LIETUVOS RESPUBLIKOS

2018 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-873

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 1 763 809 tūkst. eurų pajamų ir 1 763 809 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2018 m. sausio 1 d. ir pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 92 889 tūkst. eurų pagal 2018 m. sausio 1 d. būklę (pridedama).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2017 m. gruodžio 12 d.

įstatymu Nr. XIII-873

 

2018 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

Lėšų likutis pagal 2018 m. sausio 1 d. būklę,

iš jų:

98 681

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

92 889

– pagrindinė dalis

26 457

– rizikos valdymo dalis

66 432

PAJAMOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos

1 216 198

03

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos ir asignavimai,

iš jų:

528 461

03 01

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

499 173

03 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

29 288

04

Institucijų, vykdančių privalomąjį sveikatos draudimą, veiklos pajamos

0

05

Savanoriškos asmenų įmokos

2 178

06

Išieškomos ar grąžinamos lėšos už Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui padarytą žalą

2 458

07

Lėšos, grąžintinos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

12 000

08

Kitos pajamos

2 514

Iš viso pajamų

1 763 809

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 195 754

02

Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms

310 935

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

50 531

04

Ortopedijos technikos priemonėms

12 010

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

97 558

06

Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

20 402

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

4 219

Iš viso

1 691 409

08

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

72 400

Iš viso išlaidų

1 763 809

Lėšų likutis pagal 2018 m. gruodžio 31 d. būklę,

iš jų:

171 081

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

165 289

– pagrindinė dalis

26 457

– rizikos valdymo dalis

138 832