vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimo nr. o3-26 „DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS, METODIKOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija

 

2017 m. gegužės 11 d. Nr. O3E-138

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2017 m. balandžio 27 d. pažymą Nr. O5-96 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija“ Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų atstovus, metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26 „Dėl Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos patvirtinimo“, ir išdėstyti ją nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                         Inga Žilienė


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2009 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. O3-26

(Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2017 m. gegužės 11 d. nutarimo

Nr. O3E-138 redakcija)

 

ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIO NUSTATYMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKAMS, ATSISAKIUSIEMS ĮSILEISTI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ BEI ŠIŲ SISTEMŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ ĮGALIOTUS ATSTOVUS, METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodika (toliau – Metodika) taikoma, kai butų ir (ar) kitų patalpų savininkai atsisako įsileisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atstovus pagal jų pateiktą raštišką prašymą į savininkams priklausančias patalpas bei pagal Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ įforminus savininkų atsisakymą.

2. Pagal Metodiką nustatomas butų ir (ar) kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos tiekėjo, karšto vandens tiekėjo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) atstovus, priskiriamas apmokėti šilumos kiekis šildymui ir (ar) karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) ir (ar) karšto vandens kiekis.

3. Pagal Metodiką nustačius ir butui ar kitai patalpai priskirus šilumos kiekį šildymui ir (ar) cirkuliacijai, skirstant šilumą pagal Komisijos rekomenduojamus ar su Komisija suderintus šilumos paskirstymo metodus bei laikantis šilumos balanso, atitinkamu dydžiu mažinamas kitiems vartotojams paskirstomas pastate suvartotas šilumos kiekis šildymui ir (ar) cirkuliacijai.

4. Jeigu pagal Metodiką nustatytas šilumos kiekis šildymui ir (ar) cirkuliacijai yra mažesnis negu pagal Komisijos rekomenduojamus ar su Komisija suderintus šilumos paskirstymo metodus tam butui ar kitai patalpai tenkantis šilumos kiekis šildymui ir (ar) cirkuliacijai, vietoje pagal Metodiką nustatyto, butui ar kitai patalpai priskiriamas pagal Komisijos rekomenduojamus ar su Komisija suderintus šilumos paskirstymo metodus apskaičiuotas šilumos kiekis.

 

II SKYRIUS

BUTUI AR KITAI PATALPAI PRISKIRIAMI ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KIEKIAI

 

5. Butui ar kitai patalpai priskiriamas normatyvinis šilumos kiekis šildymui () nustatomas:

, kWh;                                                 (1)

čia:

 – maksimalus energijos sąnaudų normatyvas būstui šildyti, kWh/m2, nustatomas vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Komisijos 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 „Dėl Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir šaltam vandeniui pašildyti“;

 – buto ar kitos patalpos naudingasis plotas, m2.

6. Butui ar kitai patalpai priskiriamas normatyvinis šilumos kiekis cirkuliacijai () nustatomas:

, kWh;                                                            (2)

čia:

 – vidutinis energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvas, kWh/būstui per mėn., priskiriamas butui ar kitai patalpai, vadovaujantis Atskirų energijos ir kuro rūšių sąnaudų normatyvų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti nustatymo bei taikymo metodika.

7. Butui ar kitai patalpai priskiriamas normatyvinis karšto vandens kiekis () nustatomas:

, m3;                                                (3)

čia:

 – normatyvinis karšto vandens kiekis, nustatytas pagal Metodikos priedą;

z – atsiskaitymo laikotarpio (ar jo dalies), už kurį taikomas karšto vandens normatyvas, trukmė, val.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

8. Metodika nereglamentuoja vartotojui priskirtų normatyvinių šilumos ir (ar) karšto vandens kiekių perskaičiavimo tvarkos ir sąlygų.

9. Ginčai, kilę dėl Metodikos taikymo, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________


 

Šilumos ir karšto vandens kiekio nustatymo butų ir kitų patalpų savininkams, atsisakiusiems įsileisti šilumos ir karšto vandens tiekėjų bei šių sistemų prižiūrėtojų įgaliotus atstovus, metodikos

priedas

 

KARŠTO VANDENS SUVARTOJIMO NORMATYVAI

 

Eil.

Nr.

Pastatų ir karšto vandens sistemų tipas

Karšto vandens kiekis

m3/žmogui per mėn.*

m3/būstui ar kitai patalpai per mėn.

1.

Vienbučiai ir daugiabučiai namai

1.1.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis (be vonių)

4,32

8,63

1.2.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su sėdimomis voniomis

4,90

9,79

1.3.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis

5,30

10,58

1.4.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu, praustuvais ir plautuvėmis. Su 1500–1700 mm voniomis. Pagerintos įrangos

5,75

11,51

2.

Bendrabučiai

2.1.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su bendrais praustuvais ir dušais

2,88

5,75

2.2.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais šalia kambarių ir bendrais dušais

3,46

6,91

2.3.

Pastatas su vandentiekiu ir kanalizacija, centralizuotu karšto vandens tiekimu. Su praustuvais ir dušais šalia kambarių

4,60

9,20

 

* – žmonių skaičius nustatomas vadovaujantis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

 

___________________