LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 3d-1009 „DĖL SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ MĖSINIUS GALVIJUS, MĖSINES AVIS, PIENINIŲ VEISLIŲ bULIUS IR PIENINES OŽKAS ADMINISTRAVIMO, KONTROLĖS BEI MOKĖJIMO 2015–2020 M. TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-783

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-1009 „Dėl Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. gruodžio 2 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/142 (OL 2016 L 28, p. 8), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2016/1237 (OL 2016 L 206, p. 1), ir 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL 2014 L 181, p. 48), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr.  2016/1393 (OL 2016 L 225, p. 41), 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 809/2014, kuriuo  nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/1394 (OL 2016 L 225, p. 50), ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, nustatančių tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką, nuostatomis.“

2.   Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. už valdoje nepertraukiamai išlaikytas ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų savo ir (ar) valdos partnerio (-ių) vardu nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) įregistruotas ir suženklintas mėsines avis, pienines ožkas ir (ar) ne jaunesnius nei 12 mėn. mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius. Mėsiniai galvijai ir (ar) mėsinės avys, ir (ar) pieninių veislių buliai, ir (ar) pieninės ožkos turi būti ŪGR įregistruoti iki einamųjų metų spalio 31 d. Tais atvejais, kai dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo valdos valdytojo valios (force majeure) (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas), įpėdinis ar valdos perėmėjas perima valdą su joje laikomais mėsiniais galvijais ir (ar) mėsinėmis avimis, ir (ar) pieninių veislių buliais, ir (ar) pieninėmis ožkomis, laikotarpis, kurį šiuos gyvulius išlaikė valdos perdavėjas, įskaitomas valdos perėmėjui. Mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų ženklinimas ir šių gyvulių perkėlimų ir (ar) kaitos registravimas nustatyta tvarka ŪGR turi būti vykdomas nuo pirmosios gyvulio išlaikymo valdoje dienos, t. y. atitikti Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus. Tais atvejais, kai netinkamai ženklintus ir (ar) registruotus ŪGR mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas įsigyja kitas laikytojas, gyvulys laikomas atitinkančiu paramos skyrimo reikalavimus, jeigu Aprašo reikalavimai vykdomi gyvulį įsigijusio laikytojo  nuo pirmosios gyvulio laikymo dienos.“

3.   Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už tą patį mėsinį galviją arba tą pačią mėsinę avį, arba tą patį pieninės veislės bulių, arba tą pačią pieninę ožką gali būti skiriama tik vieną kartą. Jeigu mėsiniai galvijai ir (arba) mėsinės avys, ir (arba) pieninių veislių buliai, ir (arba) pieninės ožkos buvo parduoti (ar dovanoti) kitam laikytojui, pardavėjui (dovanojusiajam) išmoka neskiriama. Šių gyvulių pirkėjas gali pretenduoti į paramą, jei atitinka visas šiose taisyklėse numatytas paramos skyrimo sąlygas. Išmoka neskiriama pareiškėjui, kuris nesilaikė Aprašo reikalavimų, nurodyto taisyklių 12 punkte, pardavė (ar dovanojo) kitam laikytojui savo valdoje laikytus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas ir pakartotinai tuos pačius gyvulius įsigijo.“

4.   Pakeičiu 6.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.4. išmoka pagal einamaisiais metais pateiktą paraišką už mėsinį galviją arba mėsinę avį, arba pieninės veislės bulių, arba pieninę ožką gali būti skiriama pareiškėjui, jei pasibaigus numatytam išlaikymo laikotarpiui gyvulys yra paskerdžiamas, parduodamas eksportui, įvykus gyvulio kritimui arba esant gyvuliui gyvam valdoje einamųjų metų gruodžio 31 d. ir duomenys apie šių gyvulių perkėlimus ir (ar) kaitą buvo suvesti į ŪGR pagal Aprašo, nurodyto taisyklių 12 punkte, reikalavimus.

5.   Pakeičiu 15.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.2. iki kitų metų sausio 19 d. raštu ir elektroniniu paštu ŽŪM pateikia valdos valdytojų, pretenduojančių  gauti susietosios paramos išmokas už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas savo ir (ar) partnerių vardu einamaisiais metais laikytą gyvulių skaičių, duomenis šių taisyklių 3 priede nustatytos formos pažymoje. Raštu ir elektroniniu paštu pateiktos pažymos duomenys turi sutapti;“.

6.   Pakeičiu 15.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.3. gavęs iš ŽŪM atskiru žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintus tikslius išmokų dydžius už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, apskaičiuoja preliminarias išmokų sumas valdų valdytojams (išskiriant gyvulius, kurių  duomenis apie perkėlimus ir (ar) kaitą  valdos valdytojas ar jo partneris pavėluotai (po 7 dienų) suvedė į ŪGR  ar užpildytą GŽ-2 (ar GŽ-2a) formą pavėluotai teikė paslaugos teikėjui), atitinkantiems šių taisyklių keliamus reikalavimus, už savo ir (ar) partnerių vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienines ožkas, ir per 5 darbo dienas nuo minėto įsakymo įsigaliojimo elektroninėmis priemonėmis perduoda Agentūrai duomenų apie valdos valdytojų, pretenduojančių gauti susietosios paramos išmokas už savo ir (ar) partnerių vardu laikytus ir atitikusius taisyklėse nustatytus reikalavimus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, suvestinę, užpildytą pagal šių taisyklių 4  priede nustatytos formos suvestinę;“.

7.   Papildau 15.4 papunkčiu:

15.4. per 7 darbo dienas nuo 15.3 papunktyje nurodytos suvestinės perdavimo Agentūrai dienos, šią suvestinę (Excel formatu) perduoda  savivaldybėms kartu  su užpildyta taisyklių  5 priede nustatytos formos suvestine apie valdos valdytojus, neatitikusius taisyklių reikalavimų susietosios paramos išmokai gauti už savo ir (ar) partnerių vardu laikytus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas.“

8.   Buvusius 15.4–15.5 papunkčius atitinkamai laikyti 15.5–15.6 papunkčiais.

9.   Pakeičiu 15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.5 duomenis apie valdų valdytojus, kurie Paraiškose nurodė (ar nenurodė, nepažymėjo varnele), jog prašo skirti išmoką už visus valdoje savo ir (ar) partnerio (-ių) vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas ir kreipėsi per savivaldybes į ŽŪIKVC su prašymais, kad ne dėl jų kaltės, o dėl objektyvių priežasčių (trečiosios šalies klaidingų veiksmų (ar neveikimo), kompiuterinio ryšio gedimo, ženklinimo klaidų pildant formas ir pan.) nebuvo skirtos išmokos, kartą per mėnesį arba ne vėliau kaip iki kitų metų (už einamųjų metų išmoką) rugpjūčio 1 d. papildomai įtraukia į Agentūrai rengiamas suvestines, kurias elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda Agentūrai; “.

10. Pakeičiu 16.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.5. baigusi administruoti paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas, informaciją apie apskaičiuotas išmokas bei pritaikytas sankcijas valdos valdytojui pateikia atskiru pranešimu, nurodydama tinkamų išmokai gauti mėsinių galvijų, atskirai mėsinių avių, atskirai pieninių veislių bulių, atskirai pieninių ožkų, skaičių (vnt.)  ir suteiktą paramos sumą (Eur) pagal atskirą gyvulių rūšį; iš viso tinkamų išmokai gauti gyvulių skaičių ir paramos sumą (Eur).

11. Papildau 21.3 papunkčiu:

21.3. jeigu duomenys apie mėsinių galvijų ir (ar) mėsinių avių, ir (ar) pieninių veislių bulių, ir (ar) pieninių ožkų perkėlimus ir (ar) kaitą valdos valdytojo ar jo partnerio buvo pateikti (GŽ-2 ar GŽ-2a) paslaugos teikėjui (ir (ar) VMVT, ir (ar) skerdimo įmonei, ir (ar) prekiautojui ūkiniais gyvūnais) pavėluotai arba suvesti į ŪGR pavėluotai, tuomet už tokį pažeidimą konkrečiam gyvuliui taikoma 20 proc. sankcija pagal einamaisiais metais patvirtintus  atskiru žemės ūkio ministro įsakymu tikslius išmokos dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką.“

12. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Valdos valdytojas ir (ar) jo partneris privalo ne vėliau kaip per 48 val. nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas Agentūros darbuotojams atlikti patikrą vietoje. Jei valdos valdytojas ir (ar) partneris Agentūros darbuotojui neleido atlikti patikros vietoje, siekiant tinkamai suskaičiuoti mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, arba nesudarė kitų tinkamų sąlygų (neleido pažymėti specialiomis priemonėmis, neatskyrė gyvulių pagal atskiras rūšis ir veisles grupėmis (pvz., neatskyrė pieninių veislių galvijų nuo mėsinių veislių galvijų), nesuvarė į užtvarus ir pan.), išmokos už mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas valdos valdytojui nebus mokamos.“

13. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Už paraiškoje ir patikros vietoje metu pateiktos informacijos teisingumą atsako ją pateikę valdų valdytojai ir (ar) partneriai, laikantys mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas.

14. Papildau 35 punktu:

35. Už ūkinių gyvūnų perkėlimo ir (ar) kaitos  duomenų įvedimą į ŪGR atsako valdų valdytojai ir (ar) partneriai, laikantys mėsinius galvijus ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) pienines ožkas, ir (ar) paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai ir (ar) privatūs veterinarijos gydytojai) ir (ar) VMVT teritoriniai skyriai, ir (ar) skerdimo įmonės, ir (ar) prekiautojai ūkiniais gyvūnais.

15. Buvusius 35–36 punktus laikyti atitinkamai 36–37 punktais.

16. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

17. Pakeičiu 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

18. Papildau 5 priedu (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Bronius Markauskas