LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖLVALSTYBĖS PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOMS

 

LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠO

 

PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 27 d. Nr. V-1160

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašą (pridedama).

2.       P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. V-734 „Dėl Valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

3.    Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                            Jurgita Petrauskienė

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro

2016 m. gruodžio 27 d.

įsakymu Nr. V-1160

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOMS LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – parama) skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paramos rūšis ir dydžius, jos skyrimo, mokėjimo ir mokėjimo nutraukimo sąlygas.

2. Parama skiriama užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, ir užsienio lietuviams, vidurinį išsilavinimą įgijusiems Lietuvos Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje).

3. Paramos mokėjimą administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas).

4. Parama teikiama iš Fondui šiam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

5. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos paramai, paskirstomos einamųjų metų pavasario semestrui (įskaitant lėšas, reikalingas paramai išmokėti pagal praėjusiais metais prisiimtus įsipareigojimus) ir einamųjų metų rudens semestrui.

6. Fondas turi teisę gauti iš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, kitų Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ar įstaigų užsienyje, krašto lietuvių bendruomenių, aukštųjų mokyklų, kitų įmonių, įstaigų, organizacijų informaciją, kurios reikia paramai skirti ir administruoti.

 

II SKYRIUS

PARAMOS RŪŠYS IR DYDŽIAI, JOS SKYRIMAS

 

7. Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama:

7.1. stipendija;

7.2. socialinė išmoka.

8. Aprašo 7.1 papunktyje nurodytos stipendijos skiriamos vienam studijų semestrui įskaitant atostogų laikotarpį (toliau – semestras), bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos. Stipendijos išmokamos kas mėnesį iki to semestro pabaigos. Šiame punkte nurodytos stipendijos dydis – 3,25 socialinės bazinės išmokos per mėnesį.

9. Aprašo 7.2 papunktyje nurodyta socialinė išmoka yra vienkartinė, ji skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį. Teisę gauti socialinę išmoką turi asmenys, atitinkantys bent vieną iš Aprašo 22 punkte nurodytų kriterijų. Šiame punkte nurodytos išmokos dydis nustatomas pagal Aprašo priede nurodytus kriterijus.

10. Užsienio lietuviai turi teisę gauti abiejų rūšių paramą, numatytą Apraše.

11. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

11.1. priimti į pirmosios pakopos, vientisąsias, antrosios arba trečiosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;

11.2. paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (išskyrus studentus, pretenduojančius gauti tik socialinę išmoką).

12. Parama neskiriama studentams, studijuojantiems tų šalių, iš kurių jie yra atvykę, kalbas.

13. Parama skiriama konkurso būdu. Paramos skyrimo konkursą du kartus per metus pavasario ir rudens semestre organizuoja Fondas pagal Fondo direktoriaus patvirtintą Paramos užsienio lietuviams administravimo tvarkos aprašą.

14. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užsiregistruoti Fondo interneto svetainėje ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką, kurios sudedamoji dalis yra Paramos suteikimo sąlygos. Paraiškos formą tvirtina Fondo direktorius.

15. Užsienio lietuviai, norintys gauti socialinę išmoką, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia dokumentus, patvirtinančius socialinę užsienio lietuvių padėtį (šeimos narių skaičių patvirtinančius dokumentus, mirties liudijimus ir pan.) arba jų kopijas, išskyrus atvejus, kai Fondas nurodo, kad dokumentų pateikti nereikia.

16. Užsienio lietuviai, kurie kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, iki paraiškų teikimo termino pabaigos Fondui pateikia krašto lietuvių bendruomenės arba kitos institucijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją, arba dokumentus, patvirtinančius, kad jie ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis 8-12 klasėje (gimnazijos I-IV klasėje), arba jų kopijas.

17. Fondas, gavęs pretenduojančio gauti paramą asmens paraišką, joje nurodytus duomenis tikrina Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse. Jeigu pretenduojančio gauti paramą asmens paraiškoje nurodyta informacija nesutampa su Studentų registre ir (ar) kituose registruose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse esama informacija apie jį, Fondas apie tai per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos elektroniniu būdu išsiunčia pretenduojančiam gauti paramą asmeniui pranešimą. Tokiu atveju pretenduojantis gauti paramą asmuo per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos turi teisę Fondui pateikti dokumentus, patvirtinančius paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

18. Užsienio lietuviai, pretenduojantys gauti paramą, privalo užpildyti paraišką ir pateikti Aprašo 15 ir 16 punktuose nurodytus dokumentus šiais terminais:

18.1. rudens semestrui – iki rugsėjo 30 dienos;

18.2. pavasario semestrui – iki vasario 20 dienos.

19. Sprendimą skirti paramą priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija (toliau – Komisija), į kurios sudėtį įeina Fondo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir kitų institucijų atstovai, per 10 darbo dienų nuo paraiškų teikimo termino pabaigos.

20. Komisija, atsižvelgusi į paramai skirtas lėšas ir pateiktų paraiškų skaičių, nustato konkursinės (-ių) eilės (-ių) sudarymo principus, atitinkamai padalija lėšas stipendijoms ir socialinėms išmokoms. Stipendijoms skiriama ne mažiau nei 80 procentų paramai skirtų lėšų. Komisija taip pat priima kitus sprendimus, susijusius su paramos skyrimu.

21. Tais atvejais, kai stipendijoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti stipendiją turi (prioriteto mažėjimo tvarka):

21.1. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų pirmojo kurso nuolatinės studijų formos studentai;

21.2. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę puikų pasiekimų lygmenį;

21.3. pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę tipinį pasiekimų lygmenį;

21.4 pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios arba trečiosios pakopos studijų nuolatinės studijų formos studentai, studijuojantys antrame ar tolesniuose kursuose, pasiekę slenkstinį pasiekimų lygmenį;

21.5. ištęstinės studijų formos pirmojo kurso studentai;

21.6. ištęstinės studijų formos antrojo ar tolesnio kurso studentai.

22. Tais atvejais, kai socialinėms išmokoms skirta suma mažesnė nei lėšų joms poreikis, pirmenybės teisę gauti socialinę išmoką turi (prioriteto mažėjimo tvarka) studentai:

22.1. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę;

22.2. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs;

22.3. iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus;

22.4. iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas.

23. Komisijai priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, Fondas per 5 darbo dienas informuoja apie priimtą sprendimą pretenduojančius gauti paramą asmenis.

 

III SKYRIUS

PARAMOS MOKĖJIMAS IR MOKĖJIMO NUTRAUKIMAS

 

24. Fondas per 15 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo skirti paramą dienos paramą gavusiam asmeniui išmoka pirmojo mėnesio stipendiją ir (arba) perveda socialinę išmoką į paramą gavusio asmens nurodytą sąskaitą.

25. Paramą gavusio asmens pareigos:

25.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti Fondą pakeitus vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, elektroninio pašto adresą ir kitus paraiškoje nurodytus duomenis;

25.2. teikti Fondui apie save teisingus duomenis ir laikytis kitų Paramos suteikimo sąlygose numatytų reikalavimų.

26. Paramą gavęs asmuo, be pateisinamų priežasčių nesilaikantis Aprašo 25 punkte nurodytų pareigų, neturi teisės antrą kartą kreiptis dėl paramos skyrimo.

27. Fondo direktorius nutraukia stipendijos mokėjimą, jei stipendiją gaunantis asmuo:

27.1. nutraukia studijas, yra išbrauktas iš studentų sąrašų, yra laikinai sustabdęs studijas (įskaitant studentus, kuriems suteiktos akademinės atostogos);

27.2. nesilaiko paramą gavusio asmens pareigų, nurodytų Aprašo 25 punkte.

28. Paramą gavusiam asmeniui nutraukus studijas, išbraukus asmenį iš studentų sąrašų, sustabdžius jo studijas (įskaitant ir akademines atostogas), aukštosios mokyklos per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos apie tai raštu informuoja Fondą ir nurodo paramą gavusio asmens vardą, pavardę, asmens kodą, aplinkybes, jų atsiradimo pagrindą ir datą.

29. Aprašo 28 punkte nurodytoms aplinkybėms paaiškėjus iki einamojo mėnesio 15 dienos įskaitytinai, stipendijos mokėjimas nutraukiamas nuo to mėnesio, joms paaiškėjus po einamojo mėnesio 15 dienos – nuo kito mėnesio.

30. Fondo direktoriui priėmus sprendimą nutraukti stipendijos mokėjimą, Fondas per 5 darbo dienas apie šį sprendimą raštu informuoja stipendiją gavusį asmenį.

31. Paaiškėjus, kad parama buvo skirta pagal pateiktus neteisėtus dokumentus, stipendijos išmokėjimas nutraukiamas, o išmokėtą paramos dalį paramą gavęs asmuo turi grąžinti Fondui.

32. Jei užsienio lietuviai, gavę paramą, išbraukiami iš studentų sąrašų, o paskui vėl pradeda studijuoti pagal tos pačios pakopos studijų programą, parama negali būti skiriama už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs stipendiją arba socialinę išmoką.

______________

 

 

Valstybės paramos užsienio lietuvių

studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

SOCIALINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO KRITERIJAI IR DYDŽIAI

 

Studentų socialinė padėtis

 

Išmokos dydis, Eur

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) ar globėjai (rūpintojai) yra mirę

319

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra miręs

261

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai), kurių bent vienas iš tėvų ar globėjų (rūpintojų) yra neįgalus

232

Studentai iki 26 metų (įskaitytinai) iš daugiavaikių šeimų, kuriose ne mažiau kaip 3 nepilnamečiai vaikai ar suaugusieji iki 26 metų (įskaitytinai) mokosi (studijuoja) pagal formaliojo švietimo programas

203

______________