Valstybinio studijų fondo DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

Dėl valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V1-47 „DĖL STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS STUDENTAMS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ IR DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. V1-54

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. V1-47 „Dėl Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu patvirtintus Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos nuostatus ir juos išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

l. e. direktoriaus pareigas                                                                                   Algis Zubrus

 

 

SUDERINTA

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos

2014 m. rugpjūčio 11 d. raštu 

Nr. S-1198

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2014 m. rugsėjo 22 d.

raštu Nr. 1D-6674 (52)

 

SUDERINTA

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti

2014 m. rugsėjo 4 d.

raštu Nr. 14-10

SUDERINTA

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2014 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. R-32050

 

SUDERINTA

Gyventojų registro tarnybos

2014 m. rugpjūčio 18 d.

raštu Nr. (29) 9R-1927

 

SUDERINTA

Švietimo informacinių technologijų centro

2014 m. rugsėjo 5 d.

raštu Nr. 90-(1.6)-D3-298

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos

2014 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. SR-4106

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

2014 m. rugsėjo 9 d. raštu 

Nr. 2R-4479 (3.33.)

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2014 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. (1.2.27-12) SD-6080

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-47 (Valstybinio studijų fondo direktoriaus

2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. V1-54 redakcija)

 

 

STIPENDIJŲ IR FINANSINĖS PARAMOS STUDENTAMS INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos (toliau – IS „Parama“) steigimo teisinį pagrindą, tikslus, uždavinius, funkcijas, asmens duomenų tvarkymo tikslą, organizacinę struktūrą, informacinę struktūrą, funkcinę struktūrą, duomenų teikimą ir naudojimą, duomenų saugą, informacinės sistemos finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą.

2. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

2.1. Paramos gavėjas – asmuo, kuriam yra skirta socialinė stipendija pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentams ir studentams, studijuojantiems pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą) (toliau – socialinė stipendija); studijų stipendija pirmos pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentams (toliau – studijų stipendija); valstybės parama išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – parama išeivijai); už atitinkamą studijų laikotarpį sumokėtos studijų kainos (kainos dalies, ne didesnės kaip norminė studijų kaina) kompensacija daliai valstybės nefinansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose geriausiai pirmuosius dvejus metus (ištęstinių studijų atveju – pusę studijų programos) ir likusius studijų metus baigusių asmenų (toliau  studijų kainos kompensacija); Už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas asmenims, kurie yra atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus (toliau – kainos kompensavimas kariūnams).

2.2. Pretenduojantis į finansinę paramą asmuo – asmuo, pateikęs prašymą socialinei stipendijai gauti; pateikęs prašymą studijų stipendijai gauti; pateikęs prašymą paramai išeivijai gauti; mokslo ir studijų institucijos įtrauktas į Valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą; už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas, atlikus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius mokymus.

2.3. Lėšų grąžintojai – asmenys, studijavę valstybės finansuojamose studijų vietose, kurie nutraukė studijas arba buvo pašalinti iš aukštosios mokyklos ir teisės aktų nustatyta tvarka privalo grąžinti į valstybės biudžetą lėšas, skirtas studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti.

2.4. Kitos šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia šių Nuostatų 3 ir 4 punktuose nurodyti teisės aktai.

3. IS „Parama“ steigimo teisinis pagrindas:

3.1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 12 dalis, 71 straipsnis, 73 straipsnio 2 dalis, 75 straipsnio 2  bei 7 dalys;

3.2. Valstybinio studijų fondo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 540 „Dėl Valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo“ 7.2-7.6 punktai;

4. IS „PARAMA“ kuriama ir tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:

4.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;

 

4.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

4.3. Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas);

4.4. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau - Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas);

4.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1801 „Dėl socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 595 „Dėl  studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 „Dėl nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1504 „Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1228 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.10. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1899 „Dėl valstybės paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.11. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V1-6 „Dėl socialinių stipendijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“;

4.12. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-49 „Dėl studijų stipendijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;

4.13. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V1-2 „Dėl paramos išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams skyrimo nuostatų ir prašymo skirti paramą formos patvirtinimo“;

4.14. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V1-84 „Dėl už studijas sumokėtos kainos kompensavimo nuostatų, dokumentų formų ir prašymo išmokėti už studijas sumokėtos kainos kompensaciją formos patvirtinimo“;

4.15. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V1-87 „Dėl valstybės už studentą sumokėtos studijų kainos grąžinimo nuostatų patvirtinimo“;

4.16. Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-59 „Dėl Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo nuostatų patvirtinimo

4.17. šiais Nuostatais.

5. IS „PARAMA“ tikslas – informacinių technologijų priemonėmis valdyti socialinių stipendijų, studijų stipendijų, paramos išeivijai, studijų kainos kompensavimo (toliau – finansinė parama studentams), kainos kompensavimo kariūnams bei lėšų grąžintojų grąžinamų studijų kainai valstybės finansuojamose studijų vietose apmokėti skirtų lėšų grąžinimo administravimo (toliau – lėšų grąžinimas) duomenis.

6. IS „PARAMA“ uždavinys – automatizuoti duomenų apie finansinę paramą ir lėšų grąžinimą tvarkymą Valstybiniame studijų fonde (toliau – Fondas). 

7. IS „PARAMA“ kaupiamų asmens duomenų tvarkymo tikslas – finansinės paramos studentams bei lėšų grąžinimo administravimas ir kontrolė.

8. IS „PARAMA“ pagrindinės funkcijos: finansinės paramos suteikimo ir išmokėjimo administracinių paslaugų teikimas elektroninėje erdvėje; sąrašų iš aukštųjų mokyklų priėmimas ir jų formavimas sistemoje; prašymų spausdinimo ir istorijos atvaizdavimas; konkursinių eilių formavimas; didžiausio galimo asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina, skaičiaus nustatymas; finansinės paramos studentams paskirstymas ir išmokėjimas; grąžinamų lėšų administravimas; siunčiamų pranešimų formavimas, registravimas; dokumentų ir procesinių dokumentų duomenų koregavimas; mokėjimų kontrolės vykdymas; lėšų perskaičiavimas pagal tos dienos buhalterinį kursą, įvedus euro valiutą; ataskaitų formavimas sistemoje; bylų perdavimas; susidariusių, perduotų, priteistų ir išieškotinų skolų, teismo bylų ir priverstinių išieškojimų vykdymas sistemoje; skolų registrų formavimas, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas; įvedamų duomenų kontrolė, paieška ir koregavimas, užklausų formavimas; apsaugos organizavimas, duomenų kopijavimas ir atstatymas, sistemos naudotojų įvedimas, teisių jiems suteikimas ir naudotojų šalinimas; Fondo darbuotojų ir mokslo ir studijų institucijų atsakingų asmenų autentifikavimas, jų įgaliojimų ir teisių tvarkymas; klasifikatorių tvarkymas informacinės sistemos vidinių ir išorinių duomenų srautų valdymas.

 

 

II. Valstybės informacinės sistemos ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA

 

9. IS „PARAMA“ valdytojas ir asmens duomenų valdytojas yra Fondas, kuris:

9.1.  atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas valstybės informacinės sistemos valdytojo funkcijas, turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas valstybės informacinės sistemos valdytojo teises ir pareigas;

9.2. analizuoja teisines, technines, technologines, metodologines ir organizacines IS „PARAMA“ tvarkymo problemas ir priima sprendimus dėl sistemos tvarkymo užtikrinimo;

9.3. vykdo IS „PARAMA“ funkcionavimo priežiūrą;

9.4. sprendžia klausimus dėl IS „PARAMA“ techninių ir programinių priemonių įsigijimo, įdiegimo ir modernizavimo;

9.5. sudaro duomenų teikimo sutartis su valstybės institucijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

10. IS „PARAMA“ tvarkytojas ir asmens duomenų tvarkytojas yra Fondas, kuris:

10.1.  atlieka Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatytas valstybės informacinės sistemos tvarkytojo funkcijas, turi Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nurodytas valstybės informacinės sistemos tvarkytojo teises ir pareigas;

10.2. tvarko IS „PARAMA“, kurioje kaupiami, atnaujinami ir saugomi IS „PARAMA“ duomenys, bei užtikrina šių duomenų saugą;

10.3. užtikrina IS „PARAMA“ duomenų bazės administravimą bei saugą;

10.4. užtikrina IS „PARAMA“ duomenų kopijų, esančių magnetinėse laikmenose, archyvų saugą;

10.5. užtikrina IS „PARAMA“ duomenų kopijų, esančių popieriniuose dokumentuose, archyvų saugą;

10.6. organizuoja darbuotojų, dirbančių su IS „PARAMA“, mokymą bei periodišką jų kvalifikacijos kėlimą;

10.7. pagal duomenų teikimo sutartis ir prašymus teikia IS „PARAMA“ duomenis valstybės institucijoms bei įstaigoms, kitiems duomenų gavėjams bei gauna ir naudoja institucijų ir įstaigų informacinių sistemų, valstybės ir (ar) žinybinių registrų duomenis įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų teikimą, ir šių Nuostatų nustatyta tvarka.

11. IS „PARAMA“ duomenų teikėjai yra:

11.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS);

11.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema (toliau – NDNT IS);

11.3. Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Lietuvos Respublikos gyventojų registras);

11.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Studentų registras);

11.5. Švietimo informacinių technologijų centras (Švietimo valdymo informacinė sistema);

11.6. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos (Valstybės informacinių išteklių sąveikos platforma, toliau - VIISP)

11.7. pretenduojantys į finansinę paramą asmenys, paramos gavėjai, lėšų grąžintojai;

11.8. mokslo ir studijų institucijos;

11.9. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

12. IS „PARAMA“ naudojantys asmenys:

12.1. pretenduojantys į finansinę paramą asmenys, paramos gavėjai, lėšų grąžintojai, kurie:

12.1.1. gali teikti finansinės paramos ar lėšų grąžinimo prašymus;

12.1.2. gali peržiūrėti savo asmeninius duomenis: prašymų sąrašą, mokėjimų planus, grąžinimų planus, atliktus mokėjimus, studijų informaciją bei kitą informaciją;

12.1.3. turi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatytas duomenų subjekto teises ir pareigas;

12.1.4. turi kitas teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.

12.2. Mokslo ir studijų institucijos atstovai, kurie:

12.2.1. gali peržiūrėti savo mokslo ir studijų institucijos studentų pateiktus finansinės paramos ir lėšų grąžinimo prašymų duomenis;

12.2.2. gali pateikti finansinės paramos ir lėšų grąžinimo administravimui reikalingą informaciją apie mokslo ir studijų institucijos studijų duomenis;

12.2.3. gali patvirtinti arba nepatvirtinti savo mokslo ir studijų institucijos studentų finansinės paramos ir lėšų grąžinimo prašymų duomenis;

12.2.4. gali peržiūrėti ir atsispausdinti patvirtintus finansinės paramos gavėjų sąrašus;

12.2.5. turi kitas teisės aktų nustatytas teises ir pareigas.

 

 

IIIValstybės informacinės sistemos INFORMACINĖ STRUKTŪRA

 

 

13. IS „PARAMA“ kaupiami duomenys:

13.1. Bendrieji pretenduojančio į finansinę paramą, paramos gavėjo, lėšų grąžintojo duomenys:

13.1.1. asmens kodas;

13.1.2. objekto identifikavimo Studentų registre kodas;

13.1.3. vardas;

13.1.4. pavardė;

13.1.5. pilietybė;

13.1.6. galiojančio asmens dokumento rūšis, numeris;

13.1.7. gimimo data;

13.1.8. mirties data;

13.1.9. lytis;

13.1.10. kontaktiniai duomenys:

13.1.10.1. adresas:

13.1.10.1.1. deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta;

13.1.10.1.2. adresas susirašinėjimui;

13.1.10.2. fiksuoto telefono Nr.;

13.1.10.3. mobilaus telefono Nr.;

13.1.10.4. elektroninio pašto adresas;

13.1.11. asmeninės banko sąskaitos numeris;

13.1.12.banko pavadinimas;

13.1.13. studento būsena;

13.1.14. požymis, kad studentas negali pretenduoti į valstybės finansuojamą studijų vietą.

13.2. Duomenys apie studijas:

13.2.1. mokslo ir studijų institucijos pavadinimas;

13.2.2. mokslo ir studijų institucijos juridinio asmens kodas;

13.2.3. mokslo ir studijų institucijos sąskaitos numeris;

13.2.4. fakulteto ar jam prilyginto padalinio pavadinimas;

13.2.5. studijų sritis;

13.2.6. studijų kryptis;

13.2.7. mokslo kryptis;

13.2.8. mokslo sritis;

13.2.9. studijų programos valstybinis kodas;

13.2.10. studijų programos pavadinimas;

13.2.11. studijų forma;

13.2.12. studijų pakopa;

13.2.13. kursas;

13.2.14. studijų sutarties data;

13.2.15. studijų sutarties numeris;

13.2.16. studijų finansavimo šaltiniai, data;

13.2.17. studijų kaina:

13.2.17.1. faktinė studijų kaina;

13.2.17.2. norminė studijų kaina;

13.2.17.3. faktinė studijų kaina, bet ne didesnė nei norminė studijų kaina per metus;

13.2.18. stojamasis balas;

13.2.19. svertinis vidurkis;

13.2.20. studijų pradžios data;

13.2.21. numatoma studijų pabaigos data;

13.2.22. studijų pabaigos data;

13.2.23. studijų pabaigos teisinis pagrindas, data, numeris;

13.2.24. studijų nutraukimo data;

13.2.25. studijų nutraukimo priežastis;

13.2.26. studijų nutraukimo teisinis pagrindas, data, numeris;

13.2.27. studijų pertraukos data;

13.2.28. studijų pertraukos teisinis pagrindas, data, numeris;

13.2.29. planuojama grįžimo studijuoti po studijų pertraukos data;

13.2.30. grįžimo studijuoti po studijų pertraukos data;

13.2.31. grįžimo studijuoti po studijų pertraukos teisinis pagrindas, data, numeris;

13.2.32. semestras;

13.2.33. semestro pradžios data;

13.2.34. semestro pabaigos data;

13.2.35. akademinių skolų skaičius;

13.2.36. studijų duomenų patvirtinimo data;

13.2.37. finansinės paramos tipas;

13.2.38. finansinės paramos dydis;

13.2.39. finansinės paramos mokėjimo laikotarpis.

13.3. Papildomi socialinės stipendijos gavėjų duomenys:

13.3.1. socialinis kriterijus;

13.3.2. prioriteto eilės numeris;

13.3.3. išmokos pavadinimas;

13.3.4. sprendimo paskirti išmoką data;

13.3.5. savivaldybė (pavadinimas);

13.3.6. data, nuo kurios skirta išmoka;

13.3.7. data, iki kurios skirta išmoka;

13.3.8. data, nuo kurios nutraukiamas išmokos mokėjimas;

13.3.9. pateikiamos pažymos/dokumento registravimo numeris, pateikimo data, gavimo data, kita papildoma informacija;

13.3.10. prašymo skirti socialinę stipendiją pateikimo data, registracijos numeris;

13.3.11. prašymo skirti socialinę stipendiją statusas;

13.3.12. laikotarpis, už kurį mokama socialinė stipendija;

13.3.13. studijų duomenų patvirtinimo data;

13.4. Papildomi studijų stipendijų gavėjų anketiniai duomenys:

13.4.1. prašymo skirti studijų stipendiją pateikimo data, registracijos numeris;

13.4.2. požymis, kad studijų stipendija pervedama į aukštosios mokyklos sąskaitą, studento studijų kainai apmokėti;

13.4.3. studijų stipendijos dydis per mėnesį;

13.4.4. studijų stipendijų mokėjimo laikotarpis.

13.5. Papildomi paramos išeivijai gavėjų duomenys:

13.5.1. lietuvių kilmės užsieniečio statusas;

13.5.2.  su prašymu pateikiami dokumentai;

13.5.3. konkursinės eilės prioritetų kriterijai;

13.5.4. praėjusio semestro vidurkis;

13.5.5. bylos numeris.

13.6. Papildomi studijų kainos kompensavimo anketiniai duomenys:

13.6.1. atitinkamais metais atitinkamą studijų laikotarpį valstybės finansuojamose pirmosios pakopos ar vientisųjų studijų vietose studijas baigusių asmenų skaičius;

13.6.2. atitinkamoje aukštojoje mokykloje valstybės finansuojamose studijų vietose atitinkamą studijų laikotarpį studijas baigusių asmenų skaičius;

13.6.3. įstojusiųjų į atitinkamos aukštosios mokyklos atitinkamos studijų krypties valstybės finansuojamas vietas atitinkamais priėmimo metais skaičius;

13.6.4. per atitinkamą laikotarpį studento už studijas sumokėta studijų kaina (už kiekvieną semestrą) ar jos dalis;

13.6.5. sprendimo kompensuoti už studijas sumokėtą kainą priėmimo data ir numeris;

13.6.6. prašymo kompensuoti už studijas sumokėtą kainą pateikimo terminas;

13.6.7. prašymo kompensuoti už studijas sumokėtą kainą pateikimo data, registracijos numeris;

13.6.8. atitinkamo studijų laikotarpio už kurį kompensuojama už studijas sumokėta kaina; pradžios ir pabaigos data;

13.6.9. kompensacijoms skirtų lėšų dydis;

13.6.10. įstojusiųjų į atitinkamos aukštosios mokyklos atitinkamos studijų programos valstybės finansuojamas vietas atitinkamais priėmimo metais skaičius.

13.7. Papildomi lėšų grąžintojų duomenys:

13.7.1. einamojo semestro pradžios ir pabaigos data;

13.7.2. praėjusio semestro pradžios ir pabaigos data;

13.7.3. įspėjimo duomenys:

13.7.3.1. numeris;

13.7.3.2.išsiuntimo data;

13.7.3.3. adresas;

13.7.3.4. įteikimo/neįteikimo požymis;

13.7.3.5. įteikimo data;

13.7.4. Pranešimo duomenys:

13.7.4.1. numeris;

13.7.4.2. išsiuntimo data;

13.7.4.3. adresas;

13.7.5. kreipimosi dėl kainos grąžinimo dalimis data;

13.7.6. požymis apie esamą/nesamą negalią.

13.8. Papildomi kainos kompensavimo kariūnams duomenys:

13.8.1. studijų laikotarpio, už kurį siūloma skirti kompensaciją, pradžios ir pabaigos datos;

13.8.2. nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo ar bazinių karinių mokymų baigimo data;

13.8.3 per laikotarpį, už kurį siūloma skirti kompensaciją, už studijas sumokėta kaina, arba jos dalis;

13.8.4. kompensuojama suma;

13.9. Duomenys apie asmens darbingumą/ neįgalumą:

13.9.1. darbingumo lygis procentais bei laikotarpis, kuriam jis nustatytas;

13.9.2. neįgalumo lygis (vidutinis/ sunkus) bei laikotarpis, kuriam jis nustatytas;

13.9.3. sprendimą dėl darbingumo/ neįgalumo lygio priėmęs Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinis skyrius;

13.9.4. sprendimo dėl darbingumo/ neįgalumo priėmimo data.

13.10. Duomenys apie išmokėjimus:

13.10.1. finansinės paramos rūšis;

13.10.2. mokėjimo pagrindas;

13.10.3. kalendorinis planas;

13.10.4. mokėjimo teikimo data;

13.10.5. mokėjimo pavedimo numeris;

13.10.6. mokėjimo pavedimo data;

13.10.7. mokėjimo suma;

13.10.8. sąskaitos, iš kurios atliktas mokėjimas, pavadinimas;

13.10.9. mokėjimo nutraukimo teisinis pagrindas, data, numeris, faktinis pagrindas;

13.10.10. permokos suma;

13.10.11. grąžintos permokos suma;

13.10.12. bendra mokėtina suma;

13.10.13. išmokėta suma;

13.10.14. nepriemoka.

13.11. Pranešimai:

13.11.1. numeris;

13.11.2. data;

13.11.3. siuntėjas;

13.11.4. antraštė;

13.11.5. pranešimo turinys.

13.12. Pastabos:

13.12.1. numeris;

13.12.2. data;

13.12.3. pastabos turinys.

13.13. Duomenys apie lėšų grąžinimą:

13.13.1. lėšų grąžinimo grafikas;

13.13.2. įmokos duomenys:

13.13.2.1. numeris;

13.13.2.2. data;

13.13.2.3. suma;

13.13.3. delspinigių suma:

13.13.3.1. priskaičiuota;

13.13.3.2. padengta;

13.13.4. skolos suma:

13.13.4.1. priskaičiuota;

13.13.4.2. padengta;

13.13.5. permokos suma;

13.13.6. permokos grąžinimo pavedimo numeris ir data.

13.14. Duomenys apie lėšų grąžinimo grafiko pakeitimus:

13.14.1. naujas lėšų grąžinimo grafikas;

13.14.2. sprendimo leisti grąžinti dalimis priėmimo pagrindas;

13.14.3. sprendimo leisti grąžinti dalimis priėmimo data.

13.15. Duomenys apie teisminį procesą:

13.15.1. supaprastintų teismo procesų duomenys:

13.15.1.1. bylos numeris;

13.15.1.2. teismo pavadinimas;

13.15.1.3. pareiškimo teismui padavimo data teismo įsakymo išdavimui;

13.15.1.4. teismo nutarties data;

13.15.1.5. pastabos dėl teismo nutarties;

13.15.1.6. teismo įsakymo data;

13.15.1.7. pastabos dėl teismo įsakymo;

13.15.2. bendrosios teisenos teismo procesų duomenys:

13.15.2.1. bylos numeris;

13.15.2.2. teismo pavadinimas;

13.15.2.3. ieškinio teismui padavimo data;

13.15.2.4. teismo nutarties data;

13.15.2.5. pastabos dėl teismo nutarties;

13.15.2.6. teismo sprendimo data;

13.15.2.7. pastabos dėl teismo sprendimo;

13.15.3. taikos sutarčių duomenys:

13.15.3.1. taikos sutarties numeris;

13.15.3.2. taikos sutarties data;

13.15.4. vykdymo proceso duomenys:

13.15.4.1. teismo įsakymo (sprendimo) išsiuntimo antstoliams data;

13.15.4.2. antstolių kontoros pavadinimas;

13.15.5. teismo sprendimu/teismo įsakymu priteistų ir atmestų sumų dydžiai;

13.15.6. teismo proceso pabaigos požymis/pagrindas ir data.

13.16. Duomenys apie mokslo ir studijų institucijų atsakingus asmenis:

13.16.1. mokslo ir studijų institucijos pavadinimas;

13.16.2. vardas;

13.16.3. pavardė;

13.16.4. pareigos;

13.16.5. kontaktiniai duomenys:

13.16.5.1. adresas;

13.16.5.2. telefono Nr.;

13.16.5.3. elektroninio pašto adresas;

13.16.6. kuruojama sritis.

13.17. Socialinės paramos informacinės sistemos teikiami duomenys nurodyti yra šių Nuostatų 13.1.1, 13.1.7, 13.3.3 - 13.3.8 punktuose.

13.18. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1 (13.1.7.), 13.1.3, 13.1.4, 13.9.1 - 13.9.4 punktuose.

13.19. Lietuvos Respublikos gyventojų registro teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.6, 13.1.8 (jei asmuo yra miręs), 13.1.10.1.1 punktuose.

13.20. Studentų registro teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1 (neturintiems asmens kodo – 13.1.7, 13.1.9), 13.1.2-13.1.5, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.7, 13.2.9 -13.2.13, 13.2.16, 13.2.20, 13.2.22 - 13.2.25, 13.2.27, 13.2.29, 13.2.30, 13.2.32 - 13.2.34, 13.4.3, 13.4.4, 13.5.4 punktuose.

13.21. Švietimo valdymo informacinės sistemos teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.2.1, 13.2.2, 13.2.5 - 13.2.7, 13.2.9 - 13.2.12, 13.2.17.2, 13.2.17.3, 13.6.10 punktuose.

13.22. Valstybės informacinių išteklių sąveikos platformos teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4 punktuose.

13.23. Pretenduojančių į finansinę paramą asmenų, paramos gavėjų, lėšų grąžintojų teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.3, 13.1.4, 13.1.10, 13.1.11, 13.4.2 punktuose.

13.24. Mokslo ir studijų institucijų teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1 (neturintiems asmens kodo – 13.1.7, 13.1.9), 13.1.3, 13.1.4, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.2.9 -  13.2.15, 13.2.17.1, 13.2.18, 13.2.21, 13.2.23 - 13.2.29, 13.2.31,  13.2.35, 13.5.4, 13.8.1-13.8.3 punktuose.

13.25. Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti teikiami duomenys yra nurodyti šių Nuostatų 13.1.1 (13.1.7.), 13.1.3, 13.1.4, 13.1.10.4, 13.2.1, 13.2.2, 13.2.5, 13.2.6, 13.2.9,  13.2.10, 13.2.11, 13.2.12, 13.2.18 punktuose. 

14. IS „PARAMA“ naudojami klasifikatoriai:

14.1. Mokymo ar studijų formos klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-3301 „Dėl Mokymo ar studijų formų klasifikatoriaus patvirtinimo“;

14.2. Studijų pakopų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. V-319 „Dėl Studijų pakopų klasifikatoriaus patvirtinimo;

14.3. Mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-1723 „Dėl mokymosi ir studijų finansavimo šaltinių klasifikatoriaus patvirtinimo“;

14.4. Stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“;

14.5. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-3301 „Dėl mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų klasifikatoriaus patvirtinimo“;

14.6. Mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2250 „Dėl mokymosi ar studijų nutraukimo ar pertraukos priežasčių mokykloje klasifikatoriaus patvirtinimo“.

 

 

iV. valstybės informacinės sistemos FUNKCINĖ STRUKTŪRA

 

15. IS „PARAMA“ funkcinę struktūrą sudaro šios posistemės:

15.1. „Vartotojų aptarnavimo“;

15.2. „Sistemos administravimo“;

15.3. „Socialinė stipendija“;

15.4. „Studijų stipendija“;

15.5. „Parama išeivijai“;

15.6. „Kainos kompensavimas“;

15.7. „Lėšų grąžinimas“

15.8. „Kainos kompensavimas kariūnams“.

16. „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės funkcijos: pretenduojančių į finansinę paramą asmenų ir lėšų grąžintojų identifikacija, jų anketinių duomenų surinkimas ir kaupimas, šių duomenų patikra, koregavimas ir išsaugojimas, pretenduojančių į finansinę paramą asmenų ir lėšų grąžintojų prašymų spausdinimas ir istorijos atvaizdavimas; studentų, kuriems siūloma skirti socialines stipendijas, valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas asmenims, kurie yra atlikę nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus ir asmenų, kurie nutraukė studijas ar pašalinti per praėjusį semestrą,. Pretenduojantys į finansinę paramą asmenys, paramos gavėjai, lėšų grąžintojai prie IS „PARAMA“ jungiasi adresu https://parama.vsf.lt.

17. „Sistemos administravimo“ posistemės funkcijos: IS „PARAMA“ diegimas, apsaugos organizavimas, duomenų kopijavimas ir atstatymas, sistemos naudotojų  įvedimas, teisių jiems suteikimas ir šalinimas, Fondo darbuotojų, mokslo ir studijų institucijų atsakingų asmenų autentifikavimas, įgaliojimų ir teisių tvarkymas, klasifikatorių tvarkymas, IS „PARAMA“ vidinių ir išorinių duomenų srautų valdymas.

18. Į posistemę „Socialinė stipendija“ patenka pretenduojančių gauti socialinę stipendiją studentų asmens informacija iš „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės.

19. „Socialinė stipendija“ posistemės funkcijos: socialinių stipendijų paskirstymas ir išmokėjimas, sąrašų formavimas, pranešimų formavimas, registravimas ir siuntimas, duomenų koregavimas, mokėjimo kontrolės vykdymas, lėšų pagal tos dienos buhalterinį kursą perskaičiavimas, įvedus euro valiutą, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

20. Į posistemę „Studijų stipendija“ patenka informacija apie studentus, kurie užpildė prašymus gauti studijų stipendiją. Studentų tapatybė identifikuojama per VIISP.

21. „Studijų stipendija“ posistemės funkcijos: studijų stipendijų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos ir doktorantūros studijų studentams, kurie konkurso būdu buvo atrinkti mokslo ir studijų institucijų, kitų įgaliotų organizuoti ir atlikti bendrą stojančiųjų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas įstaigų paskirstymas ir išmokėjimas; asmenų prašymuose skirti studijų stipendiją pateiktos informacijos surinkimas, papildymas, spausdinimas, studijų stipendijų gavėjų sąrašų formavimas, duomenų koregavimas, mokėjimų, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

22. Į posistemę „Parama išeivijai“ patenka pretenduojančių gauti paramą išeivijai asmens informacija iš „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės.

23. „Parama išeivijai“ posistemės funkcijos: paramos išeivijai paskirstymas ir išmokėjimas, sąrašų ir konkursinių eilių formavimas, pranešimų formavimas, registravimas ir siuntimas, duomenų koregavimas, mokėjimo kontrolės vykdymas, lėšų pagal tos dienos buhalterinį kursą, įvedus euro valiutą perskaičiavimas, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

24. Į posistemę „Kainos kompensavimas“ patenka studentų, įtrauktų į Valstybės nefinansuojamose vietose studijas baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, sąrašą ir/arba užpildžiusių prašymus kompensuoti už studijas sumokėtą kainą asmens informacija iš „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės.

25. „Kainos kompensavimas“ posistemės funkcijos: didžiausių galimų skaičių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama už studijas sumokėta kaina nustatymas, lėšų, skirtų studijų kainos kompensavimui, paskirstymas ir išmokėjimas, pranešimų formavimas, registravimas ir siuntimas, duomenų koregavimas, mokėjimo kontrolės vykdymas, lėšų pagal tos dienos buhalterinį kursą, įvedus euro valiutą perskaičiavimas, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

26. Į posistemę „Lėšų grąžinimas“ patenka asmenų, studijavusių valstybės finansuojamose studijų vietose, nutraukusių ar pašalintų iš aukštosios mokyklos ir turinčių grąžinti lėšas į valstybės biudžetą, informacija iš „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės.

27. „Lėšų grąžinimas“ posistemės funkcijos: grąžinamų valstybės finansuojamose studijų vietose studijavusių asmenų lėšų apskaitymas, sąrašų formavimas, pranešimų, procesinių dokumentų formavimas, registravimas, spausdinimas, duomenų koregavimas, mokėjimo kontrolės vykdymas, lėšų pagal tos dienos buhalterinį kursą, įvedus euro valiutą perskaičiavimas, susidariusių, perduotų, priteistų ir išieškotinų skolų paskaičiavimas ir registravimas, teismo bylų ir vykdymo proceso duomenų registravimas, skolų registrų formavimas, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

28. Į posistemę „Kainos kompensavimas kariūnams“ patenka asmenys, kuriems siūloma už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimas, atlikus nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar bazinius karinius mokymus. Informacija apie tokius asmenis patenka iš „Vartotojų aptarnavimo“ posistemės.

29. „Kainos kompensavimo kariūnams“ posistemės funkcijos: didžiausių galimų skaičių asmenų, kuriems gali būti kompensuojama dalis už studijas sumokėta kaina nustatymas, lėšų, skirtų studijų kainos kompensavimui, paskirstymas ir išmokėjimas, pranešimų formavimas, registravimas ir siuntimas, duomenų koregavimas, mokėjimo kontrolės vykdymas, lėšų pagal tos dienos buhalterinį kursą, įvedus euro valiutą perskaičiavimas, ataskaitų formavimas ir kitų funkcijų vykdymas.

 

V. VALSTYBĖS INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

30. IS „PARAMA“ duomenys yra vieši ir teikiami duomenų gavėjams, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

31. IS „PARAMA“ duomenys duomenų gavėjams teikiami tokio turinio ir tokios formos, kurie Fonde jau naudojami ir nereikalingi papildomo duomenų apdorojimo. IS „PARAMA“ duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami ir kitokio turinio bei formos nei jau naudojami Fonde. IS „PARAMA“ tvarkomi asmens duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

32. IS „PARAMA“ duomenis duomenų gavėjams teikia IS „PARAMA“ tvarkytojas. IS „PARAMA“ tvarkytojas atsako už duomenų gavėjams teikiamų duomenų atitikimą duomenų teikimo metu IS „PARAMA“ esantiems duomenims. Už į IS „PARAMA“ pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą teisės aktų ir duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka atsako duomenų teikėjai.

33. IS „PARAMA“ duomenys teikiami duomenų gavėjams. IS „PARAMA“ duomenų gavėjai yra:

33.1. pretenduojantys į finansinę paramą asmenys, paramos gavėjai  ir lėšų grąžintojai;

33.2. mokslo ir studijų institucijos;

33.3. kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, turintys įstatymų nustatytą teisę gauti duomenis. 

34. IS „PARAMA“ tvarkomi duomenys, išskyrus IS „PARAMA“ tvarkomus asmens duomenis, teikiami pagal Fondo ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje ar prašyme nurodomas duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų duomenų apimtis. IS „PARAMA“ tvarkomi asmens duomenys teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

35. IS „PARAMA“ duomenys teikiami:

35.1. leidžiamosios kreipties būdu internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

35.2. automatiniu būdu;

35.3. popierine forma.

36. Duomenų gavėjams pateikti IS „PARAMA“ tvarkomi duomenys gali būti naudojami tik teisėtiems ir apibrėžtiems tikslams, kuriems šie duomenys buvo suteikti ir tik duomenų teikimo sutartyje ar prašyme nurodytu tikslu, teikimo sąlygomis ir tvarka. Iš IS „PARAMA“ gauti duomenys negali būti iškraipomi ar kitaip keičiami. Duomenų gavėjams pateikti IS „PARAMA“ tvarkomi asmens duomenys gali būti naudojami tik Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

37. Duomenų gavėjams duomenys teikiami neatlygintinai, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

38. Duomenys Europos Sąjungos valstybių narių ir (arba) Europos ekonominės erdvės valstybių, trečiųjų šalių fiziniams ir juridiniams asmenims, juridinio asmens statuso neturintiems subjektams, jų filialams ir atstovybėms teikiami Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo nustatyta tvarka. IS „PARAMA“ tvarkomi asmens duomenys šiame punkte nurodytiems asmenims teikiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

39. Duomenų gavėjas, registro ar kitos valstybės informacinės sistemos tvarkytojas, duomenų subjektas, kiti asmenys turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius duomenis. Netiksliais laikomi IS „PARAMA“ įrašyti duomenys, neatitinkantys IS „PARAMA“ pateiktų dokumentų.

40. Apie pastebėtus duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumus, Fondas informuojamas duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Apie IS „PARAMA“ tvarkomus neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis ar apie neteisėtai ir nesąžiningai tvarkomus asmens duomenis Fondas informuojamas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kitus duomenų netikslumus Fondas informuojamas pateikus rašytinį pranešimą, kuriame nurodomi, kokie duomenys yra klaidingi, kokie turi būti teisingi duomenys, bei pridedant teisingus duomenis patvirtinančius dokumentus, jeigu tokie yra.

41. Duomenų netikslumus Fondas ištaiso tik nustatęs teisingus duomenis ir įsitikinęs šių duomenų teisingumu. Duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumai ištaisomi per duomenų teikimo sutartyje nurodytą terminą. IS „PARAMA“ tvarkomi neteisingi, netikslūs ar neišsamūs asmens duomenys ištaisomi, neteisėtai ir nesąžiningai sukaupti asmens duomenys sunaikinami ar tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai sustabdomi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Kiti duomenų netikslumai ištaisomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo  pranešimo apie duomenų netikslumus gavimo.

42. Apie duomenų, pateiktų pagal duomenų teikimo sutartis, netikslumų ištaisymą Fondas informuoja duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka. Apie IS „PARAMA“ tvarkomų neteisingų, netikslių ar neišsamių asmens duomenų ištaisymą, neteisėtai ir nesąžiningai sukauptų asmens duomenų sunaikinimą ar tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą Fondas duomenų subjektą ir duomenų gavėjus informuoja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Apie kitų duomenų netikslumų ištaisymą Fondas duomenų gavėjus informuoja rašytiniu pranešimu.

43. IS „PARAMA“ tvarkytojo veiksmai, atsisakymas teikti duomenis, gali būti skundžiami teisės aktų  nustatyta tvarka. Fondo kaip IS „PARAMA“ tvarkomų asmens duomenų valdytojo veiksmai (neveikimas) skundžiami Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI. Valstybės informacinės sistemos duomenų sauga

 

44. Tvarkant ir saugant IS „PARAMA“ duomenis įgyvendinamos duomenų saugos organizacinės, programinės, techninės, patalpų apsaugos ir administracinės priemonės, skirtos IS „PARAMA“ duomenų konfidencialumui, prieinamumui teisėtiems naudotojams, vientisumui ir autentiškumui užtikrinti bei apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, naudojimo, atskleidimo, taip pat bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Minėtos priemonės turi užtikrinti tokio lygio saugumą, kuris atitiktų saugotinų IS „PARAMA“ duomenų pobūdį.

45. IS „PARAMA“ duomenų saugaus tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas vadovaujantis:

45.1. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu;

45.2. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

45.3. Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

45.4. Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27002:2009, ISO/IEC 27001:2006 ir kitais Lietuvos ir tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais, apibūdinančiais saugų informacinės sistemos duomenų tvarkymą

46. IS „PARAMA“ duomenų saugą nustato IS „PARAMA“ valdytojo patvirtinti IS „PARAMA“ duomenų saugos nuostatai ir kiti saugos politiką įgyvendinantys dokumentai, parengti vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu.

47. Už IS „PARAMA“ duomenų saugą pagal kompetenciją atsako IS „PARAMA“  valdytojas ir tvarkytojas.

48. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant IS „PARAMA“ esančius asmens duomenis, bei asmenys, turintys teisę susipažinti su IS „PARAMA“ duomenimis ir jais naudotis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą laiką. Ši pareiga galioja ir pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

49. Duomenys IS „PARAMA“ apie paramos gavėjus, saugomi 10 metų nuo atitinkamos rūšies finansinės paramos ar paskutinės jos dalies išmokėjimo. Duomenys IS „PARAMA“ apie lėšų grąžintojus saugomi 10 metų nuo visiško lėšų grąžintojų atsiskaitymo su Fondu. Duomenys apie pretenduojančius į finansinę paramą asmenis, kuriems nebuvo skirta parama, saugomi dvejus metus nuo prašymo skirti atitinkamos rūšies finansinę paramą pateikimo termino pabaigos.

 

 

VII. Valstybės informacinės sistemos FINANSAVIMAS

 

50. IS „PARAMA“ kuriama, tvarkoma, prižiūrima Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

 

VIII. Valstybės informacinės sistemos MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

51. IS „PARAMA“ modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

52. Likviduojant IS „PARAMA“, jos duomenys ir dokumentai perduodami kitai informacinei sistemai, kuri steigiama vietoj likviduojamos, arba sunaikinami ar perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

53. IS „PARAMA“ tvarkytojo darbuotojai, turintieji informacinės sistemos tvarkymo teises, turi būti supažindinti su IS „PARAMA“ nuostatais bei saugos nuostatais, IS „PARAMA“ darbo instrukcija, saugaus darbo su duomenimis taisyklėmis, duomenų skaitmeninėje laikmenoje kopijavimo, saugojimo ir atstatymo taisyklėmis ir raštiškai sutikę laikytis šių teisės aktų reikalavimų.