LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-378 „DĖL PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. 3D-677

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-378 „Dėl Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklių patvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                   Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2011 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3D-378

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. 3D- 677

redakcija)

 

 

PIENO GAMINIŲ INTERVENCINIO PIRKIMO, SANDĖLIAVIMO IR PARDAVIMO ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15) (toliau – reglamentas (ES) Nr. 1308/2013), 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL 2014 L 255, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. balandžio 26 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/967 (OL 2018, L 174, p. 2), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/1238, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui (OL 2016 L 206, p. 15), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. lapkričio 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/149 (OL 2018, L 26, p. 11) (toliau – reglamentas (ES) 2016/1238), 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1240, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatų dėl valstybės intervencijos ir paramos privačiajam sandėliavimui taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 71), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/150 (OL 2018, L 26, p. 14) (toliau – reglamentas (ES) 2016/1240).

2. Šios taisyklės reglamentuoja sviesto ir nugriebto pieno miltelių (toliau – pieno gaminiai) intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo (toliau – pieno gaminių intervenciniai pirkimai) administravimo tvarką.

3. Vadovaudamasi šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatomis bei šiomis taisyklėmis:

3.1. VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) administruoja pieno gaminių intervencinius pirkimus;

3.2. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė mokėjimo agentūra) vykdo lėšų, susijusių su pieno gaminių intervenciniais pirkimais, mokėjimą, susigrąžinimą ir apskaitą;

3.3. Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) vykdo pieno gaminių kokybės, pakuotės ženklinimo, taip pat gamybos ir sandėliavimo sąlygų kontrolę.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

4.1. Pieno gaminių intervencinis pirkimas – rinkos reguliavimo priemonė, kai Agentūra, vadovaudamasi šių taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatyta tvarka, rinkoje perka pieno gaminius.

4.2. Pieno gaminių intervencinis sandėlis (toliau – intervencinis sandėlis) – ūkio subjekto nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais valdomas sandėlis, kuriame, remiantis ūkio subjekto ir Agentūros sudaryta pieno gaminių sandėliavimo sutartimi, sandėliuojami pieno gaminiai.

4.3. Pieno gaminių pardavėjas (toliau – pardavėjas) – šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus atitinkantis ūkio subjektas, parduodantis pieno gaminius pagal pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį.

4.4. Pieno gaminių pirkėjas (toliau – pirkėjas) – ūkio subjektas, perkantis pieno gaminių intervenciniame sandėlyje sandėliuojamus pieno gaminius pagal su Agentūra sudarytą pieno gaminių pirkimo–pardavimo sutartį.

4.5. Ūkio subjektas Europos Sąjungos valstybėje įsisteigęs ir joje registruotas PVM mokėtoju juridinis asmuo.

 

II SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ PIRKIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. Pardavėjas, siūlantis Agentūrai pirkti pieno gaminius ir atitinkantis šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus, pateikia šios Agentūros nustatytos formos paraišką pieno gaminiams parduoti (toliau – paraiška) ir kitus Agentūros prašomus dokumentus, siekiant įsitikinti, kad pardavėjas atitinka šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus. Paraiška turi būti pateikta lietuvių kalba ir pasirašyta įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

6. Prie paraiškos pardavėjas prideda:

6.1. siūlomų pirkti pieno gaminių atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų kopijas;

6.2. įrodymo, kad pieno perdirbimo įmonė pateikė nustatyto dydžio užstatą, dokumentą (jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, piniginės lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki paraiškų pateikimo termino pabaigos);

7. Mažiausias pieno gaminių kiekis, kuris gali būti siūlomas pirkti Agentūrai, yra 30 tonų.

8. Paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

9. Paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma). Pateiktos paraiškos atsiimti arba keisti negalima.

10. Jei paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi, arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja pardavėją, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.

11. Agentūra perka tik tuos pieno gaminius, kurie atitinka reglamento (ES) Nr. 1308/2013, reglamento (ES) Nr. 2016/1238 IV ir V priedų I ir II dalyse ir reglamento (ES) Nr. 2016/1240 21 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir yra pagaminti Agentūros patvirtintoje pieno perdirbimo įmonėje pagal šių taisyklių 14 punktą.

12. Tinkamumo vartoti terminas ant pieno gaminių pakuočių nenurodomas.

13. Siekiant nustatyti pieno gaminių atitiktį nustatytiems reikalavimams, atliekami tyrimai, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 IV priedo I ir Ia dalyse arba atitinkamai reglamento (ES) Nr. 2016/1240 V priedo I ir Ia dalyse. Pardavėjas turi užtikrinti pieno gaminių saugos ir kokybės atitiktį nustatytiems reikalavimams visą tinkamo sandėliavimo intervenciniame sandėlyje laikotarpį.

14. Įmonės, ketinančios gaminti pieno gaminius, skirtus parduoti taikant valstybės intervenciją, pateikia Agentūrai jos nustatytos formos paraišką dėl pieno perdirbimo įmonės patvirtinimo (toliau – patvirtinimo paraiška). Paraiška turi būti pasirašyta pieno perdirbimo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

15. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

16. Agentūra, atlikusi pieno perdirbimo įmonės patikrinimą ir atsižvelgdama į priimtą sprendimą, informuoja pieno perdirbimo įmonę apie patvirtinimo numerio suteikimą arba patvirtinimo paraiškos atmetimą. Pastaruoju atveju, pašalinusi trūkumus, pieno perdirbimo įmonė gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

17. Prieš pradėdama gaminti pieno gaminius, skirtus parduoti taikant valstybės intervenciją, patvirtinta pieno perdirbimo įmonė ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas atsiunčia Agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba pristato tiesiogiai laisvos formos pranešimą apie pieno gaminių, skirtų parduoti taikant valstybės intervenciją, gamybos tvarkaraštį, apimantį visą gamybos laikotarpį, kuriuo bus gaminami ketinami parduoti pieno gaminiai, be to, privalo informuoti Agentūrą apie gamybos tvarkaraščio pasikeitimą.

18. Jei pieno gaminių gamyba vyksta nuolatos, tuomet kitą gamybos tvarkaraštį patvirtinta pieno perdirbimo įmonė privalo pateikti ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki gamybos laikotarpio pabaigos pagal prieš tai atsiųstą gamybos tvarkaraštį.

19. Pieno gaminiai, kurie siūlomi Agentūrai pirkti, pagaminti nepateikus šių pieno gaminių gamybos tvarkaraščio ar jo pakeitimų, neperkami.

20. Agentūra informuoja Europos Komisiją (toliau – EK) apie visas priimtas paraiškas pagal šių taisyklių 5 punktą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 9 straipsnyje.

21. Jei pieno gaminių supirkimas vyko fiksuota kaina ir EK, siekdama išvengti superkamų pieno gaminių nustatytų kiekybinių apribojimų viršijimo, nustatė paskirstymo koeficientą, pardavėjas, jei jo netenkina nustatytas paskirstymo koeficientas, per 5 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos gali atsiimti savo paraišką.

22. Jei pieno gaminių supirkimas vyko konkurso būdu, Agentūra per 3 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos praneša apie EK sprendimą pardavėjams.

23. Agentūra per 5 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo dienos su pardavėjais, kurių paraiškos buvo patenkintos, sudaro pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartį ir išduoda pieno gaminių pristatymo užsakymą (kuris yra sutarties priedas), kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 17 straipsnyje.

24. Pieno gaminiai supakuojami, pristatomi ir sandėliuojami laikantis reglamento (ES) Nr. 2016/1240 21 straipsnio reikalavimų.

25. Pieno gaminius pardavėjas pristato į sandėliavimo vietą ne anksčiau kaip kitą dieną ir ne vėliau kaip per 21 dieną nuo pieno gaminių pristatymo užsakymo išdavimo dienos. Atsižvelgdama į priimtus kiekius, Agentūra gali tą laikotarpį pratęsti ne daugiau kaip septynioms dienoms.

26. Pieno gaminių pristatymo data yra ta data, kai į paskirtą sandėliavimo vietą yra atvežtas visas pristatymo užsakyme nurodytas kiekis.

27. Pieno gaminių pardavėjas privalo prieš 5 darbo dienas informuoti Agentūrą apie paskutinės pieno gaminių siuntos atvežimo į intervencinį sandėlį dieną. Paskutinę pieno gaminių siuntos atvežimo į intervencinį sandėlį dieną Agentūros darbuotojai kartu su VMVT atstovais vykdo pieno gaminių perėmimo patikrą vietoje.

28. Pardavėjui užstato grąžinimo ar negrąžinimo atvejai yra nurodyti reglamento (ES) Nr. 2016/1238 5 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse.

29. Agentūra ne daugiau kaip per 40 dienų nuo pieno gaminių pristatymo dienos išduoda perėmimo aktą, kai atsižvelgiant į patikrų ir VMVT atliktų tyrimų rezultatus yra patvirtinama, kad reglamento (ES) Nr. 2016/1238 3 straipsnyje nustatyti atitikties reikalavimai yra įvykdyti. Perėmimo aktas siunčiamas pardavėjui ir intervencinio sandėlio valdytojui.

30. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Agentūra neperima ir jie nėra perkami, pardavėjas privalo atsiimti pieno gaminius ir apmokėti jų priėmimo į intervencinį sandėlį ir sandėliavimo išlaidas nuo pieno gaminių pristatymo į sandėlį dienos iki jų išvežimo iš intervencinio sandėlio dienos. Apmokėtas neperkamų pieno gaminių priėmimo ir saugojimo išlaidas pardavėjas grąžina Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir sumoka sandėlio valdytojui jo patirtas, tačiau dar neapmokėtas šių atsiimamų pieno gaminių saugojimo išlaidas.

31. Jeigu pardavėjo pristatytų pieno gaminių Agentūra neperima ir jie nėra perkami, Agentūra išsiunčia pardavėjui pranešimą dėl kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymo.

32. Pristatęs visą pieno gaminių intervencinio pirkimo–pardavimo sutartyje nustatytą pieno gaminių kiekį, pardavėjas Agentūrai pateikia PVM sąskaitą faktūrą už pristatytą pieno gaminių kiekį.

33. Už Agentūros perkamų pieno gaminių kiekius, įskaitant PVM, nurodytus perėmimo akte, pardavėjui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra ne vėliau kaip per 65 dienas nuo pieno gaminių pristatymo dienos.

34. Lėšos pieno gaminių pardavėjams išmokamos vadovaujantis Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

35. Grąžintinos iš pieno gaminių pardavėjų lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

36. Pieno gaminiai saugomi intervenciniuose sandėliuose parduodami konkurso tvarka.

37. EK priėmus reglamentą dėl pieno gaminių, supirktų taikant valstybės intervenciją, pardavimo, Agentūra bent prieš 4 dienas prieš pirmąją paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo dieną paskelbia Agentūros interneto tinklalapyje kvietimą dalyvauti konkurse, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 29 straipsnyje.

38. Pieno gaminių pirkėjas Agentūros kvietime nurodytais terminais pateikia šios agentūros nustatytos formos paraišką dalyvauti konkurse (toliau – konkurso paraiška). Konkurso paraiška turi būti pasirašyta pirkėjo ar jo įgalioto asmens. Agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo.

39. Prie konkurso paraiškos pirkėjas prideda įrodymo, kad pirkėjas pateikė nustatyto dydžio užstatą, dokumentą (jei užstatas yra pateikiamas grynaisiais pinigais arba banko čekiu, lėšos turi būti įskaitytos į Nacionalinės mokėjimo agentūros sąskaitą iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos).

40. Konkurso paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Agentūrai paštu arba elektroniniu būdu, arba tiesiogiai. Jei konkurso paraišką ir papildomus dokumentus pirkėjas siunčia elektroniniu būdu, jis privalo prieš pasirašydamas sutartį pateikti Agentūrai konkurso paraiškos originalą, išskyrus garantinius ar laidavimo raštus, kurių originalai pateikiami iki konkurso paraiškų pateikimo termino pabaigos.

41. Konkurso paraiškos pateikimo data laikoma paraiškos ir papildomų dokumentų Agentūroje gavimo data ir laikas (gauto dokumento registracijos žyma). Pateiktos paraiškos atsiimti arba keisti negalima.

42. Jei konkurso paraiška užpildyta klaidingai arba nurodyta ne visa reikalinga informacija, nepateikti papildomi dokumentai, užstatas, ar užstato pateikimą įrodantys dokumentai yra netinkami, klaidingi arba juose nurodyta ne visa reikalinga informacija, Agentūra paraišką atmeta ir per 3 darbo dienas apie tai informuoja konkurso dalyvį, nurodydama konkurso paraiškos atmetimo priežastis.

43. Agentūra leidžia pirkėjui susipažinti su atliktais tyrimais pieno gaminių atitikčiai nustatytiems reikalavimams įvertinti.

44. Agentūra informuoja EK apie visas priimtas konkurso paraiškas, kaip nurodyta reglamento (ES) Nr. 2016/1240 31 straipsnyje.

45. Jei EK nustato mažiausią pardavimo kainą, Agentūra atmeta visas konkurso paraiškas, kuriose nurodyta kaina yra mažesnė už mažiausią EK nustatytą pardavimo kainą, ir per 3 darbo dienas nuo EK sprendimo įsigaliojimo informuoja pirkėjus apie konkurso rezultatus.

46. Agentūra pirkėjams paskirsto pieno gaminius atsižvelgdama į reglamento (ES) Nr. 2016/1240 34 straipsnyje nustatytas taisykles.

47. Pirkėjas, prieš išveždamas pieno gaminius iš intervencinio sandėlio, sumoka Nacionalinei mokėjimo agentūrai už tą pieno gaminių kiekį, kurį jis ketina išvežti. Už perkamus pieno gaminius pirkėjas gali sumokėti dalimis arba mokėti visą sumą iš karto.

48. Pirkėjui sumokėjus už pieno gaminius, Agentūra jam išduoda leidimą išvežti pieno gaminius iš intervencinio sandėlio, kurio kopija taip pat nusiunčiama ir intervenciniam sandėliui.

49. Pirkėjas pieno gaminius iš intervencinio sandėlio turi išsivežti per 30 dienų nuo pranešimo, nurodyto šių taisyklių 45 punkte, iš Agentūros gavimo dienos. Pirkėjas prisiima visą riziką ir sandėliavimo išlaidas tuo atveju, jeigu jis apmokėtų pieno gaminių neatsiima per šį nurodytą laikotarpį.

50. Pieno gaminiai išvežami iš sandėliavimo vietos pirkėjo transporto priemonėmis. Pirkėjas privalo prisiimti visas transportavimo dokumentų pildymo išlaidas.

51. Pirkėjas ar jo įgaliotas atstovas gali dalyvauti pieno gaminių išvežimo iš intervencinio sandėlio procedūroje. Jei jie šioje procedūroje nedalyvauja, pretenzijos dėl pieno gaminių kiekio ir kokybės nepriimamos.

52. Pieno gaminiai iš intervencinio sandėlio išvežami laikantis reglamento (ES) Nr. 2016/1240 38 straipsnio reikalavimų.

53. Pirkėjui užstato grąžinimo ar negrąžinimo atvejai yra nurodyti reglamento (ES) Nr. 2016/1238 5 straipsnio 3 ir 7 dalyse.

 

IV SKYRIUS

PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

54. Ūkio subjektas, ketinantis dalyvauti Agentūros vykdomoje intervencinių sandėlių atrankoje, pateikia šios Agentūros nustatytos formos paraišką dėl sandėlio patvirtinimo ir kitus Agentūros prašomus dokumentus, siekiant įsitikinti, kad ūkio subjektas atitinka šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus. Paraiška dėl sandėlio patvirtinimo turi būti pasirašyta ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens. Agentūrai turi būti pateikiama įgaliojimo kopija, jei dokumentus pasirašo įgaliotas asmuo. Patvirtinimo paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami Agentūrai paštu arba pristatomi tiesiogiai.

55. Ūkio subjektas, teikiantis paraišką dėl sandėlio patvirtinimo, turi būti VMVT patvirtintas ir įtrauktas į Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą, vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba įtrauktas į Maisto tvarkymo subjektų registrą, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“.

56. Ūkio subjektas prie paraiškos dėl sandėlio patvirtinimo prideda sandėlio išdėstymo ir patalpų, kur bus laikomi pieno gaminiai, nupirkti taikant valstybės intervenciją, planą.

57. Agentūra atlieka šių taisyklių 54 punkte nurodyto ūkio subjekto patikrą vietoje ir atsižvelgdama į priimtą sprendimą, informuoja jį apie patvirtinimo numerio suteikimą arba paraiškos atmetimą. Pašalinęs trūkumus, šis ūkio subjektas gali pateikti svarstyti patvirtinimo paraišką iš naujo.

58. Sandėlių atranką pieno gaminiams sandėliuoti Agentūra vykdo vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

59. Intervencinis sandėlis privalo užtikrinti, kad pieno gaminiai būtų sandėliuojami laikantis gaminio dokumentuose nurodytų sąlygų (išlaikomas nurodytas sandėlio temperatūros ir drėgmės režimas). Sviestas intervenciniuose sandėliuose turi būti saugomas esant ne aukštesnei kaip -18°C temperatūrai.

60. Intervencinis sandėlis privalo tvarkyti specialią Agentūros nustatytą pieno gaminių apskaitą, kuri atspindėtų tikslias sandėliavimo vietas, sandėliuojamų pieno gaminių kiekį, jų atvežimo ir išvežimo datą, naudojant kompiuterizuotą apskaitos sistemą, bei registruoti laikymo sąlygų parametrus (temperatūros ir santykinės drėgmės).

61. Agentūrai pristatytų pieno gaminių kiekį intervencinis sandėlis privalo registruoti ir įtraukti į apskaitą atskirai nuo kitų saugomų gaminių, naudodamas atskirą sandėlio bylą. Pakeisti sandėliuojamus pieno gaminius kitais yra draudžiama.

62. Jeigu tenka pakeisti pieno gaminių sandėliavimo sąlygas arba vietą, intervencinis sandėlis privalo apie tai pranešti Agentūrai raštu prieš 3 darbo dienas ir gauti Agentūros sutikimą pakeisti sandėliavimo sąlygas arba vietą. Be raštiško Agentūros sutikimo pieno gaminiai į kitą sandėliavimo vietą negali būti perkeliami.

63. Intervencinis sandėlis privalo savo sąskaita apdrausti Agentūros sandėliuojamus pieno gaminius Agentūros naudai visą jų sandėliavimo laikotarpį – nuo gaisro, sprogimo, trečiųjų asmenų neteisėtos veiklos ir gamtinių jėgų, už sumą, ne mažesnę nei viso draudžiamojo turto atkuriamoji vertė. Intervencinis sandėlis taip pat turi būti apsidraudęs bendruoju civilinės atsakomybės draudimu.

64. Įvykus draudžiamajam įvykiui, intervencinis sandėlis privalo savo jėgomis atlikti visus veiksmus, reikalingus draudžiamajam įvykiui įforminti. Draudimo bendrovei pareikalavus, intervencinis sandėlis privalo laiku pateikti reikalingą informaciją, kartu informuoti Agentūrą ir pateikti siunčiamos informacijos kopijas.

65. Intervencinis sandėlis privalo, besibaigiant turto draudimo liudijimo (polisų) galiojimo terminui, nedelsdamas jį pratęsti ir draudimo dokumentų kopijas raštu pateikti Agentūrai.

66. Pieno gaminiai iš intervencinio sandėlio išduodami pagal Agentūros pirkėjui išduotą leidimą išvežti pieno gaminius iš intervencinio sandėlio. Intervencinis sandėlis privalo prisiimti visas išdavimo iš sandėlio dokumentų pildymo išlaidas.

67. Jei po leidime nurodyto galutinio atsiėmimo termino pieno gaminiai ar jų dalis lieka neatsiimti, atsakomybė už neatsiimtų pieno gaminių likutį ir visos su tuo susijusios išlaidos tenka pieno gaminių pirkėjui.

68. Intervencinis sandėlis Agentūros nurodymu privalo sudaryti sąlygas pieno gaminių pirkėjui apžiūrėti pieno gaminius, paimti jų mėginius ir leisti dalyvauti nustatant svorį išvežimo metu. Nustatant svorį dalyvauja Agentūra, sveria intervencinis sandėlis.

69. Intervencinis sandėlis už suteiktas sandėliavimo paslaugas privalo Agentūrai kas mėnesį pateikti PVM sąskaitą faktūrą kartu su to mėnesio saugojimo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta kiekvienos dienos pieno gaminių apyvarta (t) ir saugojimo dienų skaičius. Šie dokumentai už praėjusio mėnesio paslaugas Agentūrai turi būti pateikti iki einamojo mėnesio penktos dienos.

70. Už Agentūrai suteiktas sandėliavimo paslaugas intervenciniam sandėliui sumoka Nacionalinė mokėjimo agentūra per 60 kalendorinių dienų nuo teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

71. Jeigu intervencinis sandėlis vėluoja pateikti teisingus, atitinkančius 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas, šių taisyklių 69 punkte nurodytus dokumentus bei kitas 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytas ataskaitas, mokėjimas už suteiktas sandėliavimo paslaugas sulaikomas proporcingai vėluojamų pateikti dokumentus dienų skaičiui.

72. Lėšos už sandėliavimo paslaugas užsakomos ir išmokamos vadovaujantis Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“, bei Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. spalio 5 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.

73. Grąžintinos iš intervencinio sandėlio lėšos administruojamos vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

74. Taisyklėse minimi ūkio subjektai, įstaigos ir institucijos atsako už tinkamą šių taisyklių ir teisės aktų, nurodytų šių taisyklių 1 punkte, laikymąsi.

75. Už paraiškose, ataskaitose ir kituose dokumentuose pateiktus duomenis atsako juos pateikęs asmuo.

76. Agentūra atsako už:

76.1. naudojamų paraiškų, sutarčių, ataskaitų ir kitų administravimo dokumentų formų parengimą ir patvirtinimą;

76.2. informacijos apie pieno gaminių intervencinio pirkimo, sandėliavimo ir pardavimo administravimo tvarką, užstato pateikimo būdus, paraiškų formų, kitų dokumentų bei rekomendacijų paskelbimą Agentūros interneto tinklalapyje;

76.3. paraiškų bei kitų dokumentų priėmimą, sutikrinimą su viešaisiais registrais ūkio subjektų, pateikusių paraiškas, atitiktį šių taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

76.4. informacijos parengimą EK ir informavimą apie jos priimtus sprendimus, lėšų išmokėjimui ir gavimui reikiamų duomenų perdavimą Nacionalinei mokėjimo agentūrai;

76.5. patikrų vietoje, nustatytų taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose, atlikimą ir jų inicijavimą;

76.6. intervencinių sandėlių atrinkimą ir užtikrinimą, kad intervenciniai sandėliai yra tinkami pieno gaminiams sandėliuoti ir juos išlaikyti geros būklės, bei apie Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius intervencinius sandėlius valstybės intervencijos laikotarpiu paskelbimą;

76.7. pranešimų ir ataskaitų, nustatytų taisyklių 1 punkte nurodytuose teisės aktuose, teikimą atsakingoms Europos Sąjungos institucijoms ir Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės skyriui.

77. Nacionalinė mokėjimo agentūra atsako už lėšų išmokėjimą ir susigrąžinimą pagal Agentūros pateiktus duomenis ir teisingą išmokėtų, gautų bei susigrąžintų lėšų apskaitą.

78. VMVT atsako už:

78.1. pieno gaminių sudėties, kokybės, pakuotės ir ženklinimo atitikties šių taisyklių 1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimams patikras pagal savo kompetenciją;

78.2. patikrų pagal savo kompetenciją pieno perdirbimo įmonėje atlikimą, kaip nustatyta reglamento (ES) Nr. 2016/1238 IV ir V prieduose;

78.3. gaminių laikymo šaltuose sandėliuose bei sandėliuose kontrolę;

78.4. patikrų ataskaitų, tyrimų rezultatų ir kitų dokumentų pateikimą Agentūrai, kaip numatyta Bendradarbiavimo tarp VMVT ir Agentūros sutartyje;

78.5. kitų patikrų atlikimą pagal Agentūros prašymus.

79. Asmenys, gavę lėšas neteisėtai arba prisidėję prie neteisėto jų gavimo (sąmoningai patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei pagal 1 punkte nurodytų teisės aktų nuostatas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80. Pasikeitus šiose taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

81. Agentūros sprendimai gali būti apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________