LIETUVOS RESPUBLIKOS

NAFTOS PRODUKTŲ IR NAFTOS VALSTYBĖS ATSARGŲ ĮSTATYMO NR. IX-986 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 101 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 30 d. Nr. XIII-1450

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo tikslas – užtikrinti naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimą, tvarkymą, naudojimą, priežiūrą, sudarymo reglamentavimą ir valstybei nuosavybės teise priklausančių naftos produktų ir naftos atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ypatumus.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Įpareigotosios įmonės – naftos perdirbimo įmonės, naftos produktus ir (ar) naftą importuojančios įmonės ir juos įvežančios įmonės, išskyrus viešąją įstaigą Lietuvos energetikos agentūrą (toliau – Agentūra), kurios pagal šio įstatymo nuostatas kaupia ir tvarko naftos produktų ir naftos atsargas ir kurių perdirbtų ar pagamintų, importuotų ar įvežtų naftos produktų ir naftos kiekis per metus viršija 100 tonų. Nurodytas kiekis skaičiuojamas sumuojant įpareigotųjų įmonių ir su jomis susijusių asmenų, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, įmonių perdirbtų ar pagamintų, importuotų ar įvežtų naftos produktų ir naftos kiekį per metus.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Specialiosios naftos produktų atsargos (toliau – specialiosios atsargos) – valstybės lėšomis Agentūros kaupiamos naftos produktų atsargos.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Atsargų kaupimo įgyvendinimą ir priežiūrą užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Energetikos ministerija). Atsargas šio įstatymo nustatyta tvarka kaupia Agentūra ir įpareigotosios įmonės.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Agentūra, vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis, teikia ūkio subjektams paslaugas, susijusias su atsargų kaupimu ir tvarkymu, objektyviomis, skaidriomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Energetikos ministerija Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais apskaičiuoja ir tvirtina Agentūros taikomą atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama suteikiant reikalavimo teises į Agentūros kaupiamas ir jos turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas atsargas, tarifą ir Agentūros taikomą atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugos, kai ji teikiama Agentūrai įgyjant reikalavimo teises į kitų subjektų turimas atsargas, tarifą. Bet kuriuo atveju ūkio subjektų mokėjimai už Agentūros paslaugas neturi viršyti visų suteiktų paslaugų sąnaudų, ir šių mokėjimų nereikalaujama tol, kol Agentūra nesukaupia pagal susitarimus su atitinkamais ūkio subjektais reikiamo sukaupti atsargų kiekio. Sudarant susitarimus dėl atsargų kaupimo ir tvarkymo, ūkio subjektas Taisyklėse nustatyta tvarka privalo Agentūrai pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą.“

2. Pripažinti netekusia galios 5 straipsnio 6 dalį.

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas 101 straipsniu

Papildyti Įstatymą 101 straipsniu:

101 straipsnis. Valstybės turto perdavimas turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį

1. Valstybei nuosavybės teise priklausančias atsargas turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdo Agentūra. Sprendimą dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių atsargų perdavimo turto patikėjimo teise priima Vyriausybė. Tokiame sprendime turi būti nurodyta valstybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį.

2. Į Agentūros turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomas atsargas negali būti nukreipti Agentūros kreditorių išieškojimai, šios atsargos negali būti įkeistos ar kitaip suvaržytos, išskyrus atvejus, kai Agentūra susitarimų pagrindu kitiems asmenims suteikia reikalavimo teises į tas Agentūros valdomas atsargas, kurios viršija pagal šį įstatymą privalomus kaupti atsargų kiekius (toliau – atsargų perteklius).

3. Turto patikėjimo sutartyje, be kitų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytų esminių turto patikėjimo sutarties sąlygų, turi būti numatyta pareiga, kad Agentūra privalo ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 1 dienos paskelbti praėjusių finansinių metų valstybei nuosavybės teise priklausančių atsargų valdymo, naudojimo ir disponavimo jomis ataskaitą Agentūros svetainėje.“

 

6 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybė nuosavybės teisę į atsargas įgyja, kai Agentūra įsigyja šias atsargas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) nustatyta tvarka. Valstybės lėšomis kaupiamos atsargos gali būti tik valstybės nuosavybė. Valstybės nuosavybe esančias atsargas turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį tvarko Agentūra.“

2. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 2 dalį.

 

7 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Reikalavimo teisės į konkretų atsargų kiekį įgyjamos sandorių (susitarimų) pagrindu. Atsargoms, kaupiamoms reikalavimo teisių pagrindu, taip pat taikomi šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai. Valstybės reikalavimo teises į atsargas turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdo Agentūra.“

 

8 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 14 straipsnį 3 dalimi:

3. Agentūros sudaromiems specialiųjų atsargų įsigijimo ar keitimo sandoriams mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytos sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros procedūros.“

2. Papildyti 14 straipsnį 4 dalimi:

4. Agentūros darbuotojams, kurie Agentūroje atlieka funkcijas, susijusias su specialiųjų atsargų įsigijimu ar keitimu, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio nuostatos.“

 

9 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu Agentūra atsargų sukaupė daugiau negu privaloma pagal šį įstatymą, Energetikos ministerija Taisyklėse nustatyta tvarka gali leisti parduoti Agentūros kaupiamų atsargų perteklių arba susitarimų pagrindu suteikti reikalavimo teises į Agentūros kaupiamų atsargų perteklių kitiems ūkio subjektams arba laikyti šį atsargų perteklių, kol šio įstatymo 7 straipsnyje nustatyta tvarka bus patvirtintos naujos atsargų kaupimo užduotys. Lėšos, gautos realizavus Agentūros kaupiamų atsargų perteklių šioje dalyje nustatyta tvarka, gali būti naudojamos tik šio įstatymo Agentūrai nustatytoms funkcijoms įgyvendinti.“

 

10 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Agentūra, nustačiusi, kad jos turto patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį valdomų atsargų kokybė gali pablogėti taip, kad jos nebeatitiks šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų privalomųjų kokybės rodiklių, raštu kreipiasi į Energetikos ministeriją dėl Energetikos ministerijos sutikimo:

1) keisti atsargas tiesioginio keitimo būdu, kai esamos atsargos pakeičiamos naujais naftos produktais, arba

2) keisti atsargas pirkimo–pardavimo būdu, kai nuperkami nauji naftos produktai ir parduodamos laikytos atsargos, arba

3) pratęsti atsargų laikymą.“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos, Lietuvos Respublikos energetikos ministras iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė