Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2014 M. KOVO 26 D. NUTARIMO NR. 278 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLOS ĮGYVENDINIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 9 d. Nr. 992

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 83 punktą ir jį išdėstyti taip:

83. Jeigu priimamas sprendimas teikti techninę paramą valstybei partnerei kartu su kita institucija arba skirti projektų ir programų bendrąjį finansavimą, sprendimą priėmusi institucija gali sudaryti biudžeto lėšų naudojimo sutartį su kita nepavaldžia biudžetine įstaiga arba nebiudžetine įstaiga Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

2. Papildyti  911  punktu :

911. Nesant nelaimės ištiktos valstybės ar Jungtinių Tautų ir Jungtinių Tautų specializuotųjų agentūrų, Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio judėjimui priklausančių organizacijų, kitų tarptautinių organizacijų arba Europos Sąjungos institucijų prašymo arba kreipimosi, skubi humanitarinė pagalba Aprašo 94.4 papunktyje nurodytu būdu gali būti teikiama užsienio reikalų ministro siūlymu.“

3.   Pakeisti 97 punktą ir jį išdėstyti taip:

97.  Atsižvelgdama į Aprašo 93 punkte nurodytus humanitarinės pagalbos teikimo kriterijus ir Užsienio reikalų ministerijos rekomendaciją, prašymą suteikti humanitarinę pagalbą nelaimės ištiktai valstybei arba užsienio reikalų ministro siūlymą apsvarsto institucijos Komisija ir teikia institucijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui rekomendaciją dėl sprendimo suteikti humanitarinę pagalbą priėmimo. Komisijos rekomendacijoje nurodoma: nelaimės ištikta valstybė, humanitarinės pagalbos skyrimo tikslas, galimas humanitarinės pagalbos teikimo būdas, dydis, nukentėjusios valstybės įstaiga, institucija, vietos ar regiono valdžios institucija ar jų asociacija, tarptautinė organizacija ar agentūra, kuriai skiriama humanitarinė pagalba, ir kita susijusi informacija.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                    Saulius Skvernelis

 

 

 

Krašto apsaugos ministras, pavaduojantis

užsienio reikalų ministrą                                                                                Raimundas Karoblis