat nėra nustatomi.

71.       Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) 250 kW ir daugiau, jei nėra viršyti konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože prioritetinei grupei priskirti pralaidumai, susiję su sistemos balanso galimybėmis, ir yra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios):

71.1.    tinklų naudotojui sutikus, Operatorius nustato leistinos generuoti galios ribojimus, nurodytus Aprašo ‎67 punkte;

71.2.    tinklų naudotojui nesutikus su Aprašo ‎71.1 papunktyje nurodytais leistinos generuoti galios ribojimais, tinklų naudotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik rekonstravus elektros tinklus taip, kad transformatorių pastotės techniniai pajėgumai būtų išplėsti iki ne mažesnio nei tinklų naudotojo elektros įrenginiams prijungti reikiamo transformatorių pastočių techninio pajėgumo (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios), ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jų rekonstrukcijos sąnaudas.

72.       Kai yra išnaudotas konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože priskirtas prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, susijęs sistemos balanso galimybėmis, tinklų naudotojo elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra mažesnis nei 250 kW, išskyrus nurodytus Aprašo ‎74 punkte, ir leistina generuoti galia yra didesnė už 0, prie elektros tinklų konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože nebeprijungiami. Kai nėra išnaudotas konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože priskirtas prioritetinei grupei laisvas pralaidumas, susijęs sistemos balanso galimybėmis, ir yra viršyti transformatorių pastotės techniniai pajėgumai, tinklų naudotojo elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra mažesnis nei 250 kW, išskyrus nurodytus Aprašo ‎74 punkte, prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik rekonstravus elektros tinklus taip, kad transformatorių pastotės techniniai pajėgumai būtų išplėsti iki ne mažesnio nei tinklų naudotojo elektros įrenginiams prijungti reikiamo transformatorių pastotės techninio pajėgumo (įvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui)  ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios), ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jų rekonstrukcijos sąnaudas.

73.       Kai nėra viršyti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, suteikti Operatoriui Aprašo ‎61 punkte nurodyta tvarka ir konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože priskirti tinklų naudotojo prioritetinei grupei, tinklų naudotojo elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra mažesnis nei 250 kW, prie elektros tinklų gali būti prijungiami netaikant leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, o tinklų naudotojo elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra 250 kW ar daugiau, prijungiami taikant leistinos generuoti galios ribojimus, susijusius su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis, kai jie galimi taikyti vadovaujantis perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašu. Kai yra viršyti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, suteikti Operatoriui Aprašo ‎61 punkte nurodyta tvarka ir konkrečiame 110 kV perdavimo elektros tinklų ruože priskirti tinklų naudotojo prioritetinei grupei, tinklų naudotojo elektrinė ar energijos kaupimo įrenginys, išskyrus nurodytus Aprašo ‎74 punkte, prie elektros tinklų gali būti prijungiami tik rekonstravus perdavimo elektros tinklus.

74.       Kai yra išnaudoti perdavimo elektros tinklų techniniai pralaidumai, perdavimo sistemos operatoriaus skirti prie Operatoriaus elektros tinklų prijungiamoms elektrinėms ir kaupimo įrenginiams prijungti, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas po tinklų naudotojų, kuriems perdavimo sistemos operatorius patvirtins apie galimą perdavimo tinklų pralaidumų rezervaciją, sąrašo paskelbimo perdavimo sistemos operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo nustatyta tvarka, Operatorius kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl fizinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, ne didesnės kaip 10 kW leistinos generuoti galios elektrinių prijungimo prie elektros tinklų galimybės. Kai yra viršyti Operatoriaus transformatorių pastotės techniniai pajėgumai (neįvertinus elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijaus N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir įvertinus minimalų elektros energijos suvartojimą Operatoriaus elektros tinkluose (transformatorių pastotėje ir 10 kV linijoje, kurios elektrinis adresas susijęs su gaminančio vartotojo elektrinė) ir (ar) vidutinės ir žemos įtampos elektros tinklų pralaidumai, fizinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, ne didesnės kaip 10 kW leistinos generuoti galios elektrinės gali būti prijungiamos prie elektros tinklų tik rekonstravus elektros tinklus ir tinklų naudotojui teisės aktų nustatyta tvarka padengus jų rekonstrukcijos sąnaudas.

75.       Jeigu išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose tinklų naudotojui yra numatomas transformatorių pastotės galios transformatorių keitimas, Operatorius kreipiasi į perdavimo sistemos operatorių dėl išankstinių prijungimo sąlygų ar prijungimo sąlygų tinklų naudotojui išdavimo, siekiant šiose sąlygose numatyti perdavimo elektros tinklų dalies pakeitimų reikalavimus. Po tokių pakeitimų papildomai sukurtas galios transformatoriaus techninis pralaidumas rezervuojamas tinklų naudotojui, kurio lėšomis yra atliekamas pastotės galios transformatorių keitimas, tokia dalimi, kokios leistinos generuoti galios tinklų naudotojas pageidauja rezervuojant ją ketinimų protokolu ar prijungimo sąlygomis. Jei nustatoma, kad esami elektros tinklai neatitinka kokybės standartų ir juos reikia plėsti ar pertvarkyti dėl neatitikties kokybės standartams dėl esamų elektros tinklų parametrų atstatymo iki kokybės standarto atitikimo (nevertinant tinklų naudotojo prijungiamų įrenginių), tinklų naudotojo nėra reikalaujama padengti tokių darbų išlaidų (jas padengia Operatorius).

76.       Kai turi būti sudaryti ketinimų protokolai, paraiškos dėl ketinimų protokolų sudarymo nagrinėjamos eilės tvarka pagal tinkamos (atitinkančios Aprašo ‎23 punktą) paraiškos pateikimo laiką. Ribojimai, kai tokie reikalingi, leistinai generuoti galiai taikomi pagal paraiškos pateikimo laiką juos pritaikant vėlesnėje paraiškoje nurodytam elektros energijos gamybos įrenginiui ar kaupimo įrenginiui. Pritaikius leistinos generuoti galios ribojimus vadovaujantis šiame punkte nurodytu principu, elektros energijos gamybos įrenginiams ar kaupimo įrenginiams, kurie buvo prijungti prie elektros tinklų arba kuriems elektros tinklų pralaidumai rezervuoti su leistinos generuoti galios ribojimais, leistinos generuoti galios ribojimai nėra panaikinami.

77.       Kai ketinimų protokolai neturi būti sudaryti, paraiškos dėl prijungimo sąlygų elektrinėms ir kaupimo įrenginiams išdavimo nagrinėjamos šia tvarka:

77.1.    pradedamos nagrinėti pagal paraiškos pateikimo laiką, nepriklausomai nuo to, kuriai prioritetinei grupei priklauso tinklų naudotojas, išskyrus gaminančių vartotojų iki 100 kW įrengtosios galios elektrines, kurių prijungimo paraiškos nagrinėjamos nepriklausomai nuo kitų paraiškų pateikimo laiko. Esamų elektros tinklų plėtra tinklų naudotojams prijungti operatoriaus sąlygose nenustatoma, jeigu po tinklų naudotojų prijungimo Operatorius galės užtikrinti elektros energijos tiekimą arba jos priėmimą į elektros tinklus išlaikant elektros tinklų charakteristikas, apibrėžtas tinklų standartuose, nustatančiuose įtampos, trumpų jungimų, dažnio, harmonikų ir kitas charakteristikas;

77.2.    jeigu tinklų naudotojui išduotose prijungimo sąlygose numatytas iš vidutinės į žemą įtampą pereinančios transformatorinės galios transformatoriaus keitimas dėl to, kad galios transformatoriaus ar žemos įtampos skirstomojo tinklo techninis pralaidumas papildomai generuojamai galiai lygus 0, arba jei techninis pralaidumas nelygus nuliui ir yra mažesnis nei tinklų naudotojo norima prijungti leistina generuoti galia ir tinklų naudotojas nesutiko su Operatoriaus siūloma mažesne galima priimti į operatoriaus skirstomąjį tinklą leistina generuoti galia, kuriai šio galios transformatoriaus keitimas būtų nereikalingas, šiam tinklų naudotojui numatomi skirstomojo tinklo plėtros sprendiniai;

77.3.    Aprašo ‎77.2 papunktyje nurodytu atveju paeiliui pagal paraiškos pateikimo laiką nagrinėjant kito tinklų naudotojo paraišką, kurioje nurodoma pageidaujama suteikti leistina generuoti galia atitinka galios transformatoriaus galimą priimti tinklų naudotojo leistiną generuoti galią, šiam tinklų naudotojui šio galios transformatoriaus keitimas prijungimo sąlygose nėra numatomas.

78.       Prijungimo sąlygos neišduodamos ir ketinimų protokolas nėra sudaromas su tinklų naudotoju, siekiančiu statyti saulės šviesos energijos elektrinę, jei žemės sklypo plotas, kuriame numatoma statyti saulės šviesos energijos elektrinę, nėra pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinei plėtoti. Laikoma, kad žemės sklypas yra pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinei plėtoti, jei atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

78.1.    1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinei įrengti tenka ne mažesnis nei 1 ha žemės sklypo plotas, išskyrus Aprašo ‎78.2 papunktyje nurodytą atvejį;

78.2.    1 MW įrengtosios galios saulės šviesos energijos elektrinei įrengti tenka ne mažesnis nei 0,6 ha žemės sklypo plotas, kai tinklų naudotojas pateikia patvirtinimą, kad statomos saulės šviesos energijos elektrinės įrenginiai (fotomoduliai) sklype bus išdėstyti juos nukreipiant rytų ir vakarų kryptimis.

79.       Hibridinės elektrinės atveju žemės sklypo ploto pakankamumas vertinamas tik saulės šviesos energijos elektrinės įrengtosios galios daliai.

80.       Įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje ar ją įgyvendinančiuose teisės aktuose, Nutarime dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nurodyti  apribojimai dėl didžiausios galimos prie elektros tinklų prijungti elektrinių ir hibridinių elektrinių galios netaikomi:

80.1.    tinklų naudotojui įsipareigojus įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinė gebės pakeisti leistiną generuoti galią iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio;

80.2.    kai saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prijungta prie elektros tinklų sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių kiekvienos didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia. Tinklų naudotojas ar tinklų naudotojai, jei elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginių savininkai skiriasi, turi įsipareigoti nedidinti bendros leistinos generuoti galios. Įrengiant elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius šiame papunktyje nurodytu būdu papildomai turi būti įdiegiamos techninės priemonės, leidžiančios elektrinės ir kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią riboti tinklų naudotojui (jei elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių savininkai skiriasi, riboti tarpusavyje) bei iš Operatoriaus dispečerinio centro. Šiame papunktyje nurodytu atveju, kai dėl dalies iš šiame papunktyje nurodytu būdu prijungiamų elektrinių ar kaupimo įrenginių yra sudarytas ir galioja ketinimų protokolas, turi būti sudaromas papildomas susitarimas prie ketinimų protokolo, kuriame visos susijusios šalys (tinklų naudotojas ar tinklų naudotojai ir Operatorius) susitaria dėl šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų. Šis papunktis netaikomas hibridinėms elektrinėms;

80.3.    suformuojant hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė ir nėra didinama leistina generuoti galia;

80.4.    kai prijungiama elektrinė arba hibridinė elektrinė, kurios leistina generuoti galia yra lygi 0.

81.       Įgyvendinant Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir kitų teisės aktų nuostatas, susijusias su saulės šviesos energijos elektrinių galios riba, bei jas įgyvendinančias Aprašo nuostatas, ketinimų protokolai sudaromi, keičiami ir (ar) taikomi šia tvarka:

81.1.    tinklų naudotojai, nurodyti Sąraše, turi teisę kreiptis dėl su Operatoriumi sudaryto ketinimų protokolo pakeitimo, jei ketina tęsti saulės šviesos energijos elektrinės vystymą ir įsipareigoja laikytis Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nurodytų ribojimų, kaip nurodyta Aprašo ‎69, ‎70 ir ‎73 punktuose. Prašyme pakeisti ketinimų protokolą tinklų naudotojas turi nurodyti, kad sutinka su ribojimų taikymu;

81.2.    ketinimų protokoluose nurodyta įrengtoji galia bus vertinama kaip leistina generuoti galia, pritaikant proporciją, lygią įrengtosios galios ir leistinos generuoti galios, nurodytų išankstinėse prijungimo sąlygose, pagal kurias buvo sudarytas ketinimų protokolas, santykiui. Vadovaujantis šiuo papunkčiu perskaičiuotos leistinos generuoti galios dalis, kuriai taikomi ribojimai, bus nustatoma vadovaujantis Asmenų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus aprašo 82.3 papunkčio pagrindu apskaičiuotu procentiniu dydžiu;

81.3.    dėl ketinimų protokolų pakeitimo Aprašo ‎81.1 papunktyje nurodytu atveju tinklų naudotojas turi teisę kreiptis ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo Sąrašo patvirtinimo dienos;

81.4.    Operatorius per 10 darbo dienų nuo tinklų naudotojo prašymo pakeisti ketinimų protokolą parengia ir tinklų naudotojui pasirašyti pateikia ketinimų protokolo pakeitimą. Tinklų naudotojas turi ketinimų protokolą pasirašyti ir grąžinti Operatoriui per 5 darbo dienas nuo ketinimų protokolo pakeitimo gavimo;

81.5.    jei tinklų naudotojas Aprašo ‎81.1 papunktyje nurodytu atveju neketina tęsti saulės šviesos energijos elektrinės vystymo, įskaitant, jei tinklų naudotojas atsisako įgyvendinti Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nurodytus ribojimus, kaip nurodyta Aprašo ‎69, ‎70‎ ir ‎73 punktuose, jis kreipiasi į Operatorių dėl ketinimų protokolo nutraukimo;

81.6.    nutraukus ketinimų protokolą Aprašo ‎81.5 papunktyje nurodytu pagrindu arba negavus leidimo plėtoti pajėgumus Asmenų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus aprašo 81 punkte nurodytu atveju tinklų naudotojo pateiktas prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas;

81.7.    keičiant ketinimų protokolus Aprašo ‎81.1 papunktyje nurodytu pagrindu, kitos, su įsipareigojimu laikytis Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nurodytų ribojimų, kaip nurodyta Aprašo ‎69, ‎70 ir ‎73 punktuose, nesusijusios ketinimų protokolo nuostatos, nekeičiamos;

81.8.    iki Aprašo įsigaliojimo sudarytuose ir galiojančiuose ketinimų protokoluose, kurių vykdymas buvo sustabdytas įgyvendinant Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies nuostatas, nurodytas gamintojų įsipareigojimas per 4 mėnesius nuo ketinimo protokolo pasirašymo pateikti Operatoriui paraišką su privalomais dokumentais dėl prijungimo sąlygų išdavimo kartu su visais pagal teisės aktus privalomais pateikti dokumentais keičiamas gamintojo įsipareigojimu per 4 mėnesius nuo ketinimų protokolo pakeitimo dienos pateikti Operatoriui paraišką su privalomais dokumentais dėl prijungimo sąlygų išdavimo kartu su visais pagal teisės aktus privalomais pateikti dokumentais, tuo atveju, kai ketinimų protokolas keičiamas Aprašo ‎81.1 papunkčio pagrindu.

82.       Tinklų naudotojai, kuriems taikoma Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ar ją įgyvendinančių teisės aktų saulės šviesos energijos elektrinių galios riba, kiti tinklų naudotojai tais atvejais, kai yra viršyti kitiems gamybos šaltiniams tarp operatorių paskirstyti pralaidumai, kuriems išankstinės prijungimo sąlygos buvo išduotos iki Aprašo įsigaliojimo ir galioja, tačiau su kuriais ketinimų protokolas nebuvo sudarytas, ketinantys tęsti elektrinės vystymą ir įsipareigojantys laikytis Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nustatytų šiame skyriuje nurodytų ribojimų, kreipdamiesi į Operatorių dėl ketinimų protokolo sudarymo turi nurodyti, kokius ribojimus įsipareigoja taikyti. Su šiais tinklų naudotojais ketinimų protokolas sudaromas atsižvelgiant į tinklų naudotojo prisiimtus įsipareigojimus, įtraukiamus į ketinimų protokolo priedą, ir šiems tinklų naudotojams išduotos išankstinės prijungimo sąlygos nėra keičiamos. 

83.       Tinklų naudotojams, laimėjusiems aukcioną, pralaidumų rezervavimas vykdomas pagal Aprašo ‎63 punkte nurodytą prioritetinių grupių eilę.

84.       Jei Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatos nenustato kitaip, tinklų naudotojams, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, tačiau ketinantiems toliau tęsti veiklą, kai jų planuojamoms statyti ar įrengti elektrinėms netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies nurodytos 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, elektros tinklų galia ir pralaidumai, rezervuoti aukcionui, suteikiami tuo atveju, jei tenkinamos šios sąlygos:

84.1.    šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų neriboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimo prijungimo;

84.2.    jei per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos asmenims, dalyvavusiems aukcione ir jo nelaimėjusiems, pateikus prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus ir (arba) asmenims, ketinantiems statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, pateikus prašymą pasirašyti ketinimų protokolą, elektros tinklų galios ir pralaidumų užtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui.

85.       Asmenys, nurodyti Aprašo ‎84 punkte, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos Operatoriui pateikia prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina aukciono laimėtojams suteiktas elektros tinklų galias ir pralaidumus, taip pat Aprašo ‎84.1 ir ‎84.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir apie šias aplinkybes informuoja tinklų naudotoją.

86.       Operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo ‎84 punkte, kad tenkinamos Aprašo ‎84.1 ir ‎84.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos, tinklų naudotojas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka privalo kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.

87.       Jeigu asmuo per nustatytą terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas Energetikos įstatyme ir Elektros energetikos įstatyme nustatytais pagrindais, laikoma, kad ketinimų protokolas netenka galios ir Operatorius pasinaudoja visu asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

88.       Operatoriui informavus asmenį, nurodytą Aprašo ‎84 punkte, kad Aprašo ‎84.1 ir ‎84.2 papunkčiuose nurodytos sąlygos netenkinamos, elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens elektrinei prijungti, nėra suteikiami. Operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui. Tokiu atveju tinklų naudotojas, dalyvavęs aukcione ir jo nelaimėjęs, tačiau ketinantis toliau tęsti veiklą, su Operatoriumi gali pasirašyti naują ketinimų protokolą ir pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

89.       Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, išskyrus nurodytą Aprašo ‎90 punkte:

89.1.    pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

89.2.    pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

89.3.    pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo;

89.4.    neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

89.5.    Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

89.6.    Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

89.7.    nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo ‎133 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens kaltės;

89.8.    Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

89.9.    nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo ‎31 punkte nurodytus atvejus;

89.10pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę.

90.       Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamas statyti ar įrengti elektrines, esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo, ketinantis dalyvauti ar dalyvavęs aukcione:

90.1.    pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

90.2.    pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

90.3.    pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo;

90.4.    nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

90.5.    per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

90.6.    dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

90.7.    dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

90.8.    dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Aprašo ‎55 punkte nurodyta tvarka prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

90.9.    dalyvavęs aukcione jo nelaimi, atitinka Aprašo ‎84.1 ir ‎84.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas, tačiau per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas;

90.10Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

90.11neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

90.12ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą;

90.13teisės aktuose ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

90.14nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo ‎133 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl statyti ar įrengti elektrinę planuojančio asmens kaltės;

90.15Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

90.16nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo ‎31 punkte nurodytus atvejus;

90.17pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę.

91.       Ketinimų protokolo, sudaryto dėl elektrinės statybos ar įrengimo, galiojimas taip pat baigiasi, kai statyti ar įrengti elektrinę planuojantis asmuo užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją.

92.       Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolas yra nutraukiamas (netenka galios), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamą statyti ar įrengti kaupimo įrenginį esant bent vienai iš šių aplinkybių, kai kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo:

92.1.    pateikia prašymą nutraukti ketinimų protokolą;

92.2.    pasibaigia ketinimo protokolo galiojimo terminas;

92.3.    pasirašęs ketinimų protokolą, per 10 darbo dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo Operatoriui nepateikia asmens prievolių įvykdymo užtikrinimo;

92.4.    neįvykdo Elektros energetikos įstatymo 482 straipsnio 11 dalies 3, 5 ir 6 punktuose nustatytų esminių ketinimo protokolo vykdymo sąlygų. Operatoriui šiuo pagrindu nutraukus ketinimų protokolą, jis apie tai informuoja Tarybą, kuri panaikina asmeniui išduoto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimą;

92.5.    Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

92.6.    Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis nesudaro su Operatoriumi prijungimo paslaugos sutarties;

92.7.    nutraukia prijungimo paslaugos sutartį, išskyrus Aprašo ‎133 punkte nurodytą atvejį, arba prijungimo paslaugos sutartis netenka galios dėl kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmens kaltės;

92.8.    Apraše ir (ar) ketinimų protokole nustatyta tvarka ir sąlygomis neapmoka visų faktinių kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų išlaidų, įskaitant padidėjusias sąnaudas, kurias tinklų naudotojas privalo apmokėti, kai jis pasirenka kitą prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius;

92.9.    nesilaiko įsipareigojimo po ketinimų protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal ketinimų protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus Aprašo ‎31 punkte nurodytus atvejus;

92.10pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo ketinimų protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti ketinimų protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį.

93.       Ketinimų protokolo, sudaryto dėl energijos kaupimo įrengimo, galiojimas taip pat baigiasi, kai kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo užbaigia ketinimų protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir asmeniui išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių.

94.       Elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas ir ketinimų protokolai taip pat nutraukiami (netenka galios), kai jų sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms bei kitais įstatymuose nurodytais pagrindais.

 

VIII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS IR LEIDIMO PLĖTOTI ENERGIJOS KAUPIMO PAJĖGUMUS GAVIMU

 

95.       Tinklų naudotojas, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies  3 punktu, Įstatymo 20 straipsnio 12 dalimi bei Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7  d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“,  nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:

95.1.    per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei tinklų naudotojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti aukcione;

95.2.    per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei tinklų naudotojas laimėjo aukcioną arba jei tinklų naudotojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną, Įstatyme nurodytais terminais taip pat privalo kreiptis į Operatorių dėl ketinimų protokolo pratęsimo.

96.       Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis tinklų naudotojas, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 482 straipsnio 11 dalies 3 punktu ir Elektros energetikos įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos.

97.       Tinklų naudotojui per nustatytą terminą nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti, kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančiam asmeniui nepateikus prašymo leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus ar šių leidimų, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas bei pasirašytas ketinimų protokolas netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo planuojamą statyti elektrinę ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens kaupimo įrenginį. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimu, apskaičiuojamu Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

98.       Vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, išduotų leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimų plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminas pratęsiamas:

98.1.    neribotą kartų skaičių valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių buvimo laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia įrodymus, kad atlikti suplanuotus darbus vėluojama dėl valstybės, kitų asmenų veiksmų ir (ar) neveikimo ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

98.2.    vieną kartą 6 mėnesių laikotarpiui, o pratęsiant leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus statant ar įrengiant vėjo elektrinę, didesnės negu 6 MW leistinos generuoti galios saulės šviesos energijos elektrinę ar hibridinę elektrinę, kurioje elektros energijai gaminti naudojama vėjo energija, – vieną kartą 12 mėnesių laikotarpiui, jeigu asmuo, kreipdamasis dėl leidimo galiojimo termino pratęsimo, pateikia statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, ir dokumentus, įrodančius, kad atlikta ne mažiau kaip 50 procentų projekto įgyvendinimo darbų.

 

IX SKYRIUS

PRIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS IR PRIJUNGIMO TAŠKO PARINKIMAS

 

99.       Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (kai šis leidimas reikalingas), kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Tinklų naudotojas turi pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:

99.1.    užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus savitarnos svetainėje);

99.2.    leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją;

99.3.    informaciją apie dokumentų ar kitų duomenų pasikeitimus (jei jie keitėsi nuo anksčiau Operatoriui su išankstinėmis sąlygomis ar ketinimų protokolu pateiktos informacijos).

100.     Tinklų naudotojas, kuriam leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas, kreipiasi dėl elektrinės prijungimo sąlygų išdavimo ir Operatoriui pateikia Aprašo ‎7.1, ‎7.4, ‎23.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

101.     Tais atvejais, kai ketinimų protokolas nesudaromas, tinklų naudotojas prašyme išduoti prijungimo sąlygas turi pateikti sutikimą dėl šių leistinos generuoti galios ribojimų:

101.1leistinos generuoti galios ribojimų, nurodytų Aprašo ‎68 punkte;

101.2leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl sistemos balanso;

101.3 leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

102.     Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai šis leidimas reikalingas), kreipiasi į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo turi pateikti Operatoriui šiuos dokumentus:

102.1užpildytą Operatoriaus nustatytos formos prašymą (prašymą galima užpildyti ir Operatoriaus savitarnos svetainėje);

102.2leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kopiją;

102.3informaciją apie dokumentų ar kitų duomenų pasikeitimus (jei jie keitėsi nuo Operatoriui su išankstinėmis sąlygomis ar ketinimų protokolu pateiktos informacijos).

103.     Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, kai leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nereikalingas ir vadovaujantis Aprašo 5 punktu jis privalo kreiptis dėl prijungimo sąlygų išdavimo, pateikia Operatoriui ‎8.1, ‎8.4, ‎24.1 papunkčiuose nurodytus dokumentus.

104.     Tinklų naudotojas, siekdamas pakeisti elektrinės, hibridinės elektrinės ir kaupimo įrenginio įrengtąją galią arba leistiną generuoti galią, privalo kreiptis į Operatorių dėl prijungimo sąlygų išdavimo, išskyrus, kai įrengtoji galia didinama ne daugiau kaip iki 30 kW ir nėra keičiama leistina generuoti galia. Kai įrengtoji galia didinama ne daugiau kaip iki 30 kW nekeičiant leistinos generuoti galios, prijungimo paslauga suteikiama Aprašo ‎XX skyriuje nurodyta tvarka.

105.     Kai viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo ‎61 punkte, ir yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija arba yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija, dėl kurios gali būti reikalinga perdavimo tinklų plėtra, Operatorius vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis ar išduotomis prijungimo sąlygomis. Perdavimo sistemos operatorius, nustatęs pakeitimų perdavimo tinkluose poreikį, išduoda prijungimo sąlygas elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimui. Šios prijungimo sąlygos pridedamos prie Operatoriaus išduodamų prijungimo sąlygų.

106.     Elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos padengiamos Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo, Apraše nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

107.     Operatorius pagal tinklų naudotojo pateiktą prašymą įvertinęs technologinius ir ekonominius prijungimo taško parinkimo kriterijus ir atsižvelgdamas į elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir geografinę vietovę, parenka technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamiausią prijungimo tašką. Prijungimo taškas nurodomas prijungimo sąlygose.

108.     Tinklų naudotojas, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir planuojamos elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją bei leistiną generuoti galią, turi teisę parinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką, nei išankstinėse prijungimo sąlygose ar prijungimo sąlygose nurodė Operatorius, nekeisdamas ketinimų protokole nurodytos teritorijos, kurioje bus statoma ar įrengiama elektrinė ar kaupimo įrenginys. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką, nei prijungimo sąlygose nurodė Operatorius, pateikia Operatoriui argumentuotą prašymą dėl prijungimo sąlygų pakeitimo. Jeigu tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą prijungimo tašką ir jei prijungiant elektrinę ar kaupimo įrenginį gamintojo ar kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens pasiūlytame prijungimo taške padidėja elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, t. y. padidėja prijungimo darbų Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje (neskaitant projektavimo) kaina, šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas padengia tinklų naudotojas.

109.     Operatorius turi teisę savo nuožiūra paskirti ir kitą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško, t. y. priimti galutinį sprendimą dėl prijungimo taško parinkimo. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra paskiria tinklų naudotojui ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, t. y. elektrinės prijungimo darbų Operatoriaus elektros tinklų nuosavybės dalyje kainos padidėjimą (nevertinant projektavimo) lemiantį prijungimo tašką, Operatorius privalo padengti visas šias pagrįstas tinklų naudotojui dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas (padidėjusią elektrinės prijungimo darbų kainą).

110.     Kai viršijamas perdavimo sistemos operatoriaus skirtas Operatoriui dydis, kaip nurodyta Aprašo ‎61 punkte, ir yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija arba yra planuojama, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo metu atsiras atvirkštinė generacija dėl kurios gali būti reikalinga perdavimo tinklų plėtra, Operatorius vadovaujasi perdavimo sistemos operatoriaus nurodytomis prijungimo sąlygomis. Perdavimo sistemos operatoriaus prijungimo sąlygos nustato reikalavimus elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio prijungimui tinklų naudotojui ir Operatoriui, atsižvelgiant į elektros tinklų nuosavybės ribas. Perdavimo sistemos operatoriaus su šiame punkte nurodytų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų susiję darbai perdavimo tinkle yra laikomi sudėtine tinklų naudotojo elektrinių prijungimo paslaugos dalimi.

111.     Operatorius privalo pirmumo teise prijungti tinklų naudotojo, gaminančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, elektrinę prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai gamintojo elektrinės, jeigu kiti elektros tinklo taškai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni gamintojo elektrinės prijungimo taškui.

112.     Tinklų naudotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, turi teisę pasirinkti kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, atsižvelgdamas į Operatoriaus nurodytą elektros tinklų pajėgumo lygį ir elektrinės planuojamą įrengtąją ir leistiną generuoti galią. Tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško atitiktį nustatytiems technologiniams ir ekonominiams kriterijams kiekvienu konkrečiu atveju įvertina Operatorius. Jeigu prijungiant elektrinę tinklų naudotojo pasirinktame prijungimo taške padidėja prijungimo sąnaudos, šias padidėjusias sąnaudas padengia tinklų naudotojas šio Aprašo ‎149 punkte nustatyta tvarka. Operatorius turi teisę savo nuožiūra parinkti ir kitą, ne pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą, elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo, gaminsiančio elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių, pasirinkto prijungimo taško. Dėl šio paskyrimo atsirandančias papildomas sąnaudas padengia Operatorius šio Aprašo ‎149 punkte nustatyta tvarka.

113.     Operatorius išduoda prijungimo sąlygas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo visų dokumentų, nurodytų šio Aprašo ‎99, ‎100, ‎102 ar ‎104 punktuose, gavimo dienos.

114.     Operatorius neprisiima atsakomybės, jei išduotose prijungimo sąlygose numatyti atlikti privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai nesutampa su išankstinėse prijungimo sąlygose nurodytais reikalavimais, jei aukciono laimėtojui elektros tinklų galia ir pralaidumai buvo paskirstyti proporcingai dėl kelių aukciono laimėtojų, ribojančių vienas kito elektrinės prijungimą, patvirtinimo.

115.     Operatoriaus elektrinės prijungimui prie elektros tinklų išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.

116.     Operatoriaus kaupimo įrenginiui išduotos prijungimo sąlygos galioja iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus datos su galimais jo pratęsimais teisės aktų nustatyta tvarka.

117.     Prijungimo sąlygos gamybos būdo keitimo atveju, kai gamybos būdui, į kurį keičiama, nereikalingas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar gaminti elektros energiją, galioja 1 kalendorinius metus.

118.     Prijungimo sąlygos tinklų naudotojų elektrinių ir kaupimo įrenginių prijungimui prie elektros tinklų, kai pagal galiojančius teisės aktus veikla leidimais nereguliuojama, galioja 22 mėnesius arba laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę ar kaupimo įrenginį, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, išskyrus Prijungimo apraše nurodytus atvejus, kai gaminančių vartotojų elektrinių prijungimui prie elektros tinklų taikoma supaprastinta tvarka. Kai Prijungimo apraše nurodytais atvejais gaminančių vartotojų elektrinių prijungimui prie elektros tinklų taikoma supaprastinta tvarka, prijungimo sąlygos galioja 90 kalendorinių dienų nuo Operatoriaus elektros energiją gaminančiam vartotojui pasirašyti prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis pateikimo, o sudarius prijungimo paslaugos sutartį – 9 mėnesius nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, šios sutarties šalys susitaria dėl ilgesnio prijungimo termino. Kai prijungiami gaminančio vartotojo elektros gamybos įrenginiai, didinama su vartojimo vietos prijungimo tašku sutampančiame prijungimo prie elektros tinklų taške prijungtų elektros energijos gamybos įrenginių leistina generuoti galia ir (ar) įrengtoji galia, o elektros vartojimo įrenginiai yra prijungti prie elektros tinklų, įskaitant atvejus, kai prijungiant elektros gamybos įrenginius arba didinant su vartojimo vietos prijungimo tašku sutampančiame prijungimo prie skirstomųjų tinklų taške prijungtų elektros gamybos įrenginių leistiną generuoti galią ir (ar) elektrinės įrengtąją galią kartu didinama prijungtų prie elektros vartojimo įrenginių leistina naudoti galia, prijungimo sąlygos galioja 6 mėnesius nuo Operatoriaus gaminančiam vartotojui pasirašyti prijungimo paslaugos sutarties projekto kartu su prijungimo sąlygomis pateikimo, o sudarius prijungimo paslaugos sutartį – 6 mėnesius nuo prijungimo paslaugos sutarties įsigaliojimo.

119.     Operatorius įsipareigoja prijungti elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius prie elektros tinklų pagal išduotose prijungimo sąlygose numatytus reikalingus atlikti privalomuosius elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimus iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos (kai prijungiama elektrinė) arba iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys), įskaitant galimus jo pratęsimus teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, jei yra gauti elektros tinklų dalies ir elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies statybas leidžiantys dokumentai (kai jie privalomai pagal teisės aktus). Jei dėl objektyvių aplinkybių Operatorius negali prijungti elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius prie elektros tinklų per šiame punkte nurodytą terminą, jis apie tai informuoja tinklų naudotoją, kuris privalo kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo (kai prijungiama elektrinė) arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai prijungiamas energijos kaupimo įrenginys) pratęsimo. Tais atvejais, kai leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nereikalingi, Operatorius įsipareigoja prijungi elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius per prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą terminą.

120.     Per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos tinklų naudotojas ir nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo įsipareigoja pateikti Operatoriui pratęsto leidimo patvirtintą kopiją, jei jis buvo pratęsiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

121.     Operatorius, esant tinklų naudotojo prašymui, įskaitant atvejus, kai tinklų naudotojas keičia elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax) taip, kad keičiasi elektrinės tipas, keičia prijungimo tašką, arba savo iniciatyva (pavyzdžiui, nustačius neatitikčių teisės aktams, esant klaidoms techninėje dokumentacijoje, pasikeitus teisės aktams, dėl tinklo elementų operatyvinės numeracijos pokyčių),  tikslina išduotas atskirai ar prijungimo paslaugos sutartyje nurodytas prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo sąlygos šiame punkte nurodytais atvejais gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka.

122.     Jei teisės aktuose nenumatyta kitaip, esamam A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos moduliui (sinchroniniam elektros energijos gamybos moduliui bei atskirai energijos gamybos moduliui, veikiančiam su keitikliu) taikomi 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, kai elektros energijos modulio savininko nuosavybės teise valdomas elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas taip:

122.1A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pasikeitė jo didžiausias pajėgumas neviršijant modulio tipui nustatymo maksimalaus galingumo;

122.2A tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas B tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi B tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

122.3B tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas C tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi C tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

122.4C tipo elektros energijos gamybos modulis buvo pakeistas taip, kad prijungimo taške pagal didžiausią pajėgumą (Pmax) toks modulis priskiriamas D tipo elektros energijos gamybos moduliui (tokiu atveju taikomi D tipo elektros energijos gamybos modulio reikalavimai);

122.5A, B, C arba D tipo elektros energijos gamybos modulis buvo modernizuotas taip, kad pasikeitė jo įrenginių (katilo, turbinos, generatoriaus, žadinimo sistemos, galios keitiklio, valdymo sistemų ar kitų pagrindinių elektros energijos gamybos modulio įrenginių) esamos veikimo charakteristikos (tokiu atveju taikomi reikalavimai tiems įrenginiams, kurių pakeitimas daro įtaką veikimo pokyčiams).

 

X SKYRIUS

PROJEKTAVIMAS

 

123.     Tinklų naudotojas pagal prijungimo sąlygas, AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomojo tinklo technologinės plėtros standartą, nustatytus techninius reikalavimus įrenginiams ir medžiagoms bei kitus dokumentais, kurie reglamentuoja projektų rengimą, parengia prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, kurį suderina su Operatoriumi, ir tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka. Tinklų naudotojas ir asmuo, siekiantis įrengti ar statyti kaupimo įrenginius, techninį projektą (kai jis privalomas) Operatoriui pateikia per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo. Operatorius visas savo pastabas dėl tinklų naudotojo pateikto techninio projekto pateikia per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Tinklų naudotojas per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį įvertina pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį.

124.     Elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų techninio projekto rengimą vykdo tinklų naudotojas.

125.     Tinklų naudotojas kartu su Operatoriaus elektros tinklų dalies techniniu projektu Operatoriui pateikia elektrinės ar kaupimo įrenginio dalies techninį projektą. Jei tinklų naudotojas, suderinęs su Operatoriumi, pageidauja pats įrengti elektros tinklus ir organizuoti elektros tinklų įrengimo darbus, jis apie tai privalo informuoti Operatorių ne vėliau nei elektros tinklų dalies techninio projekto pateikimo Operatoriui momentas.

126.     Operatorius gaminančio vartotojo, kurio elektrinės planuojama įrengtoji galia ne didesnė nei 30 kW, pageidavimu gali atlikti projektavimo darbus, už kuriuos gaminantis vartotojas apmoka 100 procentų Operatoriaus patirtų išlaidų.

 

XI SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS SUTARTIES SUDARYMAS

 

127.     Ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, parengtą pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, pateikimo dienos arba ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas yra neprivalomas, Operatorius parengia prijungimo paslaugos sutarties projektą ir pateikia jį tinklų naudotojui, išskyrus Apraše nurodytus atvejus, kai prijungimo paslaugos sutartis nesudaroma.

128.     Taip pat tarp Operatoriaus, tinklų naudotojo ir jo pasirinkto rangovo gali būti sudaroma trišalė elektros tinklų įrengimo, ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) perkėlimo, ir (ar) statybos sutartis, kuri kartu laikoma prijungimo paslaugos sutartimi.

129.     Jei dėl tinklų naudotojo elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų ar Operatoriams priklausančių energetikos objektų perkėlimo ar rekonstravimo tinklų naudotojo pageidavimu reikalingi pakeitimai perdavimo tinkle, sudaroma Prijungimo apraše nurodyta prijungimo paslaugos sutartis.

130.     Tinklų naudotojas privalo ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia prijungimo paslaugos sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas neprivalomas, pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį ir per 10 kalendorinių dienų nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo apmokėti prijungimo išlaidas.

131.     Tinklų naudotojui per Aprašo ‎130 punkte nurodytą terminą nepasirašius prijungimo paslaugos sutarties ir neapmokėjus prijungimo išlaidų, tinklų naudotojas netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo, ketinimų protokolas netenka galios (laikomas nutrauktu tinklų naudotojo), o Operatorius netenka prievolės prijungti asmens planuojamus statyti įrenginius. Operatorius pasinaudoja tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant ketinimų protokolą, nustatyta tvarka.

132.     Tipinės prijungimo paslaugos sutarties sąlygos yra viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje (www.eso.lt).

133.     Jei tinklų naudotojas ir Operatorius yra sudarę dvišalę prijungimo paslaugos sutartį, tinklų naudotojas gali teikti prašymą Operatoriui dėl Aprašo ‎128 arba ‎129 punktuose nurodytos sutarties sudarymo iki Operatoriaus ir rangovo, kurį operatorius pasitelkia Operatoriaus elektros tinklams įrengti, sutarties sudarymo. Nutraukus dvišalę prijungimo paslaugos sutartį tarp tinklų naudotojo ir Operatoriaus šiame punkte nurodytu pagrindu, kai vietoje jos ne vėliau nei kitą dieną po dvišalės sutarties nutraukimo sudaroma ir (ar) galioja Aprašo ‎128 arba ‎129 punktuose nurodyta sutartis, nėra laikoma, kad ketinimų protokolas (kai sudaromas) neteko galios dėl dvišalės prijungimo sutarties nutraukimo.

 

XII SKYRIUS

PRIJUNGIMO PASLAUGOS VYKDYMAS

 

134.     Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių elektrinę prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, pirmumo teise prie elektros tinklų prijungimo taške, kuris atitinka reikiamą įtampos lygį ir yra arčiausiai statomos elektrinės, jeigu kiti elektros tinklai technologiniu ir ekonominiu požiūriu nėra tinkamesni elektrinės prijungimo taškui. Nurodyta statomos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų pirmumo teisė užtikrinama kitų tinklų naudotojų elektros įrenginių, naudojančių ne atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų atžvilgiu. Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos.

135.     Operatorius privalo prijungti elektros energijos iš neatsinaujinančių išteklių elektrinę prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius arba per laikotarpį, per kurį tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti elektrinę, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai. Prijungimo prie elektros tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo dienos.

136.     Aprašo ‎134 ir ‎135 punktuose nurodyti terminai gali būti pratęsti, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai tinklų naudotojo nuosavybės ribose ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių.

137.     Kiekvienu konkrečiu atveju elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas Operatoriaus ir tinklų naudotojo susitarimu prijungimo paslaugos sutartyje nustatyta tvarka, kai leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminas yra pratęstas.

138.     Saulės šviesos energijos elektrinių bandymai, kurie turi būti atliekami nuo lapkričio 1 d. iki vasario 28 d., nesant reikiamo bandymams atlikti saulės apšviestumo, gali būti atliekami ne visa apimtimi (neatliekamas 50 procentų generuojamos galios testas) ir visos apimties bandymų atlikimas gali būti nukeltas, bet ne vėliau nei iki gegužės 31 d. Neatlikus visos apimties bandymo arba esant nesėkmingam bandymui iki gegužės 31 d. Operatorius informuoja Tarybą.

139.     Operatorius privalo kaupimo įrenginius prijungti prie Operatoriaus valdomų elektros tinklų ne vėliau kaip per 22 mėnesius nuo kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens ir Operatoriaus energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties pasirašymo dienos arba per šioje sutartyje nurodytą laikotarpį, per kurį kaupimo įrenginio savininkas planuoja statyti ar įsipareigoja įrengti kaupimo įrenginį, jeigu tas laikotarpis yra ilgesnis kaip 22 mėnesiai, prijungimo taške, nurodytame kaupimo įrenginio prijungimo sąlygose. Šiame punkte nurodytas terminas gali būti pratęstas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (kai jis reikalingas), prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartyje nustatyta tvarka.

140.     Elektrinės ir kaupimo įrenginio prijungimo darbus Operatoriaus valdomų elektros tinklų dalyje, įskaitant elektros energijos apskaitos prietaisų įrengimą, atlieka Operatorius arba jo pavedimu kitas asmuo, pasirinktas įstatymų nustatyta tvarka.

141.     Prie elektros tinklų prijungiami tinklų naudotojo elektros įrenginiai, atliekami prijungimo darbai ir elektros tinklų saugumui užtikrinti būtini įrenginiai turi atitikti techninių norminių dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Operatoriaus vykdomas atitikties išduotoms prijungimo sąlygoms vertinimas apima prijungimo sąlygose nurodytų parametrų, susijusių su į elektros tinklus persiunčiamos elektros energijos kokybe, tikrinimą.

142.     Galutinė elektrinių ir kaupimo įrenginių įrengtoji, leistina generuoti, leistina naudoti galia, elektrinės didžiausias pajėgumas (Pmax), kaupimo įrenginio talpa, nustatoma gavus rangovo deklaraciją dėl elektrinių ar kaupimo įrenginių įrengimo (kai Tarybos pažyma ar leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti  elektros energiją  iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi), Tarybos pažymą (kai leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją  iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi), leidimą gaminti elektros energiją arba leidimą generuoti  elektros energiją iš kaupimo įrenginių bei šie dydžiai nurodomi nuosavybės ribų akte.  Jei teisės aktų nurodytose rangovų deklaracijų dėl elektrinių ar kaupimo įrenginių įrengimo formose nėra numatyta informacijos apie didžiausią pajėgumą (Pmax) pateikimo skiltis, rangovas tokią informaciją pateikia Operatoriui laisva forma, kartu su deklaracija.

143.     Po rangovo deklaracijos (kai Tarybos pažyma ar leidimai gaminti elektros energiją arba leidimai generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių nereikalingi) priėmimo siekiant pakeisti elektrinės ar kaupimo įrenginio įrengtąją galią, leistiną generuoti galią, leistiną naudoti galią ir didžiausią pajėgumą (Pmax), Operatoriui turi būti teikiama nauja paraiška dėl prijungimo paslaugos suteikimo bei vykdomas prijungimo paslaugos procesas, išskyrus, kai įrengtoji galia didinama ne daugiau kaip iki 30 kW ir nėra keičiama leistina generuoti galia. Kai įrengtoji galia didinama ne daugiau kaip iki 30 kW nekeičiant leistinos generuoti galios, prijungimo paslauga suteikiama Aprašo ‎XX skyriuje nurodyta tvarka.

 

XIII SKYRIUS

ELEKTROS TINKLŲ PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS

 

144.     Tuo atveju, jeigu tinklų naudotojo elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimas prie elektros tinklų galimas tik techniškai atnaujinus elektros tinklus, juos optimizavus, išplėtus elektros tinklus, padidinus elektros tinklų pajėgumą ar kitaip juos rekonstravus, tinklų naudotojo elektrinė ar kaupimo įrenginys turi būti prijungiami prie elektros tinklų per šalių sutartą protingą terminą, įvertinus elektros tinklų atnaujinimo ar plėtros poreikį, kiek tai pagrįstai reikalinga elektrinei ar kaupimo įrenginiui prijungti, t. y. tokiu atveju nėra taikomi šio Aprašo ‎134, ‎135 ar ‎139 punkte nurodyti terminai. Šiame punkte nurodytu atveju elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo terminas nustatomas atsižvelgiant į reikiamų atlikti elektros tinklų įrengimo darbų apimtis, šiuos darbus atliksiančių rangovų atrankos terminus, įrangos gamybos terminus.

145.     Kai tinklų naudotojas ir Operatorius sudaro prijungimo paslaugos sutartį, Operatorius nedelsdamas, atsižvelgiant į esamą elektros tinklų techninę būklę, imasi visų pagrįstai reikalingų priemonių Operatoriaus valdomiems elektros tinklams, įskaitant tinklams eksploatuoti reikalingus elektros įrenginius ir objektus, optimizuoti, išplėsti ir (ar) rekonstruoti ir didinti elektros tinklų pajėgumą tam, kad būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, ar sugeneruotos iš kaupimo įrenginių priėmimą, perdavimą ir paskirstymą. Šiuo atveju tinklų naudotojas kompensuoja visas Operatoriaus patiriamas sąnaudas Aprašo ‎147 punkte nustatyta tvarka.

146.     Jeigu yra duomenų, leidžiančių teigti, kad Operatorius nevykdo Aprašo ‎144 punkte nurodytų savo įsipareigojimų, tinklų naudotojas turi teisę reikalauti, kad Operatorius pateiktų informaciją apie tai, dėl kokių priežasčių ir kokiu mastu Operatorius nevykdė savo įsipareigojimo optimizuoti ir plėsti savo elektros tinklus bei didinti elektros tinklų pajėgumą.

 

XIV SKYRIUS

PRIJUNGIMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

147.     Tinklų naudotojai Operatoriui apmoka sąnaudas, susijusias su jų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, įskaitant sąnaudas, patirtas dėl elektros tinklų pajėgumo didinimo, elektros tinklų, įskaitant jiems eksploatuoti reikalingas įrenginių ir objektų įsigijimo sąnaudas, optimizavimo, plėtros ir (ar) rekonstrukcijos, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos perdavimą ir paskirstymą, kaip numatyta Energetikos įstatyme, Elektros energetikos įstatyme, Įstatyme, Prijungimo apraše ir Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

148.     Aprašo ‎112 punkte numatytais atvejais, kai tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką ir dėl to padidėja prijungimo sąnaudos, tinklų naudotojas padengia šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas 100 procentų.

149.     Aprašo ‎112 punkte numatytais atvejais, kai Operatorius savo nuožiūra paskiria kitą nei pirminiame prijungimo sąlygų variante pasiūlytą elektrinės prijungimo tašką, nepaisydamas tinklų naudotojo pasirinkto prijungimo taško, ir dėl to padidėja tinklų naudotojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidos, Operatorius padengia dėl tokio paskyrimo atsirandančias visas pagrįstas papildomai atsiradusias sąnaudas 100 procentų tiems tinklų naudotojams, kurie stato elektrinę, gaminsiančią elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių.

 

XV SKYRIUS

ELEKTROS ENERGIJOS PRIĖMIMAS IR PERSIUNTIMAS ELEKTROS TINKLAIS

 

150.     Operatorius, atlikdamas elektros energijos srautų paskirstymo elektros tinkluose dispečerinį valdymą ir atsižvelgdamas į skirstymo sistemos darbo saugumo reikalavimus, pirmumo teise toliau nustatyta prioriteto tvarka užtikrina elektros energijos priėmimą ir persiuntimą elektros tinklais bei elektros energijos, įskaitant dėl neigiamo vartotojo paklausos pokyčio susidariusį elektros energijos kiekį, perskirstymą elektros tinkluose iš:

150.1iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu gamintojų, kuriems taikoma Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyta skatinimo priemonė;

150.2tinklų naudotojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

150.3tinklų naudotojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar nedidelio naudingumo kogeneracijos būdu, įgijusių teisę į Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą skatinimo priemonę, ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų;

150.4tinklų naudotojų, elektros energiją gaminančių iš atsinaujinančių energijos išteklių ne kogeneracijos ar nedidelio naudingumo kogeneracijos būdu;

150.5tinklų naudotojų, elektros energiją gaminančių ne iš atsinaujinančių energijos išteklių didelio naudingumo kogeneracijos būdu;

150.6tinklų naudotojų, elektros energiją gaminančių įgyvendinant Elektros energetikos įstatymo 181 straipsnyje nustatyta tvarka ir sąlygomis Tarybos pripažintą parodomąjį projektą.

151.     Operatorius užtikrina Aprašo ‎150.1–‎150.5 papunkčiuose nurodytų tinklų naudotojų eksploatuojamose elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra mažesnė kaip 400 kW, pagamintos elektros energijos priėmimą ir persiuntimą pirmumo teise.

152.     Operatorius užtikrina Aprašo ‎150.3 ir ‎150.4 papunkčiuose nurodytų tinklų naudotojų, kuriems leidimas gaminti elektros energiją išduotas po 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 12 straipsnio 5 dalyje nurodytos datos, eksploatuojamose elektrinėse, kurių įrengtoji galia yra mažesnė kaip 200 kW, pagamintos elektros energijos priėmimą ir persiuntimą pirmumo teise.

153.     Aprašo ‎151 ir ‎152 punktuose nustatytos sąlygos įrengtajai galiai netaikomos Aprašo ‎150.1–‎150.5 papunkčiuose nurodytų tinklų naudotojų, kurių eksploatuojamose elektrinėse pagamintos elektros energijos priėmimas ir persiuntimas pirmumo teise yra užtikrintas pagal sutartis su Operatoriumi, sudarytas iki 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 12 straipsnio 6 dalyje nurodytos datos, pagamintos elektros energijos priėmimui ir persiuntimui pirmumo teise. Tokių tinklų naudotojų eksploatuojamose elektrinėse pagamintos elektros energijos priėmimas ir persiuntimas pirmumo teise nebetaikomas nuo tos dienos, kurią elektrinėje padaroma didelių pakeitimų, dėl kurių būtina sudaryti naują prijungimo sutartį vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamente (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, nustatytais kriterijais ir reikalavimais, arba padidinamas elektros energijos gamybos pajėgumas.

154.     Elektros energijos priėmimas ir persiuntimas pirmumo teise iš Aprašo ‎150.6 papunktyje nurodytų tinklų naudotojų užtikrinamas parodomojo projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kurį Taryba pripažino kaip reikalingą parodomojo projekto tikslams pasiekti, tačiau ne ilgiau kaip 5 metus.

155.     Kitais atvejais, nenurodytais Aprašo ‎150–‎154 punktuose, elektros energija, įskaitant dėl neigiamo vartotojo paklausos pokyčio susidariusį elektros energijos kiekį, elektros tinkluose skirstoma remiantis nediskriminavimo, skaidrumo ir rinkos veikimo principais.

156.     Elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje turi būti apspręsti visi galimi tinklo veikimo režimai ir elektrinės galimybės veikti esant atitinkamiems režimams.

157.     Elektros energijos persiuntimas elektros tinklais gali būti laikinai ribojamas ar nutraukiamas bei dėl tokio ribojimo ar nutraukimo nuostoliai tinklų naudotojui atlyginami Elektros energetikos įstatymo, Įstatymo bei jų įgyvendinamųjų teisės aktų nurodytais atvejais ir tvarka.

158.     Laikinas elektros energijos persiuntimo elektros tinklais ribojimas ar nutraukimas  vykdomas pagal elektrinės projektavimo, prijungimo sutarties ir persiuntimo paslaugos sutarties stadijoje numatytus elektros tinklų veikimo režimus ir jų metu numatytas elektrinės ar kaupimo įrenginio veikimo galimybes. Elektros tinklų veikimo režimai ir elektrinės ar kaupimo įrenginio veikimo galimybės nurodomos techniniame projekte, prijungimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) persiuntimo paslaugos sutartyje.

159.     Kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas dėl naujų vartotojų ar gamintojų elektros įrenginių prijungimo, elektros tinklų priežiūros darbų, įskaitant modernizavimą, remontą, profilaktiką, bandymus, ar ypatingos valstybinės svarbos projektų įgyvendinimo, taip pat, kai elektros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba nutraukiamas atsižvelgiant į tinklų veikimo režimus ir elektrinės veikimo galimybes, tinklų naudotojui susitarus su Operatoriumi, elektrinių ir kaupimo įrenginių nepertraukiamas arba su pertrūkiais veikimo ribojimo laikas gali būti ne ilgesnis nei 6 mėnesiai per vienerius kalendorinius metus, o elektros tinklų rekonstravimo atveju – ne ilgesnis nei 12 mėnesių per šešis kalendorinius metus.

160.     Atsižvelgiant į tai, kad perdavimo sistemos operatorius elektros energijos priėmimo ir persiuntimo ribojimo dėl perdavimo tinklo pralaidumų ribojimo atveju privalo turėti galimybę riboti prie skirstomųjų elektros tinklų prijungtos C tipo elektrinės generuojamą galią, keisti-valdyti elektrinės parametrus, reikalingus elektros perdavimo tinklo dažnio ir įtampos palaikymui, perdavimo sistemos operatorius kartu su Operatoriumi tokio tipo gamintojams nustato ribojimo sąlygas, kurios yra nurodomos nuosavybės ribų akte, sudarytame tarp Operatoriaus ir C tipo elektrinę įrengiančio gamintojo.

 

XVI SKYRIUS

LEISTINOS GENERUOTI GALIOS VIRŠJIMO APRIBOJIMAI

 

161.     Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyti asmenys, eksploatuodami prie elektros tinklų prijungtus elektros įrenginius, privalo neviršyti leistinos generuoti galios, nurodytos prijungimo paslaugos sutartyje, nuosavybės ribų akte ir (ar) kituose su tinklų naudotojo elektros įrenginiais susijusiuose dokumentuose, taip pat vadovaujantis Aprašu ar kitais teisės aktais apribotos leistinos generuoti galios.

162.     Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyti asmenys, viršiję leistiną generuoti galią, kiekvieną mėnesį Operatoriui moka baudą už leistinos generuoti galios viršijimą esant bent vienai iš šių sąlygų:

162.1leistina generuoti galia viršijama ne trumpiau kaip 10 suminių valandų per mėnesį (nepertraukiamai arba atskirais intervalais);

162.2leistina generuoti galia viršijama 5% ar daugiau.

163.     Bauda už leistinos generuoti galios viršijimą yra lygi per kalendorinį mėnesį į Operatoriaus tinklus persiųsto leistiną generuoti galią viršijančio elektros energijos kiekio (kWh) ir kainos, tris kartus didesnės nei vidutinė ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kaina, susiformavusi Lietuvos kainų zonoje kitos paros rinkoje, sandaugai. Per kalendorinį mėnesį į Operatoriaus elektros tinklus persiųstas leistiną generuoti galią viršijantis elektros energijos kiekis yra lygus kiekvienos kalendorinio mėnesio valandos į Operatoriaus elektros tinklus persiųsto elektros energijos kiekio, viršijančio leistiną generuoti galią, sumai.

164.     Baudą už leistinos generuoti galios viršijimą Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytas asmuo privalo sumokėti ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo dienos.

165.     Kai Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytas asmuo pirmą kartą per kalendorinius metus viršija leistiną generuoti galią trumpiau ir (ar) mažesniu dydžiu nei nurodyta Aprašo ‎162 punkte, elektros tinklų Operatorius šį Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytą asmenį raštu įspėja dėl leistinos generuoti galios viršijimo, tačiau bauda už leistinos generuoti galios viršijimą netaikoma. Antrą ir paskesnius kartus per kalendorinius metus po įspėjimo pakartotinai viršijus leistiną generuoti galią, nepriklausomai nuo jos viršijimo dydžio ar trukmės, taikoma bauda.

166.     Jei vadovaujantis Aprašo ‎162 punktu apskaičiuotas baudos už leistinos generuoti galios viršijimą dydis yra mažesnis nei 2 eurai, taikoma minimali 2 eurų dydžio bauda.

167.     Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą, jeigu Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyti asmenys, gavę Operatoriaus rašytinį įspėjimą, per 5 dienas nenutraukia šios leistinos generuoti galios viršijimo. Šį įspėjimą Operatorius pateikia tuomet, kai, užfiksavus kitą leistinos generuoti galios viršijimą, kai Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytas asmuo per pastaruosius 12 mėnesių yra gavęs ne mažiau kaip keturias baudas už leistinos generuoti galios viršijimą, išskyrus Aprašo ‎168 punkte nurodytus atvejus.

168.     Vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 72 straipsnio 1 dalimi, Operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo, jeigu dėl Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytų asmenų leistinos galios viršijimo kyla perdavimo ar skirstomųjų tinklų avarijos grėsmė arba kenkiama elektros energetikos sistemos saugumui ir patikimumui.

169.     Nutraukiant elektros energijos persiuntimą, Operatorius turi teisę atjungti Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyto asmens įrenginius nuo Operatoriaus tinklų ir demontuoti elektros apskaitos prietaisus ir elektros atvadą. Tokiu būdu nuo Operatoriaus tinklų atjungtas Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyto asmens elektros įrenginiams elektros energijos persiuntimas atnaujinamas vadovaujantis Prijungimo apraše bei Apraše nustatyta tvarka, atlyginus visas Operatoriaus patirtas išlaidas.

170.     Operatorius nekompensuoja Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodyto asmens patirtų išlaidų dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnyje nurodytam asmeniui viršijus leistiną generuoti galią.

171.     Kai vadovaujantis Aprašo ‎214 punktu arba Aprašo ‎80.2 papunkčiu prie Operatoriaus tinklų viename taške prijungiami kelių skirtingų subjektų elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai, turintys bendrą leistiną generuoti galią, bauda už leistinos generuoti galios viršijimą taikoma tinklų naudotojui, kuriam priklauso nuosavybės ribų akte nurodyta valdomoji elektrinė ar kaupimo įrenginys.

 

XVII SKYRIUS

HIBRIDINIŲ ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

 

172.     Prijungiant hibridinę elektrinę jos atskirų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių įrengtųjų galių suma laikoma hibridinės elektrinės bendra įrengtąja galia.

173.     Hibridinės elektrinės bendru didžiausiu pajėgumu (Pmax) laikoma visų hibridinės elektrinės elektrinių ir kaupimo įrenginių keitiklių (kai jie yra atskiri, skirti tik kaupimo įrenginiui) vardinių aktyviųjų galių suma, išskyrus, kai hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija.  Kai hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, didžiausias pajėgumas nurodomas taip, kaip nustatyta Aprašo ‎2.14 papunktyje.

174.     Hibridinės elektrinės yra prijungiamos mutatis mutandis vadovaujantis Aprašo ‎4 ir ‎5 punktuose nurodytomis elektrinių prijungimui prie elektros tinklų taikomomis procedūromis bei Aprašo nuostatomis, detalizuojančiomis su jomis  susijusių veiksmų atlikimą, atsižvelgiant į tinklų naudotojo, siekiančio prijungti hibridinę elektrinę, kategoriją, pasirinktą veiklos būdą, suminę visų hibridinės elektrinės įrenginių įrengtąją galią, hibridinės elektrinės didžiausią pajėgumą (Pmax) bei bendrą leistiną generuoti galią prijungimo taške. Hibridinės elektrinės tipas yra nustatomas pagal jos  didžiausią pajėgumą (Pmax). Hibridinėms elektrinėms taikomi tokie patys techniniai prijungimo prie elektros tinklų reikalavimai, kaip elektrinėms, nurodyti Aprašo ‎XXII skyriuje ir kitose Aprašo nuostatose.

175.     Su tinklų naudotojais, siekiančiais prie elektros tinklų prijungti hibridinę elektrinę, sudaromas ketinimų protokolas Aprašo ‎IV skyriuje nustatyta tvarka. Hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju, su tinklų naudotoju sudaromas vienas ketinimo protokolas, nurodytas Aprašo 4 priede. Tuo atveju, kai tinklų naudotojas, turintis teisę dalyvauti aukcione, su prie elektros tinklų prijungiama elektrine siekia dalyvauti aukcione, su tinklų naudotoju sudaromas ketinimų protokolas, nurodytas Aprašo 3 priede.

176.     Kai siekiama prie elektros tinklų kartu prijungti elektrinę ir kaupimo įrenginį, mutatis mutandis taikomos Aprašo nuostatos, taikomos hibridinėms elektrinėms. Šiuo atveju su tinklų naudotoju sudaromas vienas bendras ketinimų protokolas.

177.     Asmenys, siekiantys įrengti hibridines elektrines, gali vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą tik tuo atveju, jei visų hibridinės elektrinės elektrinių statybai ar įrengimui naudojama anksčiau neeksploatuota elektrotechninė įranga.

 

XVIII SKYRIUS

PEB IR AIEB ELEKTRINIŲ AR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

 

178.     PEB ir AIEB, kreipdamosi dėl išankstinių prijungimo sąlygų išdavimo, Operatoriui pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo ‎7 punkte, o kreipdamosi dėl prijungimo sąlygų išdavimo ir prijungimo taško parinkimo, pateikia dokumentus, nurodytus Aprašo ‎99 punkte.

179.     Prijungiant PEB ir AIEB elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius, taikomi prijungimo reikalavimai, analogiški gamintojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimui prie elektros tinklų.

180.     PEB ir AIEB netaikomas reikalavimas dėl ketinimų protokolų sudarymo, išskyrus AIEB, ketinančią dalyvauti aukcione.

181.     Prijungiant AIEB, siekiančių vykdyti Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, elektrines, taikomi analogiški reikalavimai ir procesiniai žingsniai kaip gamintojų, vykdančių Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą, elektrinių prijungimui prie elektros tinklų.

 

XIX SKYRIUS

AKTYVIŲJŲ VARTOTOJŲ ELEKTRINIŲ AR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ

 

182.     Aktyviųjų vartotojų elektrinės ir (ar) elektros kaupimo įrenginiai yra prijungiami mutatis mutandis taikant šiame Apraše nustatytus prijungimo reikalavimus, nustatytus gamintojų elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių prijungimui.

183.     Aktyvieji vartotojai privalo sudaryti atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutartį dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi. Aktyviojo vartotojo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginys laikomi prijungtais prie elektros tinklų, kai aktyvusis vartotojas Operatoriui pateikia informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą ir nurodo, kam parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją.

184.     Gaminantis vartotojas arba gamintojas, siekiantis pakeisti vykdomos veiklos statusą ir tapti aktyviuoju vartotoju, tais atvejais, kai prie elektros tinklų nėra prijungiamos elektrinės ar kaupimo įrenginiai, turi elektroninėmis ryšio priemonėmis apie tai informuoti Operatorių, pateikiant informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties su perdavimo sistemos operatoriumi arba sutarties dėl savo atsakomybės už balansą perdavimo su kita už balansą atsakinga šalimi sudarymą, nurodant, kuriam trečiajam asmeniui parduos pagamintą ir į elektros tinklus persiųstą elektros energiją.

 

XX SKYRIUS

ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGTOSIOS GALIOS DIDINIMO NE DAUGIAU KAIP IKI 30 KW NEKEIČIANT LEISTINOS GENERUOTI GALIOS PROCESAS

 

185.     Kai siekiama didinti elektrinių ir kaupimo įrenginių įrengtąją galią ne daugiau kaip iki 30 kW (t. y. suminė įrengtoji galia po padidinimo neturi viršyti 30 kW) nekeičiant leistinos generuoti galios, įrengtoji galia didinama pagal Operatoriaus interneto svetainėje www.eso.lt viešai paskelbtas bendras standartines prijungimo sąlygas.

186.     Asmenys, įvykdę prijungimo sąlygų reikalavimus, pateikia Operatoriui rangovo deklaraciją, kuria patvirtinama įrengtų elektros įrenginių techninės būklės atitiktis teisės aktų reikalavimams.

187.     Operatorius, gavęs Aprašo ‎186 punkte nurodytą deklaraciją, atnaujina nuosavybės ribų aktą jame nurodydamas naują elektrinės įrengtąją galią.

188.     Šiame skyriuje nurodytais prijungimo prie elektros tinklų atvejais prijungimo paslaugos sutartis nesudaroma.

 

XXI SKYRIUS

GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

 

189.     Kai gaminančių vartotojų elektrines siekiama prijungti vartotojo objekte, kuris prie elektros tinklų yra prijungtas terminuotam laikotarpiui, šio gaminančio vartotojo elektrinė prijungiama terminuotam laikotarpiui, sutampančiam su vartotojo objekto prijungimo prie elektros tinklų terminuotu laikotarpiu.

190.     Kai buitinis vartotojas tampa gaminančiu vartotoju įrengiant ir prijungiant elektrinę vartotojo objekte, tokiam gaminančiam vartotojui taikomas Įstatymo 201 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytas atsiskaitymo būdas, mokamas už iš skirstomųjų tinklų atgauto elektros energijos kiekį.

191.     Kai buitinis vartotojas tampa gaminančiu vartotoju priskiriant elektrinę ar jos dalį iš elektrinės, kuri yra geografiškai nutolusi nuo šio gaminančio vartotojo elektros energijos vartojimo vietos, tokiam gaminančiam vartotojui taikomas Įstatymo 201 straipsnio 5 dalies 2 punkte numatytas atsiskaitymo būdas, mokamas už priskirtos elektrinės ar jos dalies leistiną generuoti galią.

192.     Šio Aprašo ‎190 ir ‎191 punktai taikomi tuo atveju, jeigu gaminantis vartotojas nepasirenka nei vieno iš Įstatymo 201 straipsnio 5 dalyje nurodyto atsiskaitymo būdo.

193.     Gaminančio vartotojo elektrinių prijungimu prie elektros tinklų negali būti laikomi atvejai, kai asmuo siekia viename objekte įrengti ir eksploatuoti elektrinę iš atsinaujinančių energijos išteklių ir elektros energijos gamybos įrenginį, gaminantį elektros energiją ne iš  atsinaujinančių energijos išteklių, kai šie įrenginiai nėra naudojami kaip autonominiai elektros energijos šaltiniai avarinio režimo schemoje.

 

XXII SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTRINIŲ IR KAUPIMO ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS TINKLŲ

 

194.              Prijungimo taško parinkimo sąlygos ir kriterijai:

194.1.           elektrinių, kurios prijungiamos siekiant visą pagamintą elektros energiją atiduoti į elektros tinklus, savo poreikiams sunaudojant tik tą elektros energijos kiekį, kuris reikalingas elektrinės technologiniams procesams užtikrinti, ir kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia yra didesnė už 0 ir ne didesnė nei leistina naudoti galia, prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi esamuose, prie elektrinės įrengimo vietos artimiausiuose, žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) elektros tinkluose, jei prijungiant elektrinę ar kaupimo įrenginį šių tinklų rekonstrukcija nebūtina (išskyrus, kai esamoje transformatorinėje pakeičiamas galios transformatorius), kitu atveju prijungimo taškas ir nuosavybės riba nustatomi vidutinės įtampos (6–35 kV) elektros tinkluose. Operatorius, projektavimo metu nustačius poreikį, tinklų naudotojo lėšomis keičia žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) galios transformatorius, vidutinės įtampos (6−35 kV) elektros tinklus, t. y. rekonstruoja vidutinės įtampos (6−35 kV) linijas, skirstomuosius punktus, transformatorių pastotes ir kitus įrenginius;

194.2.           į transformatorių pastočių 10 kV arba 35 kV skirstyklas tinklų naudotojų elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai prijungiami šia tvarka:

194.2.1.        jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus pilnutinė galia yra 10 arba mažiau MVA, į jos 10 kV arba 35 kV skirstyklas gali būti jungiamos elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW;

194.2.2.        jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus pilnutinė galia didesnė kaip 10 MVA, į jos 10 kV arba 35 kV skirstyklas gali būti jungiamos elektrinės ir kaupimo įrenginiai, kurių leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 2 MW;

194.2.3.        Aprašo ‎194.2.1 ir ‎194.2.2 papunkčiai netaikomi, jei tinklų naudotojas savo lėšomis išplečia 10 kV arba 35 kV skirstyklą, papildomais narveliais neužimdamas esamos rezervinės vietos;

194.3.           gaminančių vartotojų ir gamintojų, kurie prisijungia elektrines į savo elektros energiją vartojančių objektų vidaus elektros tinklus su tikslu į elektros tinklus generuoti elektros energijos kiekį, likusį nuo nesunaudoto savo reikmėms ir ūkio poreikiams, ir (ar) kaupimo įrenginių, kurių leistina generuoti galia yra didesnė už 0, objekto prijungimo taškas ir riba nekeičiama, jeigu objekto leistina generuoti galia ne didesnė nei leistina naudoti galia. Jeigu tinklų naudotojo objektui suteikiama leistina generuoti galia yra didesnė nei leistina naudoti galia, esamas objekto prijungimo taškas gali būti keičiamas vadovaujantis Aprašo ‎194.1 papunkčio prijungimo taško parinkimo kriterijais;

194.4.           prijungiant tinklų naudotojų elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius, Operatorius tinklų naudotojų lėšomis keičia žemos įtampos (0,23 kV−0,4 kV) ir (arba) vidutinės įtampos (6−35 kV) elektros tinklus, t. y. rekonstruoja žemos įtampos (0,23 kV–0,4 kV) ir (arba) vidutinės įtampos (6−35 kV) linijas, transformatorines, skirstomuosius punktus, transformatorių pastotes ir kt. įrenginius;

194.5.           tinklų naudotojo elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginio, kurio leistina generuoti galia yra didesnė už 0, jungimo prie transformatorinės žemos įtampos išvado atveju linijinio apsaugos aparato nominalas gali būti lygus transformatoriaus žemos įtampos išvado apsaugos aparato nominalui;

194.6.           normalių nutraukimų schemos, vidutinės įtampos tinkle, prijungiant tinklų naudotojų elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius nekeičiamos.

195.     Tinklų naudotojams, kurie visą jų objekte esančioje elektrinėje pagamintą elektros energiją persiunčia į Operatoriaus elektros tinklus, techninės apskaitos skydas ir techninė apskaita prie generatoriaus neįrengiama, jeigu objektui suteikta leistina naudoti galia sudaro ne daugiau kaip 2 procentus nuo objekto didžiausio pajėgumo (Pmax) galios, išskyrus, jei didesnė leistina naudoti galia yra būtina elektrinės technologiniams procesams užtikrinti. Jei leistina naudoti galia yra didesnė nei 2 procentai nuo didžiausio pajėgumo (Pmax), reikalinga prie elektrinės generatorių įrengti papildomą apskaitos skydą su techninėmis apskaitomis, išskyrus Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, 126 punkte nurodytas išimtis. Kai hibridinėse elektrinėse naudojami skirtingi generacijos šaltiniai ir (ar) kaupimo įrenginiai, išskyrus Įstatymo 203 straipsnio 5 dalyje nurodytus atvejus, turi būti įrengiamos atskiros apskaitos, skirtos kiekvieno generacijos šaltinio pagamintai elektros energijai apskaičiuoti ir (ar) kaupimo įrenginio į elektros tinklus patiektai ir iš elektros tinklų suvartotai elektros energijai apskaičiuoti.

196.     Operatorius, išduodamas prijungimo sąlygas tinklų naudotojams, kurių elektrinės ar kaupimo įrenginiai prijungiamos prie elektros tinklų Prijungimo apraše nurodyta supaprastinta tvarka, vadovaujasi tame pačiame 0,4 kV elektros tinkle jau esamų išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų balandžio–rugsėjo mėnesių 0,4 kV fazinių įtampų duomenimis, bet ne mažiau kaip savaitės imties išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų 0,4 kV fazinių įtampų duomenimis. Neturint šio laikotarpio savaitės duomenų, turi būti vadovaujamasi šio laikotarpio bent 1 paros išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų duomenimis, o neturint šių duomenų – kito metų laikotarpio, kuris yra ne mažesnis nei 1 para, išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų duomenimis. Neturint išmaniųjų elektros energijos apskaitos prietaisų duomenų, vadovaujamasi bent 1 paros tinklo analizatoriaus 0,4 kV fazinių įtampų duomenimis. Nustatydamas viršutinę fazinės įtampos vertę iš visos turimos fazinių įtampų verčių imties Operatorius pašalina 0,5 procento didžiausių įtampų verčių. Nustatydamas apatinę fazinės įtampos vertę Operatorius iš visos turimos fazinių įtampos verčių imties pašalina 5 proc. mažiausių įtampos verčių. Tinklų naudotojų elektrinių ir kaupimo įrenginių (kai jie veikia generacijos režimu) prijungimas prie elektros tinklų vertinamas pagal aukščiausią likusią fazinės įtampos vertę apdorotų duomenų imtyje. Kaupimo įrenginių, kai jie veikia vartojimo režimu, prijungimas prie elektros tinklų vertinamas pagal žemiausią likusią fazinės įtampos vertę apdorotų duomenų imtyje.

197.     Prie vidutinės įtampos elektros linijų tinklų naudotojų elektrinės prijungiamos tranzitu per komutacinį punktą, išskyrus šiame punkte nurodytus atvejus. Numatant tinklų naudotojų elektrinių prijungimą prie vidutinės įtampos tinklų, kai elektrinės leistina generuoti galia lygi arba mažesnė nei 500 kW ir jos atstumas nuo magistralinės linijos iki elektrinės yra didesnis nei 500 m, elektrinė gali būti prijungiama per esamą atšakinę vidutinės įtampos liniją (ne tranzitu), kurios ilgis yra didesnis nei 500 m, bet ne didesnis nei 2 km. Iki 250 kW leistinos generuoti galios elektrinės prie vidutinės įtampos elektros linijų gali būti jungiamos per oro linijos jungtuvą.

198.     Tinklų naudotojui užpildžius paraiškas dėl kelių atskirų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo besiribojančiuose ar viename bendrame sklype, Operatorius apjungia šias paraiškas į vieną paraišką, išduoda vienas bendras išankstines arba prijungimo sąlygas bei laiko įrenginį vienu elektros energijos gamybos ar energijos kaupimo objektu. Tokiu atveju šio objekto įrengtoji ir leistina generuoti galios susumuojamos.

199.     Tinklų naudotojų elektrinės, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) lygus arba didesnis nei 250 kW, prijungiamos prie Operatoriaus elektros tinklų su galimybe dirbti tik normaliu tinklo veikimo režimu. Esant remontiniam ar avariniam režimui, šios elektrinės į elektros tinklus leistina generuoti galia automatiškai turi būti ribojama iki 0 kW. Esant avariniam ar remontiniam režimui, operatorius nekompensuoja gamintojo dėl nepagamintos elektros energijos patirtų nuostolių, išskyrus Elektros energetikos įstatyme nurodytus atvejus. Šio punkto reikalavimai netaikomi, jei tinklų naudotojas ir Operatorius susitaria dėl kitokių prijungimo sąlygų.

200.     Tinklų naudotojas, siekdamas sumažinti prijungimo prie elektros tinklų išlaidas elektros tinklų rekonstrukcijai, gali susitarti su Operatoriumi dėl elektrinės veikimo apribojimo, kai elektros tinkluose nėra išlaikomas elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijus N-1 (atsijungus vienam galios transformatoriui) ir atsižvelgiant į tai, kad likęs galios transformatorius negali būti apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios), nebūtų numatomas transformatorių keitimas ir gamintojo elektrinė būtų prijungiama prie mažiau apkrauto transformatoriaus, tačiau vienam iš transformatorių atsijungus dėl avarinio režimo arba Operatoriui vieną iš transformatorių atjungus dėl elektros tinkluose vykdomų remonto darbų, tinklų naudotojo generacija būtų negalima ir Operatorius nekompensuotų tinklų naudotojo dėl nepagamintos elektros energijos patirtų nuostolių. Nuostata dėl nepagaminto elektros energijos kiekio nekompensavimo taikoma ir tais atvejais, kai transformatorių pastotė, prie kurios prijungiama tinklų naudotojo elektrinė, turi tik vieną galios transformatorių.

201.     Viena tinklų naudotojo elektrinė jungiama prie Operatoriaus elektros tinklų tik per vieną fizinę jungtį ir vieną apskaitos prietaisą, išskyrus šiame punkte ir Aprašo ‎202 punkte nurodytas išimtis. Šis reikalavimas netaikomas elektrinėms, jungiamoms į esamų tinklų naudotojų objektų vidaus elektros tinklus ir tokiu atveju išlaikoma esama objekto apskaitos įrengimo schema.

202.     Jei transformatorių pastotės galios transformatoriaus vidutinės įtampos apvijos yra padalintos ir vienos iš padalintų apvijų galia yra mažesnė nei siekiamos prijungti elektrinės, kurios leistina generuoti galia neviršija galios transformatoriaus aukštos įtampos apvijos galios nominalo, tokią elektrinę galima padalinti į dvi elektrines ir kiekvieną iš jų prijungti prie skirtingų galios transformatoriaus vidutinės įtampos padalintų apvijų įrengiant atskiras fizinės jungtis ir atskirus apskaitos prietaisus. Laikoma, kad kiekviena iš šių elektrinių yra prijungiama atskirame prijungimo taške. Dėl kiekvienos iš šių elektrinių sudaromas atskiras ketinimų protokolas (kai ketinimų protokolas dėl vienos iš šių elektrinių jau yra sudarytas, jis atitinkamai pakeičiamas).

203.     Tinklų naudotojo elektrinei turi būti suteikta ne mažiau nei 1 kW leistina naudoti galia technologiniams elektrinės procesams palaikyti arba kitiems elektrinės poreikiams tenkinti (apsaugos signalizacija, teritorijos apšvietimas ir kt.). Jeigu tinklų naudotojas, pildydamas paraišką elektrinei prijungti prie elektros tinklų, leistinos naudoti galios nepasirenka, šią galią nustato Operatorius. Leistina naudoti galia nustatoma ne mažiau nei 2 procentų dydžio nuo didžiausio pajėgumo (Pmax), bet ne mažiau nei 1 kW.

204.     Gaminantys vartotojai, prijungiantys prie elektros tinklų elektrines iki 30 kW didžiausio pajėgumo (Pmax), elektros įrenginiuose privalo nustatyti Q(U) reaktyvios galios funkciją pagal Aprašo 10 priede nurodytus elektrinių nustatymus.

205.     Prijungimo taškas parenkamas atsižvelgiant į elektrinės leistiną generuoti galią ir elektrinės didžiausią pajėgumą Pmax. Jei hibridinės elektrinės kiekvienos skirtingos gamybos šaltinių rūšies elektrinių įrengtoji galia yra mažesnė nei 15 MW, o hibridinės elektrinės leistina generuoti galia yra mažesnė nei 15 MW, tinklų naudotojui pageidaujant hibridinė elektrinė prijungiama prie Operatoriaus elektros tinklų.

206.     Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijus N-1 (transformatorių pastotės galios transformatoriams) prijungiant tinklų naudotojų elektrines ar kaupimo įrenginius prie transformatorių pastotės vidutinės įtampos paskirstymo įrenginių turi būti taikomas tais atvejais, kai transformatorių pastotės turi du ir daugiau galios transformatorių, nepriklausomai nuo normalaus nutraukimo vietos elektros tinkle, išskyrus, jei Operatorius ir tinklų naudotojas susitaria dėl Aprašo ‎200 punkte nurodytų elektrinės ar kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų ir eksploatacijos išimčių.

207.     Jei tinklų naudotojas sutinka su kaupimo įrenginio eksploatacijos apribojimais, užkertančiais kelią generuoti elektros energiją į elektros tinklus maksimalios atsinaujinančių išteklių energijos generacijos metu ar vykdyti energijos kaupimą maksimalių apkrovų elektros tinkluose metu, elektros tinklų pralaidumas kaupimo įrenginiams rezervuojamas visam kaupimo įrenginio į elektros tinklą generuojamos elektros energijos kiekiui į elektros tinklus persiųsti, nepriklausomai nuo rezervuotos atsinaujinančių išteklių energijos generacijos šaltinių suminės leistinos generuoti galios.

208.     Prijungiant kaupimo įrenginius su integruotu keitikliu prie elektros tinklų laikoma, kad jų keitiklio vardinė aktyvioji galia kintamos srovės pusėje atitinka didžiausią pajėgumą (Pmax), o prijungiant kaupimo įrenginius be integruoto keitiklio prie elektros tinklų laikoma, jog kaupimo įrenginio keitiklio, prie kurio jis prijungtas, vardinė aktyvioji galia kintamos srovės pusėje atitinka didžiausią pajėgumą (Pmax) ir techniniai reikalavimai kaupimo įrenginiui nustatom mutatis mutandis vadovaujantis 2016 m. balandžio 14 d. Komisijos reglamente (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, nurodytais reikalavimais atitinkamam elektros energijos gamybos modulio tipui, parenkamam atsižvelgiant į šias galias.

209.     Prijungiant elektrines ir kaupimo įrenginius prie elektros tinklų šių elektros įrenginių leistina generuoti galia negali būti didesnė nei didžiausias pajėgumas (Pmax) arba įrengtoji galia, priklausomai nuo to, kuris iš šių dydžių yra mažesnis.

210.     Kai tinklų naudotojas siekia prie elektros tinklų prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, gaminančius elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir naudoti šiuos elektros energijos gamybos įrenginius ne kaip autonominius elektros energijos šaltinius avarinio režimo schemoje ir neatsijungus nuo elektros tinklų, tinklų naudotojas turi kreiptis dėl tokių įrenginių prijungimo prie elektros tinklų Aprašo ‎5 punkte nurodyta tvarka. Tinklų naudotojų elektros energijos gamybos įrenginių prijungimu prie elektros tinklų nėra laikomi ir Aprašo ‎5 punkto nuostatos nėra taikomos tais atvejais, kai siekiama prijungti elektros energijos gamybos įrenginius, gaminančius elektros energiją ne iš atsinaujinančių energijos išteklių ir kai šie įrenginiai naudojami kaip autonominiai elektros energijos šaltiniai avarinio režimo schemoje, atsijungus nuo elektros tinklų.

211.     Gamintojų prijungimu prie elektros tinklų nelaikomi atvejai, kai juridiniai ar fiziniai asmenys pageidauja įsirengti autonominius elektros energiją generuojančius įrenginius, užtikrinančius elektros energijos tiekimą tik sutrikusio aprūpinimo elektra iš operatoriaus tinklų atkūrimo laikotarpiui (rezervuojantys šaltiniai).

212.     Prijungiant elektrines ar kaupimo įrenginius, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) 250 kW ir daugiau, ir kuriems taikomi Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus nustatyti leistinos generuoti galios ribojimai, siekiant sklandaus elektrinės valdymo iš Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus dispečerinio centro, nuo Operatoriaus esamo technologinio tinklo ryšio (angl. Transparent Local Area Network, TLAN) prieigos taško iki elektrinės ar kaupimo įrenginio privaloma įrengti technologinio tinklo ryšį (angl. Transparent Local Area Network, TLAN) per šviesolaidinį kabelį arba naudotis paslaugos tiekėjo tinklu (angl. Multiprotocol Label Switching, MPLS), kuris užtikrintų, kad elektrinės ar kaupimo įrenginio valdymą būtų galima atlikti bet kuriuo metu nurodžius Operatoriui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui.

213.     Siekiant prijungti elektrines ar kaupimo įrenginius prie elektros tinklų su mažesniais elektros tinklų pakeitimais arba be jų, elektrinė ar kaupimo įrenginys gali būti įrengiami Aprašo ‎80.2 ar ‎214 papunktyje nurodytu būdu.

214.     Viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) gali būti prijungiamos kelios elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių kiekvienos didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinės), ir šių elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių leistina generuoti galia jų savininko sprendimu ar savininkų susitarimu (jei savininkai skiriasi) ribojama iki didžiausios iš šių įrenginių bendros leistinos generuoti galios. Įrengiant elektrines ir (ar) kaupimo įrenginius šiame punkte nurodytu būdu papildomai turi būti įdiegiamos techninės priemonės, leidžiančios elektrinės ir kaupimo įrenginio leistiną generuoti galią riboti tinklų naudotojui (jei elektrinių ir (ar) kaupimo įrenginių savininkai skiriasi, riboti tarpusavyje) bei iš Operatoriaus dispečerinio centro. Šiame punkte nurodytu atveju, kai dėl dalies iš šiame papunktyje nurodytu būdu prijungiamų elektrinių ar kaupimo įrenginių yra sudarytas ir galioja ketinimų protokolas, turi būti sudaromas papildomas susitarimas prie ketinimų protokolo, kuriame visos susijusios šalys (tinklų naudotojas ar tinklų naudotojai ir Operatorius) susitaria dėl šiame papunktyje nurodytų įsipareigojimų. Šis punktas netaikomas hibridinėms elektrinėms. Šiame punkte bei Aprašo ‎80.2 papunktyje nurodytu atveju prijungiamoms elektrinėms ir (ar) kaupimo įrenginiams nuosavybės ribų akte, atsižvelgiant į prijungimo proceso metu tinklų naudotojų nurodytus duomenis, nurodoma, kuri iš elektrinių ar kaupimo įrenginių yra nurodoma kaip valdomoji (valdomasis), t. y. įrenginį, kurio leistina generuoti galia nustatoma pagal valdančiosios elektrinės ar kaupimo įrenginio galią, kad nebūtų viršijama bendra šių įrenginių leistina generuoti galia.

215.     Prijungiant kaupimo įrenginius prie elektros tinklų kaupimo įrenginių keitikliai turi būti sureguliuoti pagal keitiklių nuostatų reikalavimus, nustatytus saulės šviesos energijos elektrinėms.

216.     Prijungiant prie elektros tinklų A tipo elektrines, taikomi reikalavimai, nurodyti Aprašo 10 priede.

 

XXIII SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS IR KETINIMŲ PROTOKOLUOSE NURODYTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮGYVENDINIMO KONTROLĖ

 

217.     Operatorius stebi, ar gamintojas ir energijos kaupimo įrenginių savininkas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ar leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus leistą vykdyti veiklą ir atsako už ketinimų protokole numatytų įsipareigojimų įgyvendinimo laiku priežiūrą ir kontrolę. Vykdydamas šias pareigas, Operatorius numato ir vykdo veiksmus, kad įsitikintų, kad ketinimų protokolą pasirašęs asmuo leidime nurodytą veiklą vykdo nuolat. Gamintojas, pasirašęs ketinimų protokolą ir (ar) gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo, pasirašęs ketinimų protokolą ir (ar) gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, ne vėliau kaip iki kiekvieno ketvirčio 10 kalendorinės dienos raštu arba elektroniniu paštu pateikia Operatoriui informaciją, įrodančią, kad jis vykdo ketinimų protokole numatytus įsipareigojimus, vykdo leidimuose nurodytą veiklą ir leidimuose nurodytą veikla nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Šiame punkte nurodyta informacija teikiama pagal Aprašo 8 priede nurodytą formą. Operatoriui kilus įtarimų, kad šiame punkte nurodytuose leidimuose nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, informuoja Tarybą. Taryba, įvertinusi Operatoriaus pateiktą informaciją, priima sprendimą dėl išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus panaikinimo. Operatoriaus prašymu, asmuo, pasirašęs ketinimų protokolą ir gavęs šiame punkte nurodytus leidimus, privalo Operatoriaus nurodytais terminais pateikti ir kitą nei Aprašo 8 priede nustatytą informaciją ir (ar) dokumentus, kuriais pagrįstai įrodoma, kad ketinimų protokole numatyti įsipareigojimai ir leidime nurodyta veikla yra vykdoma.

218.     Tinklų naudotojas, sudaręs ketinimų protokolą, raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus arba prašymą dalyvauti aukcione, pateikdamas Operatoriui prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia ketinimų protokolą.

219.     Tinklų naudotojas, sudaręs ketinimų protokolą, raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios kopijos ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, Operatorius nutraukia ketinimų protokolą.

220.     Operatorius tinklų naudotojams teikia visą informaciją, susijusią su elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, tarp jų techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir reikalingas prijungimo išlaidas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo rašytinio paklausimo gavimo dienos.

221.     Operatorius kas mėnesį teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją apie vykdomų atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių statybos projektų eigą ir ketinimų protokolų sąlygų vykdymą bei išduotas išankstines prijungimo sąlygas.

222.     Operatorius privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo ketinimo protokolo sudarymo momento savo interneto svetainėje paskelbti informaciją apie sudarytą ketinimų protokolą, nurodydamas datą, kada sudarytas ketinimų protokolas, ketinimo protokolą sudariusį asmenį (jeigu ketinimo protokolą sudarė fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės, elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį, kaupimo įrenginio bei elektrinės įrengtąją ir leistiną generuoti galią konkrečiam gamybos šaltiniui.

223.     Operatorius kas mėnesį teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, Tarybai ir viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai informaciją apie prijungimo sąlygas, išduotas gamintojams, gaminantiems vartotojams ir asmenims, siekiantiems tapti gaminančiais vartotojais ir numatantiems statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines, kurioms Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 14 dalyje nustatyta tvarka leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nereikalingas.

224.     Tarybos nustatyta tvarka ir apimtimi Operatorius teikia Tarybai duomenis apie PEB ir aktyviųjų vartotojų veiklą.

225.     Prognoziniai eksploatavimo ribojimai dėl sistemos balanso galimybių skelbiami Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plane, skelbiamame perdavimo sistemos operatoriaus tinklapyje.

 

XXIV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

226.     Apraše nurodytų elektrinių ir energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, kiek nenustatyta Elektros energetikos įstatyme, Įstatyme, jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose ir šiame Apraše, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Prijungimo aprašas ir kiti teisės aktai.

227.     Jei, pasikeitus teisės aktams, pasikeičia šiuo Aprašu nustatomų elektrinių, prijungimo prie elektros tinklų tvarkos ir sąlygų reglamentavimas, turi būti vadovaujamasi pasikeitusiomis teisės aktų nuostatomis, išskyrus, jei pakeistuose teisės aktuose nėra nurodyta kitaip. Jei Aprašo nuostatos prieštarauja imperatyvioms įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatoms, tiesiogiai taikomos šių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatos.

228.     Tinklų naudotojų skundus dėl Operatoriaus veiksmų ar neveikimo, kreipiantis dėl tinklų naudotojų elektrinių ar kaupimo įrenginių prijungimo prie atitinkamų elektros tinklų ar sistemų, prijungiant įrenginius, priimant pagamintą energiją į elektros tinklus ar sistemas ir (ar) vykdant kitas su prijungimo paslaugos teikimu susijusias teisės aktų nustatytas pareigas nagrinėja Taryba.

229.     Asmenys, pažeidę šio Aprašo nustatytus reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

230.     Iki Aprašo pakeitimo įsigaliojimo pateikti prašymai sudaryti ketinimo protokolus bei kiti su prijungimo dokumentų parengimu susiję prašymai baigiami nagrinėti vadovaujantis iki Aprašo įsigaliojimo galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka, išskyrus nuostatas, susijusias su įstatymų, Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo taikymu bei Aprašo ‎81 punkte nurodytą atvejį. Iki Aprašo pakeitimo įsigaliojimo pateiktos paraiškos išduoti išankstines prijungimo sąlygas baigiamos nagrinėti pagal Aprašo nuostatas ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 66 „Dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytų saulės šviesos energijos elektrinių plėtros“ ir Nutarimo dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo nuostatas.

______________

 

 

Pasinaudojimo

elektros skirstomaisiais tinklais

tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pašymo pasirašyti ketinimų protokolą dėl elektrinės forma)

 

___________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________

(Juridinio ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, 04215Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

 

 

PRAŠYMAS

PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ DĖL ELEKTRINĖS, HIBRIDINĖS ELEKTRINĖS

 

_________

(data)

 

1.       Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų (elektrinės, hibridinės elektrinės) galia:

1.1.    įrengtoji galia (hibridinės elektrinės atveju nurodoma hibridinės elektrinės bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai, ir kiekvienos elektrinės ir energijos kaupimo įrenginių įrengtoji galia): ______(kW);

1.2.    leistina generuoti galia (hibridinės elektrinės atveju bei tuo atveju, kai viename prijungimo taške prijungiama elektrinė ir energijos kaupimo įrenginys, nurodoma bendra leistina generuoti galia prijungimo taške):                   (kW);  

1.3.    elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax): _______ (kW) (kai elektrinėje ar hibridinėje elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams).

2.       Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, asmuo pastatys elektrinę, baigs savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti ___________ (mėn.).

3.       Numatomų įrengti generatorių skaičius:                 .

4.       Žemės sklypo (-ų), kuriame (-iuose) planuojama statyti elektrinę, plotas:                 (ha).

5.       Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___ m._____________ d. ir Nr._______[1].

6.       Pasirašyti ketinimų protokolo prašoma (pažymėti tik vieną):

(a) siekiant gauti skatinimo kvotą ir ketinant dalyvauti artimiausiame Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos organizuojamame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione;

(b) nesiekiant pasinaudoti skatinimo kvota ir neketinant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione.

7.       Siekiant užtikrinti atitiktį Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ar ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms, kai planuojama įrengti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė:

7.1.    saulės šviesos energijos elektrinėje teisės aktų nustatyta apimtimi bus vykdoma veikla Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas): Taip/Ne (išbraukti nereikalingą; nuostata taikoma, kai siekiama įrengti saulės šviesos elektrines ir vykdyti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytą veiklą; šis reikalavimas netaikomas, jei didinama esamos elektrinės įrengtoji galia nedidinant esamos leistinos generuoti galios);

7.2.    įsipareigojimas įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinės  leistina generuoti galia  bus pakeista, iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti);

7.3.      įsipareigojimas nedidinti bendros leistinos generuoti galios, kai Apraše nurodytomis sąlygomis saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prie elektros tinklų prijungta sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių kiekvienos didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti).

8.       Sutikimas dėl (sutikimą pažymėti):

leistinos generuoti galios ribojimų, taikomų tais atvejais, kai prijungus elektrinę ar kaupimo įrenginį prie elektros tinklų N-1 režimu (atsijungus vienam galios transformatoriui) likęs veikti galios transformatorius būtų apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios (tokiu atveju elektros tinklų rekonstrukcijos ir (ar) avarinio režimo atveju elektrinių ir kaupimo įrenginių nepertraukiamas arba su pertrūkiais veikimo ribojimo laikas gali būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per šešis kalendorinius metus);

leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl elektros energetikos sistemos balanso (ši nuostata netaikoma tinklų naudotojams, kuriems taikomas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalyje nurodytas ribojimas);

leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

9.       Siekiama rezervuoti elektros tinklų galią ir pralaidumus (informacija dėl atitikties Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalyje nurodytiems kriterijams): (pažymėti tik vieną, išskyrus di, dii, diii)

(a) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų statusą, kai jų narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms, savivaldybių įmonėms ir (ar) savivaldybių įstaigoms priklauso daugiau negu 51 procento balsų dauguma, o šių bendrijų pagrindinė paskirtis – mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 1 punktas);

(b) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti piliečių energetikos bendrijų statusą, kai jų narių, dalininkų ar dalyvių susirinkime savivaldybėms, savivaldybių įmonėms ir (ar) savivaldybių įstaigoms priklauso daugiau negu 51 procento balsų dauguma, o šių bendrijų pagrindinė paskirtis – mažinti energijos nepriteklių ir (ar) teikti naudą pažeidžiamiems vartotojams, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 1 punktas);

(c) fizinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 2 punktas);

(d) asmenų, vykdančių veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 2 punktas), kai elektrinę įsigyja:

(di) fiziniai asmenys (__________ proc. veiklos);

(dii) juridiniai asmenys (__________ proc. veiklos);

(diii) ne pelno siekiantys juridiniai asmenys (__________ proc. veiklos);

(e) fizinių asmenų ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 2 punktas);

(f) juridinių asmenų ant pastatų stogų planuojamiems įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 2 punktas);

(g) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų statusą, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 3 punktas);

(h) pelno nesiekiančio juridinio asmens, įgijusio ar siekiančio įgyti piliečių energetikos bendrijų statusą, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 3 punktas);

(i) hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai, prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 4 punktas);

(j) ne pelno siekiančių juridinių asmenų, kurie yra elektros energiją gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 5 punktas);

(k) kitų nei nurodytų j punkte juridinių asmenų, kurie yra gaminantys vartotojai ar siekia jais tapti, atsinaujinančius energijos išteklius naudojantiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 5 punktas);

(l) hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame prijungimo taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 6 punktas);

(m) vėjo elektrinėms prijungti, išskyrus šios dalies aukščiau numatytus atvejus (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 6 punktas);

(n) saulės šviesos energijos elektrinėms prijungti, išskyrus šios dalies aukščiau numatytus atvejus (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 6 punktas);

(o) kitiems elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti (Elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 21 dalies 6 punktas).

10.     Numatoma vykdyti veikla: _________________________.

11.     Žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti elektrinę ar hibridinę elektrinę, kadastrinis numeris ir adresas: ________________________.

12.     Asmens, siekiančio statyti ar įrengti elektrinę, rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., fakso Nr. ir (ar) el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas, asmens, siekiančio statyti ar įrengti elektrinę, atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos): _________________________.

PRIEDAI:

1.       Dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės sklypo, kuriame planuojama statyti elektrinę, plotas pakankamas siekiamos įrengtosios galios ir (ar) kitų techninių parametrų ir technologijos saulės šviesos energijos elektrinei plėtoti (dokumentas pateikiamas, jei planuojama statyti saulės šviesos energijos elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė).

2.       Savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad Prašymo 1 punkte nurodytos planuojamos plėtoti elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi, arba, jei savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo, prašymas dėl patvirtinimo su matoma jo pateikimo data.

3.       Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurios bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė (dokumentas pateikiamas, jei planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė).

4.       Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas).

5.       Dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti elektrinę, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitu nei nuosavybės teisė teisėtu pagrindu, dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kita teisė galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu. Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka (Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei 30 kalendorinių dienų).

6.       Informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime (pateikiamas dokumentas iš Lietuvos Respublikos viešo registro arba lygiavertis kitos valstybės išduotas oficialus dokumentas; dokumentas pateikiamas, jei elektrinės prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW ir prašymą teikia juridinis asmuo).

7.       Kita informacija.

_____________________                       __________________________________

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

Pasinaudojimo elektros

skirstomaisiais tinklais tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Pašymo pasirašyti ketinimų protokolą dėl energijos kaupimo įrenginio forma)

 

___________________________________________

(Juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė)

___________________________________________

(Juridinio ar fizinio asmens adresas ar el. pašto adresas)

 

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius, Lietuva

El. p. info@eso.lt

 

 

PRAŠYMAS

PASIRAŠYTI KETINIMŲ PROTOKOLĄ

DĖL ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO

 

_________

(data)

 

1.       Numatomo statyti ar įrengti energijos kaupimo įrenginio galia:

1.1.    įrengtoji galia: ______ (kW);

1.2.    leistina generuoti galia: ____ (kW);

1.3.    leistina naudoti galia: ____ (kW).

2.       Numatomo statyti ar įrengti energijos kaupimo įrenginio talpa: ____ (kWh).

3.       Planuojamų pajėgumų plėtrai gautos operatoriaus išankstinės prijungimo sąlygos 20___ m._____________ d. ir Nr._______[2].

4.       Laikotarpis, per kurį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos asmuo pastatys ar įrengs energijos kaupimo įrenginį, baigs savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir pateiks Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių: ___________ mėn.

5.       Sutikimas dėl (sutikimą pažymėti):

leistinos generuoti galios ribojimų, taikomų tais atvejais, kai prijungus kaupimo įrenginį prie elektros tinklų N-1 režimu (atsijungus vienam galios transformatoriui) galios transformatorius būtų apkrautas daugiau nei 90 procentų aktyviosios vardinės galios (tokiu atveju elektros tinklų rekonstrukcijos ir (ar) avarinio režimo atveju kaupimo įrenginių nepertraukiamas arba su pertrūkiais veikimo ribojimo laikas gali būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per šešis kalendorinius metus);

leistinos generuoti galios ribojimų, viršijančių Elektros energetikos įstatyme nurodytas laikino elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar ribojimo laiko ribas, taikymo dėl elektros energetikos sistemos balanso;

leistinos generuoti galios ribojimų, susijusių su perdavimo elektros tinklų techninio pralaidumo galimybėmis.

6.       Žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti energijos kaupimo įrenginį, kadastrinis numeris ir adresas: ________________________.

7.       Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens rekvizitai (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė, įmonės kodas, buveinės adresas, tel. Nr., fakso Nr. ir (ar) el. pašto adresas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr., bankas, banko kodas, PVM mokėtojo kodas. Kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens atstovo, pasirašysiančio ketinimų protokolą, vardas, pavardė, pareigos): ________________________.

PRIEDAI:

1.       Įgaliojimas pasirašyti ketinimų protokolą (kai ketinimų protokolą pasirašo įgaliotas atstovas).

2.       Dokumentai, patvirtinantys, kad tinklų naudotojas žemės sklypą ar kitą objektą, kuriame planuojama įrengti ar statyti kaupimo įrenginį, valdo nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais. Kai energijos kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitu nei nuosavybės teisė teisėtu pagrindu, dokumentai, pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei ketinimų protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu. Operatoriui pateikiami dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisės ar kito teisėto valdymo teisės registraciją viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka (Pateikiami išrašai turi būti ne senesni nei30 kalendorinių dienų).

3.       Informacija apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime (pateikiamas dokumentas iš Lietuvos Respublikos viešo registro arba lygiavertis kitos valstybės išduotas oficialus dokumentas; dokumentas pateikiamas, jei energijos kaupimo įrenginio prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW ir prašymą teikia juridinis asmuo).

4.       Kita informacija.

 

(parašas)                                                             (vardas, pavardė)

 

 

Pasinaudojimo elektros

skirstomaisiais tinklais tvarkos

aprašo

3 priedas

 

(Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su tinklų naudotoju, siekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, pavyzdinė forma)

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLAS, PASIRAŠOMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU, SIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE20__ m. ____________ d. Nr.

Vilnius

 

Šis Elektros energijos gamybos įrenginių (elektrinės) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų  (toliau elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau Operatorius), atstovaujamo ________________________________________________    (v., pavardė, pareigos) ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojo ____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas _______________________________ toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo ___________________________________________________________(v., pavardė, pareigos).                                                                                  

Operatorius ir Tinklų naudotojas kartu ar atskirai Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

 

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius/hibridinę elektrinę (išbraukti nereikalingą) (toliau – Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius – prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies techninius projektus,  ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

(1.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų)

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginius (toliau kartu vadinama − Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies techninius projektus ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

 

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ____________________________ kW (nurodoma Elektrinės įrengtoji galia) įrengtosios galios ir _________________ kW (nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios Elektrinę, kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _________________ kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams),    elektros energijos gamybai naudojančią _______________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis), adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ________________________________________________________________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra) baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 34 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _________ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. ___________ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti _______________ kW (nurodoma Elektrinės įrengtoji galia) įrengtosios galios ir _________________ kW (nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios Elektrinę (leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal Protokolą Nr. 1, leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal Protokolą Nr. 2 ir leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal šį Protokolą), kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _________________ kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams),  elektros energijos gamybai naudojančią __________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis), adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ___________________________________

(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu _______________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų                                                                                                                                ____________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW;  

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 34 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _______ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. ___________ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu ____________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ___________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: ________ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: ________ kW;

2.1.1.3. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą: ________ kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: ________ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: ________ kW;

2.1.2.3bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą: ________ kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

 

 

 

Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

 

 

Pagal Protokolą Nr. 1

Pagal Protokolą Nr. 2

Pagal Protokolą

 

 

 

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu ____________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų                                                                                                                                ____________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi Elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW ;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW;  

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui, dalyvaujančiam Tarybos paskelbtame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (toliau – aukcionas), elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą dalyvauti aukcione (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą dalyvauti aukcione, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojo laimėjimo aukcione atveju Tinklų naudotojas įsipareigoja per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos kreiptis į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną, arba jo nelaimėjęs, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka ketinantis tęsti veiklą, Įstatyme nustatytais terminais privalo kreiptis į Operatorių dėl Protokolo pratęsimo.

2.5. Tinklų naudotojui nelaimėjus aukciono, tačiau atitinkant Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos įsipareigoja kreiptis dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo ir jį gauti.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.7. Operatoriaus įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo pateikti Operatoriui techninį projektą, kai toks projektas yra privalomas (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį.

2.9. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks dokumentas yra reikalingas, ir pateikti Operatoriui (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios kopijos ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.10. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas.

2.11. Siekiant perleisti Protokolą 2.10 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą.

2.12. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą techninį projektą pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamai statyti Elektrinei yra neprivalomas, parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Tinklų naudotojui.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamai statyti Elektrinei yra neprivalomas.

2.14. Operatorius įsipareigoja pasirašyti Tinklų naudotojo pasirašytą Sutartį, kai Tinklų naudotojas pateikia Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Protokolo 2.21 papunktyje, ir leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.15. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Tinklų naudotojo Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai, per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.16. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.

2.17. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Tinklų naudotojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Tinklų naudotojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.

2.18. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos persiuntimą per ____________ mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.18.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, naudojančios atsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.18.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.19. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.20. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

2.21. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____________________ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia finansų įstaigos garantiją arba laidavimą, suteiktą (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“. Tinklų naudotojui nepateikus šiame papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo. 

2.22. Tinklų naudotojas, laimėjęs aukcioną arba jo nelaimėjęs, tačiau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ketinantis toliau tęsti veiklą, ir pratęsęs Protokolo galiojimo terminą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio pratęsimo dienos privalo pateikti pratęstą prievolių įvykdymo užtikrinimą, kuris privalo galioti 30 kalendorinių dienų ilgiau negu Protokolas.

2.23. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.24. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis Protokolo priede nurodytų įsipareigojimų, susijusių su Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu (jei taikoma).

2.25. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 (darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. (Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW)

2.26. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.26.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka (kai taikoma) ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.26.2. Jeigu Tinklų naudotojas, dalyvaujantis aukcione, nuo aukciono dokumentų derinimo pradžios iki pasiūlymų dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kainos priedo (toliau – kainos priedas) vertinimo pabaigos atsisako jame dalyvauti, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.26.3. Visu Protokolo 2.21 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę (išskyrus Protokolo 2.26.7 papunktyje nurodytą atvejį), tai pat kai protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.3, 2.8 arba 2.9 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

2.26.4. Jei Tinklų naudotojas, nelaimėjęs aukciono, atitinka Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, ir per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos terminą nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas, laikoma, kad Protokolas netenka galios ir elektros Operatorius pasinaudoja visu asmens pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.26.5. Jei Tinklų naudotojas, nelaimėjęs aukciono, neatitinka Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nurodytų sąlygų, elektros tinklų galia ir pralaidumai, reikalingi šio asmens elektrinei prijungti, nėra suteikiami, o Operatorius atsisako savo teisių pagal asmens pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam asmeniui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui.

2.26.6. Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo redakcijos, galiojusios pasirašant Protokolą, nustatyta tvarka, šiais atvejais:

2.26.6.1. Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant, kai Tinklų naudotojas neįvykdo bent vienos iš Protokolo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų ar, kai atsiranda 5.2.17 nurodyta aplinkybė. Ši nuostata netaikoma, kai iki tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą;

2.26.6.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

2.26.6.3. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

2.26.6.4. ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos Tarybai nepateikia prašymo ir tokį prašymą pagrindžiančių dokumentų pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimą.

2.26.7. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę, kurios leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

2.26.8. Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu (ar jo dalimi) kitais Elektros energetikos įstatyme nurodytais pagrindais.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba yra galima (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės administracijos patvirtinimas) arba savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Tinklų naudotojo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo.

3.6. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas) (Nuostata taikoma, kai planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė).

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: kada sudarytas Protokolas, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę, prijungiamos elektrinės / elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą, bei įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės / elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai, ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 270 kalendorinių dienų nuo jo pasirašymo (paskutiniosios iš šalių) dienos.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti, esant bent vienai iš šių sąlygų, kai Tinklų naudotojas:

5.2.1. per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos Operatoriui nepateikia Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

5.2.2. pateikia prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.3. pasirašęs Protokolą, per vieną mėnesį nesikreipia į Tarybą su prašymu dalyvauti organizuojamame aukcione;

5.2.4. nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione;

5.2.5. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;

5.2.6. Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis negauna leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, išskyrus atvejus, kai leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus negaunamas dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių;

5.2.7. neįvykdo bent vienos iš Protokolo 2.3, 2.8 arba 2.9 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netenka elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.8. neįvykdo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.10, 2.11, 2.13, 2.15, 2.16 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.9. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę;

5.2.10. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir neketina toliau tęsti veiklos;

5.2.11. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau Tinklų naudotojo planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą;

5.2.12. dalyvavęs aukcione jo nelaimi ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Tarybos nutarimu dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti Protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui;

5.2.13. užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui išduodamas leidimas gaminti elektros energiją;

5.2.14. Tinklų naudotojas, nelaimėjęs aukciono, atitinka Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nurodytos sąlygas, tačiau per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų paskelbimo dienos nesikreipia dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo arba šis leidimas neišduodamas, pasibaigia jo galiojimo terminas ar jo galiojimas panaikinamas, laikoma;

5.2.15. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.16. pasibaigia Protokolo galiojimo terminas, nurodytas Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.17. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar kita teisės aktuose numatyta Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės;

5.2.18. kitais Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

 

 

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju, jei elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka

7.6.3. Tinklų naudotojo įsipareigojimai, susiję su Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu (kai taikoma).

 

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

 

Šalių rekvizitai ir parašai:

Operatorius:

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Tinklų naudotojas:

 

 

 

 

Ketinimų protokolo

priedas

 

Tinklų naudotojo įsipareigojimai, susiję su Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu

 

1.       Siekiant užtikrinti atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms bei įrengti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė, Tinklų naudotojas įsipareigoja įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinės  leistina generuoti galia bus pakeista iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio. Leistinos generuoti galios ribojimai ir jų apimtis: _______________ (Nuostata taikoma, kai planuojama statyti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė)

2.       Siekiant užtikrinti atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms, Tinklų naudotojas įsipareigoja nedidinti bendros leistinos generuoti galios, kai Operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nurodytomis sąlygomis saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prijungta prie elektros tinklų sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia. (Nuostata taikoma, kai elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai įrengiami šioje nuostatoje nurodytu būdu. Nuostata netaikoma hibridinėms elektrinėms)

3.       Kiti įsipareigojimai (jei yra).

 

 

Pasinaudojimo

elektros skirstomaisiais

tinklais tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų ketinimų protokolo, pasirašomo su tinklų naudotoju, nesiekiančiu dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, pavyzdinė forma)

 

ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ KETINIMŲ PROTOKOLAS, PASIRAŠOMAS SU TINKLŲ NAUDOTOJU, NESIEKIANČIU DALYVAUTI SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONE

 

20___ m. __________________ d.

Vilnius

 

 

Šis Elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau − elektros tinklų) ketinimų protokolas (toliau − Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau − Operatorius), atstovaujamo _____________________________________________________________(v., pavardė, pareigos)

ir tinklų naudotojo _____________________________ (įmonės pavadinimas), buveinė ______________________________________(adresas), įmonės kodas _____________________ toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo _______________ (v., pavardė, pareigos)

 

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau − Įstatymas), Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau − Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

 

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius / hibridinę elektrinę (išbraukti nereikalingą) (toliau − Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies techninius projektus ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

(1.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų)

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja parengti savo elektros energijos gamybos įrenginius ir energijos kaupimo įrenginius (toliau kartu vadinama − Elektrinė) prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo Elektrinę prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir Elektrinės dalies techninius projektus ir sudaromą Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti _______________________________ kW (nurodoma Elektrinės įrengtoji galia) įrengtosios galios ir _________________ kW (nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios Elektrinę, kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _________________ kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams),  elektros energijos gamybai naudojančią __________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis), adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ___________________________________________________________________

(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 34 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _________ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. ___________ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti _______________ kW (nurodoma Elektrinės įrengtoji galia) įrengtosios galios ir _________________ kW (nurodoma Elektrinės leistina generuoti galia) leistinos generuoti galios Elektrinę (leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal Protokolą Nr. 1, leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal Protokolą Nr. 2 ir leistina generuoti galia – ______ kW ir įrengtoji galia – ______ kW pagal šį Protokolą), kurios elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (Pmax) yra _________________ kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių ir elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams),  elektros energijos gamybai naudojančią __________________________________ (nurodoma naudojamų energijos išteklių ir Elektrinės rūšis), adresu _____________________________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų ___________________________________

(nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais.

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu ____________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų                                                                                                                                ____________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW ;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW;  

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl hibridinės elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, vykdomo Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo 34 punkto nustatyta tvarka)

2.1. Tinklų naudotojas pagal ketinimų protokolą Nr. _________ (toliau – Protokolas Nr. 1), ketinimų protokolą Nr. ___________ (toliau – Protokolas Nr. 2) ir šį Protokolą įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu ____________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų                                                                                                                                ____________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi hibridinę elektrinę sudarančių elektrinių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW, kurią sudaro:

2.1.1.1. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 1: ________ kW;

2.1.1.2. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą Nr. 2: ________ kW;

2.1.1.3. bendra įrengtoji galia pagal Protokolą: ________ kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW, kurią sudaro:

2.1.2.1. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 1: ________ kW;

2.1.2.2. bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą Nr. 2: ________ kW;

2.1.2.3bendra leistina generuoti galia pagal Protokolą: ________ kW;

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. Elektrinę sudarančių įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

 

 

 

Elektros energijos gamybos įrenginio rūšis

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

 

 

Pagal Protokolą Nr. 1

Pagal Protokolą Nr. 2

Pagal Protokolą

 

 

 

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.1 papunkčio redakcija, kai Protokolas sudaromas dėl elektros energijos gamybos įrenginio ir energijos kaupimo įrenginio, kartu prijungiamų prie elektros tinklų)

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti Elektrinę, adresu ____________________________ (nurodoma vietovė (teritorija), kur Tinklų naudotojas planuoja statyti Elektrinę, žemės sklypo kad. Nr., plotas), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų                                                                                                                                ____________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros energijos gamybos įrenginių dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui gaminti elektros energiją gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje numatytais atvejais. Elektrinės duomenys:

2.1.1. bendra įrengtoji galia, lygi Elektrinę sudarančių elektros energijos gamybos įrenginių ir (ar) energijos kaupimo įrenginių įrengtųjų galių sumai:                    kW;

2.1.2. bendra leistina generuoti galia prijungimo taške:                   kW;  

2.1.3. bendra Elektrinės leistina naudoti galia prijungimo taške:                   kW;

2.1.4. elektros energijos gamybos modulio didžiausias pajėgumas (toliau – Pmax) prijungimo taške:                    kW (kai Elektrinėje naudojama mišri sinchroninių elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių ir elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, kombinacija, sinchroninių elektros energijos gamybos įrenginių didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas atskirai kiekvienam iš šių įrenginių, o elektros energijos gamybos ir (ar) kaupimo įrenginių, veikiančių su keitikliu, didžiausias pajėgumas (Pmax) nurodomas bendrai visiems tokiems įrenginiams);

2.1.5. įrenginių duomenys:

Papunkčio Nr.

Elektros energijos gamybos įrenginys arba energijos kaupimo įrenginys

Įrengtoji galia, kW

Elektros energijos gamybos įrenginio tipas

Elektros energijos gamybos įrenginio naudojamų energijos išteklių rūšis

Energijos kaupimo įrenginio talpa, kWh

2.1.5.1.

 

 

 

 

 

2.1.5.2.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui, nedalyvaujančiam skatinimo kvotų aukcione, elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinei prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.5. Operatoriaus įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti prijungimo sąlygas pateikimo dienos išduoti prijungimo sąlygas.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo  pateikti Operatoriui techninį projektą, kai toks projektas yra privalomas (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikia Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks dokumentas yra reikalingas, ir pateikti Operatoriui (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios kopijos ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas.

2.9. Siekiant perleisti Protokolą 2.8 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą.

2.10. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą techninį projektą pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamai statyti Elektrinei yra neprivalomas, parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Tinklų naudotojui.

2.11. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamai statyti Elektrinei yra neprivalomas.

2.12. Operatorius įsipareigoja pasirašyti Tinklų naudotojo pasirašytą Sutartį, kai Tinklų naudotojas pateikia Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Protokolo 2.19 papunktyje, ir leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Tinklų naudotojo Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai, per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.14. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą elektrinės prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja elektrinės prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.

2.15. Jeigu Operatorius iš kelių technologiniu požiūriu lygiaverčių alternatyvų savo nuožiūra, kaip nurodyta Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje, paskiria Tinklų naudotojui, elektros energiją gaminančiam iš atsinaujinančių išteklių, ekonomiškai mažiau palankų elektrinės prijungimo prie elektros tinklų tašką, Operatorius įsipareigoja padengti visas pagrįstas Tinklų naudotojo, elektros energijos gamybai naudojančio atsinaujinančių išteklių energiją, dėl to atsirandančias papildomas sąnaudas.

2.16. Operatorius įsipareigoja prijungti Elektrinę prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą joje pagamintos elektros energijos persiuntimą per           mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Elektrinės prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.16.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo Elektrinės technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju Elektrinės, prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus;

2.16.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.17. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopiją.

2.19. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____________________ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios Elektrinę ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą, kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

2.20. Tinklų naudotojui nepateikus Protokolo 2.19 papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per Protokolo 2.19 papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

2.21. Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą Elektrinės statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.22. Tinklų naudotojas įsipareigoja laikytis Protokolo priede nurodytų įsipareigojimų, susijusių su Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu (jei taikoma).

2.23. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. (Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW)

2.24. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.24.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas gaminti elektros energiją, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.24.2. Visu Protokolo 2.19 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę (išskyrus Protokolo 2.24.4 papunktyje nurodytą atvejį), taip pat kai Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.3, 2.6 arba 2.7 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

2.24.3. Jeigu Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant atvejus, kai Tinklų naudotojas neįvykdo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų ar atsiranda 5.2.10 papunktyje nurodyta aplinkybė, arba atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka, Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Nuostata dėl pasinaudojimo Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi Tinklų naudotojui nutraukus protokolą netaikoma, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą. Kai tinklų naudotojas neįvykdo 2.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas tinklų naudotojui. 

2.24.4. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia elektrinę, kurios leistina generuoti galia turi būti sumažinta, kad atitiktų Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą, ir sumažinta leistina generuoti galia yra mažesnė negu nurodyta Protokole, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai leistinos generuoti galios sumažinimo dydžiui.

2.24.5. Operatorius pasinaudoja pateiktu prievolių įvykdymo užtikrinimu (ar jo dalimi) kitais Elektros energetikos įstatyme nurodytais pagrindais.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti elektros įrenginių pajėgumų plėtros bei gamybos veikla, jo statoma Elektrinė bei jos statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis, remiantis Įstatymo nuostatomis, bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamo elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

3.5. Tinklų naudotojas patvirtina, kad yra gautas _________________________ savivaldybės (nurodyti savivaldybės, kurioje numatoma statyti ir įrengti Elektrinę, pavadinimą) administracijos patvirtinimas, kad planuojamos plėtoti Elektrinės įrengimas ar statyba yra galimi (prie Protokolo pridedamas _______________ savivaldybės administracijos patvirtinimas) arba savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo Tinklų naudotojo prašymo gavimo dienos nepateikė patvirtinimo ar argumentuoto prieštaravimo.

3.6. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines arba yra apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines, tačiau planuojamų statyti vėjo elektrinių keliamų trukdžių nacionaliniam saugumui užtikrinti galima išvengti panaudojant papildomas priemones, kaip tai numatyta Įstatyme (prie Protokolo pridedamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas) (Nuostata taikoma, kai planuojama statyti vėjo elektrines arba hibridines elektrinės, kurių bent viena iš elektrinių yra vėjo elektrinė, suformuojant hibridinę elektrinę jau prie elektros tinklų prijungtos elektrinės pagrindu – kurių bent viena iš naujai prijungiamų elektrinių yra vėjo elektrinė).

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: kada sudarytas Protokolas, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės / elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą, bei įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamos elektrinės / elektrinių parko atsinaujinančių išteklių rūšį bei įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos, išskyrus Protokolą, pasirašomą dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW. Protokolas, pasirašomas dėl saulės šviesos energijos elektrinės, kurių leistina generuoti galia yra mažesnė negu 6 MW, galioja 26 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš pasirašančių šalių) dienos.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš šių sąlygų:

5.2.1. Tinklų naudotojui per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos nepateikus Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

5.2.2. Tinklų naudotojui pateikus prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.3. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.3, 2.6 arba 2.7 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netekus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.4. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.5. pasibaigus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios elektrinę;

5.2.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą gaminti elektros energiją;

5.2.7. atsisako leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Įstatymo 20 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka;

5.2.8. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.9. pasibaigus Protokolo galiojimo terminui, nurodytam Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.10. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar kita teisės aktuose numatyta Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės;

5.2.11. kitais Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą, kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju, jei elektrinės projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su elektrinių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka;

7.6.3. Tinklų naudotojo įsipareigojimai, susiję su Įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu (kai taikoma).

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

 

Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Operatorius:

 

Tinklų naudotojas:

 

 

Ketinimų protokolo

priedas

 

Tinklų naudotojo įsipareigojimai, susiję su Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir šią nuostatą įgyvendinančių teisės aktų įgyvendinimu

 

1.     Siekiant užtikrinti atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms, Tinklų naudotojas įsipareigoja, kad saulės šviesos energijos elektrinėje teisės aktų nustatyta apimtimi bus vykdoma veikla Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytomis sąlygomis (elektros energijos gamyba ir elektros energiją gaminančių vartotojų ir (ar) asmenų, siekiančių tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, elektros energijos gamybos įrenginių eksploatavimas) (nuostata taikoma tais atvejais, kai Protokolas pasirašytas dėl Įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nurodytos veiklos ir saulės šviesos energijos elektrinių įrengimo; šis reikalavimas netaikomas, jei didinama esamos elektrinės įrengtoji galia nedidinant esamos leistinos generuoti galios).

2.     Siekiant užtikrinti atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir ją įgyvendinančių teisės aktų nuostatoms bei įrengti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė, Tinklų naudotojas įsipareigoja įrengti technines priemones, kurios užtikrina, kad, gavus Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodymą, elektrinės leistina generuoti galia bus pakeista iki Operatoriaus ar perdavimo sistemos operatoriaus nurodyto leistinos generuoti galios dydžio. Leistinos generuoti galios ribojimai ir jų apimtis: _______________  (Nuostata taikoma, kai planuojama statyti saulės šviesos energijos elektrinę arba hibridinę elektrinę, kai viena iš ją sudarančių elektrinių yra saulės šviesos energijos elektrinė)

3.     Siekiant užtikrinti atitiktį Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 10 dalies ir kitų teisės aktų nuostatoms, Tinklų naudotojas įsipareigoja nedidinti bendros leistinos generuoti galios, kai Operatoriaus Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos apraše nurodytomis sąlygomis saulės šviesos energijos elektrinė prijungiama viename taške (komutaciniame punkte, tos pačios transformatorių pastotės vidutinės įtampos šynose, toje pačioje transformatorinėje, tame pačiame apskaitos skyde) kaip ir jau prijungta prie elektros tinklų sausumos teritorijoje esanti vėjo elektrinė ir (ar) kaupimo įrenginiai, kurių didžiausias pajėgumas (Pmax) yra lygus arba didesnis nei 250 kW (B tipo elektrinė) ir nėra didinama bendra leistina generuoti galia. (Nuostata taikoma, kai elektrinės ir (ar) kaupimo įrenginiai įrengiami šioje nuostatoje nurodytu būdu. Nuostata netaikoma hibridinėms elektrinėms)

4.     Kiti įsipareigojimai (jei yra).

 

 

Pasinaudojimo

elektros skirstomaisiais

tinklais tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Ketinimų protokolo dėl energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros skirstymo tinklų pavyzdinė forma)

 

KETINIMŲ PROTOKOLAS DĖL ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS SKIRSTYMO TINKLŲ

 

20___ m. __________________ d.

Vilnius

 

Šis energijos kaupimo įrenginio (toliau – kaupimo įrenginys) prijungimo prie elektros skirstymo tinklų (toliau − elektros tinklai) ketinimų protokolas (toliau − Protokolas) yra sudarytas tarp elektros skirstymo sistemos operatoriaus AB „Energijos skirstymo operatorius“, registruota buveinė Laisvės pr. 10, Vilnius, 04215, juridinio asmens kodas 304151376 (toliau − Operatorius), atstovaujamo_________________(v., pavardė, pareigos) ir kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojančio asmens _____________________________(įmonės pavadinimas), buveinė ___________________________________________ (adresas), įmonės kodas __________________ (toliau – Tinklų naudotojas), atstovaujamo ______________  (v., pavardė, pareigos)

 

Operatorius ir Tinklų naudotojas, kartu ar atskirai, Protokole dar vadinami Šalimis. Kitos sąvokos, kurios nėra apibrėžtos Protokole, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau − Elektros energetikos įstatymas).

1. Ketinimų dalykas.

1.1. Tinklų naudotojas, turintis išankstines prijungimo sąlygas Nr._______, išduotas 20___ m. ____________ d., įsipareigoja parengti savo kaupimo įrenginį prijungti prie elektros tinklų, o Operatorius − prijungti šio Tinklų naudotojo kaupimo įrenginį prie savo valdomų elektros tinklų. Šis prijungimas vykdomas pagal Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, Tinklų naudotojo parengtus ir su Operatoriumi suderintus elektros tinklų dalies (prijungimo) ir kaupimo įrenginio dalies techninius projektus ir sudaromą kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartį (toliau − Sutartis) Protokolo bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

2. Šalių įsipareigojimai ir terminai.

2.1. Tinklų naudotojas įsipareigoja pastatyti ar įrengti kaupimo įrenginį, kurio įrengtoji galia –_______ kW (nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio įrengtoji galia), prijungimo taške leistina generuoti galia – _______ kW (nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio prijungimo taške leistina generuoti galia), leistina naudoti galia –  _______ kW (nurodoma Tinklų naudotojo planuojamo statyti ar įrengti kaupimo įrenginio leistina naudoti galia), talpa – ___kWh (nurodoma kaupimo įrenginio talpa), adresu ________________________ (nurodoma vietovė, kur Tinklų naudotojas planuoja statyti ar įrengti kaupimo įrenginį, žemės sklypo kad. Nr.), prijungiant prie Operatoriaus elektros tinklų _________________________________ (nurodoma išankstinėse prijungimo sąlygose nurodyta elektros tinklų linija ar transformatorių pastotė, jei reikalinga ir tinklų plėtra), baigti savo elektros tinklų dalyje susijusius darbus ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba) pateikti reikalingus dokumentus leidimui generuoti elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių gauti per _________________________ mėnesių (nurodomas terminas) nuo šio Protokolo pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas Tinklų naudotojo prašymu bei Sutartyje ar kitais teisės aktuose nustatytais atvejais, tačiau pratęstas terminas negali viršyti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo termino.

2.2. Operatorius nuo Protokolo pasirašymo dienos įsipareigoja rezervuoti Tinklų naudotojui elektros tinklų galią ir pralaidumus Protokolo 2.1 papunktyje nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginiui prijungti iki Protokolo galiojimo pabaigos.

2.3. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Tarybai prašymą išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie tai, kad pateikė prašymą išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, pateikdamas Operatoriui šio prašymo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios prašymo kopijos per vieną mėnesį nuo Protokolo pasirašymo dienos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.4. Tinklų naudotojas įsipareigoja Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka gauti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.5. Operatoriaus įsipareigoja išduoti prijungimo sąlygas per ne ilgesnį kaip 1 mėnesio laikotarpį nuo Tinklų naudotojo teisės aktų reikalavimus atitinkančio prašymo išduoti šias sąlygas pateikimo dienos.

2.6. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 9 mėnesius nuo prijungimo sąlygų išdavimo pateikti Operatoriui techninį projektą, kai toks projektas yra privalomas (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Operatorius visas savo pastabas dėl Tinklų naudotojo pateikto techninio projekto įsipareigoja pateikti per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį. Tinklų naudotojas įsipareigoja per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį įvertinti pateiktas pastabas ir pateikti Operatoriui patikslintą techninį projektą. Patikslintą techninį projektą Operatorius turi suderinti per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį.

2.7. Tinklų naudotojas įsipareigoja ne vėliau nei likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo pabaigos, įskaitant atvejus, kai leidimo galiojimas yra pratęstas, gauti statybą leidžiantį dokumentą, jei toks dokumentas yra reikalingas, ir pateikti Operatoriui (esminė Protokolo vykdymo sąlyga). Tinklų naudotojas raštu informuoja Operatorių apie statybą leidžiančio dokumento gavimą, pateikdamas Operatoriui jo kopiją. Jei tinklų naudotojas nepateikia Operatoriui šios kopijos ne vėliau kaip likus 12 mėnesių iki leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus galiojimo pabaigos, Operatorius nutraukia Protokolą.

2.8. Tinklų naudotojas įsipareigoja po Protokolo pasirašymo neperleisti teisių ir (ar) pareigų pagal Protokolą ir (ar) prijungimo sąlygas bei techninį projektą kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo, yra iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, jis yra pertvarkomas, pasibaigia (likviduojamas ar reorganizuojamas) ar Tinklų naudotojas, kuris yra fizinis asmuo, miršta arba jungtinės veiklos partneriams, jei jungtinės veiklos sutartis buvo pateikta kartu su prašymu gauti išankstines sąlygas.

2.9. Siekiant perleisti Protokolą 2.8 papunktyje nurodytais atvejais, sudaromas susitarimas dėl Protokolo pakeitimo, kuris yra neatskiriama Protokolo dalis, ir Tinklų naudotojas per 10 darbo dienų nuo susitarimo dėl Protokolo pakeitimo sudarymo turi pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas Protokolas, vardu arba kitą prievolių įvykdymo užtikrinimą asmens, kuriam perleidžiamas ketinimų protokolas, vardu patvirtinantį dokumentą. Tinklų naudotojui per šiame papunktyje nurodytą terminą nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė ketinimų protokolą.

2.10. Operatorius įsipareigoja per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Operatoriaus patvirtinimo apie su Operatoriumi suderintą techninį projektą pateikimo dienos arba per ne ilgesnį kaip 15 kalendorinių dienų laikotarpį nuo Protokolo pasirašymo dienos, jeigu toks techninis projektas planuojamam statyti kaupimo įrenginiui yra neprivalomas, parengti Sutarties projektą ir pateikti jį pasirašyti Tinklų naudotojui.

2.11. Tinklų naudotojas įsipareigoja pasirašyti Sutartį per 15 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Operatorius pateikia Sutarties projektą, atitinkantį suderintą techninį projektą, arba Operatoriaus išduotas prijungimo sąlygas, jeigu techninis projektas planuojamam statyti kaupimo įrenginiui yra neprivalomas.

2.12. Operatorius įsipareigoja pasirašyti Tinklų naudotojo pasirašytą Sutartį, kai Tinklų naudotojas pateikia Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, numatytą Protokolo 2.18 papunktyje, ir leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus.

2.13. Tinklų naudotojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka apmokėti visas faktines kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų išlaidas, lygias rangovo laimėjusio Operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl Tinklų naudotojo kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų, atliktų darbų faktinei kainai, per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo.

2.14. Jeigu Tinklų naudotojas pasirenka kitą technologiniu ir ekonominiu požiūriu tinkamą kaupimo įrenginio prijungimo tašką, nei paskyrė Operatorius, ir dėl to padidėja kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų sąnaudos, Tinklų naudotojas įsipareigoja apmokėti šias padidėjusias pagrįstas sąnaudas.

2.15. Operatorius įsipareigoja prijungti kaupimo įrenginį prie elektros tinklų ir užtikrinti patikimą iš šio įrenginio į elektros tinklus patiekiamos elektros energijos persiuntimą per                     ____________ mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos. Kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas:

2.15.1. tais atvejais, kai Operatorius nustatytais terminais negali prijungti Tinklų naudotojo kaupimo įrenginio technologiniams bandymams elektros tinkluose atlikti tuo atveju, kai vėluoja darbai Tinklų naudotojo elektros tinklų dalyje ar dėl kitų nuo Operatoriaus nepriklausančių priežasčių. Kiekvienu konkrečiu atveju prijungimo prie elektros tinklų terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kuriam pratęstas leidimas plėtoti energijos kaupimo pajėgumus;

2.15.2. terminas pratęsiamas Operatoriaus ir Tinklų naudotojo susitarimu Sutartyje nustatyta tvarka.

2.16. Tinklų naudotojas, pageidaujantis pratęsti leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus terminą, kaip nustatyta Elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 6 dalies 2 punkte, įsipareigoja Operatoriui padidinti Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą dydžiu, kuris apskaičiuojamas Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka.

2.17. Tinklų naudotojas įsipareigoja, per 30 kalendorinių dienų nuo teisės aktų nustatyta tvarka pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus išdavimo dienos, pateikti Operatoriui pratęsto leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus kopiją.

2.18. Tinklų naudotojas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos pateikti Operatoriui _____________________ eurų dydžio Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą, garantuojantį Operatoriui Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, pastatyti Protokole nurodytos galios kaupimo įrenginį ir kuris galioja 30 kalendorinių dienų ilgiau, nei Protokolas. Tinklų naudotojas prievolių įvykdymo užtikrinimą pateikia kaip finansų įstaigos garantiją arba laidavimą, kuriam (arba kurį valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50 % to banko akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

2.19. Tinklų naudotojui nepateikus Protokolo 2.18 papunktyje nurodyto prievolių įvykdymo užtikrinimo per Protokolo 2.18 papunktyje nurodytą terminą, Protokolas Operatoriaus nutraukiamas, o Tinklų naudotojas 6 mėnesius nuo Protokolo nutraukimo dienos praranda teisę teikti naują prašymą dėl bet kokio ketinimų protokolo pasirašymo.

2.20 Tinklų naudotojas, gavęs leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus, įsipareigoja Operatoriui ne vėliau kaip likus 10 kalendorinių dienų iki ketvirčio pabaigos Protokolo 7.3 papunktyje nurodytais informacijos pateikimo būdais, teikti informaciją apie vykdomą kaupimo įrenginio statybos projekto eigą, Protokolo sąlygų ir Protokole prisiimtų Tinklų naudotojo įsipareigojimų vykdymą, įrodančią, kad Tinklų naudotojas vykdo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodytą veiklą ir ji nebuvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių. Operatoriui kilus įtarimų, kad Tinklų naudotojo leidime plėtoti energijos kaupimo pajėgumus nurodyta veikla buvo nutrūkusi ilgiau kaip 12 mėnesių, Operatorius apie tai informuoja Tarybą.

2.21. Tuo atveju, jeigu Protokolo galiojimo laikotarpiu pasikeičia asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti šio juridinio asmens dalyvių susirinkime, Tinklų naudotojas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo tokio pasikeitimo momento pateikti Operatoriui informaciją apie šių asmenų pasikeitimus. (Nuostata taikoma Tinklų naudotojui, kuris yra juridinis asmuo ir kurio elektros energijos gamybos įrenginių prijungimo taške planuojama leistina generuoti galia yra ne mažesnė kaip 6 MW)

2.22. Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo panaudojimo sąlygos:

2.22.1. Kai Tinklų naudotojas užbaigia Protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir Tinklų naudotojui Elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka išduodamas leidimas generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių, Operatorius, gavęs Tinklų naudotojo prašymą, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas atsisako savo teisių pagal Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam Tinklų naudotojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o Šalių teisės ir pareigos pagal Protokolą pasibaigia.

2.22.2. Visu Protokolo 2.18 papunktyje nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo dydžiu Operatorius pasinaudoja tuo atveju, jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, neįvykdo Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį (išskyrus Protokolo 2.22.4 papunktyje nurodytą atvejį), taip pat kai Protokolas nutraukiamas neįvykdžius Protokolo 2.3, 2.6 arba 2.7 papunktyje nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų, išskyrus atvejus, kai tokie įsipareigojimai neįvykdomi dėl aplinkybių, kurių Tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Protokolo ir (ar) Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra Tinklų naudotojo kaltės. Tais atvejais, kai yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, Tinklų naudotojas pateikia Operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šiame papunktyje nurodytos aplinkybės, o Operatorius įvertina pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo grąžinimo.

2.22.3. Jeigu Tinklų naudotojas nutraukia Protokolą, įskaitant atvejus, kai Tinklų naudotojas neįvykdo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų ar atsiranda Protokolo 5.2.9 papunktyje nurodyta aplinkybė, Operatorius pasinaudoja Tinklų naudotojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Ši nuostata netaikoma, kai iki Tinklų naudotojo pranešimo apie Protokolo nutraukimą dienos Tinklų naudotojas įvykdo esminių Protokolo vykdymo sąlygų pažeidimą. Kai tinklų naudotojas neįvykdo 2.4 papunktyje nurodyto įsipareigojimo dėl aplinkybių, kurių šis tinklų naudotojas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti, taip pat dėl įstatymų nustatytų kitų aplinkybių, kai nėra šio gamintojo kaltės, dėl valstybės, trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių, prievolių įvykdymo užtikrinimas yra grąžinamas tinklų naudotojui. 

2.22.4. Jeigu Tinklų naudotojas per leidimo plėtoti elektros energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, pastato ar įrengia mažesnės leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį, negu buvo įsipareigojęs pagal Protokolą, Operatorius pasinaudoja pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi proporcingai neįvykdytiems įsipareigojimams. Faktinė leistina generuoti galia nustatoma pagal leidime generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių nurodytą leistiną generuoti galią, kuri turi atitikti Elektros energetikos įstatymo 201 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąlygą.

3. Šalių pareiškimai ir patvirtinimai.

3.1. Šalys patvirtina, kad yra tinkamai įgaliotos derėtis šiame Protokole nurodytais klausimais bei pasirašyti šį Protokolą.

3.2. Šalys pareiškia, kad joms nėra žinomos jokios aplinkybės ar faktai, dėl kurių Protokolo įgyvendinimas būtų neįmanomas.

3.3. Tinklų naudotojas pareiškia ir patvirtina, jog jo vykdoma ar ketinama vykdyti energijos kaupimo pajėgumus plėtojimo ir elektros energiją iš energijos kaupimo įrenginių generavimo veikla, jo statomas kaupimo įrenginys bei jo statyba atitinka ir (ar) yra vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimų.

3.4. Tinklų naudotojui yra žinoma, jog Tinklų naudotojo Sutartis bus sudaroma tipinėmis prijungimo prie Operatoriaus eksploatuojamų elektros tinklų paslaugos sutarties sąlygomis, kurios viešai skelbiamos Operatoriaus interneto svetainėje, atsižvelgiant į Tinklų naudotojo reikalavimus ir techninius pajėgumus.

4. Konfidencialumo pareiga ir sąžiningumas.

4.1. Šalys įsipareigoja griežtai konfidencialia laikyti bet kokią informaciją, susijusią su šiuo Protokolu ir jo vykdymu, neatskleisti jos trečiosioms šalims, išskyrus informaciją, kurią Operatorius privalo paskelbti viešai savo elektroninėje svetainėje: kada sudarytas Protokolas, Protokolą sudariusio asmens pavadinimą / vardą, pavardę (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą, bei įstatymų numatytus atvejus, ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu būdu. Pasirašydamas Protokolą, Tinklų naudotojas besąlygiškai sutinka, jog Operatorius skelbtų informaciją apie Protokolo sudarymo datą, Tinklų naudotoją (jeigu Tinklų naudotojas yra fizinis asmuo, skelbiama nuasmeninta informacija), prijungiamo kaupimo įrenginio įrengtąją ir leistiną generuoti galią ir rezervuojamą pralaidumą Operatoriaus interneto svetainėje. Tinklų naudotojas taip pat patvirtina, jog šiame papunktyje nurodytam veiksmui atlikti atskiras Tinklų naudotojo sutikimas nėra reikalingas.

4.2. Šalių įsipareigojimai dėl konfidencialios informacijos išlieka galioti ir po šio Protokolo galiojimo pabaigos.

4.3. Šalys turi pareigą viena kitos atžvilgiu veikti sąžiningai ir ši pareiga galioja neterminuotai.

5. Protokolo galiojimas.

5.1. Protokolas galioja 38 mėnesius nuo jo pasirašymo (paskutinės iš šalių) dienos.

5.2. Šalys susitaria, kad Protokolas nustoja galioti esant bent vienai iš sąlygų:

5.2.1. Tinklų naudotojui per 10 darbo dienų nuo Protokolo pasirašymo dienos nepateikus Tinklų naudotojo prievolių įvykdymo užtikrinimo;

5.2.2. Tinklų naudotojui pateikus prašymą nutraukti Protokolą;

5.2.3. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.3, 2.6 arba 2.7 papunkčiuose nurodytų esminių Protokolo vykdymo sąlygų ir dėl to netekus elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimo. Nutraukus Protokolo galiojimą šiame papunktyje nurodytu atveju, Operatorius apie tai informuoja Tinklų naudotoją ir Tarybą per 10 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo priėmimo;

5.2.4. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų. Tinklų naudotojui neįvykdžius bent vienos iš Protokolo 2.4, 2.8, 2.9, 2.11, 2.13, 2.14 papunkčiuose nurodytų Protokolo vykdymo sąlygų laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė protokolą;

5.2.5. pasibaigus leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo terminui ir per leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus galiojimo laikotarpį, įskaitant galimus jo pratęsimus, Tinklų naudotojui neįvykdžius Protokole nustatyto įsipareigojimo pastatyti ar įrengti Protokole nurodytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginį;

5.2.6. Tinklų naudotojui užbaigus Protokole numatytos leistinos generuoti galios kaupimo įrenginio statybą Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gavus leidimą generuoti elektros energiją iš kaupimo įrenginių;

5.2.7. kai Protokolo sąlygos prieštarauja imperatyvioms teisės normoms;

5.2.8. pasibaigus Protokolo galiojimo terminui, nurodytam Protokolo 5.1 papunktyje, įskaitant jo pratęsimo laikotarpį;

5.2.9. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį, išskyrus atvejus, kai vietoje dvišalės Sutarties tarp Tinklų naudotojo ir Operatoriaus, ją nutrauktus, ne vėliau nei kitą darbo dieną sudaroma ir (ar) galioja trišalė ar kita teisės aktuose numatyta Sutartis tarp Tinklų naudotojo, jo pasirinkto rangovo, Operatoriaus ir (ar) perdavimo sistemos operatoriaus, arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės. Tinklų naudotojui nutraukus Sutartį arba Sutarčiai netekus galios dėl Tinklų naudoto kaltės laikoma, kad Tinklų naudotojas nutraukė Protokolą, išskyrus, jei Sutartis nutraukta dėl Operatoriaus kaltės;

5.2.10. kitais Elektros energetikos įstatyme nurodytais atvejais.

6. Šalių atsakomybė.

6.1. Už šio Protokolo pažeidimą, nevykdymą ar netinkamą vykdymą Šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.2. Pasibaigus Protokolo galiojimui, rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai Tinklų naudotojui netenka galios, o Operatorius netenka prievolės prijungti Tinklų naudotojo įrenginius.

6.3. Šalis, pažeidusi savo įsipareigojimus pagal šį Protokolą kitos Šalies reikalavimu atlygina jai patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius.

6.4. Pasinaudojimas prievolių įvykdymo užtikrinimu nėra siejamas su Operatoriaus teise reikalauti tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.5. Tinklų naudotojas atsako už leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gavimą, t. y. teisės aktų nustatytų sąlygų minėtam leidimui plėtoti energijos kaupimo pajėgumus gauti tinkamą įvykdymą bei jo tinkamą galiojimą Protokolo bei Sutarties įgyvendinimo laikotarpiu.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Šis Protokolas įsigalioja tada, kai jį Šalys pasirašo. Šalys pasirašo ant kiekvieno Protokolo puslapio bei jo priedų, jei tokių yra, išskyrus, kai abi šalys Protokolą, įskaitant jo priedus, pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

7.2. Be šiame Protokole nustatytų sąlygų ir įsipareigojimų, Šalys susitaria atlikti taip pat ir visa kita, kas nėra tiesiogiai aptarta šiame Protokole, tačiau pagal šio Protokolo esmę ir tikslus bei galiojančių teisės aktų reikalavimus reikalinga Sutarties sudarymui ir vėlesniam tinkamam jos vykdymui.

7.3. Visi pranešimai, ataskaitos ir kitas susirašinėjimas, vykdant Protokolą, įteikiami kitai Šaliai pasirašytinai arba siunčiami paštu, elektroniniu paštu Protokole nurodytais Šalių kontaktais. Šalys susitaria nedelsdamos informuoti viena kitą apie jų rekvizitų pasikeitimus.

7.4. Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, išskyrus atvejus, kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kai abi šalys Protokolą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, laikoma, kad Protokolas sudarytas vienu egzemplioriumi panaudojant telekomunikacijų galinius įrenginius (pasirašant abiem Šalims kvalifikuotu elektroniniu parašu).

7.5. Pasikeitus teisės aktų reikalavimams Šalys įsipareigoja atitinkamai keisti Protokolo sąlygas siekiant užtikrinti, kad šalių sudarytas Protokolas atitiktų naujus teisės aktų reikalavimus.

7.6. Prie šio Protokolo pridedami priedai:

7.6.1. tuo atveju jei kaupimo įrenginio projektas vystomas žemės nuomos ar kitais nei nuosavybės teisė teisėtais pagrindais, dokumentai pagrindžiantys, kad žemės nuoma ar kitos teisės galioja ne trumpiau nei Protokolo galiojimo terminas, bei šiuose dokumentuose turi būti aptarta tinklų naudotojo teisė nekilnojamajame turte vykdyti veiklą, susijusią su kaupimo įrenginių statyba ir eksploatavimu;

7.6.2. kiti dokumentai, kuriais nuosavybės teisė ar kito teisėto valdymo teisės būtų įregistruotos viešame registre teisės aktų nustatyta tvarka.

(kitos Šalių sutartos sąlygos)

 

Šalių rekvizitai ir parašai:

 

Operatorius:

 

Tinklų naudotojas:

 

 

Pasinaudojimo

elektros skirstomaisiais

tinklais tvarkos aprašo

6 priedas

 

 

(Savivaldybės, kurioje numatoma statyti ar įrengti elektrinę, administracijos patvirtinimo dėl planuojamos plėtoti elektrinės įrengimo ar statybos forma) 

 

(Savivaldybės administracijos rašto blanko rekvizitai)

(Adresatas)                                                                                            (data)   Nr. ______

Į (data)   Nr. ______

 

Kopija                                                                

AB „Energijos skirstymo operatorius“

info@eso.lt

 

(data) buvo gautas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas) prašymas dėl patvirtinimo, jog galima _______kW leistinos generuoti galios ir _______kW įrengtosios galios ____________ (elektrinės rūšis, pavyzdžiui, saulės šviesos energijos elektrinė) elektrinės įrengimas ar statyba (žemės sklypo ar kitos teritorijos, kur planuojama įrengti ar statyti elektrinę, kadastrinis numeris ir adresas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies 13 punktu (papildyti kitais pagrindais, jei yra), informuojame, kad (pažymėti vieną iš variantų žemiau):

patvirtiname, jog aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba galima.

aukščiau nurodytos elektrinės įrengimas ar statyba negalima dėl šių priežasčių: (nurodomas argumentuotas prieštaravimas (sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos sprendimui turėjusios įtakos aplinkybės, motyvai. Jei elektrinei įrengti ar statyti būtina pakeisti žemės paskirtį, ar atlikti kitus veiksmus, kurių neatlikus elektrinės statyba būtų negalima, ir žemės paskirtis nėra pakeista ar kiti veiksmai nėra atlikti, turi būti nurodoma, jog elektrinės įrengimas ar statyba negalima).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ____________________________________________________________________________.

(nurodoma konkreti skundą nagrinėsianti institucija ar įstaiga)

 

 

(vadovo ar jo įgalioto asmens 

pareigų pavadinimas)                    (parašas) (vardas ir pavardė)

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

_______________

 

 

Pasinaudojimo

elektros skirstomaisiais

tinklais tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Deklaracijos apie įrengtą energijos kaupimo įrenginį forma)

 

(Energijos kaupimo įrenginį įrengusio rangovo pavadinimas)

(Rangovo adresas, tel. Nr., el. paštas)

(Rangovo elektros įrenginių eksploatavimo ir (ar) įrengimo atestato išdavimo data ir Nr.)

 

DEKLARACIJA APIE ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIO ĮRENGIMĄ

 

_________________

(Data)

 

1.   Objekto adresas:

2.   Objekto savininkas (fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas):

3.   Energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų data (jei išduotos):

4.   Energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie energetikos tinklų sąlygų numeris (jei išduotos): 

5.   Energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia (kW):

6.   Energijos kaupimo įrenginio leistina generuoti galia (kW):

7.   Energijos kaupimo įrenginio leistina naudoti galia (kW):

8.   Energijos kaupimo įrenginio talpa (kWh):

9.   Energijos kaupimo įrenginio technologija (pavyzdžiui, Li-NMC, LiFePo):

10. Energijos kaupimo įrenginys (gamintojas, modelis):

11. Energijos kaupimo įrenginio įtampos keitiklis (-iai) (aktyvioji galia (Pmax), gamintojas, modelis):

12. Energijos kaupimo įrenginio įtampos keitiklio tipas (integruotas su elektrinės įtampos keitikliu arba atskiras):

13. Sudaroma ir pateikiama objekto elektros tinklo schema nuo energijos kaupimo įrenginio (įtampos keitiklio arba generatoriaus gnybtų) iki komercinės apskaitos spintos.

14. Energijos kaupimo įrenginio apsaugų ir automatikos nuostatos (pateikiama informacija apie esamas ir naujai įrengiamas apsaugas) („taip sukonfigūruota).

Eil. Nr.

Apsaugos funkcija

Parametrų vertės 

1.

Per aukšta įtampa U>

U = …….V, t = …….s / U = * 

2.

Per aukšta įtampa 2 U>>

U = …….V, t = …….s

3.

Per žema įtampa 1 U<

U = …….V, t = …….s** 

4.

Per žema įtampa 2 U<<

U = …….V, t = …….s

5.

Per aukštas dažnis 1 f> (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ≤ 10 kW)

f =………Hz, t=…………s

Per aukštas dažnis 1 f> (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia > 10 kW)

f =………Hz, t=…………s

6.

Per aukštas dažnis 2 f>> (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia > 10 kW)

f =………Hz, t=…………s

7.

Per žemas dažnis 1 f<

f =………Hz, t=…………s

8.

Per žemas dažnis 2 f<<

f =………Hz, t=…………s

9.

Apsauga nuo dažnio kitimo spartos

Atsparumas iki ±……. Hz/s nustatant pagal 500 ms vidurkį

10.

Automatinis prisijungimas po dažnio atsistatymo

……. – …….. Hz  

t (suveikimo) = ………s 

ΔP/min ≤ ……%

11.

Aktyviosios galios atsakas į didėjančio dažnio pokytį (kai energijos kaupimo įrenginio įrengtoji galia ≥ 10 kW)

f (slenksčio) = .... Hz

Statizmas (angl. droop) s = 5 %

Aktyvavimo delsa ≤ 0,5

12.

Įtampos ir reaktyviosios galios valdymo Q(U) parametrų nuostačiai

Aktyvuota: Taip / ne 

X1: U/Un=…. , Q/Qmax = .…;

X2: U/Un=…. , Q/Qmax = .…;

X3: U/Un=…. , Q/Qmax = .…;

X4: U/Un=…. , Q/Qmax = .…;

 

Pastabos:

* U(10 min avg) taikyti vietoj U> apsaugos tik nesant įtampos keitikliuose techninių galimybių nustatyti t = 600s laiko delsą.

** Nustatyti maksimalią laiko delsą pagal įtampos keitiklio technines galimybes, bet ne daugiau nei t = 600s.

 

Šia deklaracija patvirtiname, kad energijos kaupimo įrenginio įrengimo darbai atlikti kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, įranga suderinta ir išbandyta bei atitinka Elektros įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus ir Prijungimo sąlygas.

 

(Rangovo vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Pasinaudojimo

elektros tinklais tvarkos

aprašo

8 priedas

 

(Informacijos apie ketinimų protokole prisiimtų įsipareigojimų vykdymą teikimo forma)

 

INFORMACIJA APIE KETINIMŲ PROTOKOLE PRISIIMTŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMĄ

 

______________________

(Informacijos pateikimo data)

1.       Elektrinę ar energijos kaupimo įrenginį statyti ar įrengti planuojantis asmuo (juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė):

2.       Numatoma elektrinės ar energijos kaupimo įrenginio įrengimo ar pastatymo data:

3.       Ketinimų protokolo registracijos data ir numeris:

4.       Prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo data:

5.       Prašymo išduoti leidimą plėtoti gamybos pajėgumus (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju), prašymo išduoti leidimą plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba prašymo dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione (jeigu asmuo ketina statyti ar įrengti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines) pateikimo data:

6.       Leidimo plėtoti gamybos pajėgumus (elektrinės prijungimo prie elektros tinklų atveju) arba leidimo plėtoti energijos kaupimo pajėgumus (energijos kaupimo įrenginio prijungimo prie elektros tinklų atveju) išdavimo data:

7.       Paraiškos išduoti prijungimo sąlygas data:

8.       Prijungimo sąlygų išdavimo data ir numeris:

9.       Techninio projekto, kai jis privalomas, pateikimo tinklų operatoriui data:

10.     Patikslinto techninio projekto, kai jis privalomas ir buvo tikslinamas, pateikimo tinklų operatoriui data:

11.     Prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo data:

12.     Prijungimo prie elektros tinklų išlaidų apmokėjimo data: