CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS 2012 M. VASARIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4R-31 „DĖL SKRYDŽIŲ VYKDYMO VADOVO TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 7 d. Nr. 4R-35

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p.1), III priedo nuostatas,

p a k e i č i u Skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4R-31 „Dėl skrydžių vykdymo vadovo tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.4. punktą ir išdėstau jį taip:

6.4. atitinkamai užpildytą SVV patikros formą (elektroninė formos versija Excel arba Word (SVV skyriui Skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimai ir poilsio reikalavimai) formatu ir jos pildymo instrukcija skelbiama CAA interneto tinklapyje). SVV keitimo atveju patikros formoje pildoma tik ta dalis, kuri susijusi su pakeitimu.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Joris Gintilas