Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 821 „DĖL AKCIZŲ ĮSTATYMO NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 26 d. Nr. 1110
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose nurodytų lengvatų taikymo taisyklės (toliau – šios Taisyklės) nustato, kaip taikomos akcizų lengvatos, nurodytos Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Įstatymas) 43 straipsnio 1 dalies 3–8 punktuose.“

1.2. Pakeisti 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„3. Už energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 2015 metų versijos 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 19 62–2710 19 68, 2710 20 11–2710 20 19, 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijose nurodytus energinius produktus), kai jie skirti naudoti kitiems tikslams, ne kaip variklių degalai, šildymui skirtas kuras arba variklių degalų priedai, akcizai neskaičiuojami, kai asmuo, turintis centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą, suteikiantį teisę už energinius produktus neskaičiuoti akcizų (toliau – leidimas), juos:“.

1.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4. Šių Taisyklių 3 punkte nurodytu atveju akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, asmeniui, turinčiam leidimą, arba atitinkamai teritorinei muitinei pateikiamas leidimas, o tuo atveju, kai akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas arba asmuo, gaunantis energinius produktus iš kitos valstybės narės, pats naudoja energinius produktus kitiems tikslams, ne kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, – jeigu asmuo turi jam išduotą leidimą.“

1.4. Pakeisti 6.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„6.2. ir (arba) šių Taisyklių 3 punkte nurodytus produktus nuolat naudoja kitiems tikslams, ne kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, tai yra techniniams, gamybiniams (išskyrus pačią energinių produktų gamybą) ir panašiems tikslams;“.

1.5. Papildyti 6.4 papunkčiu:

„6.4. ir (arba) verčiasi šių Taisyklių 71 punkte nurodytų energinių produktų gamyba ir juos naudoja šių Taisyklių 6.1–6.3 papunkčiuose nurodytiems tikslams.“

1.6. Papildyti 71 punktu:

„71. Šių Taisyklių 3–7 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams. Be šių Taisyklių 3 punkte nurodytų atvejų, KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams akcizai taip pat neskaičiuojami, jeigu juos kitiems tikslams, ne naudoti kaip variklių degalus, šildymui skirtą kurą arba variklių degalų priedus, gamina asmuo, turintis leidimą.“

1.7. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Lietuvos Respublikoje panaikinus akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, už verslo tikslais įsigytus (įvežtus) iš kitos valstybės narės arba importuotus energinius produktus, nurodytus Įstatymo 2 priede (išskyrus KN 2710 12 31, 2710 12 41–2710 12 90, 2710 19 21–2710 19 29, 2710 19 43–2710 19 48, 2710 20 11–2710 20 19 subpozicijose klasifikuojamus energinius produktus), skirtus Įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytiems tikslams, akcizai neskaičiuojami, jeigu akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkui, registruotam akcizais apmokestinamų prekių gavėjui arba teritorinei muitinei pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma asmens teisė verstis elektros energijos gamyba.“

1.8. Papildyti 91 punktu:

„91. Šių Taisyklių 8 ir 9 punktų nuostatos mutatis mutandis taikomos ir KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose nurodytiems energiniams produktams.“

1.9. Pripažinti netekusiu galios 13 punktą.

2. Šis nutarimas, išskyrus 1.1–1.4, 1.7 ir 1.9 papunkčius, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius