Logo  Description automatically generated

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORO TRANSPORTU IŠIMČIŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 8 d. Nr. 2BE-336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 48 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas užtikrinti Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos, sudarytos 1944 m. gruodžio 7 d. Čikagoje, 18 priedo „Saugus pavojingųjų krovinių vežimas oru“ nuostatų įgyvendinimą:

1. T v i r t i n u Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu išimčių suteikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. I n f o r m u o j u, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Genius Lukošius 

 

Patvirtinta

Lietuvos transporto saugos administracijos

direktoriaus 2021 m. gruodžio 8 d. įsakymu

Nr. 2BE-336

 

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO ORO TRANSPORTU išimčių SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu išimčių suteikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato uždraustų vežti pavojingųjų krovinių vežimo oro transportu išimčių išdavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Kilmės valstybė (angl. State of origin) – valstybė, kurioje krovinys su pavojingaisiais kroviniais pakraunamas į orlaivį pirmą kartą.

2.2. Paskirties valstybė (angl. State of destination) – valstybė, kurioje krovinys su pavojingaisiais kroviniais yra iškraunamas iš orlaivio.

2.3. Perskridimo valstybė (angl. State of overflight) – valstybė, virš kurios teritorijos vykdomas skrydis.

2.4. Operatoriaus valstybė (angl. State of operator) – valstybė, kurioje yra pagrindinė oro vežėjo verslo vieta arba oro vežėjo pagrindinės būstinės arba registruotos būstinės vieta.

2.5. Tranzito valstybė (angl. State of transit) – valstybė, kurioje vykdomas tarpinis orlaivio tūpimas, bet nėra galutinė paskirties valstybė.

3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

išimties suteikimo sąlygos

 

4. Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) suteikia išimtis vežti pavojinguosius krovinius oro transportu (toliau – išimtis), kada šių pavojingųjų krovinių nėra įmanoma vežti oro transportu įprastomis vežimo sąlygomis arba kai sąlygos skiriasi nuo išvardytų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) Techninių saugaus pavojingųjų krovinių vežimo oru instrukcijose (toliau – Techninės instrukcijos).

5. Administracija išimtis oro vežėjui suteikia, kai:

5.1. pavojingieji kroviniai pirmą kartą pakraunami į orlaivį Lietuvos Respublikos oro uoste;

5.2. skrydį vykdo Lietuvos Respublikoje sertifikuotas oro vežėjas;

5.3. pavojingieji kroviniai vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos oro uostus;

5.4. skrydis vykdomas Lietuvos Respublikos oro erdvėje;

5.5. pavojingieji kroviniai iškraunami iš orlaivio Lietuvos Respublikos oro uoste, kaip galutinėje krovinio gavimo vietoje.

6. Išimtys gali būti suteikiamos, kai:

6.1. būtinas ypač skubus (angl. extreme urgency) pavojingųjų krovinių vežimas oro transportu dėl:

6.1.1. humanitarinių tikslų;

6.1.2. aplinkosauginių tikslų;

6.1.3. epidemiologinės situacijos;

6.1.4. nacionalinio ar tarptautinio saugumo;

6.1.5. gelbėjimo situacijų;

6.1.6. riboto paskirties vietos pasiekiamumo;

6.2. kitų transporto rūšių naudojimas yra neefektyvus dėl;

6.2.1. kelionės trukmės;

6.2.2. esamos infrastruktūros;

6.2.3. maršruto;

6.3. Techninių instrukcijų laikymasis prieštarautų viešajam interesui ir pavojingieji kroviniai naudojami:

6.3.1. medicinoje;

6.3.2. naujose technologijose;

6.3.3. saugos tikslais.

 

III SKYRIUS

IŠIMties SUTEIKIMO tvarka

 

7. Oro vežėjas, norintis gauti išimtį vežti pavojinguosius krovinius Aprašo 6 punkte nurodytais atvejais, Administracijai turi pateikti užpildytas Aprašo 1 arba 2 priedo formos A-I dalis ir Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus.

8. Aprašo 1 arba 2 priedo išimties formos J dalį užpildo Administracija.

9. Kartu su užpildyta išimties forma oro vežėjas Administracijai pateikia:

9.1. oro vežėjo pažymėjimo (OVP) kopiją;

9.2. pavojingojo krovinio siuntėjo deklaracijos kopiją;

9.3. pažymėjimo / sertifikato ar kito dokumento, įrodančio, kad pavojingojo krovinio deklaraciją pasirašė asmuo, turintis ICAO 1 kategorijos pavojingųjų krovinių mokymo kvalifikaciją, kopiją;

9.4. pažymėjimo / sertifikato ar kito dokumento, įrodančio, kad pateiktą išimties formą užpildė asmuo, turintis ICAO 6 kategorijos pavojingųjų krovinių mokymo kvalifikaciją, kopiją;

9.5. pavojingojo krovinio saugos duomenų lapo kopiją (kopijos nebūtina pateikti, jei išimtis išduodama 1 klasės pavojingosioms medžiagoms vežti);

9.6. pavojingojo krovinio pakuotės sertifikato kopiją;

9.7. kompetentingų institucijų išduotą sprogstamųjų medžiagų leidimo kopiją (jeigu toks leidimas būtinas).

10. Oro vežėjas, kuris nori gauti išimtį, užpildytus išimties A-I dalis ir Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus turi pateikti Administracijai likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų prieš planuojamą vykdyti skrydį.

11. Prašymą išduoti išimtį Administracijai galima pateikti tiesiogiai atvykus į Administraciją, paštu (padalinių adresais, nurodytais Administracijos svetainėje), elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis taip, kaip nustatyta Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

12. Administracija, gavusi visus dokumentus, per 3 darbo dienas įvertina, ar pateiktuose dokumentuose yra visa informacija, ir ją įvertina. Administracijos darbuotojas, nustatęs, kad pateiktuose dokumentuose yra ne visa informacija, nedelsdamas informuoja oro vežėją nurodydamas trūkumus ir nustato 3 darbo dienų terminą trūkumams pašalinti. Jei per nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, išimtis nesuteikiama ir apie tai per 1 darbo dieną informuojamas oro vežėjas.

13. Administracijos darbuotojas, nustatęs, kad Aprašo 9 punkte nurodyti dokumentai ir informacija pateikti tinkamai, per 1 darbo dieną nuo dokumentų vertinimo pabaigos teikia išimties suteikimo formą pasirašyti Administracijos direktoriui. Pasirašyta išimties suteikimo forma persiunčiama oro vežėjui tą pačią dieną, kai suteikiama išimtis.

14. Išimtis galioja 30 dienų nuo jos pasirašymo dienos.

15. Išimties galiojimo laikotarpiu pasikeitus išimtyje nurodytiems duomenims (išskyrus išimties C dalyje nurodytą skrydžio datą (-as)) ar pasibaigus išimties galiojimo terminui, oro vežėjas Aprašo 10 punkte nustatyta tvarka turi kreiptis į Administraciją dėl naujos išimties išdavimo.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.