LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. VASARIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-238/A1-170 „DĖL ELEKTRONINIŲ NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ BEI ELEKTRONINIŲ NĖŠTUMO IR GIMDYMO ATOSTOGŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR (AR) KARANTINO DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 9 d. Nr. V-291/A1-85

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 3.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.1. asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą (toliau – greitasis testas) ar nosiaryklės ir ryklės ar nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimą SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos metodu (toliau – kaupinių PGR tyrimas), gautas teigiamas rezultatas, tačiau asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų;“.

2. Pakeičiame 7.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

7.1. vaikui ar neįgaliam asmeniui asmens sveikatos priežiūros įstaigoje atlikus greitąjį testą ar kaupinių PGR tyrimą, gautas teigiamas rezultatas, tačiau vaikas ar neįgalus asmuo neturi COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) simptomų;“.

3. Pakeičiame 21 punktą ir jį išdėstome taip:

21. Tvarkos aprašo 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais asmuo, norėdamas, kad jam būtų išduotas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, NVSC pateikia NVSC direktoriaus nustatytos formos prašymą išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą (toliau – prašymas), dokumentus, įrodančius, kad keliavo užsienyje profesiniais, tarnybos ir (ar) darbo tikslais, jeigu elektroninio nedarbingumo pažymėjimo prašo dėl to, kad lankėsi užsienio šalyje (-se) ir dėl to jam taikoma privaloma izoliacija, o jei prašymą teikia asmens, kuriam reikalingas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, atstovas – ir atstovaujamo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus (arba jų kopijas) arba atstovaujamo asmens rašytinį sutikimą (arba jo kopiją), atitinkantį tvarkos aprašo 221 punkte nustatytus reikalavimus (toliau – kiti dokumentai). Prašymas ir kiti dokumentai ne vėliau nei iki privalomos izoliacijos laikotarpio pabaigos teikiami vienu iš šių būdų:

21.1. per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus adresu www.epaslaugos.lt (prašymą ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama);

21.2. kitomis elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu info@nvsc.lt, per informacinę sistemą epristatymas.lt). Teikiant prašymą elektroniniu paštu,  prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Teikiant prašymą per informacinę sistemą epristatymas.lt, jeigu asmuo identifikuotas šioje sistemoje nustatytais būdais, prašymą ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama;

21.3. registruotu paštu ar per kurjerį. Kartu su prašymu ir kitais dokumentais turi būti pateikta ir prašymą ir kitus dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

21.4. atvykus į NVSC arba į atitinkamą NVSC departamentą pagal apskritį, jei asmuo neturi pareigos privalomai izoliuotis. Pateikdamas prašymą ir kitus dokumentus asmuo arba jo atstovas turi parodyti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.“

4. Pakeičiame 22 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstome taip:

22. Tvarkos aprašo 2 ir 6 punktuose nurodytais atvejais elektroninį nedarbingumo pažymėjimą išduoda NVSC departamento darbuotojas, nurodytas NVSC ir atitinkamo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus sutartyje dėl teisės išduoti elektroninius nedarbingumo pažymėjimus. Elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas arba motyvuotai atsisakoma jį išduoti ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo NVSC dienos. Jei NVSC nustato, kad prašyme pateikta ne visa ir (arba) netiksli informacija ir (ar) nepateikti ar pateikti ne visi kiti dokumentai, jis kreipiasi į prašymą pateikusį asmenį, kad šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikslintų ir (arba) pateiktų trūkstamą informaciją ir (arba) kitus dokumentus. Trūkumų šalinimo laikas į šiame punkte nurodytą terminą neįskaitomas. Atsisakymas išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą asmeniui ar jo atstovui pateikiamas prašyme nurodytu el. pašto adresu. Išduoti elektroninį nedarbingumo pažymėjimą atsisakoma esant bent vienai iš šių sąlygų:“.

5. Papildome 221 punktu:

221. Atstovaujamo asmens rašytiniame sutikime turi būti nurodyta: asmens, kuriam reikalingas elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo); atstovo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data (jeigu neturi asmens kodo);  atstovo teisė atstovauti asmenį ir teikti prašymą ir kitus dokumentus dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo. Rašytinis sutikimas turi būti asmens pasirašytas ir nurodyta pasirašymo data.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                    Arūnas Dulkys

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                       Monika Navickienė