LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo

 

2017 m. sausio 30 d. Nr. 1V-77

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.7 papunkčiu:

1. T v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui teikti paaiškinimus dėl šio įsakymo 1 punkte patvirtinto aprašo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397, (toliau – Veiksmų programa) 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektas) atranką bei jų įgyvendinimo priežiūrą.

2.  Aprašas parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320);

2.2. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Komisijos reglamentas);

2.3. Lietuvos Respublikos partnerystės sutartį, patvirtintą Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 2014LT16M8PA001;

2.4. Veiksmų programą;

2.5. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“;

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“;

2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.8. Vietos plėtros strategijų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1V-36 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strategijų rengimo taisyklės);

2.9. Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1V-992 „Dėl Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės);

2.10. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“;

2.11. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.12. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – interneto svetainė www.esinvesticijos.lt) (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bedarbis – asmuo, įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje ir Lietuvos Respublikos užimtumo įstatyme nustatyta tvarka įgijęs bedarbio statusą arba turintis sustabdytą bedarbio statusą.

3.2. Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu.

3.3. Ekonomiškai neaktyvus asmuo – asmuo, kuris nėra teritorinėje darbo biržoje registruotas kaip bedarbio statusą ar sustabdytą bedarbio statusą turintis asmuo ir kuris atitinka visas šias sąlygas:

3.3.1. yra darbingas;

3.3.2. nedirba pagal darbo sutartis ir darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu;

3.3.3.  nesiverčia individualia veikla;

3.3.4. neturi ūkininko statuso ar nėra ūkininko partneris, ar žemės ūkio veiklos subjektas ir (arba) yra atostogose vaikui prižiūrėti (iki vaikui sukaks treji metai).

3.4. Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip dvejus metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš dvejus metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip dvejus metus, jei:

3.4.1. yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei trims metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą);

3.4.2. arba yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą).

3.5. Jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai – asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

3.5.1. yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas;

3.5.2. yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo, kuris, kaip turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo subjektui išduotame verslo liudijime;

3.5.3. yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sudarytą darbo sutartį.

3.6. Juridinio asmens veiklos vykdymo vieta – vieta, kurios adresu yra registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą.

3.7. Projekto veiklų dalyvis – tiesioginėse projekto veiklose dalyvaujantis, bet jų neadministruojantis ir nevykdantis, tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis, reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti, ir kuris įskaičiuojamas į Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklį „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“  (išskyrus asmenis, dalyvaujančius atviruose renginiuose).

3.8. Projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija – projekto vykdytojas ir (ar) partneris, kuriame (-iuose) projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių savanoriaudamas pagal savanoriškos veiklos sutartį ar įgyja praktinių įgūdžių ir teorinių žinių dirbdamas ir mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, programą, arba įgyja praktinių įgūdžių dirbdamas ir mokydamasis pagal darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį, ar įgyja teorinių žinių ir praktinių įgūdžių mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą, arba projekto vykdytoju ir partneriu nesantis juridinis asmuo (ar juridinio asmens filialas, atstovybė), su kuriuo projekto vykdytojas ar partneris yra sudaręs išankstinį susitarimą dėl projekto veiklų dalyvio (-ių) praktinių įgūdžių įgijimo ir kuris yra:

3.8.1. savanoriškos veiklos organizatorius, kuriame projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių savanoriaudamas pagal savanoriškos veiklos sutartį;

3.8.2. arba darbdavys, kuriame projekto veiklų dalyvis įgyja praktinių įgūdžių dirbdamas ir mokydamasis pagal darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį.

3.9. Savarankiškas darbas – fizinio asmens pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą vykdoma individuali veikla.

3.10. Savarankiško darbo vykdymo vieta – vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo ir (ar) kurios adresu yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo savarankišką darbą vykdantis asmuo ir kuriame savarankišką darbą vykdantis asmuo vykdo faktinę individualią veiklą. Vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo, laikoma ta vieta, kurią savarankišką darbą vykdantis asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąja vieta (savivaldybė, miestas ar kaimas, gatvė, namo numeris).

3.11. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos (savanoriškos veiklos pobūdis, atlikimo tvarka) nustatytos savanorio, atitinkančio Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, ir savanoriškos veiklos organizatoriaus, atitinkančio Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, sudarytoje rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje.

3.12. Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių, išsilavinimo, negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų socialinių ryšių.

3.13. Su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojanti teritorija (toliau – besiribojanti teritorija) – savivaldybės, kurios teritorijoje yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis, nesutampanti su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, arba savivaldybės teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, teritorija, arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš dalies sutampa) su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.

3.14. Su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančios teritorijos gyventojas (toliau – besiribojančios teritorijos gyventojas)Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančioje teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančios teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą (savivaldybę, miestą ar kaimą, gatvę), kuri yra su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančioje teritorijoje.

3.15. Verslas – privačių juridinių asmenų ar savarankišką darbą dirbančių fizinių asmenų vykdoma prekių ir (ar) paslaugų gamyba ir (ar) jų realizacija, siekiant pelno ar kitos ekonominės naudos.

3.16. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – vietos plėtros strategijoje, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, apibrėžta teritorija, kurioje numatyta įgyvendinti vietos plėtros strategiją.

3.17. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas (toliau – gyventojas) – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje. Laikoma, kad asmuo yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventoju, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą (savivaldybę, miestą, gatvę, namo numerį), kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.

4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, taip pat Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatyme, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatyme, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatai), ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) ir Europos socialinio fondo agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 13 548 212 eurų (trylikos milijonų penkių šimtų keturiasdešimt aštuonių tūkstančių dviejų šimtų dvylikos eurų), iš kurių iki  12 449 709 eurų (dvylikos milijonų keturių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių septynių šimtų devynių eurų) – Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, iki 749 007 eurų (septynių šimtų keturiasdešimt devynių tūkstančių septynių eurų) – ES struktūrinių fondų veiklos lėšų rezervo lėšos, iki 1 098 503 eurų (vieno milijono  devyniasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų  trijų eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir iki 66 089 euro (šešiasdešimt šešių tūkstančių aštuoniasdešimt devynių eurų) – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto veiklos lėšų rezervo lėšos. Projektų sutartys veiklos lėšų rezervo sumai gali būti pasirašomos Administravimo taisyklių XII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

9. Priemonės tikslas – įgyvendinant vietos plėtros strategijas padidinti miestų bendruomenių socialinę integraciją ir pagerinti šių bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje.

10. Pagal Aprašą remiamos šios veiklos:

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį:

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

10.1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;

10.2. bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:

10.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas:

10.2.1.1. bedarbiais esančių darbingų gyventojų neformalusis švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma);

10.2.1.2. ekonomiškai neaktyvių asmenų neformalusis švietimas (taip pat neformalusis profesinis mokymas, organizuojamas mokykline ar pameistrystės forma);

10.2.1.3. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla;

10.2.1.4. ekonomiškai neaktyvių asmenų praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje;

10.2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos); šiame papunktyje nurodytos veiklos neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų;

10.3. bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas:

10.3.1. gyventojų informavimas, konsultavimas, neformalusis mokymas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą;

10.3.2. pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų;

10.4. bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);

10.5. gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir savanorius priimančių organizacijų konsultavimas, informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas, remiama tiek, kiek reikalinga Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytoms veikloms vykdyti; šiame papunktyje nurodytos veiklos finansuojamos, jeigu jos projekte vykdomos kartu su bent viena iš Aprašo 10.1–10.4 papunkčiuose nurodytų veiklų.

11. Pagal Aprašą nefinansuojama:

11.1. teritorinėse darbo biržose bedarbiais registruotų asmenų profesinis mokymas ir darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje;

11.2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, viešosios įstaigos Romų visuomenės centro, Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“, Lietuvos romų bendruomenės, Romų integracijos namų, Romų integracijos centro ir (ar) Lietuvos čigonų bendrijos „Čigonų laužas“ Šalčininkų skyriaus vykdomos veiklos, kurios finansuojamos pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamas veiksmų programos įgyvendinimo priemones Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ ir Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“, t. y.: veiklos, skirtos padėti romų tautybės asmenims (toliau – romai) integruotis į darbo rinką ir visuomenę ir tokiu būdu išvengti jų socialinės atskirties: individualus ar grupinis romų motyvavimas, asmens poreikių vertinimas, socialinių ir darbinių įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas; sociokultūrinių paslaugų romams teikimas; romų profesinis orientavimas, informavimas, konsultavimas; romų bendrųjų įgūdžių (pvz., skaitmeninio raštingumo, kalbų, verslumo) ugdymas; romų profesinis mokymas; romų praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje; tarpininkavimas ar kita pagalba romams įsidarbinant bei įsidarbinus;

11.3. Švietimo mainų paramos fondo, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Švietimo aprūpinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro vykdomos neformaliojo švietimo veiklos;

11.4. savivaldybių administracijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, psichikos sveikatos centrų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir turinčių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, taip pat nevyriausybinių organizacijų, kurios būdamos partneriais įgyvendina pagal Sveikatos apsaugos ministerijos administruojamas priemones Nr. 08.4.2-CPVA-R-626 „Pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ ir Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ finansuojamus projektus, veiksmai, kurie yra skirti informuoti, šviesti gyventojus sveikatos stiprinimo klausimais ir (ar) ugdyti jų sveiką gyvenseną (mokymai, renginiai, praktiniai užsiėmimai) neįgaliųjų sveikatos, sveiko senėjimo ir (arba) tuberkuliozės, kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos, onkologijos, vaikų ligų ir (ar) traumų ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;

11.5. viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ vykdomos verslo subjektų konsultavimo veiklos ir įmonių, kurios yra gavusios finansavimą pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“, konsultavimas;

11.6. įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose;

11.7. paskolų, garantijų, dotacijų, pašalpų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimas;

11.8. mokymas pagal formaliojo švietimo (įskaitant profesinio mokymo) ar studijų programas;

11.9. verslo pradžiai reikalingos pagalbos teikimas jauno verslo subjektams, kurie vykdo verslą žuvininkystės, akvakultūros ar pirminės žemės ūkio produktų gamybos (taip pat produktų paruošimo pardavimui pirmą kartą ir produktų pardavimo perpardavėjams arba perdirbėjams pirmą kartą) sektoriuose ir (arba) platinimo tinklų užsienio valstybėse kūrimo ir veikimo srityje;

11.10. Pabėgėlių priėmimo centro ir kitų juridinių asmenų, kurie yra Pabėgėlių priėmimo centro vykdomų projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis  pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V- 01 patvirtinimo“, partneriais, veiksmai, skirti užtikrinti paslaugų teikimą trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ suteiktas pabėgėlio statusas arba papildoma apsauga, ir jų šeimos nariams (toliau – prieglobstį gavę užsieniečiai), siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas, t. y.: prieglobstį gavusių užsieniečių  gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne; teisinės konsultacijos ir (arba) paslaugos; asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos; psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymai; pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir pan.; profesinis orientavimas ir (arba) konsultavimas; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba; kompiuterinio raštingumo mokymai ir (arba) kursai; renginių ar kitos bendros veiklos su visuomene organizavimas; socialinių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio organizavimas;

11.11. juridinių asmenų, kurie yra projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-2.1.2-K-01, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.  A1-530 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-01 patvirtinimo“,  vykdytojais ar partneriais, veiksmai skirti integracijos centruose teikti paslaugas trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, arba trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams, arba asmenims be pilietybės, kurie yra Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai ir turi galiojančią Europos Sąjungos leidimo laikinai gyventi kortelę (toliau – užsieniečiai), siekiant pagerinti jų integracijos sąlygas Lietuvoje: integracijos centro, kuriame teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos, steigimas Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje ir (ar) esamo integracijos centro veiklos palaikymas; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas (išskyrus atstovavimą teisme) ir (ar) kita socialinė pagalba; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; pilietinio orientavimo mokymai ir (arba) kursai, apimantys, pvz., visuomenės pažinimo, istorijos, supažindinimo su Lietuvos teisine, socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo sistemomis ir (ar) Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų mokymus ir (arba) kursus; kitos į švietimą ir mokymą orientuotos priemonės, kuriomis palengvinamos galimybės įsilieti į darbo rinką; teisinės ir psichologo konsultacijos; informacijos apie integracijos centro teikiamas paslaugas sklaida; gyvenimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu ir higienos reikmenimis, būtiniausiais drabužiais ir avalyne, teisinės paslaugos, asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos, psichologinė pagalba; integracijos centre vykdomi bendri renginiai su visuomene;

11.12. juridinių asmenų, kurie yra projektų, finansuojamų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.4-K-01, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. A1-385 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 4 veiksmo „Paslaugų prieglobsčio prašytojams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.4-K-01 patvirtinimo“, vykdytojais ar partneriais, veiksmai, skirti teikti paslaugas trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos valstybės narės) piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai (toliau – prieglobsčio prašytojai), siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų priėmimo ir gyvenimo sąlygas Lietuvoje, t. y. materialinių priėmimo sąlygų gerinimas aprūpinant maistu, higienos prekėmis, būtiniausiais drabužiais, avalyne ir prireikus mokyklinėmis prekėmis; prieglobsčio prašytojų pervežimas nuo pasienio kontrolės punktų Lietuvoje į Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje arba Pabėgėlių priėmimo centrą Rukloje, jei tai yra nelydimi nepilnamečiai; teisinės konsultacijos; asmens sveikatos priežiūros organizavimas; asmens ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos; psichologinė pagalba ir (arba) konsultacijos; lietuvių kalbos mokymai ir (arba) kursai; vaikų ikimokyklinio ugdymo veikla lopšelyje-darželyje; informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas ir kita socialinė pagalba; informacinių technologijų mokymai ir (arba) kursai; teisinės paslaugos, susijusios su priėmimo ir prieglobsčio procedūromis; sociokultūrinių ir socialinių įgūdžių ugdymas: renginių kartu su vietos bendruomene ir tikslinės grupės atstovais organizavimas, užsiėmimų, kuriais ugdomi darbiniai įgūdžiai (siuvimo, mezgimo, audimo, dailės, keramikos dirbinių kūrimo, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), organizavimas; laisvalaikio organizavimas (išvykos, užsiėmimai mėgstama veikla, vaikams – pasiruošimas pamokoms ir pan.).

12. Pagal Aprašo 10 punkte nurodytas remiamas veiklas Ministerijos siūlomus finansuoti projektų sąrašus numatoma sudaryti 2017 m. II ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

13.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);

13.2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;

13.3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

14. Pagal Aprašą galimi partneriai:

14.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

14.2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

14.3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);

14.4. savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

16  Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms). Pareiškėjais ir partneriais negali būti tie juridiniai asmenys, kuriems, kaip jauno verslo subjektams, projekto įgyvendinimo metu bus teikiama pagalba verslo pradžiai.

17 Tuo atveju, kai pareiškėjas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais), pareiškėjas turi paraiškoje pagrįsti partnerio įtraukimo į projektą būtinumą ir iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dienos sudaryti su partneriu (-iais) jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų nustatytos tarpusavio teisės ir pareigos įgyvendinant projektą.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

18.  Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

19.  Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2016 m. kovo 24 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-13.1 (15) (toliau – specialieji projektų atrankos kriterijai):

19.1. projektas turi atitikti vietos plėtros strategiją, kuri vidaus reikalų ministro įsakymu įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą; laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas atitinka bent vieną iš veiksmų, nurodytų vietos plėtros strategijos, kuri vidaus reikalų ministro įsakymu įtraukta į siūlomų finansuoti didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą arba siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašą, dalyje „Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“;

19.2. projektas turi atitikti miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą; laikoma, kad projektas atitinka šį specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei projektas atitinka miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, kurį miesto vietos veiklos grupė yra sudariusi ir pateikusi Vidaus reikalų ministerijai  Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka, pateiktą informaciją apie projektą, projekto vykdytoją ir projektui siūlomą skirti ES struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą.

20.  Teikiamų pagal Aprašą projektų veiklos turi būti baigtos ne vėliau nei 2022 m. gruodžio 31 d.

21.  Projekto veiklos turi būti vykdomos visoje Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka gyventojams ir (ar) šioje teritorijoje veiklą vykdančiam jauno verslo subjektui.

22.  Tinkamos projekto tikslinės grupės (t. y. asmenų socialinės grupės, į kurias turi būti orientuotas pagal Aprašą finansuojamas projektas) yra:

22.1. vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai:

22.1.1. daugiavaikių šeimų nariai (tėvai, jų vaikai ir įvaikiai, kurių amžius iki 18 metų arba tuo atveju, kai vaikai ir įvaikiai yra nedirbantys ir nesusituokę, mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai – kurių amžius nuo 18 iki 24 metų, kartu gyvenantys jų seneliai), motinos (tėvai), vienos (-i) auginančios (-ys) vaiką (-us) iki 14 metų;

22.1.2. likę be tėvų globos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kuriems yra nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba);

22.1.3. socialinės rizikos vaikai (t. y. vaikai iki 18 metų, kurie valkatauja, elgetauja, nelanko mokyklos ar turi elgesio problemų mokykloje, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir dėl šių priežasčių jų galimybės ugdytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime yra ribotos);

22.1.4.  socialinės rizikos suaugę asmenys (t. y. asmenys nuo 18 metų, esantys socialiai atskirti dėl to, kad elgetauja, valkatauja, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomi nuo azartinių lošimų, yra įsitraukę ar linkę įsitraukti į nusikalstamą veiklą, yra patyrę ar kuriems kyla pavojus patirti psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje ir yra iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime) ir jų šeimos nariai (t. y. sutuoktinis ar kartu gyvenantis ir bendrą ūkį vedantis asmuo, tėvai, vaikai, įvaikiai, seneliai) (toliau – šeimos nariai);

22.1.5. socialinės rizikos šeimos (t. y. šeimos, kuriose auga vaikų iki 18 metų ir kuriose bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams ir todėl iškyla pavojus vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam vystymuisi bei saugumui); socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba);

22.1.6. esami ir buvę vaikų socialinės globos namų, bendruomeninių vaikų globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų, šeimynų auklėtiniai (iki 29 metų);

22.1.7. nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos ar būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos);

22.1.8. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ yra suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje (pabėgėlio statusas, laikinoji arba papildoma apsauga);

22.1.9. neįgalieji, t. y. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą yra nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, ir jų šeimos nariai;

22.1.10. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžiaus asmenys, kurie dėl amžiaus iš dalies ar visiškai yra netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;

22.1.11. smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis ar kitokių nusikaltimų asmeniui aukos ir jų šeimos nariai;

22.1.12. asmenys, besinaudojantys apgyvendinimo (nakvynės) savarankiško gyvenimo namuose, nakvynės namuose ar krizių centruose paslaugomis, ir jų šeimos nariai;

22.1.13. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai;

22.1.14. asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų, ir jų šeimos nariai;

22.1.15. nepilnamečiai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą yra ar buvo skirtos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės, ir jų šeimos nariai;

22.1.16. tautinėms mažumoms priklausantys asmenys, kurie nemoka valstybinės kalbos arba kurie moka valstybinę kalbą ne aukštesniu kaip pradedančio vartotojo (A1 ar A2) lygiu;

22.1.17. asmenys, prižiūrintys (slaugantys) sunkią negalią turintį šeimos narį (t. y. asmenį, kuriam pagal Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą yra nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis ir (ar) pagal Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą pripažintas sunkaus neįgalumo lygis ar visiškas nedarbingumas);

22.1.18. asmenys, patiriantys socialinę atskirtį dėl kitų, nei Aprašo 22.1.1–22.1.17 papunkčiuose nurodytų priežasčių, kurių egzistavimo faktas raštiškai patvirtinamas atitinkamus įgaliojimus turinčios institucijos, įstaigos ar specialisto (pvz., socialinio darbuotojo).

22.2. Vykdant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytas veiklas – darbingi gyventojai, kurie yra:

22.2.1. ekonomiškai neaktyvūs asmenys;

22.2.2. bedarbiai (netaikoma neformalaus profesinio mokymo ir praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklų vykdymo atveju).

22.3. Vykdant Aprašo 10.3.1 papunktyje nurodytas veiklas – darbingi gyventojai:

22.3.1. kurie yra ekonomiškai neaktyvūs asmenys ar bedarbiai;

22.3.2.  kuriems (ar kurių šeimoms) pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra teikiama socialinė parama (pvz., socialinės pašalpos, būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).

22.4. Vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas – jauno verslo subjektų, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, atstovai ir darbuotojai.

22.5. Vykdant Aprašo 10.4 ir 10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas:

22.5.1. Aprašo 22.1–22.4 papunkčiuose nurodytos tikslinės grupės;

22.5.2. gyventojai ir besiribojančios teritorijos gyventojai;

22.5.3. asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, ir šių asmenų darbuotojai;

22.5.4. juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, darbuotojai, vienasmeniai valdymo organai ir kolegialių valdymo organų nariai.

23. Vykdant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) darbuotojai, darbuotojų artimieji giminaičiai (t. y. darbuotojų tėvai, seneliai, vaikai, vaikaičiai, broliai ir seserys) ir sutuoktiniai, įtėviai, įvaikiai gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų nurodytose veiklose dalyvaujančių projekto veiklų dalyvių (šis reikalavimas netaikomas socialinės įmonės ar neįgaliųjų socialinės įmonės statusą turintiems projektų vykdytojams, partneriams).

24. Projektu turi būti siekiama šių Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

24.1. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376); minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai;

24.2. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020) (taikoma projektams, apimantiems Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas; taip pat taikoma projektams, kurie neapima Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų veiklų, tačiau kurių pareiškėju ar bent vienu iš partnerių yra nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).

25. Projekto vykdytojas turi įgyvendinančiosios institucijos prašymu teikti informaciją, reikalingą Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio „Socialinių partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai) praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ (rodiklio kodas – R.S.378) pasiektai reikšmei nustatyti, t. y. apibendrintą informaciją apie asmenis, kurie buvo įtraukti į projekto įgyvendinimą kaip projekto veiklų dalyviai ar projekto veiklų vykdytojai (asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (miestas, gatvė)) ir kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas ir telefono numeris).

26. Aprašo 24 ir 25 punktuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše ir skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

27. Projekto parengtumui taikomi Aprašo 17 punkte nustatyti reikalavimai.

28. Projekte negali būti numatyti apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. Projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims ir pan.):

28.1. projekto veiklos prireikus turi būti organizuojamos patalpose, prieinamose judėjimo, regos ar kitą negalią turintiems asmenims;

28.2. projekto medžiaga prireikus turi būti pritaikyta regos ar kitą negalią turintiems asmenims, valstybinės kalbos nemokantiems asmenims;

28.3. vykdant projekto veiklas prireikus turi būti užtikrintas vertimas į gestų ar kitą kalbą.

29. Projekte neturi būti numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

30. Projekte numatytos pagal Priemonę finansuojamos veiklos negali būti finansuojamos ar finansuotos iš kitų nacionalinių, tarptautinių programų ir (arba) ES fondų lėšų, dėl ko atsirastų rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.

31. Projekto įgyvendinimo metu iš projekto veiklų gautos pajamos nustatomos ir vertinamos Projektų taisyklių 447 punkte nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI DĖL NEREIKŠMINGOS (DE MINIMIS) PAGALBOS TEIKIMO

 

32. Pagal Aprašą gali būti teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, kuri atitinka Komisijos reglamento nuostatas. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris projekto lėšomis vykdo ar gali vykdyti ūkinę, t. y. su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu susijusią, veiklą ir kurio veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos šalių. Nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju gali būti:

32.1. projekto vykdytojas ir (ar) partneris (projekto vykdytojas ar partneris nėra laikomas nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju, jei jis visą projekto lėšomis gautą naudą perduoda tikslinėms grupėms, pats negaudamas jokios ekonominės naudos);

32.2. ir (arba) projekto vykdytoju ar partneriu nesantis juridinis asmuo ar fizinis asmuo, kuris:

32.2.1. vykdant Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.4 papunkčiuose nurodytas veiklas dalyvauja kaip projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija;

32.2.2. ar vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas yra pagalbą verslo pradžiai gaunantis jauno verslo subjektas.

33. Vadovaujantis Komisijos reglamento 3 straipsnio nuostatomis, bendra nereikšmingos (de minimis) pagalbos, suteiktos vienai įmonei, kaip ji apibrėžta Komisijos reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, suma turi neviršyti 200 000 eurų (dviejų šimtų tūkstančių eurų), vienam kelių transporto sektoriuje veikiančiam nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjui – 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį. Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į nereikšmingos (de minimis) pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir neatsižvelgiant į tai, ar valstybės narės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama ES kilmės ištekliais.

34. Įgyvendinančioji institucija vertina ir nustato, ar pagal Aprašą projektui bus teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, t. y.:

34.1. paraiškos vertinimo metu nustato, ar ketinamoms finansuoti projekto veikloms arba daliai veiklų turi būti taikomos nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklės, taip pat ar pareiškėjas ir kiekvienas iš partnerių įgyvendindami projekto veiklas bus nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju;

34.2. paraiškos vertinimo ir (ar) projekto sutarties įgyvendinimo metu iš projekto vykdytojo  gavusi Aprašo 74.5.1.1, 74.6.1.1 ir (ar) 74.7.1.1 papunkčiuose nurodytą informaciją, nustato, ar kiekviena projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija, kuri nėra projekto vykdytoju ar partneriu, ir kiekvienas jauno verslo subjektas, kuriam bus teikiama pagalba verslo pradžiai, bus nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėju;

34.3. atlikusi Aprašo 34.1 ar 34.2 papunktyje numatytus veiksmus, patikrina kiekvieno nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjo teisę gauti bendrą vienai įmonei suteikiamą nereikšmingą (de minimis) pagalbą, taip pat Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre patikrina, ar teikiama pagalba neviršys leidžiamo nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydžio, nurodyto Aprašo 33 punkte, ir užpildo Projekto atitikties nereikšmingos (de minimis) pagalbos taisyklėms patikros lapo formą, pateikiamą Aprašo 2 priede.

35. Pareiškėjas / projekto vykdytojas įgyvendinančiosios institucijos prašymu per įgyvendinančiosios institucijos nurodytą terminą turi pateikti kiekvieno nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjo užpildytą Vienos įmonės deklaraciją (deklaracijos forma skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, skiltyje „Dokumentai“ / „Vienos įmonės“ deklaracijos pagal komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013“), taip pat kitą informaciją ir (ar) dokumentus, reikalingus nereikšmingos pagalbos teikimo vertinimui.

36. Įgyvendinančioji institucija, atlikusi Aprašo 34 punkte nurodytus veiksmus, priima sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams ir:

36.1. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų 18 punkto reikalavimais pateikia duomenis apie suteiktą nereikšmingą (de minimis) pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjams;

36.2. raštu arba elektroniniu paštu informuoja pareiškėją / projekto vykdytoją apie priimtą sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkretiems de minimis pagalbos gavėjams, nurodydama nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį bei pobūdį konkretiems de minimis pagalbos gavėjams, pateikdama aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (nurodydama reglamento pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį).

37. Pareiškėjas / projekto vykdytojas, gavęs informaciją iš įgyvendinančiosios institucijos, raštu arba elektroniniu paštu informuoja kiekvieną de minimis pagalbos gavėją apie įgyvendinančiosios institucijos priimtą sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkrečiam nereikšmingos (de minimis) pagalbos gavėjui, nurodydamas nereikšmingos (de minimis) pagalbos dydį bei pobūdį, pateikdamas aiškią nuorodą į Komisijos reglamentą (nurodydamas reglamento pavadinimą bei skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numerį).

V SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

39. Projekto finansuojamoji dalis gali sudaryti ne daugiau kaip 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

40. Pareiškėjas privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jeigu vietos plėtros strategijos dalyje „Vietos plėtros strategijos finansinis planas“ veiksmo, kuriam įgyvendinti skirtas projektas, išlaidoms buvo nurodytas didesnis nei 7,5 proc. pareiškėjo lėšų prisidėjimo procentas, pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažesniu nei minėtos vietos plėtros strategijos dalyje veiksmui nurodytu procentu.

41. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

42. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, ir netinkamos finansuoti išlaidos turi būti finansuojamos iš pareiškėjo lėšų.

43. Kai didžiausia galima projektui skiriamo finansavimo lėšų suma neviršija 100 000 eurų (vieno šimto tūkstančių eurų), projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi pareiškėjo pateiktais duomenimis arba projekto biudžetu, gali nustatyti projektui taikytinus fiksuotuosius įkainius ir (arba) fiksuotąsias sumas, išskyrus Projektų taisyklių 429 punkte numatytais atvejais.

44. Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnoja-masis turtas

Prie tinkamų finansuoti išlaidų gali būti įtraukiamas projekto veikloms vykdyti reikalingas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas, kuris gali būti numatomas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- nekilnojamojo turto vertė nėra didesnė už rinkos vertę (kai rinkos vertę patvirtina turto vertintojas arba nepriklausoma turto vertinimo įmonė, atlikę nepriklausomą vertinimą);

- nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą;

- nekilnojamam turtui pirkti, statyti ar rekonstruoti per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių.

 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos šioje išlaidų kategorijoje nurodyto nekilnojamojo turto nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos.

 

Jeigu tik dalis nekilnojamojo turto yra susijusi su projektu, ši dalis turi būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą.

3.

Statyba, rekonstravi-mas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms (išskyrus Aprašo 10.1.2, 10.2, 10.3.1, 10.3.2.1, 10.4 ir 10.5 papunkčiuose numatytas veiklas atitinkančias projekto veiklas) vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto (patalpų), kurį projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, paprastojo remonto (t. y. nekilnojamojo turto (patalpų) atnaujinimo, jo (jų) nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant) darbų išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), su šių veiklų vykdymu susijęs darbo užmokestis bei komandiruočių išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui įsigyjama nurodyta įranga, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris, o tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3-10.2.1.4 papunkčiuose nurodytos veiklos – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projektų veiklų dalyvius priimanti organizacija.

 

Šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdė projekto veiklas, išlaidos. Projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos. Tuo atveju, kai vykdomos projekto veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, šiame papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.

Vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą ar Aprašo 10.2.1.3 –10.2.1.4 papunkčiuose nurodytas veiklas, tinkamos finansuoti yra projekto vykdytoju ar partneriu esančios projekto veiklų dalyvius priimančios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokėjimų išlaidos, kurios apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo laiką, kurio metu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojas (-ai):

organizuoja ir vykdo projekto veiklų dalyvio (-ių) teorinį ir praktinį mokymą, vadovauja projekto dalyvio (-ių) praktiniam mokymui (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis mokosi pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) darbinę veiklą, praktinį mokymą ir (ar) vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) praktiniam mokymui, vykdomam darbo vietoje (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, programą); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos veiklos atlikimą, informuoja, konsultuoja projekto veiklų dalyvį (-iams) (taikoma Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytos savanoriškos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja atlikdamas savanorišką veiklą pagal savanoriškos veiklos sutartį); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria projekto veiklų dalyviui (-iams) ir jį (juos) konsultuoja (taikoma Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytos praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis jų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių atitinkamų teisės aktų nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis).

Projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.2. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriška veikla, tiesiogiai susijusi su projekto veiklų vykdymu; šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nepiniginis nuosavas įnašas, kuris apskaičiuojamas taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.3. projekto veiklų dalyvių –  juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais nėra valstybė ar savivaldybė arba kuriuose valstybei ar savivaldybei priklauso ne daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.4. projekto veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų (t. y. biudžetinių įstaigų, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose) darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto nuomos išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

5.5.1. projekto veiklas (arba jų dalį), kurių vykdymui nuomojamas nekilnojamasis turtas, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris;

5.5.2. projekto vykdytojas ir (ar) partneris pagrindžia, kad:

5.5.2.1. projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos;

5.5.2.2. projekto vykdytojas ir partneris, siekdami įgyti teisę projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų tą teisę įgyti;

 

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingo ir projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (patalpų) eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan. išlaidos); šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto veiklas (arba jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ar partneris.

5.7. Aprašo 10.1 ir 10.2.2 papunkčiuose nurodytų veiklų vykdymui reikalingų transporto priemonių nuomos ir eksploatavimo išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto vykdytojas ar partneris pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), kurių vykdymui nuomojama (-os) transporto priemonė (-ės);

 

5.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos, programinės įrangos nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui nuomojamas šiame papunktyje nurodytas turtas, vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris arba tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.4 papunkčiuose nurodytos veiklos – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija);

 

5.9. projekto vykdytojui ar partneriui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto (baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos), kuris naudojamas projekto veiklų vykdymui, nusidėvėjimo išlaidos (kiek tai susiję su projekto veiklų vykdymu); šios išlaidos tinkamos tuo atveju, jei turtas yra įsigytas nuosavomis lėšomis;

 

5.10. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių  Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytas remiamas veiklas, dalyvių (savanorių) mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškos veiklos atlikimui, išlaidos;

 

5.11. projektą vykdančiam personalui (t. y. projekto tiesiogines veiklas vykdantiems fiziniams asmenims, su projekto vykdytoju ar partneriu susijusiems darbo santykiais, jų esmę atitinkančiais santykiais arba dirbančiais pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar savanoriškos veiklos sutartis) projekto veikloms, atitinkančioms  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, vykdyti, taip pat Aprašo 10.1 ar 10.2.1 papunktyje nurodytose veiklose dalyvaujantiems projekto veiklų dalyviams reikalingų specialių drabužių ir individualios saugos priemonių įsigijimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai to reikia pagal vykdomos projekto veiklos pobūdį);

 

5.12. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių  Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, dalyvių (savanorių) pašto, telefono išlaidos;

 

5.13. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių (savanorių) savanoriškos veiklos vykdymo laikotarpiui tenkančios privalomo sveikatos draudimo išlaidos, kurios apmokamos taikant privalomojo sveikatos draudimo fiksuotąjį įkainį. Jei dalyvis projekto veiklose dalyvauja ne visą mėnesį, privalomojo sveikatos draudimo fiksuotasis įkainis skaičiuojamas proporcingai dalyvautam laikui. Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio  dydis nustatytas Privalomojo sveikatos draudimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindime, skelbiamame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.14. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių  Aprašo 10.2.1.1–10.2.1.4 papunkčiuose nurodytą remiamą veiklą, dalyvių maitinimo išlaidos; maitinimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai projekto veiklas vykdančio savanorio ar projekto veiklų dalyvio tiesioginis dalyvavimas projekto veiklų vykdyme trunka ne mažiau kaip 4 valandas per parą; maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindime, skelbiamame interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.15. projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo priemonių, darbo priemonių ir medžiagų, taip pat kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) įsigijimo ir nuomos išlaidos; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti reikalingų maisto produktų, higienos prekių įsigijimo išlaidos tinkamos tuo atveju, kai šios prekės nėra skirtos perduoti (išdalinti) tikslinėms grupėms sunaudoti;

 

5.16. iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų, reikalingų Aprašo 10 punkte nurodytoms veikloms vykdyti, išlaidos (išskyrus socialinių ir kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 papunktyje numatytą veiklą, teikimo pagal pareiškėjo ar partnerio su išorės tiekėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis išlaidas);

 

5.17. dokumentų, reikalingų nustatyti asmens priklausymo tikslinei grupei faktą, išdavimo apmokėjimo išlaidos;

 

5.18. projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.19. projekto veikloms vykdyti reikalingų projekto personalo ir projekto veiklų dalyvių kelionių, dalyvavimo renginiuose ir mokymuose išlaidos; kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.20. projekto veikloms vykdyti reikalingo svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

 

5.21. projekto veikloms vykdyti reikalingų interneto svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos, leidinių ir informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų rengimo ir transliavimo išlaidos;

 

5.22. projekto veiklų dalyvių, kurie dalyvauja Aprašo 10.2.1.2 ir (ar) 10.2.1.4 papunkčiuose nurodytose neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, ar praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose, civilinės atsakomybės už projekto veiklų dalyvio darbdaviui padarytą turtinę žalą projekto veiklų dalyviui (-iams) mokantis ir dirbant pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, programą ar pagal darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį išlaidos (per su projekto veiklų dalyviu sudarytos sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei nustatyta Aprašo 49 punkte);

 

5.23. kitos projekto veikloms įvykdyti ir projekto tikslui, taip pat Aprašo 9 punkte nurodytam priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

6.

Informavi-mas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.4 papunkčiuose, rengimo išlaidos, taip pat su projekto pristatymu  susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui). Informavimui apie projektą skirtų renginių organizavimo išlaidos apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Informavimo apie projektą išlaidos turi neviršyti 3 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

7.

Netiesiogi-nės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti su projekto administravimu susijusios išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą, kuri projektui apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.

 

45. Aprašo 44 punkte nurodytose išlaidų kategorijose „Nekilnojamasis turtas“ ir „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ nurodytų išlaidų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

46. Pagal Priemonę yra apmokamos tik tos Aprašo 44 punkte nurodytos išlaidos, kurios yra patirtos projekto vykdytojo, partnerio (-ių) ar projekto veiklų dalyvio (-ių) (kai projekto veiklų dalyvis patiria kelionės, maitinimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo ir (ar) pan. išlaidas, susijusias su jo dalyvavimu Aprašo 10.1 ar 10.2.1 papunkčiuose nurodytas veiklas atitinkančiose projekto veiklose).

47. Kai projekte vykdomos Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas atitinkančios projekto veiklos, vienam projekto veiklų dalyviui vidutiniškai tenkanti Aprašo 10.1 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti skiriamo finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 3000 eurų (tris tūkstančius eurų).

48. Kai projekte vykdomos Aprašo 10.2 ir (ar) 10.3.1 papunktyje nurodytas veiklas atitinkančios projekto veiklos vienam projekto veiklų dalyviui vidutiniškai tenkanti Aprašo 10.2 ir (ar) 10.3.1 papunktyje nurodytoms veikloms vykdyti skiriamo finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 2000 eurų (du tūkstančius eurų).

49. Kiekvieno projekto veiklų dalyvio naujų profesinių ir kitų įgūdžių įgijimo išlaidos finansuojamos:

49.1. vykdant Aprašo 10.2.1.1 ir 10.2.1.2 papunkčiuose nurodytas neformaliojo švietimo (išskyrus neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma) veiklas, ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį;

49.2. vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, veiklą ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį;

49.3. vykdant Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą savanorišką veiklą, ne ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį;

49.4. vykdant Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklą, ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį.

50. Kai projekte vykdomos Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas atitinkančios projekto veiklos:

50.1. vienam jauno verslo subjektui tenkanti skiriamo finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 12 000 eurų (dvylika tūkstančių eurų);

50.2. pagalba jauno verslo subjektui pagal Aprašą gali būti teikiama iki dviejų metų nuo jaunojo verslo subjekto veiklos pradžios.

51. Išlaidos, kurios pagal Aprašo 44 punkto nuostatas yra apmokamos taikant Aprašo 44 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius, turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnį. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotųjų įkainių dydžius, nei numatyti Aprašo 44 punkte.

52. Mažinant projekto finansavimą ar tvirtinant galutinį mokėjimo prašymą, patirtos išlaidos, kurios nurodytos Aprašo 44 punkte nurodytose išlaidų kategorijose „Nekilnojamasis turtas“, „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ ir „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“, nėra mažinamos, jei sumažinus kitas projekto išlaidas ar nepanaudojus dalies projekto išlaidoms finansuoti skirtų lėšų jų santykinė dalis projekte padidėja ir viršija Aprašo 44 punkte numatytoms išlaidoms nustatytą tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalį.

53. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

53.1. išlaidos, nustatytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje;

53.2. tikslinėms grupėms skirto perduoti naudoti (išdalinti) trumpalaikio turto (maisto produktų, higienos prekių ir pan.) įsigijimo išlaidos;

53.3. medicinos įrangos, vaistinių preparatų, drabužių (išskyrus specialius drabužius, būtinus vykdant tam tikrą pobūdį turinčias projekto veiklas) įsigijimo išlaidos;

53.4. tikslinių grupių apgyvendinimo socialinės priežiūros ir (ar) globos įstaigose ir su tuo susijusios išlaidos;

53.5. jauno verslo subjektų mokamų mokesčių, rinkliavų apmokėjimo išlaidos;

53.6. transporto priemonių įsigijimo išlaidos;

53.7. išperkamosios ar finansinės nuomos (lizingo) apmokėjimo išlaidos;

53.8. projektinių pasiūlymų ir paraiškų rengimo išlaidos.

54. Projekto veiklos, įskaitant ir pirkimus, gali būti pradėtos įgyvendinti ir projekto išlaidos gali būti patirtos iki projekto sutarties pasirašymo, bet ne anksčiau nei projektas bus įtrauktas į vietos veiklos grupės sudarytą siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą. Jeigu pareiškėjas pradeda projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

55. Vietos veiklos grupė Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka sudaro siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo projektų sąrašą ir šį sąrašą kartu su vietos plėtros projektiniais pasiūlymais pateikia Ministerijai. Ministerija Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių III skyriaus 5 skirsnyje nustatyta tvarka įvertina vietos veiklos grupės pateiktus vietos plėtros projektinius pasiūlymus ir priima sprendimą dėl Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašo sudarymo. Į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą gali būti įtraukti tik Strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklių 87 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai, kurių projektai įtraukti į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, įgyja teisę teikti įgyvendinančiajai institucijai paraišką finansuoti projektą.

56.  Pareiškėjas, siekdamas gauti finansavimą projektui, kuris yra įtrauktas į Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“.

57. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu (kartu pateikdamas į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

58. Jei paraiškos gali būti teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

59. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

60. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

60.1. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (Partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

60.2. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo pridėtinės vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą (klausimyno forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“);

60.3. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (-ius) (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais) (forma skelbiama interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“);

60.4. pareiškėjo ir partnerio (-ių) sudarytą jungtinės veiklos sutartį (jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu (-iais);

60.5. užpildytą nevyriausybinės organizacijos deklaraciją, kurios forma pateikiama Aprašo 3 priede (jei projektu siekiama Aprašo 24.2 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio ir projekto vykdytoju ar partneriu yra nevyriausybinė organizacija).

61. Paraiškos pateikimo paskutinė diena nustatoma Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše, kuris skelbiamas interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pareiškėjui praleidus nurodytame projektų sąraše nustatytą paraiškos pateikimo terminą, sprendimą dėl paraiškos priėmimo, atsižvelgdama į objektyvias termino praleidimo priežastis ir raštu suderinusi su Ministerija, priima įgyvendinančioji institucija. Sprendimą įgyvendinančioji institucija priima ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paraiškos gavimo datos.

62. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal Ministerijos siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą.

63. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

64. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

65. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

66. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), įgyvendinančiosios institucijos sprendimu paraiškų vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančios institucijos sprendimu, bet ne daugiau kaip 30 dienų. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos vertinimo termino pratęsimo priėmimo dienos.

67. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

68. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

69. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

70. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos elektroniniu paštu (jeigu įdiegtos funkcinės galimybės – per DMS) pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

71. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos dvišalės projektų sutartys (toliau – projekto sutartis) tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos.

72. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą. Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi prašymo priežastis, jei šis prašymas neprieštarauja Aprašui, turi teisę pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą ir apie savo sprendimą privalo informuoti pareiškėją per DMS arba raštu (jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo prašymo gavimo dienos.

73. Projekto sutarties originalas, priklausomai nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas, gali būti rengiamas ir teikiamas:

73.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba

73.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

74. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

75. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad:

75.1. būtų apdraustas projekto įgyvendinimui skirtas ilgalaikis materialusis turtas, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai);

75.2. projekto lėšomis suremontuotas nekilnojamasis turtas (patalpos) būtų naudojamas vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos;

75.3. Vykdant Aprašo 10.2.1.1–10.2.1.2 ir 10.3.1–10.3.2.1 papunkčiuose numatytas neformaliojo švietimo (mokymo) veiklas (išskyrus profesinio mokymo veiklas):

75.3.1. mokymus vykdytų švietimo teikėjai (t. y. mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), o asmuo, ugdantis projekto veiklų dalyvius, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas turėtų teisę dirbti mokytoju pagal neformaliąsias švietimo programas;

75.3.2. tuo atveju, kai mokymus vykdantis švietimo teikėjas nėra projekto vykdytoju, partneriu ir (ar) projektą vykdančiu personalu, mokymai būtų vykdomi pagal projekto vykdytojo ar partnerio su išorės tiekėju – neformaliojo švietimo teikėju sudarytą mokymo paslaugų teikimo sutartį;

75.3.3. mokymai vyktų pagal neformaliojo švietimo teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintas neformaliojo mokymo programas, kuriose būtų nurodyta: mokymų pagal šią programą metu įgyjamos kompetencijos ir galimybės tai panaudoti darbinėje veikloje; mokymo temos; mokymų trukmė valandomis, dienomis ir savaitėmis; baigiamojo tikrinimo forma;

75.3.4. pasibaigus mokymui neformaliojo mokymo teikėjas išduotų projekto veiklų dalyviui, baigusiam neformaliojo mokymo programą, neformaliojo mokymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą, o projekto veiklų dalyviui, nebaigusiam neformaliojo mokymo programos - mokymąsi pagal neformaliąją programą patvirtinantį dokumentą, kuriame būtų nurodyta faktiškai įvykdytų mokymų trukmė (valandomis).

75.4. Vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą:

75.4.1. mokymus vykdytų neformaliojo profesinio mokymo teikėjas (t. y. profesinio mokymo įstaiga, laisvasis mokytojas ar kitas profesinio mokymo teikėjas (bendrojo lavinimo mokykla, įstaiga, organizacija, įmonė, kuriai profesijos mokymas nėra pagrindinė veikla), o asmuo, ugdantis projekto veiklų dalyvius, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas turėtų teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas;

75.4.2. tuo atveju, kai mokymus ar jų dalį (teorinius mokymus ar praktinius mokymus) vykdantis neformaliojo profesinio mokymo teikėjas nėra projekto vykdytoju, partneriu ir (ar) projektą vykdančiu personalu, mokymai ar jų dalis būtų vykdomi pagal projekto vykdytojo ar partnerio su išorės tiekėju – neformaliojo profesinio mokymo teikėju sudarytą mokymo paslaugų teikimo sutartį;

75.4.3. mokymai vyktų pagal neformaliojo profesinio mokymo programą, kuri atitinka visus šiuos reikalavimus:

75.4.3.1.  programa patvirtinta neformaliojo profesinio mokymo teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

75.4.3.2. programos aprašyme nurodyta: kokias kompetencijas įgis šią programą baigęs asmuo bei galimybės jas panaudoti būsimoje darbo veikloje; mokymo trukmė valandomis, dienomis, savaitėmis; mokymo temos; teoriniam ir praktiniam mokymui skiriamų mokymo valandų skaičius; praktinio mokymo vieta (-os); reikalingas mokinių išsilavinimas; baigiamojo tikrinimo forma ir vieta; teorinio ir praktinio mokymo teikėjai; kvalifikaciniai reikalavimai mokytojams;

75.4.4. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą profesinio mokymo teikėjas ir projekto veiklų dalyvis sudarytų rašytinę neformaliojo profesinio mokymo sutartį, o tuo atveju, kai projekto veiklų dalyvis įtraukiamas į neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, veiklą – taip pat darbo sutartį. Neformaliojo profesinio mokymo sutartyje turi būti nustatyta: sutarties šalys – profesinio mokymo teikėjas ir projekto veiklų dalyvis; neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio pavadinimas; profesinio mokymo teikėjo įsipareigojimas sudaryti sąlygas projekto veiklų dalyviui mokytis pagal neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio (-ių) reikalavimus ir mokymo planą, suteikti projekto veiklų dalyviui žinių, išugdyti jo kompetencijas, įgūdžius, išvardytus neformaliojo profesinio mokymo programoje ar jo modulyje (-iuose), užtikrinti projekto veiklų dalyvio mokymosi vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir higienos reikalavimams, projekto veiklų dalyvio mokymosi pasiekimų nešališką įvertinimą ir išduoti reikiamus mokymosi pasiekimų dokumentus; projekto veiklų dalyvio įsipareigojimas mokytis pagal mokymo planą ir neformaliojo profesinio mokymo programos ar jos modulio(-ių) reikalavimus; kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.4.5. pasibaigus mokymui projekto veiklų dalyviui, baigusiam neformaliojo profesinio mokymo programą, būtų išduotas neformaliojo profesinio mokymo programos baigimą ir (ar) kompetencijos atlikti tam tikrą darbą įgijimą liudijantis pažymėjimas, o projekto veiklų dalyviui, nebaigusiam neformaliojo profesinio mokymo programos – mokymosi pasiekimų pažymėjimas; pažymėjimuose turi būti nurodyta faktiškai įvykdytų mokymų trukmė (valandomis).

75.5. Vykdant Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą savanorišką veiklą:

75.5.1. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytos savanoriškos veiklos vykdymą:

75.5.1.1. būtų pasirašytas ir įgyvendinančiajai institucijai projekto sutartyje nustatyta tvarka pateiktas projekto vykdytojo ir (arba) partnerio sudarytas (-i) rašytinis susitarimas (-ai) su projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančia (-iomis) organizacija (-omis), kurioje (-se) projekto veiklų dalyvis (-iai) vykdys savanorišką veiklą (netaikoma, kai projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija bus tik pats pareiškėjas ir (ar) partneris); susitarime turi būti nurodyta projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos veiklos sritis pagal įstatus ir numatytas preliminarus priimamų projekto veiklų dalyvių skaičius, projekto veiklų dalyvių dalyvavimo savanorystės veikloje trukmė (valandomis), projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškai veiklai atlikti reikalingos priemonės ir (ar) specialieji drabužiai, kuriuos projekto vykdytojas ar partneris įsipareigoja perduoti neatlygintinai naudoti projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančiai organizacijai, ir preliminari šio turto vertė (atsižvelgiant į rinkoje esančias atitinkamų prekių įsigijimo ir (ar) nuomos kainas) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto vykdytojo ir (ar) partnerio įsipareigojimas organizuoti projekto veiklų dalyvio (-ių) mokymus, reikalingus projekto veiklų dalyvį (-ius) parengti savanoriškai veiklai, ir kompensuoti projekto veiklų dalyvio (-ių)-savanorio (-ių) su savanoriškos veiklos vykdymu susijusias kelionių, maitinimo, privalomojo sveikatos draudimo, skiepijimo ir (ar) sveikatos pažymos gavimo išlaidas; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos įsipareigojimas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio gautą turtą naudoti tik projekto veiklų vykdymui, t. y. projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškai veiklai atlikti; savanorius priimančios organizacijos atsiskaitymo projekto vykdytojui ar partneriui apie projekto veiklų dalyvio savanoriškos veiklos vykdymą, savanorio patirtas savanoriškos veiklos išlaidas tvarka; kitos. susitarimo šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.5.1.2. konkretų projekto veiklų dalyvį priimanti organizacija-savanoriškos veiklos organizatorius ir projekto veiklų dalyvis-savanoris sudarytų rašytinę savanoriškos veiklos sutartį, kurioje būtų nustatyta: sutarties šalys – savanoriškos veiklos organizatorius ir projekto veiklų dalyvis; savanoriškos veiklos pobūdis, atlikimo trukmė (valandomis) ir atlikimo tvarka; savanoriškos veiklos organizatoriaus įsipareigojimas paskirti atsakingą asmenį projekto veiklų dalyvio savanoriškai veiklai organizuoti, taip pat informuoti savanorį apie savanoriškos veiklos pobūdį ir mastą, jos eigą, esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą, suteikti savanoriui savanoriškai veiklai atlikti reikalingą informaciją, teikti konsultacinę ir techninę pagalbą, išduoti savanoriui dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją; savanorio įsipareigojimas ne mažiau kaip 15 valandų per mėnesį atlikti savanorišką veiklą; kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.5.2. pasibaigus projekto veiklų dalyvio savanoriškai veiklai savanoriškos veiklos organizatorius išduotų dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją (-as), faktiškai atliktos savanoriškos veiklos trukmę valandomis.

75.6. Vykdant Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytą praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklą:

75.6.1. iki projekto veiklų dalyvio (-ių) įtraukimo į Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytas veiklas:

75.6.1.1. būtų pasirašytas ir įgyvendinančiajai institucijai projekto sutartyje nustatyta tvarka pateiktas projekto vykdytojo ir (arba) partnerio sudarytas (-ius) susitarimas (-us) su projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančia organizacija – darbdaviu, t. y. juridiniu asmeniu (ar jo filialu, atstovybe), kuriame (-iuose) projekto veiklų dalyvis (-iai) bus įdarbintas ir įgis, ugdys praktinius darbo įgūdžius darbo vietoje pagal darbinių įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį (šis reikalavimas netaikomas tuo atveju, kai projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija yra pats pareiškėjas ir (ar) partneris). Susitarime turi būti nurodyta projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos veiklos sritis pagal įstatus ir numatytas preliminarus priimamų projekto veiklų dalyvių skaičius, projekto veiklų dalyvių dalyvavimo praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose trukmė (valandomis); projekto veiklų dalyviui (-iams) praktiniams darbo įgūdžiams darbo vietoje įgyti reikalingos darbo priemonės, specialieji drabužiai, individualios saugos priemonės ir (ar) medžiagos, kurias projekto vykdytojas ar partneris įsipareigoja perduoti neatlygintinai naudoti projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančiai organizacijai; preliminari šio turto vertė (atsižvelgiant į rinkoje esančias atitinkamų prekių įsigijimo ir (ar) nuomos kainas) per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos įsipareigojimas iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio gautą turtą naudoti tik projekto veiklų vykdymui, t. y. projekto veiklų dalyvio (-ių) praktinių darbo įgūdžių įgijimui, ugdymui darbo vietoje; projekto veiklų dalyvį (-ius) priimančios organizacijos atsiskaitymo projekto vykdytojui ar partneriui apie projekto veiklų dalyvio praktinių darbo įgūdžių įgijimą, ugdymą darbo vietoje; kitos, susitarimo šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.6.1.2. konkretų projekto veiklų dalyvį priimanti organizacija – darbdavys ir projekto veiklų dalyvis sudarytų  darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutartį, kurioje būtų nurodyta: sutarties šalys – darbdavys ir projekto veiklų dalyvis; sutarties terminas; projekto veiklų dalyvio įsipareigojimas dalyvauti darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo veiklose; darbdavio įsipareigojimas sudaryti sąlygas, suteikti priemones darbo įgūdžiams įgyti, ugdyti, paskirti atsakingą asmenį projekto veiklų dalyvio darbo įgūdžių įgijimui, ugdymui organizuoti bei užtikrinti darbo įgūdžius įgyjančio, ugdančio asmens saugą ir sveikatą; darbo vieta, kurioje bus įgyjami, ugdomi darbo įgūdžiai; įgyjami, ugdomi darbo įgūdžiai; sąlygos, susijusios su projekto veiklų dalyvio, kuris įgis, ugdys, darbo įgūdžių, saugos ir sveikatos užtikrinimu įgyjant, ugdant darbo įgūdžius; kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos;

75.6.1.3. konkretų projekto veiklų dalyvį priimanti organizacija – darbdavys ir projekto veiklų dalyvis sudarytų neterminuotą darbo sutartį arba terminuotą darbo sutartį, kurios terminas yra ne trumpesnis už su projekto veiklų dalyviu sudaromos darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje sutarties terminą.

75.7. Vykdant Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas veiklas:

75.7.1. iki projekto veiklų dalyvio įtraukimo į Aprašo 10.3.2 papunktyje nurodytas pagalbos verslo pradžiai teikimo veiklas įgyvendinančiajai institucijai būtų pateikta vertinti:

75.7.1.1. projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) sudarytas susitarimas (-us) su jauno verslo subjektu dėl pagalbos verslo pradžiai jauno verslo subjektui teikimo; susitarime turi būti nurodyta jauno verslo subjekto veiklos sritis pagal įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, apibūdinta jauno verslo subjekto verslo pradžiai (plėtojimui) numatoma suteikti pagalba (išvardintos verslo pradžiai reikalingos paslaugos, kurios bus teikiamos jauno verslo subjektui, ir (ar) verslo pradžiai reikalingos priemonės, kuriomis bus sudaryta galimybė naudotis jauno verslo subjektui), jų teikimo / naudojimo terminai ir kitos, sutarties šalių nuomone, svarbios sąlygos), nurodyta maksimali jauno verslo subjektui numatomos suteikti pagalbos projekto lėšomis vertė (kuri nustatoma remiantis jauno verslo subjektui numatomų suteikti paslaugų ir (ar) priemonių kainomis rinkoje) ir kita susitarimo šalių nuomone, svarbi informacija;

75.7.1.2. jauno verslo subjekto, su kuriuo sudarytas susitarimas dėl pagalbos jauno verslo subjektui teikimo, užpildyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

75.7.2. jauno verslo subjektui suteiktos verslo pradžiai reikalingos priemonės būtų naudojamos paties jauno verslo subjekto vykdomoje veikloje, neperduodant jų naudoti (nuomos, panaudos ar kt. pagrindais) tretiesiems asmenims, taip pat nurodytos priemonės nebūtų jauno verslo subjektui perduodamos valdyti nuosavybės teise;

75.7.3. projekto lėšomis įsigytos verslo pradžiai skirtos priemonės (t. y. techninė, biuro ar kita įranga) būtų naudojamos jauno verslo subjektų ne trumpiau kaip 3 (tris) metus nuo jų įsigijimo dienos (į šį laikotarpį įskaičiuojami laiko tarpai, kai verslo pradžiai skirtos priemonės nenaudojamos dėl to, kad projekto vykdytojas / partneris aktyviai ieško jauno verslo subjektų, kurių verslo pradžiai būtų reikalinga naudoti projekto lėšomis įsigytas priemones, ir (ar) dėl to, kad verslo pradžiai skirtos priemonės pagal savo paskirtį yra netinkamos naudoti tam tikro sezono metu); tuo atveju, kai verslo pradžiai skirta priemonė projekto lėšomis įsigyjama iki projekto veiklų pabaigos likus mažiau nei 3 (trims) metams, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ši priemonė būtų naudojama jauno verslo subjektų ir po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos tol, kol pasibaigs 3 (trejų) metų laikotarpis po priemonės įsigijimo.

76. Projekto vykdytojas taip pat turi vykdyti Aprašo 75.4.4, , 75.5.1.2 ir 75.6.1.2 papunkčiuose nurodytų sutarčių sudarymo ir vykdymo tinkamumo priežiūrą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Aprašo 75.5.1.1, 75.6.1.1 ir 75.7.1.1 papunkčiuose nurodytų projekto vykdytojo ir (ar) partnerio susitarimų su projekto veiklų dalyvius priimančia organizacija arba jauno verslo subjektu ir nebūtų viršijama nurodytuose susitarimuose nustatyta projekto veiklų dalyvius priimančiai organizacijai skirtinos pagalbos prekėmis vertė ar jauno verslo subjektui skirtina pagalbos verslo pradžiai vertė.

77. Tuo atveju, kai Aprašo 35 ir 37 punktuose nustatyta tvarka įgyvendinančioji institucija yra nustačiusi, kad konkrečiai projekto veiklų dalyvius priimančiai organizacijai ar jauno verslo subjektui yra projekte teikiama nereikšminga (de minimis) pagalba, ir priėmusi sprendimą dėl nereikšmingos (de minimis) pagalbos priskyrimo konkrečiai projekto veiklų dalyvius priimančiai organizacijai ar jaunam verslo subjektui,  projekto vykdytojas turi:

77.1. informuoti įgyvendinančiąją instituciją apie Aprašo 75.5.1.1, 75.6.1.1 ir 75.7.1.1 papunkčiuose nurodytų susitarimų nuostatų pasikeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo pakeitimo sudarymo dienos;

77.2. pagal pasikeitusias sąlygas projekto veiklų dalyvius į projekto veiklas įtraukti ir pagalbą jauno verslo subjekto verslo pradžiai pradėti teikti tik po to, kai įgyvendinančioji institucija atliks Aprašo 34 ir 36 punktuose, o projekto vykdytojas įgyvendinančiosios institucijos nurodymu – Aprašo 35 ir 37 punktuose nurodytus veiksmus.

78. Pagal Priemonę įgyvendinamiems projektams projekto sutartyje gali būti numatytas avansas. Avanso suma negali viršyti 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos.

79. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo imtis visų būtinų veiksmų ES fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų taisyklių 37 skirsnyje ir projekto sutartyje.

80. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, Ministerijos veiksmus arba neveikimą Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

81. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

82. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

______________

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

 

PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ

 

Paraiškos kodas

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projektą planuojama įgyvendinti:

 

 su partneriu (-iais)               be partnerio (-ių)

 

 PIRMINĖ               PATIKSLINTA

 

 

Bendrasis reikalavimas /

specialusis projektų atrankos kriterijus (toliau – specialusis kriterijus), jo vertinimo aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus detalizavimas

 

Bendrojo reikalavimo / specialiojo kriterijaus vertinimas

Taip / Ne / Netaikoma / Taip su išlyga

Komentarai

 

 

 

 

1. Planuojamu finansuoti projektu prisidedama prie bent vieno veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio įgyvendinimo, rezultato pasiekimo ir įgyvendinama bent viena pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti veikla.

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka bent vieną 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – veiksmų programa), prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą.

Projekto tikslas ir uždaviniai turi atitikti veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ ir siekiamą rezultatą.

 

 

 

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų veiklų.

Projekto tikslas, uždaviniai ir veiklos turi atitikti bent vieną iš veiklų, nurodytų 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte.

 

 

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

2. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

2.1. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų nuostatas.

Projektas turi atitikti specialiuosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus Aprašo 19 punkte.

 

 

2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.

Netaikoma.

 

 

3. Projektu siekiama aiškių ir realių kiekybinių uždavinių.

3.1. Projektu prisidedama prie bent vieno projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto veiksmų programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane nurodyto nacionalinio produkto ir (arba) rezultato rodiklio pasiekimo.

Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir minimalių jų siektinų reikšmių, nurodytų Aprašo 24 punkte.

 

 

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą projekto tikslą.

 

 

 

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data.

 

 

 

 

4. Projektas atitinka horizontaliuosius (darnaus vystymosi bei moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) principus, projekto įgyvendinimas yra suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis.

4.1. Projekte nėra numatyti veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui:

 

 

 

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, aplinkos apsauga ir kt.);

Netaikoma.

 

 

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo išsaugojimas, tausojantis vartojimas);

 

 

 

4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas);

 

 

 

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas);

 

 

 

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.

Netaikoma.

 

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

Netaikoma.

 

 

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

 

 

 

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu prisidedama prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principo įgyvendinimas.

Projekte numatyti veiksmai, kurie rodo, kad projekto veiklos ir rezultatai bus prieinami visiems projekto veiklų dalyviams, turintiems skirtingų poreikių (taikoma, jei tinka pagal Aprašo 28 punkto reikalavimus).

 

 

4.5. Projektas suderinamas su Europos Sąjungos konkurencijos politikos nuostatomis:

4.5.1. teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai; arba

4.5.2. projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar Europos Komisijos (toliau – EK) sprendimą arba pagal bendrąjį bendrosios išimties reglamentą, laikantis ten nustatytų reikalavimų; arba

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos ar de minimis pagalbos suteikimo.

Projektui teikiamas finansavimas turi neviršyti nustatytų de minimis pagalbos ribų ir atitikti reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai, kurie yra nustatyti Aprašo 32 ir 33 punktuose.

 

 

5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) organizaciniu požiūriu yra pajėgūs tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus.

5.1. Pareiškėjas (partneris) yra juridiniai asmenys.

 

 

 

5.2. Pareiškėjas (partneris) atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą projektų finansavimo sąlygų apraše.

Tinkami pareiškėjai yra nurodyti Aprašo 13 ir 15 punktuose. Tinkami ir netinkami partneriai yra nurodyti Aprašo 14–16 punktuose.

 

 

5.3. Pareiškėjas (partneris) turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas projektas.

 

 

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jis (jie) yra įmonė (-ės), perkėlusi (-ios) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra; (Netaikoma)

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

(Netaikoma)

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“.

(Netaikoma)

 

 

 

5.5. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdyti projektą.

Pareiškėjas atitinka Aprašo 16 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

5.6. Projekto parengtumas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projektas atitinka Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus (taikoma, kai projekto vykdytojas projektą numato įgyvendinti kartu su partneriu (-iais).

 

 

5.7. Partnerystė projekte yra pagrįsta ir teikia naudą.

Netaikoma.

 

 

6. Projektas turi apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

6.1. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir yra užtikrintas jo finansavimas.

Pareiškėjas ir (ar) partneris turi prisidėti prie projekto įgyvendinimo Aprašo 40 punkte nurodyta lėšų dalimi.

 

 

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

 

 

 

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas.

Netaikoma.

 

 

7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos analizės rezultatais:

Netaikoma.

 

 

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos prielaidos yra pagrįstos;

Netaikoma.

 

 

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis;

Netaikoma.

 

 

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos ir sąnaudų santykio) reikšmes;

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas sąnaudų efektyvumo rodikliu.

(Netaikoma)

Netaikoma.

 

 

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.

 

 

 

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras. Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių) įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nėra skiriamas pakartotinai.

 

 

 

7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo pabaigos terminas turi atitikti Aprašo 20 punkte nustatytą terminą.

 

 

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus.

Projekte numatytas kryžminis finansavimas turi neviršyti Aprašo 45 punkte nurodyto procento.

 

 

7.7. Teisingai pritaikyti fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui taikomi fiksuotieji projekto išlaidų vieneto įkainiai ir fiksuotoji norma turi atitikti reikalavimus, nustatytus Aprašo 43 ir 51 punktuose.

 

 

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą:

– negaunama pajamų;

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto;

– gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.

(Netaikoma)

 

 

 

8. Projekto veiklos vykdomos tinkamoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, bet Europos Sąjungos teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos;

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

Europos Sąjungos teritorijoje;

ne Europos Sąjungos teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 21 punkte nustatytą reikalavimą.

 

 

 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada:

Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės ar regionų projektų sąrašą?

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus ir specialiuosius kriterijus:

 Taip                                                    Ne                                                               Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip, nebandė

 Ne, bandė

Komentarai: ____________________________________________________________________

 

 

Bendra projekto vertė[1], Eur

Didžiausia galima projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatyta projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma:

Pajamos, mažinančios tinkamų deklaruoti EK išlaidų sumą, Eur

Didžiausia EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma, Eur

Iš viso, Eur

Iš jų:

 

Prašomos skirti lėšos – iki, Eur

 

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos, Eur

Dalis nuo tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ______________________                                                         ___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo

asmens pareigų pavadinimas)                                                                              (data)                                      (vardas ir pavardė, parašas*)

 

* Jei pildoma popierinė versija

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

 

 

 

(Projekto atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapo forma)

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO PAGAL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 PRIEMONĘ

„VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ATITIKTIES de minimis PAGALBOS TAISYKLĖMS Patikros lapas

 

1. Finansavimo teisinis pagrindas

2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas)

 

2. Duomenys apie projektą

Projekto numeris

 

Projekto vykdytojo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto partnerio (-ių) pavadinimas (-ai)

 

Projekto veiklų dalyvius priimančios (-ių) organizacijos (-ų), kuri (-ios) nėra projekto pareiškėja / projekto vykdytoja / partnerė (-ės), pavadinimas (-ai)

 

Jauno verslo subjekto (-ų), esančio (-ių) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis), pavadinimas (-ai) ir jauno verslo subjekto (-ų), esančio (-ių) fiziniu (-iais) asmeniu (-imis), vardas, pavardė, gimimo metai

 

 

 

3. Projekto veiklų patikra dėl atitikties de minimis reglamentui

N

Klausimai

Rezultatas

Pastabos

Taip

Ne

Netaikoma

3.1.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam taikomas 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/20001 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (OL 2000 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 4 tomas, p. 198)?

 

3.2.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) vykdo pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą?

 

3.3.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų produktų kainą arba kiekį?

 

3.4.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai)) veikia žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams?

 

3.5.

Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) vykdo su eksportu susijusią veiklą trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse (t. y. veikla tiesiogiai susijusi su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitomis einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla)?

 

3.6.

Ar pareiškėjui / projekto vykdytojui / partneriui (-iams) / projekto veiklų dalyvius priimančiai (-ioms) organizacijai (-oms) / jauno verslo subjektui (-ams) teikiama pagalba priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių?

 

3.7.

Jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) vykdo veiklą ne tik šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba neteikiama, bet taip pat ir viename ar keliuose sektoriuose, kuriuose de minimis pagalba teikiama, ar tinkamomis priemonėmis (pvz., atskiriant veiklos sritis ar sąnaudas) užtikrinama, kad veiklai šio priedo 3.1–3.6 papunkčiuose nurodytuose sektoriuose nebūtų teikiama de minimis pagalba? (jei taikoma)

 

3.8.

Ar pagalba yra (bus) naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti?

 

3.9.

Ar bendra vienai įmonei, kaip ji apibrėžta de minimis reglamente, suteikta de minimis pagalbos suma Lietuvoje viršija (ar konkrečiu atveju viršys suteikus de minimis pagalbą) 200 000 Eur per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį?

 

3.10.

Jei įmonė (pareiškėjas / projekto vykdytojas / partneris (-iai) / projekto veiklų dalyvius priimanti (-ios) organizacija (-os) / jauno verslo subjektas (-ai) vykdo krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį ir taip pat kitą veiklą, kuriai taikoma 200 000 eurų viršutinė riba, ar užtikrinama, kad pagalba krovinių vežimo keliais veiklai neviršytų 100 000 eurų ir kad de minimis pagalba nebūtų naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti? (jei taikoma)

 

3.11.

Jei dvi įmonės susijungė arba viena įsigijo kitą, ar apskaičiuojant, ar nauja de minimis pagalba naujajam arba įsigyjančiajam ūkio subjektui viršija atitinkamą viršutinę ribą, atsižvelgta į visą ankstesnę de minimis pagalbą, suteiktą bet kuriam iš susijungiančių ūkio subjektų? (jei taikoma)

 

3.12.

Jei viena įmonė suskaidyta į du ar daugiau atskirų ūkio subjektų, ar iki suskaidymo suteikta de minimis pagalba priskiriamam ūkio subjektui, kuris ja pasinaudojo? Jei toks priskyrimas neįmanomas, ar de minimis pagalba proporcingai paskirstoma remiantis naujųjų ūkio subjektų nuosavo kapitalo balansine verte suskaidymo įsigaliojimo dieną?

 

3.13.

Ar teikiamo finansavimo bendrasis subsidijos ekvivalentas apskaičiuotas tinkamai, teikiama de minimis pagalba pagal de minimis reglamento 4 straipsnį yra skaidri?

(Nurodyti de minimis reglamento 4 straipsnio dalį, pagal kurią teikiama de minimis pagalba laikoma skaidria)

3.14.

Ar de minimis pagalba sumuojama pagal de minimis reglamento 5 straipsnio reikalavimus?

 

3.15.

Ar teikiama de minimis pagalba patenka į de minimis reglamento galiojimo laikotarpį?

 

 

 

4. Finansavimo atitikties de minimis reglamentui vertinimas

Ar teikiamas finansavimas atitinka de minimis reglamentą?

 

 

 

_____________________________________

(vertintojas)

 

____________

(parašas)

 

____________

(data)

 

 

Patikros peržiūra:

□ Išvadai pritarti

□ Išvadai nepritarti

 

Pastabos: _______________________________________________________________________

 

 

______________________________________

(vadovas)

____________

(parašas)

____________

(data)

 

 

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų

veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911

priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

 

NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS DEKLARACIJA

 

_____________________________________

(organizacijos pavadinimas, kodas, adresas)

 

__________ _________

(data, vieta)

 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad  mano atstovaujama organizacija _______________________  

(organizacijos pavadinimas)

(toliau – Organizacija) yra nevyriausybinė organizacija, t. y. atitinka visus Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatytus nevyriausybinės organizacijos sąvoką apibrėžiančius požymius:

- organizacija yra nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas;

- valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, turi ne daugiau kaip 1/3 balsų Organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime;

- organizacija nepriklauso nė vienai iš organizacijų grupių: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos bei kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

 

 

_________________________________________________________________ A. V.

(vadovo arba įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas, data)

 

 [1] Bendra projekto vertė apima ir tinkamas, ir netinkamas išlaidas.