VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. VA-193 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. VA-42

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 „Dėl Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                           Dainoras Bradauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. gruodžio 20 d.

įsakymu Nr. VA-193 (Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2015 m. birželio 11 d.

įsakymo Nr. VA-42 redakcija)

 

MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO IR MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojo (įskaitant asmenį, kuriam paskirta bauda už administracinius teisės pažeidimus) ar už jį trečiojo asmens (toliau – mokesčių mokėtojas) į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (toliau – surenkamosios sąskaitos) sumokėtų mokesčių, baudų už administracinius teisės pažeidimus (toliau – ATP baudos), rinkliavų ir kitų įmokų įskaitymo, mokesčių mokėjimo prievolių dydžių skirtumų, susidariusių pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, bei mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuotų grąžintinų sumų tvarkymo principus.

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), kitais mokesčių įstatymais ir jų lydimaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos administraciniu teisės pažeidimų kodeksu (toliau – ATPK), taip pat Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu bei laikantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais, reikalavimų.

3. Taisyklėse vartojamos tokios pagrindinės sąvokos:

3.1. administracinio teisės pažeidimo identifikatorius – tai Administracinių teisės pažeidimų registre (toliau – ATPR) registro objekto identifikacinis kodas arba ATPK numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) surašyto protokolo dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo, priimto nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje ar kito proceso eigoje patvirtinto dokumento (toliau – procesinis dokumentas), kuriuo paskirta ATP bauda, identifikacinis numeris (toliau – ROIK ar ATP identifikacinis numeris);

3.2. anksčiausiai susidariusi mokėjimo prievolė – tai anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusi prievolė;

3.3. galiojantis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas to paties mokesčio ir mokestinio laikotarpio mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas, turintis ir kitų papildomų požymių, ar ATPK numatyta tvarka įgalioto organo (pareigūno) priimtas procesinis dokumentas, kuriuo paskirta ATP bauda;

3.4. įmoka – tai į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčių mokėtojo sumokėta pinigų suma;

3.5. įmokos kodas – tai įmokos pavadinimo skaitmeninis atitikmuo, pritaikytas duomenims apdoroti kompiuteriu;

3.6. įmokos sumokėjimo data – tai data, kurią pinigų suma patenka į VMI surenkamąsias sąskaitas;

3.7. mokėjimo prievolė – tai pinigų suma, kurią mokesčių mokėtojas arba asmuo privalo įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų nustatyta tvarka sumokėti į VMI surenkamąsias sąskaitas;

3.8. mokėjimo prievolės dokumentas – tai mokesčių mokėtojo pateikta ar mokesčių administratoriaus parengta mokesčio deklaracija, įskaitant patikslintas, pavėluotai pateiktas pirmines deklaracijas bei deklaracijas, kurioms mokesčių įstatymais bei jų lydimaisiais teisės aktais nustatytas kitas pateikimo terminas, taip pat sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kitokios formos dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie apskaičiuotą mokesčio sumą, bei ATPK numatyta tvarka priimtas procesinis dokumentas, kuriuo mokesčių mokėtojui paskirta ATP bauda administracinio teisės pažeidimo byloje;

3.9. mokėjimo nurodymas – tai mokesčių mokėtojo raštu arba elektroniniu būdu parengtas kredito įstaigai nurodymas pervesti lėšas;

3.10. mokėjimo terminas – tai atitinkamo mokesčio įstatymo ar jo lydimojo teisės akto nustatytas laikotarpis, per kurį mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos turi būti sumokėtos, ar ATPK nustatyta tvarka priimtame procesiniame dokumente nustatytas laikotarpis, per kurį turi būti sumokėta ATP bauda;

3.11. mokėjimo prievolės sumokėjimo data – mokesčio ir (arba) su juo susijusios sumos mokėjimo termino paskutinė diena arba pagal ATPK paskirtos ATP baudos mokėjimo termino paskutinė diena;

3.12. mokestinės nepriemokos susidarymo data – tai kita diena po mokesčio ir (arba) su juo susijusios sumos arba pagal ATPK paskirtos ATP baudos mokėjimo termino paskutinės dienos;

3.13. mokesčio (mokestinės) ar ATP baudos permokos susidarymo data:

3.13.1. jei mokestis ar ATP baudos suma buvo sumokėta į VMI surenkamąsias sąskaitas – tai per didelės pinigų sumos sumokėjimo į VMI surenkamąsias sąskaitas data;

3.13.2. jei mokestis ar ATP bauda į VMI surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėta klaidingai – tai klaidingai sumokėtos sumos į VMI surenkamąsias sąskaitas data;

3.13.3. jei apskaičiuotas mokestis faktiškai buvo sumokėtas iki mokestinio laikotarpio pabaigos, kai per mokestinį laikotarpį buvo mokamos nustatytos avansinės įmokos, – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

3.13.4. kai mokėjimo prievolės dokumente apskaičiuojama grąžintina mokesčio suma (pvz., gyventojų pajamų mokestis) – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio pabaigos;

3.14. mokesčio skirtumo susidarymo data – tai pirmoji diena po mokestinio laikotarpio, kai susidaro mokesčio skirtumas. Minėta data netaikoma mokėjimo prievolėms pagal pavėluotai pateiktus ar po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus;

3.15. mokėjimo prievolių dydžių skirtumas – tai patikslintame ir tikslinamajame mokėjimo prievolių dokumentuose apskaičiuotas nurodytų prievolių dydžių skirtumas;

3.16. mokėjimo prievolių dydžių skirtumo susidarymo data – tai mokėjimo prievolės pagal pirminį mokėjimo prievolės dokumentą sumokėjimo termino paskutinė diena;

3.17. pirminis mokėjimo prievolės dokumentas – tai atitinkamo mokesčio, atitinkamo mokestinio laikotarpio mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pirmą kartą pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas;

3.18. patikslintas mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis mokesčių mokėtojo arba mokesčių administratoriaus pateiktas ir mokesčių administratoriaus arba mokesčių mokėtojo priimtas mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas, kuris tikslina paskutinį galiojantį;

3.19. palyginimas (sugretinimas) – tai mokėjimo prievolių (mokestinių nepriemokų ir mokestinių permokų ar skirtumo) sumų arba mokėjimo prievolių ir įmokų sumų palyginimas, nustatant šių sumų likutį;

3.20. tikslinamasis mokėjimo prievolės dokumentas – tai paskutinis galiojantis mokėjimo prievolės apskaičiavimo dokumentas.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka MAĮ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

4. Mokesčių mokėtojo į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokėtos mokesčių ir su jais susijusių sumų įmokos įskaitomos eurais pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytą įmokos kodą. Mokesčių, mokamų nustatytu įmokos kodu, atskiros mokėjimo prievolės dengiamos šių Taisyklių nustatyta tvarka ir eiliškumu.

ATP baudų sumokėtos sumos įskaitomos pagal mokėjimo nurodyme nurodytą procesinio dokumento, kuriuo paskirta ATP bauda, ROIK ar ATP identifikacinį numerį ir (arba) įmokos kodą.

5. Įmokų kodai nustatyti Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų, mokamų į surenkamąsias sąskaitas, kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V- 57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ (toliau – įmokų kodų sąrašas).

6. VMI administruojami deklaruojami mokesčiai ir ATP baudos, išskyrus gyventojų pajamų mokesčio, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ir žemės mokesčio mokėjimo prievoles, kurioms numatyti atskiri įmokų kodai, mokami vienu įmokos kodu ir įskaitomi šių Taisyklių nustatyta tvarka.

7. VMI administruojami nedeklaruojami mokesčiai, kuriuos mokesčių mokėtojas apskaičiuoja, bet pagal to mokesčio įstatymą neprivalo pateikti informacijos apie jų dydį, mokami pagal kiekvienam nedeklaruojamam mokesčiui ar nedeklaruojamam avansiniam mokesčiui nustatytą įmokos kodą.

8. VMI neadministruojamiems mokesčiams, baudoms, paskirtoms pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitoms įmokoms įmokų kodai suteikiami pagal poreikį.

9. Į VMI surenkamąsias sąskaitas mokesčių mokėtojo pagal atitinkamą įmokos kodą arba nurodytą ROIK ar ATP identifikacinį numerį sumokėta pinigų suma įskaitoma tokia tvarka:

9.1. pirmiausiai šių Taisyklių III skyriuje nurodyta tvarka padengiamos:

9.1.1. ATPK nustatyta tvarka priimtu procesiniu dokumentu paskirtos ATP mokėtinos baudos suma, jei mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nurodo ROIK ar ATP identifikacinį numerį;

9.1.2. po to padengiamos mokėjimo nurodyme nurodyto įmokos kodo mokesčių mokėjimo prievolės ar ATPK nustatyta tvarka priimtu procesiniu dokumentu paskirtos ATP baudos mokėtina suma, kai mokesčių mokėtojas mokėjimo nurodyme nėra nurodęs ROIK ar ATP identifikacinio numerio. Įskaitymas pradedamas nuo anksčiausiai pagal mokėjimo prievolės sumokėjimo datą susidariusių prievolių.

Jeigu yra kelios vienodo termino prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos. Jeigu yra kelios vienodo termino ir vienodo dydžio prievolės – pradedama nuo prievolės, suformuotos pagal anksčiausiai pateiktą mokėjimo prievolės dokumentą;

9.2. toliau šių Taisyklių IV skyriuje nurodyta tvarka dengiamos palūkanos ir padidintos palūkanos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusių palūkanų bei mokesčių ir ATP mokėtinos baudos įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį. Jeigu yra sudarytos kelios mokestinės paskolos sutartys, tai dengti pradedama nuo anksčiausio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutarties grafiką, jeigu yra kelios vienodo termino įmokos – pradedama nuo anksčiausiai sistemoje užregistruotos įmokos;

9.3. toliau padengiamos baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, prievolės, įskaitymą pradedant nuo baudos, turinčios anksčiausią mokėjimo prievolės sumokėjimo terminą. Jeigu yra kelios vienodo sumokėjimo termino baudų prievolės – pradedama nuo mažiausios sumos;

9.4. padengiami delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo delspinigių, apskaičiuotų nuo anksčiausiai pagal mokėjimo terminą susidariusių prievolių.

10. Mokestinio patikrinimo metu priskaičiuotų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos, nepraėjus MAĮ IX skyriuje „Mokestinių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai“ nustatytiems apskundimo terminams, bei nurodytame MAĮ skyriuje nustatyta tvarka ginčijamos mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, delspinigių sumos sumokėtomis įmokomis ar susidariusia permoka ir (ar) skirtumu nedengiamos be mokesčių mokėtojo prašymo. Prašymo forma ir pateikimo tvarka nustatyta Mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio ir baudos už administracinį teisės pažeidimą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)“.

11. Mokesčių mokėtojo prašymu mokėjimo prievolėms padengti taip pat gali būti įskaitomos pinigų sumos, sumokėtos į kitas VMI banko sąskaitas:

11.1. Išieškotų sumų užsienio valstybėms sąskaitą – sąskaita, į kurią mokamos pagal užsienio valstybių institucijų pateiktus prašymus (vykdomuosius dokumentus) išieškotos pinigų sumos;

11.2. Valstybei perduotino turto depozitinę sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami pradiniai įnašai už dalyvavimą valstybei perduodamo turto pirkimo aukcione, pinigai už parduotus daiktinius įrodymus ir pinigai kaip daiktiniai įrodymai;

11.3. Akcizų užstatų sąskaitą – sąskaita, į kurią sumokami užstatai pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą.

12. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos į kitas (ne į VMI surenkamąsias sąskaitas) šių Taisyklių 11 punkte nurodytas VMI banko sąskaitas, to mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitytos mokėjimo prievolėms bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms dengti. Mokėjimo prievolių įskaitymas vykdomas šių Taisyklių 10 punkte nurodyto prašymo pateikimo data.

 

III SKYRIUS

DEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ IR BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

13. VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir ATP baudų, mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma deklaruojamų mokesčių ir ATP baudų, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti šių Taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.

14. Įskaitymui nepanaudota įmokos suma perkeliama į Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo Sąskaitų plane, sudarytame pagal Viešojo sektoriaus subjektų privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ (toliau – Sąskaitų planas), esančią Mokesčių permokų sąskaitą.

15. Deklaruotas mokesčio skirtumas pirmiausiai palyginamas (sugretinamas) su to mokesčio mokėjimo prievolėmis, likusi suma perkeliama į Sąskaitų plane esančią Mokesčio skirtumo sąskaitą.

16. Nuo euro įvedimo dienos Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančios sumos eurais, taip pat iki euro įvedimo dienos Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje susidariusios sumos litais, kurios nuo euro įvedimo dienos Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, įskaitomos tokia tvarka:

16.1. pirmiausiai įskaitomos mokesčių ir pagal ATPK nustatyta tvarka priimtus procesinius dokumentus ATP baudų, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolės šių Taisyklių 9.1 papunktyje nustatyta tvarka.

Tačiau įskaitymas iš Mokesčių permokų sąskaitos ar Mokesčio skirtumo sąskaitos ATP baudos mokėjimo prievolei padengti pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu nevykdomas. Vadovaujantis ATPK 2601, 2602 straipsnių nustatyta tvarka pasiūlytą sumokėti ATP baudą (lygią pusei minimalios baudos) mokesčių mokėtojas savo noru turi sumokėti pats per dešimt darbo dienų nuo administracinio teisės pažeidimo protokolo įteikimo dienos;

16.2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokesčių nepriemokos šių Taisyklių 9.1.2 papunktyje nustatyta tvarka;

16.3. toliau įskaitomos nesumokėtos palūkanos ir apskaičiuotos padidintos palūkanos bei pasibaigusio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį šių Taisyklių 9.2 papunktyje nustatyta tvarka;

16.4. toliau įskaitomos baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, prievolės, įskaitymą pradedant nuo šių baudų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, šių Taisyklių 9.3 papunktyje nustatyta tvarka;

16.5. toliau įskaitomi delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo vienu įmokos kodu mokamų mokesčių delspinigių, šių Taisyklių 9.4 papunktyje nustatyta tvarka;

16.6. toliau įskaitomos mokėjimo prievolės, kurioms priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų arba išieškoti iš turto, šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

17. Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis mokestinės nepriemokos ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolės dengiamos automatiškai be mokesčių mokėtojo prašymo.

Permokų (skirtumo) įskaitymo mokestinėms nepriemokoms ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti procedūra šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka vykdoma kiekvieną darbo dieną.

18. Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines nepriemokas ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievoles šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka, Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis be mokesčių mokėtojo prašymo gali būti:

18.1. įskaitomos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka;

18.2. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuoti permoką (skirtumą).

19. Permokų (skirtumo) sumos, esančios Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje, įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms ir ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolėms padengti tokiais terminais:

19.1. mokestinės nepriemokos ar ATP baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolės, susidariusios anksčiau nei mokestinė ir ATP baudos permoka arba mokesčio skirtumas, dengiamos pagal mokestinės ir ATP baudos permokos ar mokesčio skirtumo susidarymo datą.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą litais.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data ir mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai susidariusi mokestinė nepriemoka padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, tai mokestinės nepriemokos suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiama pagal permokos ar skirtumo susidarymo datą eurais;

19.2. mokestinės nepriemokos ar ATP baudų pasibaigusio termino mokėjimo prievolės, susidariusios vėliau nei mokestinės ir ATP baudų permokos arba mokesčių skirtumas, dengiamos pagal tų mokestinių nepriemokų ar ATP mokėtinų baudų sumų sumokėjimo termino datą.

Jeigu mokestinės nepriemokos susidarymo data yra nuo euro įvedimo dienos, o mokestinės permokos ar skirtumo susidarymo data yra iki euro įvedimo dienos, tai mokestinės permokos ar skirtumo suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, dengiama mokestinė nepriemoka pagal jos susidarymo datą eurais.

20. Jeigu į VMI surenkamąsias sąskaitas sumokama mokesčio įmoka ar ATP mokėtinos baudos suma (kai mokesčių mokėtojas sumokėdamas ATP baudą, mokėjimo nurodyme nenurodo ROIK ar ATP identifikacinio numerio) vienu įmokos kodu, o Mokesčių ir ATP baudų permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje yra nepanaudota mokesčių ir ATP baudų permokos ir (arba) mokesčio skirtumo suma, pirmiausiai įskaityti naudojamos permokos ir (arba) skirtumo sumos, įskaitymą pradedant nuo anksčiausiai susidariusios permokos (skirtumo). Jeigu yra kelios vienu terminu susidariusios permokos (skirtumas), įskaitymas pradedamas nuo mažiausios sumos.

21. Sumokėtos ATP baudos įmokos su nurodytu ROIK ar ATP identifikaciniu numeriu ar atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos to mokesčio prievolėms ar ATP baudų su tuo pačiu ROIK ar ATP identifikaciniu numeriu mokėtinoms sumoms padengti šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka. Be mokesčių mokėtojo prašymo kitų mokesčių nepriemokos ar ATP mokėtinos baudos sumos su kitu ROIK ar ATP identifikaciniu numeriu bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos šių mokesčių permoka nedengiamos.

22. Kai MAĮ 101 straipsnyje nustatyta tvarka Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje areštuojama nustatyto dydžio mokesčių mokėtojo permoka ir (arba) skirtumas, tos sumos įskaitymas iš minėtų sąskaitų nevykdomas nuo arešto dienos iki tol, kol jis bus panaikintas.

Panaikinus areštą, mokėjimo prievolės įskaitymo suma iš Mokesčių permokų sąskaitos ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitos naudojama prievolėms dengti šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

23. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu, PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo (susidariusio tuo laikotarpiu, dėl kurio vyksta ikiteisminis tyrimas) grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki tol, kol išnyks minėtos aplinkybės.

Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas.

Jeigu mokesčių mokėtojui atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, ikiteisminis tyrimas arba iškelta baudžiamoji byla nutraukti ar baudžiamojoje byloje įsiteisėja išteisinamasis nuosprendis, mokėjimo prievolės įskaitymo suma iš Mokesčių permokų sąskaitos ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitos naudojama prievolėms dengti šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka.

24. Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir mokesčių administratorius priima sprendimą patikrinti prašyme nurodytos permokos (skirtumo) už nurodytą mokestinį laikotarpį realumą, prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas (įskaitymas) už nurodytą mokestinį laikotarpį stabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo priėmimo.

 

IV SKYRIUS

MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES ĮMOKŲ IR IŠIEŠKOTŲ MOKESTINIŲ NEPRIEMOKŲ AR BAUDŲ UŽ ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

25. Kai mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės mokėjimą arba ją išdėstyti Mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 268 „Dėl mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį teisės pažeidimą sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklių patvirtinimo“), nustatyta tvarka, minėtame prašyme nurodytos mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės suma iki mokesčių administratoriaus Sprendimo atidėti / išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą FR0285 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-65 „Dėl formų patvirtinimo“ (toliau – FR0285 formos Sprendimas), parengimo turima permoka / skirtumu ar sumokėta įmoka įskaitomos bendra tvarka.

26. Pateikus šių Taisyklių 25 punkte nurodytą prašymą, mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėta įmoka gali būti panaudota tik prašomoms atidėti / išdėstyti mokestinėms nepriemokoms ar ATP baudų mokėjimo prievolėms padengti. Iki FR0285 formos Sprendimo patvirtinimo šiuo įmokos kodu sumokėtų įmokų permoka gali būti įskaitoma kitai mokestinei nepriemokai ar ATP baudos mokėjimo prievolei tik mokesčių mokėtojo prašymu.

27. Atsiskaitant pagal mokestinės paskolos sutartį, įskaitymas sumokėta įmoka pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafike, kuris yra mokestinės paskolos sutarties neatsiejama dalis, nustatytos anksčiausio sumokėjimo termino įmokos.

Jeigu su mokesčių mokėtoju sudarytos kelios ar daugiau mokestinės paskolos sutarčių, įskaitymas pradedamas nuo mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafikuose įrašytos anksčiausio sumokėjimo termino įmokos. Jeigu yra kelios vienodo termino įmokos – pradedama nuo anksčiausiai sistemoje užregistruotos įmokos.

28. Mokestinės paskolos sutarties įmoką sudarančios mokėjimo prievolės ir palūkanos įskaitomos taip: pirmiausiai įskaitomos palūkanos ir padidintos palūkanos, tada mokesčių ir (arba) ATP baudų, ar baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir delspinigių nepriemokos, kurios dengiamos proporcingai jų dydžiui.

Jeigu mokestinės paskolos sutarties įmoką sudaro tik ATP baudos mokėjimo prievolė, tai mokėtina ATP baudos įmoka įskaitoma iškart. Palūkanos, padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai atidėtų ar išdėstytų ATP baudų įmokoms nėra skaičiuojami.           

29. Mokestinės paskolos sutarties įmokos kodu sumokėtomis įmokomis, taip pat kitų mokesčių permoka ir / ar skirtumu (pagal mokesčių mokėtojų prašymą) gali būti dengiamos ir nepasibaigusio termino įmokos pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės ir palūkanų mokėjimo grafiką. Tokiu atveju nepasibaigusio termino įmokos dengiamos pagal mokestinės nepriemokos ar ATP baudos mokėjimo prievolės ir palūkanų sumokėjimo grafike nurodytą šios įmokos sumokėjimo termino datą.

30. Iš mokesčių mokėtojo banko sąskaitoje esančių lėšų arba iš turto išieškotos sumos įskaitomos pagal nurodytą Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką ir nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų, kurio FR0492 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“, arba Sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto, kurio FR0497 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“, įtrauktoms mokestinėms nepriemokoms dengti šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DYDŽIŲ SKIRTUMO PAGAL PATIKSLINTUS MOKĖJIMO PRIEVOLIŲ DOKUMENTUS TVARKYMO PRINCIPAI

 

31. Mokėjimo prievolių dydžių skirtumai, susidarę pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus, pateiktus po mokėjimo prievolės dokumento pateikimo termino pabaigos, tvarkomi taip:

31.1. mokėjimo prievolių dydžių skirtumo mokėtina ir / ar grąžintina suma pirmiausiai palyginama (sugretinama) su tikslinamąja mokėjimo prievole ir nustatoma tos prievolės nepriemoka arba permoka;

31.2. Taisyklių 31.1 papunktyje nurodyta tvarka nustačius mokesčių, mokamų atskiru įmokos kodu, mokėjimo prievolės permoką ar nepriemoką, pirmiausiai sutvarkomos visos to mokesčio, kurio mokėjimo prievolė tikslinama, mokėjimo prievolės, palyginant (sugretinant) to mokesčio permokas ir nepriemokas:

31.2.1. susidariusia mokesčio permoka įskaitomos to mokesčio mokėjimo prievolės šių Taisyklių 9 punkte nurodyta tvarka, o likusi įskaityti nepanaudota permoka įskaitoma šių Taisyklių 21 punkte nurodyta tvarka;

31.2.2. susidariusia mokesčio nepriemoka įskaitoma Mokesčių permokų sąskaitoje ar Mokesčio skirtumo sąskaitoje esamomis sumomis arba gauta įmoka ir dengiamos šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

31.3. Taisyklių 31.1. papunktyje nurodyta tvarka nustačius mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolės permoką ar nepriemoką:

31.3.1. mokesčio (mokestinė) permoka – perkeliama į Mokesčių permokų sąskaitą ir naudojama šių Taisyklių 16 punkte nurodyta tvarka;

31.3.2. mokesčio (mokestinė) nepriemoka – įskaitoma Mokesčių permokų ar Mokesčio skirtumo sąskaitose esamomis sumomis arba gauta įmoka ir dengiamos šių Taisyklių 18 punkte nurodyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

NEDEKLARUOJAMŲ MOKESČIŲ IR VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS NEADMINISTRUOJAMŲ MOKESČIŲ, BAUDŲ IR KITŲ ĮMOKŲ KODAIS SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO PRINCIPAI

 

32. Nedeklaruojamų ir / ar VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų kodais sumokėtos sumos įtraukiamos į mokesčių mokėtojo mokesčių apskaitą pagal įmokos kodo pavadinimą.

33. Sumokėtų sumų pagrindu tų įmokų kodų pavadinimais, pagal kuriuos buvo sumokėtas mokestis, parengiamos tokio paties dydžio mokėjimo prievolės.

34. Mokesčių mokėtojo per didelės pinigų sumos, sumokėtos nedeklaruojamų ir (arba) VMI neadministruojamų mokesčių, baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitų įmokų kodais, to mokesčių mokėtojo prašymu gali būti įskaitomos VMI administruojamų mokesčių mokėjimo prievolėms bei šių Taisyklių 18 punkte nurodytoms kitoms mokesčių mokėtojo skoloms dengti.

Jeigu mokesčių mokėtojo per didelės ar klaidingai sumokėtos nedeklaruojamų ir (arba) VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų pinigų sumos į VMI biudžeto surenkamąsias sąskaitas buvo sumokėtos iki euro įvedimo dienos ir mokesčių mokėtojas pageidauja (pateikdamas šių Taisyklių 10 punkte nurodytą prašymą) šiomis pinigų sumomis padengti kitas mokestines nepriemokas, kurios susidarė nuo euro įvedimo dienos, tai per didele ar klaidingai sumokėta pinigų suma nuo euro įvedimo dienos, MAIS programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuota į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, padengiamos susidariusios mokestinės nepriemokos ar šių Taisyklių 18 punkte nurodytos kitos mokesčių mokėtojo skolos eurais.

35. Jeigu mokesčių mokėtojas neturi VMI ir muitinės administruojamų mokestinių nepriemokų bei laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, turima permoka (skirtumu), pateikus šių Taisyklių 10 punkte nurodytą prašymą, gali būti įskaityti VMI neadministruojami mokesčiai, baudos, paskirtos pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, ir kitos įmokos, kurias mokesčių mokėtojas turi sumokėti į VMI surenkamąsias sąskaitas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

36. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Sumokėtų įmokų, permokų (skirtumo) įskaitymas ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymas pagal šias Taisykles vykdomas automatizuotomis MAIS programinėmis priemonėmis.

38. Pasikeitusių Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ar kitų teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis sumokėtų mokesčių įskaitymo tvarką, būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių Taisyklių papildymo ar pakeitimo.

 

_____________________