LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-890 „DĖL DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 9 d. Nr. V-24

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) kiekvienų metų PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirsto TLK pagal prisirašiusių prie jų veiklos zonų PAASPĮ privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų nuo 18 m. iki 65 m., kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, bei 65 m. ir vyresnių gyventojų (toliau – prirašytieji gyventojai) skaičių.“ 

2.   Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. TLK jai skirtas PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti paskirsto jos veiklos zonos savivaldybėms pagal prirašytųjų gyventojų skaičių.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Aurelijus Veryga