Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS“ vykdomo KELEIVIŲ NEMOKAMO VEŽIMO VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSų maršrutais

 

2023 m. birželio 28 d. Nr. T1-183

Pasvalys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 29 punktu, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, vykdydama Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus, kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio autobusų parkas“ visais nustatytais keleivių vežimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais užsieniečius, pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, gavusius Migracijos departamento išduotą individualų laikinosios apsaugos suteikimą patvirtinantį dokumentą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje arba turinčius Migracijos departamento išduotą registracijos dokumentą ir laukiančius individualaus sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo, veža nemokamai, vienkartinio važiavimo bilieto kainai taikant 100 proc. nuolaidą iki 2023 m. gruodžio 31 d.

2. Kompensuoti su šio sprendimo 1 punkte minimos lengvatos taikymu susijusias išlaidas iš Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Nustatyti, kad sprendimas:

3.1. įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.;

3.2. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas