LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 „DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2019 m. gegužės 13 d. Nr. V-557

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-435 „Dėl Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.    Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

 

‚‚LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

 

Vadovaudamasis Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-948 „Dėl Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punktu:

1.Tvirtinu Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2Nustatau, kad:

2.1. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti vadovaujasi šiuo įsakymu vykdydama bendrą stojančiųjų į aukštąsias mokyklas priėmimą;

2.2. bet kuris iš Aprašo 1 priede nurodytų tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, išlaikytas ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, gali būti prilyginamas vienam valstybiniam brandos egzaminui, kuris, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 59 straipsnio 1 dalimi, yra privalomas stojant į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 9 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

9. Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašas gali būti papildytas kitais tarptautiniais užsienio kalbų egzaminais. Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas, siekiantis tarptautinį užsienio kalbos egzaminą įtraukti į Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų, kurių įvertinimai įskaitomi vietoje valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų, sąrašą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikia prašymą ir informaciją, patvirtinančią, kad:“.

2.2. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.3. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų įskaitymo

ir atitikmenų valstybinių užsienio kalbų brandos egzaminų

įvertinimams nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ, KURIŲ ĮVERTINIMAI ĮSKAITOMI 
VIETOJE VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimas 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino pavadinimo santrumpa

Atitikmuo kalbinės kompetencijos lygiui pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Įskaitomas tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino atstovas Lietuvoje

1.

 

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis

(angl. Cambridge English: Advanced /

C1 Advanced)

CAE

 

 

B2–C2

 

 

A, B, C arba B2 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level B2 Certificate)

UAB „Kalba.lt“

 

2.

 

 

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis

(angl. Cambridge English: Proficiency /

C2 Proficiency)

CPE

 

 

C1–C2

 

 

A, B, C arba C1 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level C1 Certificate)

UAB „Kalba.lt“

 

 

3.

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis

 

(angl. Cambridge English: First /

B2 First)

FCE

 

FCE for Schools

C1–B1

 

 

A, B, C arba B1 lygio sertifikatas

 

(angl. A, B, C arba Level B1 Certificate)

UAB „Kalba.lt“

 

 

4.

Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis

(angl. Cambridge English: Preliminary /

B1 Preliminary)

PET

 

PET for Schools

A2–B2

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu

(angl. Pass with Merit)

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „Kalba.lt“

 

 

5

 

 

Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis

(angl. International English Language Testing System:

Academic Module ir

General Training Module)

IELTS

 

 

A2–C2

 

 

4,0 ir daugiau

 

 

Britų taryba

 

 

6

Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau – ESOL) (BEKM B1)

 

(angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1)

PTE (B1)

B1

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

 

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

 

7

Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2)

 

(angl. Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

PTE (B2)

 

 

B2

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

 

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

8

Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1)

 

(angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

PTE (C1)

 

 

C1

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu

(angl. Pass with Merit)

 

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

9

Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2)

(angl. Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

PTE (C2)

 

 

C2

 

 

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu

 

(angl. Pass with Merit)

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

UAB „AMES kalbų akademija“

10

Anglų kaip užsienio kalbos testas (Vykdomas internetu. Nuo 2019 m. sausio 1 d. vykdomas kompiuteriniame egzaminų centre)

(angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL Ibt)

TOEFL Ibt

 

 

A2–C1

 

 

42–120

 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

0–120

Studijų užsienyje informacijos centras

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

VšĮ „Studijos ir karjera“

11

Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui

 

(angl. Test of English for International Communication (TOEIC)

TOEIC

A2–C1

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading):

550–990

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading):

10-990

 

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing):

240–400

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing):

0-400

Studijų užsienyje informacijos centras

 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d.

VšĮ „Studijos ir karjera“

12

Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1)

 

(angl. LRN Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3) (CEF B1)

LRN (B1)

B1

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

 Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

13

Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2)

(angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

LRN (B2)

B2

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

14

Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1)

(angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

LRN (C1)

C1

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

15

Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2)

(angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

LRN (C2)

C2

Išlaikyta (angl. Pass)

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

Mokymosi išteklių tinklas

16

Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1C2)

(angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1C2)

IELCA (B1–C2)

B1–C2

80–200

Mokymosi išteklių tinklas

17

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

B1 Achiever IESOL (Pass)

B1

16

LanguageCert

18

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

 B1 Achiever IESOL (High Pass)

B1

26

LanguageCert

 

19

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

 B2 Achiever IESOL (Pass)

B2

56

LanguageCert

20

 

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

B2 Achiever IESOL (High Pass)

B2

                                                             

96

LanguageCert

21

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

C1 Achiever IESOL (High Pass/Pass)

C1

 

100

LanguageCert

22

Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL

(angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

C2 Achiever IESOL

(High Pass/Pass)

C2

100

LanguageCert

23

Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

(pranc. Diplôme d'études en langue française)

DELF B1

 

 

B1

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

24

Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

(pranc.  Diplôme d'études en langue française)

DELF B2

B2

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

25

Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

(pranc. Diplôme approfondi de langue française)

DALF C1

 

 

C1

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

26

Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas

(pranc. Diplôme approfondi de langue française)

DALF C2

 

 

C2

 

 

50–100

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

27

Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas

(pranc. Test de connaissance du français)

TCF

A1–C2

B1–C2

Prancūzų institutas Lietuvoje

 

 

28

 

 

 

 

 

Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas

(vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz)

DSD II

B2–C1

 

 

B2–C1

 

 

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

 

29

Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas

(vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz)

DSD I

A2–B1

 

 

B1

 

 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba  (ZfA)

 

 

30

B1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

(vok. Goethe-Zertifikat B1)

Goethe-Zertifikat B1

B1

240–400

Goethe-Institut Vilnius

 

 

31

B2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

(vok. Goethe-Zertifikat B2)

Goethe-Zertifikat B2

B2

Iki 2018 m.

gruodžio 31 d.

60–100

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. 240-400

Goethe-Institut Vilnius

 

 

32

C1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas

(vok. Goethe-Zertifikat C1)

Goethe-Zertifikat C1

C1

60–100

Goethe-Institut Vilnius

 

33

C2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas

(vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom)

Goethe-Zertifikat C2

C2

240–400

Goethe-Institut Vilnius

 

 

34

Vokiečių kaip užsienio kalbos testas

(vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache)

TestDaf

 

B2–C1

Nuo TDN 3 iki

 

TDN 5

Vytauto Didžiojo universiteto Germanistikos ir romanistikos katedra 

 

__________________________

 

 

Tarptautinių užsienio kalbų egzaminų įvertinimų

įskaitymo ir atitikmenų valstybinių užsienio

kalbų brandos egzaminų įvertinimams nustatymo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ATITIKMENYS ATITINKAMŲ
VALSTYBINIŲ UŽSIENIO KALBŲ BRANDOS EGZAMINŲ ĮVERTINIMAMS

 

 

 

1. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pažengusiųjų lygis (angl. Cambridge English: Advanced)

1.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

 

45–59

B2

68

A, B, C

 

60–100

C1

100

 

 

1.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

160–164

B2

36

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

165–169

B2

56

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

170–174

B2

76

B2 lygio pažymėjimas

(angl. Level B2 Certificate)

175–179

B2

96

A, B, C

180–210

C1, C2

100

 

2. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: profesionalų lygis (angl. Cambridge English: Proficiency)

2.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

C1 lygio pažymėjimas

(angl. Level C1 Certificate)

45–59

C1

100

A, B, C

60–100

C2

100

 

2.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

C1 lygio pažymėjimas

(angl. Level C1 Certificate)

180–199

A, B, C

200–230

C1, C2

100

 

3. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: pirmas lygis (angl. Cambridge English: First (FCE)

3.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2014 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B1 lygio pažymėjimas

(angl. Level B1 Certificate)

45–59

B1

26

C 60–74

B2

36

B 75–79

B2

56

A 80–100

C1

100

 

3.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2015 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

B1 lygio pažymėjimas

(angl. Level B1 Certificate)

140–146

B1

16

B1 lygio pažymėjimas

(angl. Level B1 Certificate)

147–159

B1

26

C 160–164

B2

36

C 165–169

B2

56

B 170–174

B2

76

B 175–179

B2

96

A 180–190

C1

100

 

4. Kembridžo anglų kalbos egzaminas: parengiamasis lygis (angl. Cambridge English: Preliminary (PET)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

36

 

5. Tarptautinė anglų kalbos testavimo sistema: akademinis ir bendrinis modulis (angl. International English Language Testing System (IELTS)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

4.0

B1

16

4.5

B1

26

5.0

B2

36

5.5

B2

56

6.0

B2

76

6.5

B2

96

7.0–8.0

C1

100

8.5–9.0

C1

100

 

6. Pearson Edexcel pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę anglų kalbos sistemą, skirtą kalbantiesiems kitomis kalbomis (toliau – ESOL) (BEKM B1) (angl. Pearson Edexcel Entry Level Certificate in ESOL International Entry 3 (CEF B1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B1

35

 

7. Pearson Edexcel pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. Pearson Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B2

56

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

B2

76

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

B2

96

 

8. Pearson Edexcel antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. Pearson Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C1

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C1

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C1

100

 

9. Pearson Edexcel trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C2

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Pass with Merit)

C2

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Pass with Distinction)

C2

100

 

10. Anglų kaip užsienio kalbos testas (vykdomas nuo 2019 m. sausio 1 d. kompiuteriniame egzaminų centre) (angl. Test of English as a Foreign Language Internet-based Test (TOEFL iBT)

10.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2018 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

42–46

B1

16

47–51

B1

19

52–56

B1

22

57–61

B1

25

62–66

B1

28

67–70

B1

32

71

B1

35

72–74

B2

36

75–77

B2

46

78–80

B2

55

81–3

B2

64

84–86

B2

73

87–89

B2

82

90–93

B2

91

94

B2

100

95–120

C1

100

 

10.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2019 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

25–32

B1

16

33–39

B1

26

40–45

B1

36

46–53

B2

46

54–61

B2

56

62–69

B2

66

70–77

B2

76

78–85

B2

86

86–93

B2

96

94–120

C1

100

 

11. Anglų kalbos testas tarptautiniam bendravimui (angl. Test of English for International Communication (TOEIC)

11.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2018 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 550–628

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 240–263

B1

16

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 629–706

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 264–286

B1

26

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 707–784

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 287–309

B1

35

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 785–838

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 310–332

B2

56

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 839–891

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 333–345

B2

76

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 892–944

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 346–359

B2

96

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 945–990

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 360–400

C1

100

 

11.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2019 m. sausio 1 d:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 550–627

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 240–262

B1

16

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 628–706

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 263–285

B1

26

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 707–784

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 286–309

B1

35

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 785–838

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 310–326

B2

56

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 839–891

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 327–343

B2

76

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 892–944

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 344–359

B2

96

Klausymas ir skaitymas

(angl. Listening and Reading) 945–990

Kalbėjimas ir rašymas

(angl. Speaking and Writing) 360–400

C1

100

 

12. Mokymosi išteklių tinklo pradinio lygio 3 pakopos sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B1) (angl. LRN in ESOL International Entry 3 (CEF B1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B1

16

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

B1

26

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

B1

35

 

13. Mokymosi išteklių tinklo pirmo lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM B2) (angl. LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

B2

56

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

B2

76

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

B2

96

 

14. Mokymosi išteklių tinklo antro lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C1) (angl. LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C1

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

C1

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

C1

100

 

15. Mokymosi išteklių tinklo trečio lygio sertifikatas pagal tarptautinę ESOL sistemą (BEKM C2) (angl. LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Išlaikyta (angl. Pass)

C2

100

Išlaikyta su pagyrimu (angl. Merit)

C2

100

Išlaikyta su išskirtiniu pagyrimu (angl. Distinction)

C2

100

 

16. Mokymosi išteklių tinklo Tarptautinis anglų kalbos kompetencijos vertinimas (IELCA CEF B1C2) (angl. LRN International English Language Competency Assessment (IELCA CEF B1C2)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

80–99

B1

16

100–119

B1

26

120–129

B2

36

130–139

B2

56

140–149

B2

76

150–159

B2

96

160–199

C1

100

200

C2

100

 

17. Tarptautinis užsienio kalbos egzaminas: LanguageCert IESOL (angl. International Foreign language examination: LanguageCert IESOL)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

(angl. Grading of International language test)

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

(angl. State Matura Examination)

B1 Achiever IESOL   (Pass)

B1

16

B1 Achiever IESOL (High Pass)

B1

26

B2 Achiever IESOL (Pass)

B2

56

B2 Achiever IESOL (High Pass)

B2

96

C1 Achiever IESOL (High Pass/Pass)

C1

100

C2 Achiever IESOL (High Pass/Pass)

C2

100

 

18. Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d'études en langue française)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–59,5

B1

18

60–69,5

B1

22

70–79,5

B1

26

80–89,5

B1

30

90–100

B1

35

 

19. Prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme d’études en langue française)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–54,5

B2

40

55–59,5

B2

48

60–64,5

B2

56

65–69,5

B2

64

70–74,5

B2

72

75–79,5

B2

80

80–84,5

B2

88

85–89,5

B2

96

90–100

B2

100

 

20. Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–100

C1

100

 

21. Aukštesnio lygio prancūzų kalbos mokėjimo diplomas (pranc. Diplôme approfondi de langue française)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

50–100

C2

100

 

22. Prancūzų kalbos žinių patikrinimo testas (pranc. Test de connaissance du français)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

 

 

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Bendras rezultatas

 

 

Papildomos užduotys:

 

Kalbėjimas / Rašymas

300–399 taškai

 

 

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B1

26

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 aukštesniu lygiu

B1

35

400–499 taškai

 

 

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

45

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

58

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

70

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

B2

80

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

B2

89

500–699 taškai

 

(C1–C2)

Abi dalys įvertintos B1 lygiu

B2

65

Viena dalis įvertinta B1 lygiu, kita įvertinta B2, C1 ar C2 lygiu

B2

77

Abi dalys įvertintos B2 lygiu

B2

89

Viena dalis įvertinta B2 lygiu, kita įvertinta C1 ar C2 lygiu

C1

100

Abi dalys įvertintos C1 ar C2 lygiu

C2

100

 

23. Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos antrosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom II der Kultusministerkonferenz)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu

B2

50

Trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta C1 lygiu

B2

64

Dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos B2 lygiu ir dvi kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

79

Viena kalbinės veiklos rūšis įvertinta B2 lygiu ir trys kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

B2

100

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos C1 lygiu

C1

100

 

24. Vokietijos Kultūros ministrų konferencijos pirmosios pakopos vokiečių kalbos diplomas (vok. Das Deutsche Sprachdiplom I der Kultusministerkonferenz)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos rūšys įvertintos B1 lygiu

B1

35

 

25. B1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas (vok. Goethe–Zertifikat B1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų)

Bendras keturių modulių rezultatas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

240247

B1

16

248255

B1

17

256263

B1

18

264271

B1

19

272279

B1

20

280287

B1

21

288295

B1

22

296303

B1

23

304311

B1

24

312319

B1

25

320327

B1

26

328335

B1

27

336343

B1

28

344351

B1

29

352359

B1

30

360367

B1

31

368375

B1

32

376383

B1

33

384391

B1

34

392400

B1

35

 

26. B2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat B2)

26.1. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems iki 2018 m. gruodžio 31 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

60

B2

36

61

B2

38

62

B2

39

63

B2

41

64

B2

42

65

B2

44

66

B2

46

67

B2

47

68

B2

49

69

B2

50

70

B2

52

71

B2

54

72

B2

55

73

B2

57

74

B2

58

75

B2

60

76

B2

62

77

B2

63

78

B2

65

79

B2

66

80

B2

68

81

B2

70

83

B2

71

84

B2

73

85

B2

74

86

B2

76

87

B2

78

88

B2

79

89

B2

81

90

B2

83

91

B2

85

92

B2

87

93

B2

89

94

B2

91

95

B2

93

96

B2

94

97

B2

95

98

B2

97

99

B2

99

100

B2

100

 

26.2. Tarptautinį užsienio kalbos egzaminą laikiusiesiems nuo 2019 m. sausio 1 d.:

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų) 

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

240–243

B2

36

244–247

B2

38

248–251

B2

39

252–255

B2

41

256–259

B2

42

260–263

B2

44

264–267

B2

46

268–271

B2

47

272–275

B2

49

276–279

B2

50

280–283

B2

52

284–287

B2

54

288–291

B2

55

292–295

B2

57

296–299

B2

58

300–303

B2

60

304–307

B2

62

308–311

B2

63

312–315

B2

65

316–319

B2

66

320–323

B2

68

324–327

B2

70

328–331

B2

71

332–335

B2

73

336–339

B2

74

340–343

B2

76

344–347

B2

78

348–351

B2

79

352–355

B2

81

356–359

B2

83

360–363

B2

85

364–367

B2

87

368–371

B2

89

372–375

B2

91

376–379

B2

93

380–383

B2

94

384–387

B2

95

388–391

B2

97

392–395

B2

99

396–400

B2

100

 

27. C1 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas (vok. Goethe-Zertifikat C1)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

60100

C1

100

 

28. C2 lygio Goethe’s instituto pažymėjimas: Didysis vokiečių kalbos diplomas (vok. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

 

Išlaikyti visi keturi egzamino moduliai (kiekvienas modulis įvertintas ne mažiau negu 60 taškų)

 

Bendras keturių modulių rezultatas

Kalbos mokėjimo lygis pagal

 

Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

240400

C2

100

 

29. Vokiečių kaip užsienio kalbos testas (vok. Der Test Deutsch als Fremdsprache)

 

Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimas

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Valstybinio brandos egzamino įvertinimo atitikmuo

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu

B2

50

Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu

B2

60

Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 3 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

B2

70

Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 3 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

B2

80

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu

B2

90

Trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 5 lygiu

B2

100

 

 

Dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 4 lygiu ir dvi kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

B2

100

 

 

Viena kalbinės veiklos sritis įvertinta TDN 4 lygiu ir trys kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

C1

100

Visos keturios kalbinės veiklos sritys įvertintos TDN 5 lygiu

C1

 

100

 

_________________________