LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO NR. V-1115 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ PRIEMONĖS NR. 08.1.3-CPVA-V-606 „ONKOLOGINIŲ LIGŲ PREVENCIJOS, ANKSTYVOS DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TOBULINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. kovo 18 d. Nr. V-330

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-1115 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 11 429 172 eurų (vienuolikos milijonų keturių šimtų dvidešimt devynių tūkstančių šimto septyniasdešimt dviejų eurų), iš kurių iki 10 815 230 eurų (dešimties milijonų aštuonių šimtų penkiolikos tūkstančių dviejų šimtų trisdešimt eurų) – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, iki 613 942 eurų (šešių šimtų trylikos tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt dviejų eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                               Aurelijus Veryga