LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 4   d. Nr. V-443

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pakeičiu 6.1.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.3.  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos muitinės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

1.2. Pakeičiu 6.1.1.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.9. valstybei svarbias funkcijas vykdantiems darbuotojams, dirbantiems Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatytose pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse – AB „Lietuvos paštas“ ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, turintiems tiesioginį nuolatinį kontaktą su kitais asmenimis“.

1.3. Papildau 6.1.1.13 papunkčiu:

6.1.1.13. valstybės įmonės „Regitra“ darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;“.

1.4. Papildau 6.1.1.14 papunkčiu:

6.1.1.14. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos,  Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, savivaldybių administracijų ir seniūnijų darbuotojams, atliekantiems pasėlių deklaravimo funkcijas ir turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis;“.

1.5. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.14 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 9.7 papunktį.

1.7. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.   N u s t a t a u, kad šio sprendimo 1.7 papunktis įsigalioja 2021 m. kovo 8 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                           Arūnas Dulkys

 

3 priedas

 

Besimptomių asmenų profilaktinio tyrimo algoritmas


 

 

 

*Asmuo profilaktiškai netiriamas tokį patį laikotarpį, kokį jam netaikoma izoliacija, vadovaujantis Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 6 priedu.