Pagėgių savivaldybės taryba

 

 

sprendimas

 

dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo „BARDINŲ KAIMAS“ pakeitimo į „BARDĖNŲ kaimas“

 

 

 

2014 m. birželio 19 d. Nr. T-111

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.651, Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pagėgių savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl Pagėgių savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ 327 punktu, įvertinusi vietos gyventojų nuomonę, bei atsižvelgdama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2014 m. gegužės 23 d. raštą Nr.S1-253(1.7) „Dėl kaimo vardo pakeitimo“, Pagėgių savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti gyvenamosios vietovės „Bardinų kaimas“ pavadinimą ir pavadinti šią gyvenamąją vietovę „Bardėnų kaimas“.

2. Pritarti aiškinamajam raštui dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo keitimo (pridedama).

3. Apie sprendimo priėmimą oficialiai paskelbti Teisės aktų registre, laikraštyje „Šilokarčema“, Pagėgių savivaldybės internetinėje svetainėje www.pagegiai.lt, Lumpėnų seniūnijos skelbimų lentose.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Virginijus Komskis


 

Pagėgių savivaldybės tarybos

2014 m. birželio 19 d.

sprendimo Nr. T- 111

priedas

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL GYVENAMOSIOS VIETOVĖS „BARDINŲ KAIMAS“ PAVADINIMO KEITIMO

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nagrinėjo Bardinų kaimo gyventojo Gedimino Stakvilionio kreipimąsi dėl Pagėgių savivaldybės Lumpėnų seniūnijos teritorijoje esančio kaimo vardo Bardinai pakeitimo (Valstybinei lietuvių kalbos komisijai buvo taip pat pateiktas 68 gyventojų pasirašytas prašymas sugrąžinti istorinį kaimo vardą Bardėnai).

Valstybinė lietuvių kalbos komisija išnagrinėjusi klausimą dėl kaimo vardo formos nutarė, kad ir Bardinai, ir Bardėnai gali būti pripažinti norminiais variantais. Apie tai buvo informuotas gyventojų atstovas Gediminas Stakvilionis, kuriam buvo išsiųstas išsamus paaiškinimas, pasiūlant apsvarstyti kaimo vardo klausimą iš naujo, o nusprendus keisti oficialų pavadinimą, kreiptis į Pagėgių savivaldybės tarybą.

Atsižvelgiant į gautą Bardinų kaimo iniciatyvinės grupės prašymą, Pagėgių savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A1-1081 buvo įregistruota iniciatyvinė grupė parašams rinkti dėl reikalavimo paskelbti apklausą dėl Pagėgių savivaldybės Bardinų kaimo pavadinimo vardo keitimo iš Bardinų kaimas į Bardėnų kaimas.

Vadovaudamasi Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.651, atsižvelgdama į Iniciatyvinės grupės 2014 m. vasario 6 d. aktą, Pagėgių savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl vietos gyventojų apklausos skelbimo“ paskelbė Bardinų kaimo gyventojų apklausą dėl gyvenamosios vietovės pavadinimo „Bardinų kaimas“ pakeitimo į „Bardėnų kaimas“.

Savo nuomonę į gyventojų apklausos lapus įrašė 47 gyventojai iš 104 (45,18% vietos gyventojų). Visi apklausoje dalyvavę asmenys pritarė gyvenamosios vietovės pavadinimo pakeitimui.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2014 m. gegužės 23 d. raštu Nr.S1-253 (1.7) papildomai informavo, jog atsižvelgiant į iniciatyvinės grupės prašymą ir vietos gyventojų pritarimą, kurį liudija savivaldybės administracijos organizuotos apklausos rezultatai, neprieštarauja dėl Bardinų kaimas pakeitimo į Bardėnų kaimas.

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnį gyvenamosioms vietovėms pavadinimus, atsižvelgdama į savivaldybės tarybos siūlymą, pateiktą įvertinus vietos gyventojų nuomonę, suteikia ir keičia Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.651, 29 punkte nurodyta, kad Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą pritarti savivaldybės administracijos parengtiems dokumentams (tarybos sprendimo ir aiškinamojo rašto projektams) Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūloma priimti atitinkamą sprendimą.

Pagėgių savivaldybės taryba įvertinusi vietos gyventojų nuomonę priėmė sprendimą siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeisti gyvenamosios vietovės „Bardinų kaimas“ pavadinimą ir pavadinti šią gyvenamąją vietovę „Bardėnų kaimas“.

 

___________________