LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 5 D. ĮSAKYMO NR. 3D-271 „DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOMIS TIKSLINĖMIS DOTACIJOMIS EINAMIESIEMS TIKSLAMS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE PRIORITETŲ“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 17 d. Nr. 3D-969

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. 3D-271 „Dėl valstybės biudžeto specialiosiomis tikslinėmis dotacijomis einamiesiems tikslams finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje prioritetų“:

1.1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.3. valstybei nuosavybės teise priklausančiuose melioracijos grioviuose esančių drenažo žiočių ir hidrotechnikos statinių priežiūra, griovių šlaitų ir pagriovių šienavimas, krūmų kirtimas, dugno valymas iki projektinio gylio sąnašų kaupimo vietose.“

1.2. Papildau 1.4 papunkčiu:

„1.4. melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių, sausintuvų) vektorizavimas ir atributinių duomenų rinkinio parengimas pagal MelGIS specifikaciją.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                        Virginija Baltraitienė

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2014-11-21 raštu Nr. (18)-SD-862