LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. LIEPOS 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-432 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 17 d. Nr. A1-761

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir papildau 4 punktu:

 

4. YPATINGI ATVEJAI: UŽSIENIEČIŲ PERKĖLIMAS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ

Ypatingų atvejų TGA – užsieniečiai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais bei Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės arba iš trečiosios valstybės teritorijos.

PR4.1.

Asmenų, perkeltų į ES gaunant paramą PMIF lėšomis, skaičius

Nurodomas TGA, perkeltų iš trečiosios valstybės teritorijos į Lietuvos Respublikos teritoriją PMIF lėšomis, skaičius.

Skaičius

Sumuojami TGA, perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš trečiosios valstybės teritorijos.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), kuriose pateikta Užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1V-806 „Dėl Užsieniečių perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) 31 punkte nurodyta informacija. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai Aprašo 31 punkte nurodyta tvarka pateikiama Aprašo 31 punkte nurodyta informacija.

Už pasiektas reikšmes atsiskaito-ma teikiant mokėjimo prašymus, jeigu PFSA nenurodyta kitaip.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas, jei PFSA nenurodyta kitaip.

PR4.2.

Tarptautinės apsaugos prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, teikiant paramą PMIF lėšomis perkeltų iš vienos ES valstybės narės į kitą, skaičius

Nurodomas TGA, perkeltų iš ES valstybės narės į Lietuvos Respublikos teritoriją PMIF lėšomis, skaičius.

Skaičius

Sumuojami TGA, perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją iš ES valstybės narės.

Pirminiai šaltiniai: suvestinės (jeigu taikoma), kuriose pateikta Aprašo 31 punkte nurodyta informacija. Antriniai šaltiniai: mokėjimo prašymai.

Rodiklis laikomas pasiektu, kai Aprašo 31 punkte nurodyta tvarka pateikiama Aprašo 31 punkte nurodyta informacija.

Už pasiektas reikšmes atsiskaito-ma teikiant mokėjimo prašymus, jeigu PFSA nenurodyta kitaip.

Už projekto sutartyje nustatyto PMIF programos rodiklio reikšmės pasiekimą ir duomenų apie pasiektą PMIF programos rodiklio reikšmę teikimą įgaliotajai institucijai yra atsakingas projekto vykdytojas, jei PFSA nenurodyta kitaip.”

 

 

 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                  Algimanta Pabedinskienė