herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. kovo27 d. Nr. T-63

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132, ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais ir socialinių paslaugų plano forma, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis

 


 

    PATVIRTINTA

    Joniškio rajono savivaldybės tarybos

    2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-63

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

ĮVADAS

 

1. Bendra informacija

Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl socialinių paslaugų plano formos ir socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“.

Pagrindinis Joniškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano tikslas – nustatyti socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis pagal gyventojų poreikius, socialinių paslaugų finansavimo poreikį ir veiksmingumą.

Šio plano tikslai atitinka Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginius tikslus – siekti palankios šeimai aplinkos, efektyvios socialinės apsaugos, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje, užtikrinti socialiai pažeidžiamų gyventojų socialinę integraciją.

Atsižvelgiant į pažeidžiamiausių visuomenės grupių poreikius Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų plane orientuojamasi į teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų kokybės ir efektyvumo, socialinių paslaugų įvairovės ir prieinamumo užtikrinimą.

Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas atitinka Joniškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžete planuojamas finansuoti priemones ir Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 1.2 tikslo „Gerinti bendruomenės sveikatą, mažinti socialinę atskirtį ir didinti saugumą rajone“ 03 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“ 2 uždavinį „Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų tinklą“ bei šio tikslo 3 uždavinį „Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje“.

 

2. Socialinių paslaugų teikimo ir plėtros tikslai:

1 TIKSLAS – skatinti be tėvų globos likusių vaikų globą šeimose, skiriant joms finansinę paramą; steigti bendruomeninius vaikų globos namus.

2 TIKSLAS – plėsti pagalbos šeimai paslaugas.

3 TIKSLAS – vykdyti socialinių paslaugų namuose asmenims, turintiems sunkią negalią, plėtrą.

 

3. Socialinių paslaugų plano rengėjai

 

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų plano rengėjų ir rengiant planą dalyvavusių asmenų vardai, pavardės

Darbovietė

Pareigų pavadinimas

1.

Laima Klemienė

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja

2.

Aistė Milašienė

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė

II SKYRIUS

BŪKLĖS ANALIZĖ

4. Joniškio rajono savivaldybės socialinės, ekonominės ir demografinės situacijos vertinimas

 

Joniškio rajonas yra Šiaurės Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, pasienyje su Latvija. Rajone yra du miestai – Joniškis ir Žagarė, kurių centrai paskelbti urbanistikos paminklais, du miesteliai – Kriukai ir Skaistgirys.

 

joniskioraj.

1 pav. Joniškio r. sav. žemėlapis

 

Joniškio rajonas ribojasi 35 km ilgio siena su Šiaulių rajonu, 50 km ilgio siena su Pakruojo rajonu, 20 km ilgio siena su Akmenės rajonu ir 68 km ilgio siena su Latvijos Respublika. Rajoną kerta Lietuvai svarbus tarptautinių pervežimų kelias Ryga–Kryžkalnis–Kaliningradas, geležinkelis Talinas–Varšuva. Tai vienas svarbiausių Lietuvos žemės ūkio rajonų, pasižymintis kaip žemės ūkio produktų perdirbimo centras. Žemės ūkio naudmenos užima net 72,2 proc. teritorijos, miškingumas nedidelis – 19,9 proc., keliai užima 1,7 proc., užstatyta teritorija – 2,3 proc., vandenys – 2 proc., kita žemė – 1,9 proc.

Rajono socialinę, ekonominę ir demografinę situaciją ženkliai įtakoja socialinė politika, kuri apima tokias sritis kaip švietimas ir kultūra, sveikatos apsauga, žmonių aprūpinimas būstu, ekonomika ir finansai bei socialinės apsaugos sistema.

Po Nepriklausomybės atgavimo valstybė perėjo prie rinkos ekonomikos sąlygų, kartu buvo sparčiai vystoma ir formuojama socialinės apsaugos sistema bei politika, kurią įgyvendinant savivaldybėse siekiama tenkinti minimalių gyventojų poreikių tenkinimą. Tačiau dėl įvairių ekonominių ir socialinių virsmų valstybėje socialinė bei ekonominė raida nėra nuolat stabili.

 

4.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius ir sudėtis

                                                                                                                                        1 lentelė

Eil. Nr.

Rodiklis

Gyventojų (šeimų) skaičius*

1.

Gyventojų skaičius

22514

 

     iš jų:

 

1.1.

     mieste (Joniškis, Žagarė)

10210

1.2.

     kaime

12304

2.

Iš bendro gyventojų skaičiaus:

 

2.1.

     pensinio amžiaus gyventojai (60 m. ir vyresni)

6395

2.2.

     suaugę neįgalūs asmenys

-

2.3.

     vaikai

4147

2.4.

     neįgalūs vaikai

153

2.5.

     socialinės rizikos vaikai

-

3.

Socialinės rizikos šeimos

97

4.

Vaikų skaičius socialinės rizikos šeimose

246

      Šaltinis www.stat.gov.lt; Joniškio r. policijos komisariatas

      * - 2017 m. sausio 1 d. duomenys.

Pagal statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis gyventojų skaičius Joniškio rajone nuolat mažėja. 2017 m. sausio 1 d. gyventojų skaičius rajone siekė 22514. Nuo 2008 m. gyventojų skaičius sumažėjo 6,0 tūkst, t. y. apie 21 proc.

 

Gyventojų skaičius Joniškio rajone

                                                                                                                           2 lentelė

Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

Gyventojų skaičius (metų pradžioje)

28085

27427

26322

25584

24890

24306

23807

23147

22514

 * išankstiniai 2017 m. sausio 1 d. duomenys

 Šaltinis www.stat.gov.lt

                                                                                                                 

Įtakos mažėjančiam gyventojų skaičiui rajone turėjo daug didesnis mirusių asmenų skaičius nei gimusių, t. y. natūralios gyventojų kaitos rodiklis, kuris 2017 m. sausio 1 d. duomenimis išlieko neigiamas (-158).

 

Natūrali gyventojų kaita Joniškio rajone

                                                                                                                                             3 lentelė

Metai

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gimė

289

274

241

247

256

280

242

227

238

Mirė

433

406

418

426

430

410

354

399

396

Natūrali kaita

-144

-132

-177

-179

-174

-130

-112

-172

-158

       Šaltinis www.stat.gov.lt

                                                                                                                       

 Rajono gyventojų skaičius mažėja ne tik dėl neigiamo gyventojų prieaugio, bet ir dėl gyventojų emigracijos. Pagrindinė emigracijos priežastis – darbo paieška užsienio šalyse. Tarptautinės migracijos srautai Joniškio rajone pastaruosius penkis metus, kaip matyti žemiau pavaizduotame paveiksle, buvo akivaizdžiai neigiami.

 

           Šaltinis www.stat.gov.lt

             2 pav. Tarptautinės migracijos srautai Joniškio r. 2012–2016 m.

 

Lyginant su kitomis Šiaulių apskrities savivaldybėmis, iš septynių savivaldybių Joniškio r. 2016 m. buvo paskutinėje vietoje pagal emigravusių į užsienį gyventojų skaičių. 2015 m. Joniškio r. sav. buvo ketvirtoje vietoje.

Dėl emigracijos keičiasi ir šeimos struktūra, t. y. daugėja šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai motina. Išlieka aukštas išsituokusių porų skaičius.

 

 

 

Ištuokos, santuokos Joniškio rajone

                                                                                                                                              4 lentelė

Metai

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Susituokusios poros

158

97

109

129

120

136

123

115

Išsituokusios poros

87

79

89

93

87

90

81

71

   Šaltinis www.stat.gov.lt

 

Joniškio rajono savivaldybėje yra 10 seniūnijų, iš kurių gausiausios pagal gyventojų skaičių yra Joniškio, Žagarės ir Skaistgirio seniūnijos. Probleminė situacija išlieka atokiausiai nuo rajono centro nutolusioje Žagarės seniūnijoje, kuri pagal gyventojų skaičių yra viena iš gausiausių. Šioje seniūnijoje didžiausias skurdo ir nedarbo lygis, šių sąlygų sukeltų socialinių problemų mastas ir socialinių paslaugų poreikis.

Statistikos departamento duomenimis, didesnė dalis Joniškio rajono gyventojų gyvena kaime. Jie sudaro 55 proc. rajono gyventojų, kai, tuo tarpu, vertinant Lietuvos mastu, kaimiškos teritorijos gyventojai sudaro 33 proc. nuo visų gyventojų. Todėl itin didelis dėmesys turi būti skiriamas būtent kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių asmenų socialinės atskirties prevencijai.

 

4.2. Gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemiantys veiksniai

Socialinių paslaugų poreikis tiesiogiai yra susijęs su vykstančiais socialiniais procesais visuomenėje. Pastarųjų metų šalies ekonominės sąlygos išryškino žmonių grupes, kurioms socialinės paslaugos tapo ypač svarbios. Kaip ir kitų šalies savivaldybių, Joniškio rajono savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikius lemia panašūs veiksniai:

Demografinis senėjimas – tai gyventojų amžiaus kaita, pasižyminti senyvo amžiaus žmonių skaičiaus didėjimu arba jauno amžiaus žmonių skaičiaus mažėjimu. Tokius gyventojų amžiaus struktūros pokyčius lemia gimstamumo mažėjimas, suagusių gyventojų sveikatos gerėjimas ir jų mirtingumo sumažėjimas, neigiamas migracijos neto. Joniškio rajone visuomenės senėjimo procesus skatina žemas gimstamumo lygis ir jaunų, darbingo amžiaus, gyventojų emigracija.

Vienas iš gyventojų senėjimo mastą nusakančių rodiklių yra demografinės senatvės koeficientas. Demografinės senatvės koeficientas, atspindintis pagyvenusių (60 m. ir vyresnių) žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus, Joniškio rajone nuo 2010 m. sparčiai didėja, o tai rodo augantį senų žmonių ir mažėjantį vaikų skaičių.

 

Šaltinis www.stat.gov.lt

3 pav. Demografinės senatvės koeficientas Joniškio r., Šiaulių apsk. ir Lietuvoje 2010–2016 m.

 

Senstant visuomenei, sunkėja mokesčių našta ekonomiškai aktyviems darbingo amžiaus gyventojams. Rajono gyventojų senėjimo tendenciją atspindi ir išlaikomo amžiaus žmonių koeficientas. Šis rodiklis nurodo vaikų iki 15 metų amžiaus ir pagyvenusių (65 ir vyresnių) žmonių skaičių, tenkantį šimtui 15-64 metų amžiaus gyventojų.

 

Išlaikomo amžiaus žmonių koeficiento kaita 2012–2016 m.

 

                                                                                                                                                                              5 lentelė

Metai

2012

2013

2014

2015

2016

Amžius

0-14

65 ir vyresni

0-14

65 ir vyresni

0-14

65 ir vyresni

0-14

65 ir vyresni

0-14

65 ir vyresni

Lietuva

22

27

22

27

22

28

22

28

22

29

Šiaulių apsk.

22

29

22

29

21

29

21

30

21

31

Joniškio r. sav.

23

30

22

30

21

30

21

31

21

32

Šaltinis www.stat.gov.lt

 

Vertinant išlaikomo amžiaus žmonių koeficiento kaitą, ryškėja tendencija, kad auga 65 m. ir vyresnio amžiaus gyventojų skaičius tiek šalies mastu, tiek Joniškio rajono savavivaldybėje. Tuo pačiu, mažėja išlaikomų vaikų skaičius dėl mažėjančio gimstamumo ir emigracijos procesų.

Senyvo amžiaus asmenys tampa viena iš svarbiausių socialinių paslaugų gavėjų grupių. Dažniausiai senyvo amžiaus asmenims reikalingos pagalbos į namus, socialinės globos, transporto paslaugos ir techninės pagalbos priemonės (vežimėliai neįgaliesiems, lazdelės, vaikštynės) būsto pritaikymo ir kitos paslaugos.

Tikėtina, kad spartus rajono gyventojų senėjimas ir ateityje nulems ilgalaikės socialinės globos, slaugos ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio didėjimą.

Negalia. Įgyvendinant neįgaliųjų socialinės integracijos tikslus, svarbu teikti socialines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimoms, užtikrinant lygias galimybes jiems dalyvauti visose visuomenės gyvenimo srityse. Neįgaliesiems teikiamos socialinės paslaugos bendruomenėje padeda jiems sėkmingiau integruotis į visuomenę.

Dauguma neįgaliųjų yra senyvo amžiaus asmenys, kuriems teikiama pagalba į namus, socialinė globa, transporto paslaugos, aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis, būsto pritaikymo ir kitos paslaugos.

Pensinio amžiaus rajono gyventojai kreipiasi dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo.

 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

4 pav. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijoje tendencijos 2013–2016 m. laikotarpiu

 

Per 2016 m. ženkliai sumažėjo asmenų (nuo 101 iki 53), kuriems dėl sveikatos būklės nustatytas nuolatinės slaugos poreikis, prilygintas didelių specialiųjų poreikių lygiui. Taip pat sumažėjo asmenų, kuriems specialiųjų poreikių lygis nustatytas savivaldybės administracijos sudarytoje komisijoje. 2016 m. gauti 294 prašymai specialiųjų poreikių lygiui nustatyti. 217 asmenų nustatytas didelių, 75 – vidutinių, 2 – nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Specialiųjų poreikių lygio nustatymo funkcijai vykdyti finansavimas nėra skiriamas.

Socialinės rizikos šeimos. Socialinės rizikos šeima apibrėžiama kaip šeima, kurioje auga vaikai iki 18 metų ir bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ir negali tinkamai prižiūrėti savo vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ir seksualinę prievartą. Šių šeimų socialinių paslaugų (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) poreikis nuolat išlieka.

Socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms seniūnijose teikia 10 socialinių darbuotojų. Vienam darbuotojui 2016 metais teko vidutiniškai 13 šeimų. Šis rodiklis 2016 m. buvo didesnis už vienai pareigybei pagal teisės aktus nustatytą socialinės rizikos šeimų skaičių (ne daugiau nei 10 socialinės rizikos šeimų). Todėl 2017 m., siekiant, kad socialinės paslaugos socialinės rizikos šeimoms būtų pakankamos ir efektyvios, iš valstybės biudžeto skiriamas didesnis finansavimas papildomų socialinių darbuotojų pareigybių steigimui.

Per 2016 m. iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų apskaitos buvo išbrauktos 33 šeimos (2015 m. – 27 šeimos), į ją įtrauktos 26 socialinės rizikos šeimos (2015 m. – 23 šeimos). 9 šeimos buvo įtrauktos dėl girtavimo, psichotropinių medžiagų vartojimo, 16 šeimų – dėl socialinių įgūdžių stokos, dėl negebėjimo tinkamai rūpintis vaiku, 1 šeima – dėl vaikui nustatytos laikinosios globos.

 

                        Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

5 pav. Socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius Joniškio r. 2010–2016 m.

(kalendorinių metų pabaigoje)

 

Socialinės rizikos šeimose augantys vaikai neturi tinkamų sąlygų pozityviai socializacijai, dažnai patiria smurtą, skurdą, tėvų nepriežiūrą. Kol kas išlieka didelis nestacionarių socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams. Rajone trūksta vaikų dienos, pagalbos šeimai centrų. Šį trūkumą šiek tiek kompensuoja Žagarės socialinių paslaugų centre 2014 m. atidarytas Pagalbos šeimai skyrius socialinės rizikos šeimoms ir socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms. Šiame skyriuje teikiamos informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos. Žagarės socialinių paslaugų centre veikia ir dienos užimtumo centras socialinės rizikos šeimų vaikams ar socialinės rizikos vaikams, kurio padalinys įsikūręs ir Skaistgirio seniūnijoje.

Tokio pobūdžio įstaigų paslaugos yra prevencinė priemonė įvairioms šeimos socialinėms problemoms kilti, todėl vaikų dienos centrų paslaugos turėtų būti prieinamos ne tik socialinės rizikos šeimų vaikams.

Socialinės rizikos suaugę asmenys

Tai darbingo amžiaus asmenys, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šiems asmenims paslaugos skiriamos Krizių centre ir nakvynės namuose, kur skiriamas laikinas apnakvindinimas ar apgyvendinimas. Pagrindinės priežastys, dėl kurių asmenys kreipiasi prieglobsčio – neturėjimas nuolatinės gyvenamosios vietos, smurtas artimoje aplinkoje, grįžimas iš laisvės atėmimo vietų.

Iš laisvės atėmimo vietų anksčiau laiko paleistų asmenų socialinės reabilitacijos programas

vykdo Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyrius bendradarbiaudamas su viešąja įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centru ir Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio r. policijos komisariatu.

Asmenims, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, skiriama piniginė parama – tikslinė vienkartinė išmoka. 2016 m. 11 iš laisvės atėmimo vietų grįžusių asmenų (2015 m. – 20) skirta 770 eurų.

Tėvų globos netekę vaikai. 2016 m. pabaigoje Joniškio rajono savivaldybėje buvo 143 be tėvų globos likę vaikai, iš kurių 79 globojami šeimose, 12 vaikų – šeimynoje, 52 vaikai – globos įstaigose. Lyginant su 2015 m., globojamų vaikų skaičius išliko panašus – buvo globojami 144 vaikai. Per 2016 m. 21 vaikui buvo nustatyta laikinoji globa, iš jų 9 globojami šeimų (asmenų), 12 vaikų apgyvendinti globos įstaigose.

 

Šaltinis Joniškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

6 pav. Rajono vaikų, globojamų socialinės globos įstaigose 2016 m., skaičius

 

2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, vaikų globos įstaigose socialinė globa buvo teikiama 51 Joniškio rajono be tėvų globos likusiam vaikui. Dar 12 vaikų buvo globojama Vidos Ercupienės šeimynoje. 2016 m. 3 rajono vaikai, kurie globojami įstaigose, buvo įvaikinti.

Pastebimai didėjant vaikų, netekusių tėvų globos ir apgyvendinamų globos įstaigose, skaičiui, būtina skatinti vaikų globos šeimoje procesą. Nuo 2016 m. buvo atlikti LR išmokų vaikams įstatymo pakeitimai, kuriais vadovaujantis vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas globos rūpybos išmokos tiklinis priedas – 4 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio.

Atsižvelgiant į ilgalaikes valstybės politikos gaires – perėjimo nuo institucinės socialinės globos prie šeimoje teikiamos globos, pertvarkant įstaigas į šeimynas, kuriose globojami ne daugiau kaip 8 vaikai, – Joniškio rajono savivaldybė 2017 m. planuoja remti šeimas, parodžiusias iniciatyvą globoti vaikus iš stacionarių globos namų. Planuojama papildoma finansinė parama globėjams, globojantiems 3 ir daugiau vaikų. Vaiko globėjui, kuris globoja ne mažiau kaip 3 vaikus, kiekvieną mėnesį už kiekvieną globojamą vaiką bus mokami 2 BSI dydžio (76 eurai) pagalbos pinigai, skirti globojamų vaikų poreikiams tenkinti.

Siekiant sumažinti įstaigose globojamų vaikų skaičių, bus skatinamos šeimos paimti globai į šeimą ne mažiau kaip 4 vaikus. Tokiu atveju, šeimai bus mokama vienkartinė 48 BSI (1824 eurai) dydžio įsikūrimo išmoka, skirta vaikų gyvenamosioms patalpoms pritaikyti, baldams ir būtiniausiems daiktams įsigyti, buitinei technikai ar kitiems namų apyvokos reikmenims pirkti, bei pagalbos pinigai 3 BSI (114 eurų) dydžio už kiekvieną globojamą vaiką kiekvieną mėnesį, skirti globotinio poreikiams tenkinti. Šiuo atveju globotiniai su globėjais neturi būti susiję giminystės ryšiais.

Siekiant išspręsti vaiko laikino paėmimo iš šeimos klausimus, bus ieškoma šeimų, norinčių tapti vaikus prižiūrinčiomis šeimomis, kurios būtų pasirengusios bet kuriuo paros metu laikinai apgyvendinti tėvų globos ar priežiūros netekusius vaikus. Vaikas šioje šeimoje būtų prižiūrimas iki 7 parų, kol Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai išspręs jo laikinosios globos ar grąžinimo tėvams klausimus. Vaikus prižiūrinčiai šeimai bus skiriama vienkartinė 40 BSI (1520 eurų) dydžio pasirengimo vaikų priežiūrai socialinė išmoka, skirta vaikų gyvenimo sąlygoms pritaikyti (patalpų einamajam remontui, baldams, buitinei technikai ir kitiems namų apyvokos reikmenims įsigyti), pagalbos pinigai 1 BSI (38 eurai) dydžio per parą už kiekvieną laikinai prižiūrimą vaiką, reikalingi būtiniausiems vaiko socialiniams poreikiams (mitybai, medikamentams, aprangai), prekėms ir kitoms paslaugoms (higienos, slaugos ir kt.) ir pagalbos pinigai 3 BSI (114 eurų) dydžio už kiekvieną laikinai globojamą vaiką per mėnesį, skirti asmeniniams globėjų poreikiams tenkinti.

Šiuo metu yra rengiamas projektas savarankiško gyvenimo namams Plikiškių daugiafunkciniame centre įsteigti. Juose galima bus apgyvendinti mamas su kūdikiais ar mažamečiais vaikais, kurios neturi tėvystės įgūdžių arba jie yra nepakankami, kad savarankiškai galėtų pasirūpinti savo vaikais. Šia paslauga bus siekiama išlaikyti vaikus šeimoje, kad nereikėtų spręsti jų globos ar įvaikinimo klausimų.

Papildomai, yra numatytos savivaldybės biudžeto lėšos bendruomeniniams vaikų globos namams įsteigti, kuriuose būtų apgyvendinti 6–8 tėvų globos netekę vaikai.

Siekiant spręsti socialines problemas šeimoje, kas užkerta kelią dar didesnėms problemoms, kaip vaikų paėmimas iš šeimos, savivaldybėje 2017 m. planuojama pradėti įgyvendinti projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“.

Įgyvendinus minėtas vaikų globos šeimoje priemones, pagerėtų vaikų gyvenimo kokybė, nes vaiko globa šeimoje yra ne tik ekonomiškai efektyvesnė, bet ir kokybiškesnė. Šeimoje ar šeimynoje globojamiems vaikams sudaromos sąlygos, artimos biologinėje šeimoje gyvenančių vaikų gyvenimo sąlygoms. Tai padeda mažinti vaikų socialinės atskirties riziką, užkertamas kelias daugeliui socialinių, psichologinių ir pedagoginių problemų atsirasti įvairiuose vaikų raidos etapuose.

 

4.3. Kiti rodikliai

Socialinių paslaugų poreikio svyravimams įtaką daro migracijos, nedarbo lygio, užimtumo, finansiniai ir kiti rodikliai. Lietuvos darbo biržos duomenimis užimtumo ir nedarbo problema Lietuvoje pasiekusi kritinę ribą. Nesėkmingas integravimasis į darbo rinką ir užimtumo stoka yra vieni svarbiausių neigiamų veiksnių, lemiančių daugelio kitų socialinių problemų atsiradimą.

Joniškio rajono savivaldybėje nedarbo lygis 2017 m. sausio 1 d. siekė 11,2 proc. – 3,1 proc. daugiau už šalies rodiklį (8,1 proc.).

2016 m. gruodžio mėn. Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriaus duomenimis nuo metų pradžios buvo įregistruota 2060 bedarbių. Lyginant su 2015 m. gruodžio mėn. rodikliais, 2016 m. buvo įregistruota 58 bedarbiais daugiau.

Nedarbas yra viena iš pagrindinių socialinių problemų atsiradimo priežasčių. Netekus darbo, prarandamas pagrindinis pragyvenimo šaltinis, o tai lemia psichologines problemas. Asmenims, registruotiems darbo biržoje, dažniausiai reikalinga finansinė valstybės parama, todėl jiems yra skiriamos socialinės pašalpos, šalto ir karšto vandens ar šildymo išlaidų kompensacijos, socialinės paslaugos.

Šaltinis www.stat.gov.lt

          7 pav. Nedarbo lygio dinamika Lietuvoje, Šiaulių apsk. ir Joniškio rajone (proc.) 2012–2016 m.

 

Nedarbo lygis lemia socialinių pašalpų gavėjų skaičių savivaldybėje. Lyginant su 2015 m. socialinių pašalpų gavėjų skaičius 2016 m. sumažėjo vidutiniškai nuo 1,4 tūkst. iki 1,2 tūkst. asmenų per mėnesį. Šią situaciją lėmė griežta besikreipiančių asmenų gyvenimo sąlygų, gaunamų pajamų ir turimo turto patikra bei kontrolė.

2016 m., vykdant 2014–2020 metų iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų bendrai finansuojamą valstybės projektą „Parama maisto produktais“, maisto paketų, kurie yra papildoma parama nepasiturintiems asmenims, gavėjų skaičius rajone siekė 3595 (2015 m. – 3530). Gavėjų skaičius per paskutinius kelerius metus stabilizavosi ir nebeauga dėl sumažėjusio socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus.

Nepalankios demografinės tendencijos – gimstamumo mažėjimas, šeimos struktūros kitimas (daugėja šeimų, kuriose yra tik vienas iš tėvų, dažniausiai – motina), visuomenės senėjimas, aukštas nedarbo lygis, didėjanti jaunų žmonių emigracija lemia socialinių problemų gausėjimą, dėl kurio auga socialinės apsaugos išlaidos ir socialinių paslaugų poreikis. Socialinių paslaugų tinklo aprėptis ir paslaugų įvairovė nėra pakankami.

 

5. Esamos socialinių paslaugų infrastruktūros savivaldybėje analizė

Joniškio rajone pagrindinė socialinių paslaugų organizatorė yra Joniškio rajono savivaldybė, o socialines paslaugas teikia biudžetinės, viešosios ir privačios įstaigos, t. y. stacionarios ir nestacionarios socialinės globos įstaigos, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigos.

Pagrindinis socialinių paslaugų teikimo tikslas – grąžinti žmogaus gebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, suteikti pagalbą tiems, kurie negali be jos savarankiškai gyventi.

Toliau pateikiamas trumpas socialinių paslaugų įstaigų aprašymas.

Viešoji įstaiga Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras teikia bendrąsias (specialiojo transporto), pagalbos į namus, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas, dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, aprūpina techninės pagalbos priemonėmis. VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro teikiamų paslaugų poreikis nuolat išlieka.

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičius išliko tolygus, vertinant laikotarpį nuo 2010 metų. 2016 m. pagalbos į namus paslaugos buvo suteiktos vidutiniškai 157 asmenims per mėnesį. Paslaugas namuose teikė 22 lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie pagyvenusiems žmonėms pagal poreikį teikė pagalbą namų ruošoje, gaminant maistą ar perkant maisto produktus, rūpinantis asmens higiena, dalyvaujant visuomeniniame gyvenime ir kita.

Pagalbos į namus paslaugos ne tik pagerina senų ir neįgalių žmonių gyvenimo kokybę, bet ir yra ekonomiškiausia socialinių paslaugų rūšis.

 

6 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

1.

Pagalbos į namus paslaugos (per mėnesį)

155

160

152

151

157

2.

Socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms (per ketvirtį)

161

 

129

129

103

101

3.

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose

10

13

17

18

22

4.

Specialiojo transporto paslaugos

(vidutiniškai per ketvirtį)

137

122

97

85

96

 

Kaip alternatyvą pagalbos į namus paslaugoms 2016 m. 4 asmenys gavo pagalbos pinigus, kurie Socialinės paramos teikimo komisijos siūlymu, mokami iš savivaldybės biudžeto lėšų. Tai yra paslaugos rūšis, kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) dėl negalios, gyvenamosios vietos yra veiksmingiau organizuoti teikiant finansinę paramą.

2016 m. VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro darbuotojai neįgaliems asmenims teikė dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. Šias paslaugas gavo 22 sunkios negalios rajono gyventojai, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

2016 m. rajone sumažėjo socialinės rizikos šeimų skaičius (iki 97 šeimų, 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis). Dėl šios priežasties socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų poreikis taip pat sumažėjo.

Joniškio krizių centras ir nakvynės namai – tai vienintelė socialinė įstaiga Joniškio rajone, teikianti socialines paslaugas suaugusiems socialinės rizikos asmenims, šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje. Šioje įstaigoje yra įrengta 20 vietų, kurios skirtos asmenims, neturintiems ar praradusiems nuolatinę gyvenamąją vietą, grįžusiems iš pataisos namų, laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietų, socialinės ar psichologinės reabilitacijos įstaigų ir asmenims, kurie prarado arba laikinai pasitraukė iš savo būsto dėl smurto, prievartos. Kita krizių centro funkcija – vykdyti socialinio darbo veiklą, susijusią su pagalba krizės ištiktoms šeimoms. Tam centre įrengti 3 kambariai (6 vietos) šeimoms, atsidūrusioms krizinėje situacijoje.

Įstaigoje 2016 m. buvo teikiamos laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre, intensyvios krizės įveikimo pagalbos paslaugos.

2016 m., lyginant su 2015 m., sumažėjo laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centre paslaugų poreikis. Laikino apgyvendinimo paslaugos skirtos 24 asmenims, laikino apnakvindinimo 30 asmenų. Šių paslaugų poreikis kasmet išauga metų pabaigoje, kai oro temperatūra pasiekia minusines ribas. Siekiant išvengti skaudžių nelaimių, kai žmonės esant minusinei temperatūrai sušąla, į įstaigą priimama ir vėlesniu paros metu.

Asmenys, kurie kreipiasi laikino priglobsčio, dažniausiai būna be nuolatinės gyvenamosios vietos, grįžę iš įkalinimo įstaigų, dėl susidariusios situacijos negalintys gyventi savo namuose ar grįžti į juos, patyrę smurtą šeimoje ar dėl šeimoje iškilusių problemų negalintys joje gyventi.

 

                                                                                                                                                     7 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Joniškio krizių centras ir nakvynės namai

1.

Laikinas apnakvindinimas

80

27

2

50

30

2.

Apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre

51

33

24

30

24

3.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

6 šeimos

2 šeimos

1 šeima

3 asmenys

1 asmuo

 

 

Žagarės socialinių paslaugų centras keturiuose skyriuose teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ir nuolatinė globa, dienos užimtumo paslaugas socialinės rizikos šeimoms ir vaikams, dienos socialinės globos paslaugas neįgaliesiems, turintiems protinę ir psichikos negalią, taip pat transporto nuomos, maitinimo ir skalbimo paslaugas neįgaliems centro lankytojams.

 

                                                                                                                                                    8 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Žagarės socialinių paslaugų centras

1.

Ilgalaikė ir trumpalaikė vaikų socialinė globa

22

26

24

27

23

2.

Dienos socialinės globos paslaugos neįgaliesiems (vyresniems kaip 21 metai), turintiems protinę ir psichikos negalią

20

20

12

8

9

3.

Dienos užimtumo paslaugos socialinės rizikos šeimų vaikams

30

30

45

50

50

4.

Pagalba socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms

-

-

-

6

7

 

Vaikų globos skyrius. Apgyvendinami vaikai nuo 7 iki 18 metų, kuriems nustatyta laikinoji arba nuolatinė globa (rūpyba). Globos skyriuje yra 2 šeimynos (24 vietos): vienoje šeimynoje gyvena 12 vaikų nuo 7 iki 11 metų amžiaus, kitoje – 12 vaikų nuo 11 iki 18 metų. Kiekvienam vaikui siekiama užtikrinti fiziškai saugią ir psichologiškai harmoningą gyvenamąją aplinką, kuri būtų artima šeimos aplinkai ir atitiktų vaikų asmenines savybes, jų raidos ypatumus, poreikius ir interesus. 2016 m. globos paslaugos šioje įstaigoje buvo skirtos 2 vaikams.

Vaikų dienos centras. Teikiamos tarpininkavimo, informavimo, maitinimo organizavimo, vaikų pavežėjimo, pamokų ruošos, šeimos lankymo namuose paslaugos. 2016 m. vaikų dienos centrą lankė 30 vaikų ir 18 šeimų.

Pagal projektą „Spindulys“ buvo teikiamos socialinės paslaugos Žagarės ir Skaistgirio seniūnijų vaikams iš socialinės rizikos šeimų, siekiant sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai sąlygas, pagerinti socialiai apleistose šeimose augančių vaikų saviraiškos, laisvalaikio praleidimo sąlygas. Žagarės seniūnijos dienos užimtumo grupėje ir Skaistgirio seniūnijoje bendruomenės patalpose lankėsi 50 vaikų.

Pagalbos šeimai skyrius. 2014 m. atlikus pastato rekonstrukcijos darbus, buvo įkurtas naujas Žagarės socialinių paslaugų centro padalinys, teikiantis nestacionarias socialines paslaugas socialinės rizikos, socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms. 2016 m. pagalba buvo organizuojama septynioms Žagarės seniūnijos šeimoms, kurios nėra įtrauktos į socialinės rizikos šeimų apskaitą, tačiau turi socialinių problemų, ir 30 vaikų. Centro darbuotojai pagalbos šeimai skyriuje arba šeimų gyvenamoje aplinkoje teikė informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Buvo organizuojami konsultaciniai, prevenciniai renginiai.

2016 m. Žagarės socialinių paslaugų centre buvo įsteigti du socialinių darbuotojų etatai ir įdarbinti  atestuoti socialiniai darbuotojai, kurie vykdo šeimų, galinčių ir norinčių globoti vaikus, paiešką ir atranką, organizuoja būsimų globėjų mokymus pagal specialią įtėvių ir globėjų rengimo programą (GIMK), bei konsultuoja esamus globėjus įvairiais vaikų globos klausimais. GIMK mokymų programos tikslas – padėti besiruošiančiam tapti globėju asmeniui įsivertinti savo galimybes bei pasirengimą į savo šeimą priimti naują narį, geriau suprasti vaiko, patekusio į globos sistemą, patyrimą ir išgyvenimus, susipažinti su tėvų globos netekusio vaiko poreikiais.

2016 m. mokymus baigė 4 globėjos, kurios jau globoja 4 vaikus. 2017 m. pradžioje ruošiamos 6 šeimos vaikų globai. Du asmenys ruošiasi dirbti bendruomeniniuose globos namuose. Be to, 53 globėjų (rūpintojų) šeimoms buvo suteiktos konsultacijos telefonu, ar lankomasi jų namuose.

 

Dienos socialinės globos skyrius. Žagarės socialinių paslaugų centre yra teikiamos dienos socialinės globos paslaugos artimiausių seniūnijų gyventojams, turintiems proto ir psichikos negalią. 2016 metais dienos socialinės globos paslaugas gavo 9 asmenys.

Dienos užimtumo paslaugos Žagarėje ypač reikalingos. Kai Žagarės specialiosios mokyklos ugdytiniai, iš kurių nemažai yra žagariečių, sulaukę 21 metų palieka šią įstaigą, susiduriama su jų užimtumo problema, jų artimieji negali aktyviai dalyvauti darbo rinkoje, nes turi pasirūpinti neįgaliais artimaisiais.

Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“ teikia socialinės globos paslaugas ikimokyklinio amžiaus be tėvų globos likusiems vaikams.           

    

                                                                                                                                                                                  9 lentelė

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“ (vaikų trumpalaikė ir ilgalaikė socialinė globa)

12

12

11

13

12

 

Globos grupėje teikiamos trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos paslaugos be tėvų globos likusiems 1 iki 7 metų vaikams. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, globos grupėje gyveno 7 vaikai, likę be tėvų globos. Iš viso per 2016 m. į globos grupę atvyko trys vaikai, o išvyko penki, iš jų vienam nustatyta globa šeimoje, o keturiems suėjo 7 metai, todėl jie buvo perkelti į Žagarės socialinių paslaugų centrą.

 Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras teikia dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichikos ar fizinę negalią. Neįgaliesiems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Jiems įrengtas kineziterapijos kabinetas, užimtumo klasės, virtuvėlė, bendro užimtumo kabinetai.      

Poreikius atitinkančias dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas 2016 m. gavo 34 neįgalieji, iš kurių 20 buvo sunkios negalios.

 

                                                                                                                                                  10 lentelė

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras (dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos sutrikusio intelekto vaikams ir jaunuoliams bei neįgaliesiems, vyresniems kaip 21 m.)

35

39

40

39

34

 

Siekiant socialinės globos paslaugų plėtros, kokybės ir prieinamumo gerinimo tokios negalios asmenims nuo 2015 metų Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centre teikiamos ne tik dienos, bet ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos. Neįgaliesiems sudaryta galimybė gauti ilgesnio laikotarpio paslaugas, kai jų šeimų nariai ar globėjai laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat teikiant šias paslaugas sudaroma galimybė artimiesiems laikinai pailsėti nuo neįgalių artimųjų priežiūros.

Per 2016 m. trumpalaikės socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 15 neįgaliųjų, iš kurių 7 nustatyta sunki negalia.

Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras teikia dienos socialinės globos paslaugas sutrikusio intelekto vaikams ir suaugusiems asmenims, turintiems proto, psichikos ar fizinę negalią. Neįgaliesiems teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ir užimtumas dienos metu bei vykdoma jų socialinė integracija.

                                                                                                                                   

    11 lentelė

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras (dienos socialinės globos paslaugos)

7

6

8

9

9

 

Centre dienos socialinės globos paslaugos organizuojamos nuo 2011 m. III ketvirčio. Paslaugos teikiamos ypač sunkios sveikatos būklės asmenims, kuriems, įvertinus fizinį ir socialinį savarankiškumą, yra nustatyta sunki negalia ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Per 2016 m. paslaugas centre gavo 9 neįgalieji, iš kurių 4 buvo vaikai, 5 – suaugę asmenys.

2016 m. dienos centre įrengtas relaksacinis kambarys neįgaliesiems, kuriame sukurta multisensorinė, pasyvi ir interaktyvi aplinka. Kambaryje ant platformos įrengtas burbulų vamzdis su besikeičiančiomis spalvomis ir skleidžiantis garsus, veidrodžiai, apšviesti įvairiomis spalvomis, spalvas keičiančios lankstomos juostelės, sėdmaišiai relaksacijai, baldakimas, kad neįgalieji ilsėdamiesi galėtų orientuotis į spalvas ir skambančią muziką.

Viešoji įstaiga Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“. Apgyvendinami pensinio amžiaus žmonės, kurie dėl senatvės ir negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, yra vieniši ar jų vaikai ir kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti. Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namuose „Santara“ yra 35 globos vietos. 2016 m., vadovaujantis Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo sprendimu, į įstaigą buvo nukreipti 2 senyvo amžiaus asmenys. Iš viso buvo globojama 19 asmenų, kurių socialinės globos išlaidos iš dalies yra finansuojamos savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto lėšomis.

 

12 lentelė

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai (finansuojami savivaldybės)

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“ (ilgalaikės socialinės globos paslaugos)

17

14

 

19

 

20

19

 

2014 m. senelių globos namuose „Santara“ baigtas projekto pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto VP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimas.

Projekto metu buvo renovuota apie 473 kv. m esamo pastato ploto ir pastatytas apie 370 kv. m priestatas, kuriame įrengta užimtumo salė, koplytėlė, procedūrų kabinetas, naujų kambarių globotiniams. Renovuojant senąsias patalpas atnaujinta šildymo, elektros, vandentiekio sistemų infrastruktūra, įsigyta techninės įrangos neįgalių globotinių priežiūrai ir keltuvas.

Beržėnų senjorų namai – privatūs senjorų namai, veiklą pradėję 2010 m. sausio pradžioje. Pastate įrengtos 35 globos vietos. Šiuose namuose apgyvendinami pensinio amžiaus vieniši žmonės, suaugę neįgalieji, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga ir kurie dėl senatvės ar dėl fizinės negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose. Globos namuose teikiamos tiek ilgalaikės, tiek trumpalaikės socialinės globos paslaugos.

 

                                                                                                                                           13 lentelė

Socialinių paslaugų įstaiga;

 įstaigoje teikiamos paslaugos

Paslaugų gavėjai (finansuojami savivaldybės)

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Beržėnų senjorų namai (ilgalaikės socialinės globos paslaugos)

26

22

20

17

9

 

 

Nuo 2010 m. gegužės 1 d., kai senjorų globos namai pradėjo veiklą, juose buvo globojami 26 savivaldybės biudžeto lešomis išlaikomi asmenys. 2014 m. savivaldybė ilgalaikės socialinės globos paslaugas skyrė 3 asmenims ir finansavo 20 asmenų išlaikymą.

2016 m. pabaigoje senjorų namuose buvo globojami 9 Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo sprendimu apgyvendinti asmenys.

 

Esama socialinių paslaugų infrastruktūra Joniškio rajono savivaldybėje matyti 13 lentelėje.

 

                                                                                                                                                                           14 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų įstaigos tipas pagal socialines grupes[1]

Socialinių paslaugų įstaigos pavadinimas

Pavaldumas[2]

Vietų (gavėjų[3]) skaičius

Iš viso

Iš jų finan-suojamų savival-dybės

1.

Socialinės globos namai

VšĮ Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“

Joniškio r. sav. ir Švč. M. Marijos parapijos

35

21

Beržėnų senjorų namai

UAB „Sagera“

40

27

Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų globos skyrius

Joniškio r. sav.

24

24

Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ socialinės globos grupė

Joniškio r. sav.

12

12

Jurdaičių socialinės globos namai

LR SADM

283

13

2.

Šeimynos

Vidos Ercupienės šeimyna

Joniškio r. sav.

11 vaikų

11

(iš dalies)

3.

Laikinas apgyvendini-mas

Joniškio krizių centras ir nakvynės namai (VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro padalinys)

Joniškio r. sav.

26

26

4.

Dienos socialinės globos centrai

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras

Joniškio r. sav.

35

 

35

Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras

Joniškio r. sav.

10

10

Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras

Joniškio r. sav.

30

30

Žagarės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos skyrius

Joniškio r. sav.

20

20

5.

Socialinių paslaugų centras

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

 

Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijos; Joniškio r. sav.

Pagal poreikį

Iš dalies

Žagarės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyrius

Joniškio r. sav.

Pagal poreikį

Iš dalies

6.

Stacionarios slaugos paslaugos

VšĮ Joniškio ligoninės Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrius

Joniškio r. sav.

Pagal poreikį

-

7.

Gestų kalbos vertimo paslaugos

Šiaulių gestų kalbos vertėjų centras (Joniškio r. sav. patalpose 2 kartus per savaitę dirba gestų kalbos vertėja)

LR SADM

Pagal poreikį

-

 

6. Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje (seniūnijose) pakankamumo lygis.

Joniškio rajono socialinių paslaugų įstaigų tinklas nėra tolygiai išsidėstęs rajone. Svarbiausios Joniškio rajono savivaldybės socialines paslaugas teikiančios įstaigos yra Joniškyje (VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras, Joniškio krizių centras ir nakvynės namai, VšĮ Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras,) ir Žagarėje (Žagarės socialinių paslaugų centras, Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“, Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras). Rudiškių seniūnijoje, toliau nuo rajono centro, įsikūrę Beržėnų senjorų namai.

Kadangi dauguma socialinių paslaugų teikiamos mieste, kaimo gyventojai dažnai susiduria su socialinių paslaugų prieinamumo problema. Kaimų seniūnijos yra arčiausiai savo gyventojų, geriausiai žino jų problemas, tačiau dėl neišplėtotos socialinių paslaugų infrastruktūros seniūnijose, darbuotojų trūkumo, jos nėra visiškai pajėgios teikti socialines paslaugas. Kai kuriose kaimiškose seniūnijose dėl didelių atstumų ir pasiekiamumo trūksta darbuotojų, galinčių teikti pagalbos į namus paslaugas.

Joniškio rajono savivaldybėje vyraujančios demografinės tendencijos lemia socialinių paslaugų orientuotumą į pagyvenusius ir neįgalius asmenis. Tam, kad vyresnio amžiaus žmonės ar neįgalūs asmenys galėtų kuo ilgiau savarankiškai gyventi namuose, būtina jiems sudaryti galimybę gauti tiek socialines, tiek sveikatos priežiūros paslaugas namuose.

Aktuali yra senyvo amžiaus žmonių ir žmonių, kuriems nustatyta proto ar psichikos negalia, apgyvendinimo globos namuose problema. Dėl spartaus senėjimo proceso ir didėjančio sergančių įvairiomis psichikos ir proto ligomis asmenų skaičiaus išlieka ilgalaikių socialinės globos paslaugų stacionariose socialinės globos įstaigose poreikis. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams ilgalaikės socialinės globos paslaugos yra teikiamos ne tik rajono teritorijoje esančiose socialinės globos įstaigose. 2016 m. penkiose valstybinėse ilgalaikės socialinės globos įstaigose (Aukštelkės, Jurdaičių, Linkuvos, Skemų, Jotainių) paslaugos buvo skirtos 3 asmenims, kuriems nustatyta proto ir psichikos negalia, o iš viso buvo globojami 29 rajono gyventojai (2015 m. – 27).

Keturiose senų žmonių globos namuose (VšĮ Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“, Beržėnų senjorų globos namai, Kaltinėnų parapijos senelių globos namai, Akmenės rajono socialinių paslaugų namai) per 2016 m. ilgalaikės socialinės globos paslaugos buvo skirtos 2 asmenims; iš viso globota – 31 rajono gyventojas (2015 m. – 40).

Siekiant mažinti senų žmonių ir žmonių su negalia institucinės globos mastą ir orientuotis į bendruomeninių socialinių paslaugų plėtrą, 2016 m. pabaigoje savivaldybėje pradėtas įgyvendinti projektas „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone“. Teikiant kompleksines integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugas, bus sudarytos sąlygos artimiesiems, prižiūrintiems neįgalius šeimos narius, įgyti, tobulinti profesinę kvalifikaciją ir (arba) dalyvauti darbo rinkoje, o jų globojamiems šeimos nariams – kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą. Per tris projekto vykdymo metus, gavus valstybės ir Europos Sąjungos finansavimą, planuojama paslaugas suteikti mažiausiai 20 rajono gyventojų, kuriuos lankys ir teiks kvalifikuotą socialinę, medicinę ir konsultacinę pagalbą specialistų komanda, sudaryta iš socialinių darbuotojų, jų padėjėjų, slaugytojų bei jų padėjėjų, reabilitacijos specialisto.                                                                                                                        

Vertinant socialinių paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybėje pakankamumo lygį, matyti, kad išlieka nestacionarių socialinių paslaugų seniems ir pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems, turintiems fizinę, protinę ir psichikos negalią, socialinės rizikos šeimoms ir vaikams poreikis.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikia VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centro socialiniai darbuotojai kiekvienoje seniūnijoje. Žagarės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyriuje teikiamos nestacionarios socialinės paslaugos socialinės rizikos, socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms. Papildomai, Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centre, įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą, teikiamos dienos užimtumo paslaugos vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą visoms šeimoms, ne tik socialinės rizikos, kai patiriami įvairūs sunkumai, susiduriama su krizinėmis situacijomis dėl vaikų auklėjimo, skyrybų, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo, netekčių, negalios ir kitų socialinės rizikos veiksnių, 2017 m. savivaldybėje palnuojama pradėti įgyvendinti projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms“. Planuojama kartu su projekto partneriais rajono teritorijoje gyvenančioms šeimoms teikti pozityvios tėvystės, psichosocialines, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros ir pavežėjimo paslaugas.

 

7. Savivaldybės galimybių teikti socialines paslaugas ir socialinių paslaugų poreikio įvertinimas

                                                                                                                                           15 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal

 socialines grupes[4]

Skaičius asmenų (šeimų), kurių socialinių paslaugų poreikis:

1000 gyven-

tojų tenka vietų (iš viso rajone 22514 gyventojų)

 

Iš jų finansuo-

jama

savivaldy-

bės*

 

įvertin-

tas per 2015 m.

 

 

paten-kintas

(paslaugos teikiamos)

 

 

 

nepaten-kintas

(laukia eilėje)

 

1.

Ilgalaikė socialinė globa

5

5

-

3,3

0,7

2.

Trumpalaikė socialinė globa

6

6

-

0,7

0,7

3.

Dienos socialinė globa institucijoje

2

2

-

2,0

1,6

4.

Dienos socialinė globa asmens namuose

7

7

-

-

-

5.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

-

-

-

-

-

6.

Pagalba į namus

40

40

-

-

-

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas institucijoje

Paslauga neteikia-

ma

Paslauga neteikia-

ma

-

-

-

8.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas asmens (šeimos) namuose

40

40

-

-

-

9.

Laikinas apnakvindinimas

5

5

-

0,9

0,9

10.

Laikinas apgyvendinimas

23

23

-

0,4

-

  * Finansavimą sudaro savivaldybės biudžeto lėšos ir asmens mokėjimo už socialines paslaugas dalis

 

 

 

8. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų analizė

 

Joniškio rajono savivaldybėje teikiamos:

·         bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir

atstovavimas, spec. transporto paslaugos, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimas, parama maisto produktais, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (skalbimas), sociokultūrinių paslaugų organizavimas);

·         specialiosios socialinės paslaugos – socialinė priežiūra (pagalba į namus, socialinių įgūdžių

ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre, intensyvi krizių įveikimo pagalba); socialinė globa (dienos, trumpalaikė, ilgalaikė).  

                                            

                                                                                                                   16 lentelė

Įstaiga

Paslaugų gavėjo socialinė grupė

Socialinė paslauga

Socialinės paslaugos teikimo mastas (vietų ar gavėjų sk.)

Socialinės paslaugos patenkinimas

Galimybės teikti socialines paslaugas

Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų globos skyrius

Tėvų globos netekę vaikai

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

24

Socialinių paslaugų poreikis yra didesnis

Perkamos regioninės socialinės paslaugos

Beržėnų senjorų namai

Pagyvenę, neįgalūs asmenys

Ilgalaikė socialinė globa

35

Socialinių paslaugų poreikis patenkintas

Vietų pakanka,

sąlygos teikti paslaugas sudarytos

VšĮ Joniškio Švč. M. Marijos parapijos senelių globos namai „Santara“

Pagyvenę, neįgalūs asmenys

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

35

Socialinių paslaugų poreikis patenkintas

Sudaromos sąlygos plėsti paslaugų vietų skaičių

Vidos Ercupienės šeimyna

Tėvų globos netekę vaikai

Ilgalaikė socialinė globa

11

Socialinių paslaugų poreikis yra didesnis

Reikėtų didinti šeimynų skaičių

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centras

Sutrikusio intelekto neįgalieji

Dienos ir trumpalaikė socialinė globa

35

Socialinių paslaugų poreikis patenkintas

Sąlygos teikti paslaugas sudarytos

Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“

Tėvų globos netekę ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ilgalaikė ir trumpalaikė socialinė globa

12

Socialinių paslaugų poreikis yra neprognozuoja-mas

Sąlygų priimti daugiau paslaugų gavėjų nėra

VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centras

Neįgalūs, pagyvenę, socialinės rizikos asmenys ir šeimos

Socialinė priežiūra, bendrosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygos teikti paslaugas sudarytos

Neįgalūs, senyvo amžiaus sunkios negalios asmenys

Dienos socialinė globa

namuose

Pagal poreikį

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygos teikti paslaugas sudarytos

Joniškio krizių centras ir nakvynės namai

Socialinės rizikos asmenys ir šeimos

Specialiosios socialinės paslaugos

26

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Vietų pakanka

 

Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centras

Sutrikusio intelekto neįgalieji

Dienos socialinė globa

10

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygų priimti daugiau paslaugų gavėjų nėra dėl lėšų trūkumo

Žagarės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras

Socialinės rizikos šeimų mokyklinio amžiaus vaikai

Socialinės priežiūros ir užimtumo paslaugos

30

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygų priimti daugiau paslaugų gavėjų nėra

Žagarės socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos skyrius

Psichikos negalią turintys asmenys

Dienos socialinė globa

50

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygų priimti daugiau paslaugų gavėjų nėra

Žagarės socialinių paslaugų centro Pagalbos šeimai skyrius

Socialinės rizikos, socialinių įgūdžių stokojančios šeimos

Specialiosios socialinės paslaugos

Pagal poreikį

Socialinių paslaugų poreikis yra tenkinamas

Sąlygos teikti paslaugas sudarytos

 

Socialinių paslaugų poreikis rajone nėra pakankamai tenkinamas. Savivaldybėje nėra teikiama senyvo amžiaus asmenų dienos socialinė globa institucijoje, suaugusių neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus asmenų socialinė priežiūra savarankiško gyvenimo namuose.

 Joniškio rajone sukurtas bazinis socialinių paslaugų institucijų tinklas, tačiau jis nėra pakankamas tam tikroms socialinėms grupėms. Vadovaujantis Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų planu, patvirtintu LR Vyriausybės, matyti, kad pagrindinis dėmesys tobulinant socialinių paslaugų infrastruktūrą ateityje turės būti kreipiamas į bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo plėtrą. Tai yra perėjimo nuo institucinės globos prie paslaugų neįgaliems asmenims (įskaitant vaikus ir jaunimą), turintiems proto ir (ar) psichikos negalią, ir likusiems be tėvų globos vaikams, įskaitant kūdikius, bei šeimoms bendruomenėje ir pagalbos šeimai, globėjams (rūpintojams) sistemos kūrimą.

 

9. Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius savivaldybėje

Socialines paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti specialistai. Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimu seniūnijose rūpinasi 17 socialinio darbo specialistų, kurie dirba su senyvo amžiaus, neįgaliais, suaugusiais asmenimis, vaikais ir socialiai remtinais asmenimis. Jie priima asmenų prašymus-paraiškas gauti įvairias išmokas, socialines paslaugas, kitą paramą, vertina socialinių paslaugų poreikį, lankosi pareiškėjų namuose, kad įvertintų paramos ir paslaugų poreikį. Socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių darbuotojų skaičius pateiktas lentelėje:

 

17 lentelė

Eil. Nr.

Įstaigos

Socialinių darbuotojų skaičius

Socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius

iš viso

iš jų finansuojamų iš valstybės biudžeto

1.

Savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos:

34

10

59

1.1.

     biudžetinės

20

-

31

1.2.

     viešosios

14

10

28

2.

Savivaldybės administracija

9

-

-

 

Iš viso

43

10

59

 

Papildomai VšĮ Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre 2016 m. dirbo 22 lankomosios priežiūros darbuotojos, teikiančios pagalbos į namus paslaugas.

Siekiant gerinti socialinių paslaugų kokybę ir efektyvumą, būtina nuolat plėtoti tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp socialines paslaugas teikiančių įstaigų socialinių darbuotojų, seniūnijų socialinio darbo specialistų, bendruomenių narių, švietimo, gydymo įstaigų.

 

10. Ankstesnių metų socialinių paslaugų plano įgyvendinimo rezultatų trumpa apžvalga

 

Įgyvendinant ankstesnių metų Joniškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų planą, prioritetiniai socialinių paslaugų plėtros tikslai, kuriais siekiama užtikrinti įvairioms Joniškio rajono gyventojų socialinėms grupėms teikiamų socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, buvo iš dalies pasiekti, priemonės šiems bei tęstiniams tikslams įgyvendinti buvo vykdomos:

 

                                                                                                                                                                                 18 lentelė

Tikslo apibūdinimas

Įgyvendinimas

Rezultatas

 

Plėtoti kompleksines dienos socialinės globos ir slaugos paslaugas neįgalių asmenų namuose

Parengta ir pateikta paraiška projekto „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone“ finansavimui gauti.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtino savivaldybės projektą, kuris bus įgyvendinamas iki 2019 m. spalio mėn. Pasirašyta projekto finansavimo sutartis su Europos socialinio fondo agentūra. Atlikti paruošiamieji darbai, pirminės viešųjų pirkimų procedūros, kad būtų pradėtos teikti integralios pagalbos paslaugos.

 

Skatinti vaikų, likusių be tėvų globos, globą naujose šeimose

Parengtas ir patvirtintas Pagalbos pinigų skyrimo ir mokėjimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas, kuriuo reglamentuojama papildoma finansinė parama globėjams.

Sukurta papildoma skatinimo priemonė šeimoms imtis iniciatyvos globoti be tėvų globos likusius vaikus. Joms bus mokamos vienkartinė įsikūrimo išmoka, skirta vaikų gyvenamosioms patalpoms pritaikyti, baldams ir būtiniausiems daiktams įsigyti, buitinei technikai ar kitiems namų apyvokos reikmenims pirkti ir periodinė – už kiekvieną globojamą vaiką kiekvieną mėnesį globotinio poreikiams tenkinti.

 

Gerinti socialinių paslaugų prieinamumą visoms socialinėms asmenų grupėms

Įgyvendinant įvairias socialinių paslaugų organizavimo priemones, buvo siekiama jų kokybės, efektyvumo, įvairovės ir prieinamumo rajono gyventojams.

Rajono gyventojams, atsižvelgiant į savivaldybės biudžeto paskirstymą ir galimybes, buvo teikiamos bendrosios, socialinės priežiūros, socialinės globos paslaugos, siekiant tenkinti įvairių socialinių grupių poreikius.

 

2016 m. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti planuotos ir panaudotos lėšos pateiktos 8 paveiksle.

Šaltinis: Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius

  8 pav. Planuotos ir panaudotos lėšos socialinėms paslaugoms finansuoti 2016 m.

(SB – savivaldybės biudžeto lėšos, SB(VB) LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, LRVB – valstybės biudžeto lėšos)

 

Analizuojant 2016 m. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti planuotų ir panaudotų lėšų suvestinę matyti, kad savivaldybės biudžeto lėšų (SB) buvo panaudota daugiau nei planuota. Sutaupius piniginei socialinei paramai skirtų lėšų, dalis jų buvo paskirstytos kitoms socialinėms reikmėms – vaikų ilgalaikei socialinei globai regioninėse įstaigose ir savivaldybės biudžetinėse įstaigose, kuriose išaugo išlaidos dėl darbo užmokesčio pokyčių, socialinės priežiūros paslaugoms, neįgalių asmenų gyvenamajam būstui ir aplinkai pritaikyti.

2016 m. savivaldybės biudžeto lėšų poreikis mažėjo vykdant vienišų asmenų ilgalaikę socialinę globą, nes mažėjo vienišų globojamų senelių arba dėl sunkios sveikatos būklės asmenims dažniau buvo nustatoma sunki negalia. Sunkios negalios asmenims socialinės globos paslaugos finansuojamos iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SB(VB)). Mažesnės išlaidos fiksuotos mokant pagalbos pinigus, taip pat finansuojant paslaugas savarankiško gyvenimo namuose.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų (SB(VB)) dalis padidėjo dėl išaugusio lėšų poreikio sunkios negalios asmenų socialinei globai namuose ir įstaigoje. Be to, papildomai iš valstybės biudžeto buvo skirta lėšų socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms teikiančių darbuotojų kvalifikacijai kelti. Valstybės biudžeto lėšų (LRVB) panaudojimą lėmė vaikų, kuriems buvo skirta globos (rūpybos) išmoka ar tikslinis priedas, skaičius bei būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliesiems darbų finansavimas.

 

III SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS

 

11. Prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys:

 

·         Kompleksinių dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų neįgalių asmenų namuose plėtra.

Bus teikiama integrali pagalba neįgaliems asmenims ir konsultavimo paslaugos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, neįgalius darbingo amžiaus asmenis ar senyvo amžiaus asmenis.

·         Vaikų, likusių be tėvų globos, globos naujose šeimose skatinimas.

Skatinant šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams plėtrą, Joniškio rajono savivaldybėje bus remiamos šeimos, parodžiusias iniciatyvą globoti vaikus iš stacionarių globos namų, taip sudarant sąlygas vaikams augti artimoje biologinei šeimai aplinkoje.

·         Gerinti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Įgyvendinant įvairias socialinių paslaugų organizavimo priemones, bus siekiama jų kokybės, efektyvumo, socialinių paslaugų įvairovės ir prieinamumo rajono gyventojams.

 

12. Priemonių planas:

 

19 lentelė

1 tikslas. Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos eurais

(finansavimo šaltiniai)

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Pagalbos pinigų skyrimas

Skiriama pagalbos pinigų, kaip alternatyva bendrosioms ir socialinės priežiūros paslaugoms, asmenims, kuriems reikalinga kito asmens pagalba

13500,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

6 asmenims, kuriems socialines paslaugas veiksmingiau organizuoti pinigais, bus mokami pagalbos pinigai,

2 šeimoms, pradėjusioms globoti vaikus, skirta įsikūrimo pašalpa ir išmokos globojamų vaikų poreikiams.

Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims, liftų, keltuvų priežiūra

Gyvenamojo būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliems asmenims

25500,0 (SB),

20600,0 (LRVB)

Joniškio r. sav. adm.

Pritaikyta 10 būstų, organizuoti 9 liftų, keltuvų techninės priežiūros darbai

Vienišų ir neįgalių senyvo amžiaus asmenų ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas globos namuose

Finansuojamos socialinės globos paslaugos senyvo amžiaus rajono gyventojams keturiose socialinės globos įstaigose pagal sutartis

66000,0 (SB),

25000,0 (SB(VB))

Joniškio r. sav. adm.

Finansuota 31 socialinės globos vieta senyvo amžiaus asmenų globos namuose

Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas socialinės globos namuose

Organizuojamos regioninės socialinės globos paslaugos asmenims, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų, valstybiniuose socialinės globos namuose pagal sutartis

69000,0 (SB),

35000,0 (SB(VB))

Joniškio r. sav. adm.

30 asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, finansuotos socialinės globos paslaugos

Vaikų ilgalaikės socialinės globos paslaugų teikimas

Organizuojamos socialinės globos paslaugos rajono vaikams regioniniuose vaikų globos namuose pagal sutartį

59000,0 (SB),

16000,0 (LRVB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuotos 9 vaikų, likusių be tėvų globos, socialinės globos paslaugos

Organizuojamos be tėvų globos likusių vaikų socialinės globos paslaugos šeimynoje

5800,0 (SB),

38000,0 (LRVB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuojamos šeimynos, kuri globoja 11 vaikų, dalyvio pajamos

Plėtoti bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą rajono gyventojams

 

 

Organizuojamos specialiojo transporto paslaugos

52400,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuotos transporto paslaugos

Organizuojamos pagalbos į namus paslaugos

228700,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuotos pagalbos į namus paslaugos

Organizuojamas apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centre

85000,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Užtikrinta krizių centro ir nakvynės namų veikla

Organizuojamos socialinės priežiūros paslaugos socialinės rizikos šeimoms

118600,0 (SB(VB)),

8700,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuojama 11,5 etatų, socialinėms paslaugoms teikti

Vaikų, laikinai likusių be tėvų globos, laikina priežiūra

Organizuojama vaikų, likusių be tėvų globos, laikina priežiūra

3000,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Suteikta laikina priežiūra 30 vaikų krizių atvejais šeimose

Plėtoti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir suaugusiems, turintiems proto, psichikos ir fizinę negalią

 

Organizuojamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos vaikams ir suaugusiems, turintiems proto, psichikos ir fizinę negalia, Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Dienos užimtumo centre

77000,0 (SB),

99000,0 (SB(VB))

 

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla

35 vaikams ir suaugusiems, turintiems proto ir psichikos negalią, teikiamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Organizuojamos dienos socialinės globos paslaugos sunkios negalios vaikams ir suaugusiems Žagarės specialiosios mokyklos Dienos užimtumo centre

39000,0 (SB(VB))

Joniškio r. sav. adm.

9 vaikams ir suaugusiems, turintiems proto ir psichikos negalią, teikiamos dienos socialinės globos paslaugos

Organizuojamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos sunkios negalios suaugusiems asmenims Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centre

12400,0 (SB)

 

Joniškio r. sav. adm.

5 sunkios negalios asmenims teikiamos dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Plėtoti dienos socialinės globos paslaugų namuose teikimą sunkios negalios asmenims

Organizuojamos dienos socialinės globos paslaugos namuose neįgaliems asmenims

89000,0 (SB(VB))

 

Joniškio r. sav. adm.

20 sunkios negalios asmenų teikiamos dienos socialinės globos paslaugos namuose

Plėtoti ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, teikiamas ikimokyklinio amžiaus vaikams

Organizuojamos ikimokyklinio amžiaus vaikų ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelyje-darželyje „Vyšniukas“

59600,0 (SB),

13000,0 (LRVB)

Joniškio r. Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“

12 ikimokyklinio amžiaus vaikų teikiamos socialinės globos paslaugos

Plėtoti vaikų stacionarią socialinę globą, neįgalių asmenų dienos socialinę globą, socialinės rizikos vaikų dienos užimtumą ir pagalbos šeimai paslaugas Joniškio rajone

Organizuojamos vaikų ilgalaikės, neįgalių asmenų dienos socialinės globos paslaugos, socialinės rizikos šeimų vaikų dienos užimtumas ir pagalbos šeimai paslaugos Žagarės socialinių paslaugų centre

278100,0 (SB),

32000,0 (LRVB),

1300,0 (BIP)

Žagarės socialinių paslaugų centras

90 asmenų teikiamos socialinės paslaugos Žagarės socialinių paslaugų centre

Plėtoti bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukiant jas į socialinių paslaugų teikimą

Finansuojamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje

6400,0 (SB),

31800,0 (LRVB)

Joniškio r. sav. adm.

Finansuoti 7 reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje

projektai

2 tikslas. Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų tinklą

Uždaviniai

Priemonės

Lėšos eurais

(finansavimo šaltiniai)

Atsakingi vykdytojai

Laukiamas rezultatas

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) neįgalių asmenų namuose

paslaugų plėtra

Organizuojamos kompleksinės dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos sunkios negalios asmenims namuose

82100,0 (ES)

 

Joniškio r. sav. adm.

20 sunkios negalios asmenų teikiamos dienos socialinės globos ir slaugos paslaugos namuose

Socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimas Joniškio rajone

Atlikti pastato pritaikymo savarankiško gyvenimo namams Plikiškių daugiafunkciniame centre įsteigti darbai

 

5200,0 (SB(P)),

9800,0 (ES)

Joniškio r. sav. adm.

Parengta dokumentacija pastatui, tinkamam socialinėms paslaugoms teikti, pritaikyti

Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas

Organizuotas gyvenamojo pastato, tinkamo vaikų globos paslaugoms teikti, pirkimas

50000,0 (SB)

Joniškio r. sav. adm.

Įsigytas gyvenamasis pastatas bendruomeninėms vaikų globos paslaugoms teikti

Kompleksinės pagalbos Joniškio rajono šeimoms teikimas

Kartu su projekto partneriais (Žagarės socialinių paslaugų centru ir nevyriausybinėmis organizacijomis) organizuojamos kompelksinės pagalbos šeimai paslaugos

41400,0 (ES)

Joniškio r. sav. adm.

 

30 asmenų suteikta konsultacinė ir kita pagalba

SB – savivaldybės biudžeto lėšos, SB(VB) valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, ES Europos Sąjungos paramos lėšos,

LRVB – valstybės biudžeto lėšos, SB(P) – savivaldybės paskolos lėšos, BIPBiudžetinių įstaigų pajamos

 

 

13. Regioninių socialinių paslaugų poreikis 2017 m.

 

                                                                                                                                                                 20 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų rūšys pagal socialines grupes

Socialinės globos įstaiga

Mastas

(vietų sk.)

1.

Ilgalaikė socialinė globa

Asmenų, turinčių psichikos ir proto negalią, socialinės globos namai

2

2.

Trumpalaikė socialinė globa

-

-

3.

Vaikų ilgalaikė socialinė globa

Vaikų globos namai

1

 

2017 m. lyginant su 2016 m. išliks nedidelis ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis asmenims, kuriems nustatyta proto ar psichikos negalia. 2016 m. valstybiniuose socialinės globos namuose buvo apgyvendinti 3 asmenys (2015 m. – 4), kuriems nustatyta proto ar psichikos negalia. 2017 m. pradžioje eilėje laukia 1 asmuo.

Šios paslaugos Joniškio rajono gyventojams skiriamos arčiausiai gyvenamosios vietos esančiose regioninėse socialinės globos įstaigose, kurių veiklą ir asmenų apgyvendinimo klausimus administruoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Vaikų ilgalaikės socialinės globos poreikis yra sunkiai prognozuojamas. Per 2016 m. nebuvo vaikų apgyvendintų regioninėse vaikų globos įstaigose, tačiau per 2015 m. paskutinį pusmetį tokių vaikų buvo net 6 vaikai.

 

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO PLANAS

 

14. Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

2017 m. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti numatomas biudžetas:

·         savivaldybės biudžeto lėšos – 1100100,0 eurų;

·         LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos – 519600,0 eurų;

·         ES struktūrinių fondų ir kitos lėšos – 185700,0 eurų.

 

                                                                                                                                 21 lentelė

Eil. Nr.

Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai

Pagal faktines išlaidas

Pagal planines išlaidas

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

1.

Savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms eurais

846600,0

918900,0

1001600,0

1100100,0

 

palyginti su bendru savivaldybės biudžetu proc.

(savivaldybės biudžetas eurais)

3,9

(21779135,8)

4,6

(20138649,0)

4,6

(21906600,0)

4,7

(23617700,0)

2.

LR valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos eurais

440344,7

441672,0

502800,0

519600,0

 

iš jų:

 

 

 

 

2.1.

socialinės rizikos šeimų socialinei priežiūrai organizuoti

90200,0

90200,0

106800,0

118600,0

2.2.

sunkios negalios asmenų socialinei globai organizuoti

237234,0

243000,0

295800,0

302000,0

2.3.

vaikų globos (rūpybos) išmokoms

112910,7

108472,0

100200,0

99000,0

3.

ES struktūrinių fondų lėšos eurais

14500,0

0,0

0,0

133300,0

4.

Asmenų mokestis už socialines paslaugas eurais

152660,0

236150,0

258113,0

259000,0

5.

Kitos lėšos eurais (projektai ir nepanaudotos valstybės specialiosios tikslinės dotacijos, privačios lėšos)

49100,0

67200,0

47700,0

52400,0

 

Iš viso eurais

1514604,7

1663922,0

1810213,0

2064400,0

 

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto išlaidos socialinėms paslaugoms 2016 m. sudarė 4,6 proc. viso savivaldybės biudžeto, 2017 m. šios išlaidos, planuojama, sudarys 4,7 proc. Lėšos, reikalingos socialinėms paslaugoms organizuoti, kasmet numatomos Joniškio rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 03 programoje „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“.

 

15. Socialinių paslaugų finansavimo šaltinių įvertinimas

2017 m. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams teikiamoms socialinėms paslaugoms finansuoti ir socialinių paslaugų plėtrai užtikrinti naudojamų lėšų šaltiniai, lyginant su 2016 m., planuojama, keisis dėl šių priežasčių:

·         savivaldybės biudžeto išlaidų dalis socialinėms paslaugoms planuojama didės dėl išaugusio

globojamų vaikų skaičiaus regioninėse ilgalaikės socialinės globos įstaigose, pagalbos pinigų skyrimo vaikus globojančioms šeimoms; socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokesčio kilimo; šeimynai skiriamos finansinės paramos, kurią lemią didėjantis valstybės draudžiamųjų pajamų dydis; dvigubai išaugusio prisidėjimo, finansuojant socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektus; bendruomeninių vaikų globos namų steigimo;

·         valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų dalis augs dėl didėjančio socialinių

paslaugų srities darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos šeimoms, skaičiaus; dėl naujų integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo sunkios negalios asmenims, taip pat augančio sunkios negalios ilgalaikės socialinės globos paslaugų gavėjų skaičiaus;

·         valstybės biudžeto lėšų dalis, skirta vaikų globos (rūpybos) išmokoms, tikimasi

stabilizuosis, dėl sumažėjusio vaikų globojamų įstaigose skaičiaus, tačiau teigiama linkme augs valstybės lėšų dalis pagal būsto pritaikymo neįgaliems asmenims priemonę;

·         ES struktūrinių fondų paramos lėšos, planuojama, bus naudojamos naujų integralios

pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) neįgalių asmenų namuose paslaugų plėtrai; socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo projektui – savarankiško gyvenimo namams Plikiškių daugiafunkciniame centre įsteigti; kompleksinės pagalbos Joniškio rajono šeimoms teikimui.

 

16. Socialinių paslaugų finansavimo iš savivaldybės biudžeto būdai

 

                                                                                                                                          22 lentelė

Eil. Nr.

Finansavimo būdai

Lėšos eurais

2015 m.

2016 m.

1.

Socialinių paslaugų pirkimas

2000,0

2500,0

2.

Tiesioginis socialinių paslaugų įstaigų finansavimas

579900,0

616851,0

 

iš jo:

 

 

2.1.

savivaldybės pavaldumo įstaigų

390000,0

436200,0

2.2.

regioninių socialinių paslaugų įstaigų pagal lėšų kompensavimo sutartis 

115750,0

131300,0

2.3.

nevyriausybinių organizacijų ir privačių įstaigų pagal išlaidų kompensavimo sutartis

74150,0

49351,0

3.

Savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos nevyriausybinėms organizacijoms

3500,0

3200,0

4.

Finansavimas vykdant socialinių paslaugų programas

333500,0

357000,0

 

Iš viso

918900,0

979551,0

 

17. Lėšos, reikalingos žmogiškųjų išteklių plėtrai

Siekiant didinti darbuotojų motyvaciją ir gerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę, būtina investuoti į specialistų kvalifikacijos kėlimą. Įvertinus socialinių darbuotojų poreikį ir jų kvalifikaciją būtina sudaryti sąlygas jų profesiniam tobulėjimui. Tuo tikslu savivaldybė sudaro sąlygas socialiniams darbuotojams dalyvauti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamuose mokymuose.

 

18. Savivaldybės finansinių galimybių palyginimas su numatytų priemonių finansavimu

Siekiant išlaikyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus organizuojamų socialinių paslaugų teikimo kokybę ir kiekybę, šiai sričiai finansavimas 2017 m. išliks panašus, kaip ir 2016 m. Plane išdėstytos priemonės yra numatytos, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes jas organizuoti ir įgyvendinti.

 

19. Savivaldybės organizuojamų socialinių paslaugų vertinimas

Joniškio rajono savivaldybėje gyvena įvairių socialinių grupių asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė ar vienkartinė socialinė parama ir socialinės paslaugos. Daugeliui jų užtikrinamos kokybiškos socialinės paslaugos, tačiau, kaip ir kitos savivaldybės, Joniškio rajono savivaldybė neturi tiek finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad visiems potencialiems socialinių paslaugų gavėjams, ypač senyvo amžiaus asmenims, kurių fizinis ir socialinis savarankiškumas yra ribotas, galėtų užtikrinti socialinių paslaugų pasirinkimą ir teikimą. Todėl išskiriamos prioritetinės socialinių paslaugų plėtros kryptys ir esamo socialinių paslaugų tinklo plėtra, paslaugų kokybės užtikrinimas.

 

 

 

V SKYRIUS

PLĖTROS VIZIJA IR PROGNOZĖ

 

20. Socialinių paslaugų plėtros vizija

Joniškio rajono savivaldybės gyventojai gaus kokybiškas socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugas. Šios paslaugos bus prieinamos ir toliau nuo rajono centro gyvenatiems žmonėms. Sunkios negalios asmenims bus pasiūlyta įvairesnių paslaugų.

 

21. Prognozuojamos socialinės paslaugos 

Joniškio rajono savivaldybėje per ateinančius trejus metus prognozuojamų teikti socialinių paslaugų rūšys ir mastas:

 

23 lentelė

Paslaugos rūšys

Gavėjų skaičius

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Pagalba į namus

155

160

160

Dienos socialinė globa asmens namuose

20

20

20

Dienos socialinė globa institucijoje

80

80

80

Ilgalaikė socialinė globa

116

110

105

Laikinas apgyvendinimas

25

25

25

Laikinas apnakvindinimas

30

30

30

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms

95

90

85

Transporto organizavimas

90

90

90

Integrali pagalba

20

20

20

 

Nuo 2016 m. pabaigos savivaldybėje įgyvendinamas Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas projektas „Integralios pagalbos teikimas Joniškio rajone“. Integrali pagalba – tai socialinės globos ir slaugos paslaugų visuma, kurias teikiant tenkinami asmens slaugos ir socialinės globos poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra namuose. Projektu siekiama padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo neįgalius artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, teikiant jų artimiesiems kokybiškas socialines ir medicinines paslaugas.

 

22. Savivaldybės biudžeto augimo perspektyva ir numatomas pokytis

Savivaldybės biudžeto lėšų dalis socialinėms paslaugoms kasmet auga, didėjant išlaidoms ilgalaikei socialinei globai, biudžetinių įstaigų išlaikymui dėl darbo užmokesčio pokyčių. Ateityje savivaldybės biudžeto dalis ir toliau augs, nes pradėjus institucinės vaikų globos pertvarką, numatoma steigti bendruomeninius globos namus, papildomai finansuoti šeimas globojančias be tėvų globos likusius vaikus, įgyvendinti kitas, kompleksines paslaugų šeimai ir vaikui, bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis, priemones.

 

23. Išteklių prognozė ateinantiems 3 metams

Socialinėms paslaugoms Joniškio rajono savivaldybės gyventojams teikti reikalingų lėšų poreikis per 3 ateinančius metus, planuojama, didės, nes kasmet auga ilgalaikės socialinės globos kainos, didėja socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo užmokestis, įgyvendinamos naujos priemonės ir iniciatyvos.

Be to, siekiant pertvarkyti ilgalaikės socialinės globos įstaigų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams infrastruktūrą, vykdyti naujų, kompleksinės pagalbos šeimai, ir vienišiems asmenims, stokojantiems socialinių įgūdžių, paslaugų plėtrą, bus skiriama Europos Sąjungos paramos lėšų.

 

24. Siūlomos plėsti regioninės socialinės paslaugos, jų rūšys ir prognozuojamas mastas

 

                                                                                                                                         24 lentelė

Socialinių paslaugų rūšys (nurodomos pagal žmonių socialines grupes)

Mastas (vietų skaičius)

Suaugusių neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus asmenų ilgalaikė socialinė globa socialinės globos namuose asmenims, turintiems proto ir psichikos negalią

2

Vaikų ilgalaikė socialinė globa

2

 

VI SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA

 

25. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojai

Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros vykdytojas yra Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius.

 

26. Socialinių paslaugų plano įgyvendinimo priežiūros etapai ir vertinimo rezultatai

Kadangi Joniškio rajono savivaldybės paslaugų plano tikslai, uždaviniai ir priemonės atitinka Joniškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano 1.2 tikslo „Gerinti bendruomenės sveikatą, mažinti socialinę atskirtį ir didinti saugumą rajone“ 03 programos „Socialinės paramos įgyvendinimas ir sveikatos apsaugos paslaugų gerinimas“ 2 uždavinį „Plėtoti ir modernizuoti socialinių paslaugų tinklą“ bei šio tikslo 3 uždavinį „Užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę ir prieinamumą, skatinti socialinių paslaugų plėtrą bendruomenėje“, tai jie bus įgyvendinami ir įgyvendinimo priežiūra atliekama reguliariai, atsižvelgiant į organizuojamų paslaugų specifiką ir poreikį.

 

27. Pasiektų rezultatų, tikslų ir uždavinių analizė, numatytų vykdyti priemonių efektyvumas

 

Atliekant plano peržiūrą bus vertinamas plano ir jo priemonių tikslingumas, atsižvelgiant į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtaką socialinių paslaugų planui įgyvendinti ir tikslams siekti.

Vertinant socialinių paslaugų planą bus žiūrima, ar pasiekti laukti rezultatai, ar įgyvendinamos visos priemonės rezultatams pasiekti, ar skirtos numatytos lėšos. Analizuojami veiksniai, kurie gali turėti reikšmės numatytiems rezultatams pasiekti, ir numatomos priemonės neigiamiems veiksniams pašalinti.

 

______________________________

 [1]Lentelė pildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge numatytus socialinių paslaugų įstaigų tipus

[2]Apskrities, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, privačios ir kt.

[3] Maksimalus lankytojų skaičius per dieną

[4] Lentelė pildoma pagal Socialinių paslaugų kataloge socialinėms grupėms numatytas socialinių paslaugų rūšis