LIETUVOS RESPUBLIKOS

ASMENŲ DELEGAVIMO Į TARPTAUTINES IR EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJAS AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJAS ĮSTATYMO NR. X-1262 3, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1801

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Deleguojančiosios institucijos

Deleguojančiosios institucijos yra šios:

1) karjeros valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės tarnautojų, išskyrus vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos (toliau – valstybės institucijos ir įstaigos), kuriose šie asmenys eina pareigas;

2) vidaus tarnybos sistemos pareigūnų – atitinkamai vidaus reikalų ministro ar finansų ministro valdymo srities centrinės statutinės įstaigos;

3) prokurorų – Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;

4) kitų asmenų – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija.“

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 5 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) Vyriausybės įgaliotai įstaigai perduoda informaciją apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose bei užsienio valstybių institucijose;“.

2. Pakeisti 5 straipsnio 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) Vyriausybės įgaliotai įstaigai teikia išvadą dėl pareigų ar pareigybių tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus ir išlaidų, susijusių su delegavimu, padengimo galimybės;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Informacijos apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir informacijos apie delegavimo poreikius pateikimas

1. Valstybės institucijos ir įstaigos, gavusios informaciją apie laisvas pareigas ar pareigybes tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose, į kurias gali būti deleguojami asmenys iš Lietuvos, visą gautą informaciją ir motyvuotus pasiūlymus dėl laisvų pareigų ar pareigybių tarptautinėse, Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose pripažinimo atitinkančiomis delegavimo prioritetus Vyriausybės nustatyta tvarka pateikia Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės įgaliotai įstaigai.

2. Valstybės institucijos ir įstaigos teikia informaciją Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės įgaliotai įstaigai apie delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas poreikius.

3. Užsienio reikalų ministerija, gavusi informaciją apie tarptautinių ir Europos Sąjungos institucijų ar užsienio valstybių institucijų delegavimo poreikius arba laisvas pareigas ar pareigybes, Vyriausybės nustatyta tvarka ją perduoda Vyriausybės įgaliotai įstaigai.“

 

4 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ši išvada pateikiama Vyriausybės įgaliotai įstaigai kartu su šio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.“

 

5 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Pretendentus atrenkančios valstybės institucijos ir įstaigos

1. Pretendentų atranką organizuoja ir vykdo Vyriausybės įgaliota įstaiga, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį. Atranka organizuojama ir vykdoma Vyriausybės nustatyta tvarka.

2. Vyriausybės įgaliota įstaiga paveda atrinkti pretendentą kitai valstybės institucijai ar įstaigai, jeigu pareigų ar pareigybių tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybių institucijoje pobūdis susijęs tik su jos funkcijomis ir pagal tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar užsienio valstybės institucijos nustatytus reikalavimus į pareigas ar pareigybes gali būti deleguojamas tik asmuo, dirbantis šioje valstybės institucijoje ar įstaigoje.“

 

6 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pretendentų į delegavimo rezervą atranką organizuoja ir vykdo Vyriausybės įgaliota įstaiga Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jeigu pretendentas atleidžiamas iš pareigų valstybės institucijoje ar įstaigoje, kurioje ėjo pareigas, kai buvo atrinktas į delegavimo rezervą, ir pereina dirbti į kitą valstybės instituciją ar įstaigą, kuri yra deleguojančioji institucija, naujoji deleguojančioji institucija privalo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų informuoti Užsienio reikalų ministeriją ir Vyriausybės įgaliotą įstaigą, ar sutinka, kad pretendentas liktų delegavimo rezerve. Jeigu naujoji deleguojančioji institucija nesutinka, kad pretendentas liktų delegavimo rezerve, jis yra išbraukiamas iš delegavimo rezervo.“

 

8 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Informacijos apie atrinktus pretendentus pateikimas

Informaciją apie atrinktus pretendentus Vyriausybės įgaliota įstaiga pateikia Užsienio reikalų ministerijai, o kitos valstybės institucijos ar įstaigos – Vyriausybės įgaliotai įstaigai ir Užsienio reikalų ministerijai. Kai atrenkama iš delegavimo rezervo, Užsienio reikalų ministerija informaciją apie atrinktus pretendentus pateikia Vyriausybės įgaliotai įstaigai ir deleguojančiosioms institucijoms. Užsienio reikalų ministerija informaciją apie atrinktus pretendentus perduoda tarptautinei ir Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės institucijai.“

 

9 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Tarptautinei ir Europos Sąjungos institucijai ar užsienio valstybės institucijai informavus, kad pretendentas priimamas į laisvas pareigas ar pareigybes, arba esant kitoms tarptautinių sutarčių ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatytoms sąlygoms, jo delegavimą tvirtina šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytos valstybės institucijos ar įstaigos vadovas. Informaciją apie priimtus pretendentus Užsienio reikalų ministerija perduoda Vyriausybės įgaliotai įstaigai ir deleguojančiajai institucijai. Pretendentas, kuris yra karjeros valstybės tarnautojas, statutinis valstybės tarnautojas ar prokuroras, deleguojamas jo rašytiniu sutikimu perkeliant jį į pareigas tarptautinėje ir Europos Sąjungos institucijoje ar užsienio valstybės institucijoje. Informacija apie tai pateikiama Užsienio reikalų ministerijai ir Vyriausybės įgaliotai įstaigai.“

 

10 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

asmenų delegavimo į tarptautines ir

Europos Sąjungos institucijas ar užsienio

valstybių institucijas įstatymo

priedas

 

SU DARBU UŽSIENYJE SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSACIJA

 

Deleguojami asmenys

Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos didžiausi koeficientai

1. Valstybės tarnautojai, kurių pareigybių grupes nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, išskyrus deleguojamus į rinkimų stebėjimo misijas:

 

1.1. kurių pareigybės priskirtos 1–3 pareigybių grupei

10,87

 

1.2. kurių pareigybės priskirtos 4 pareigybių grupei

9,70

 

1.3 kurių pareigybės priskirtos 5 pareigybių grupei

8,93

 

1.4. kurių pareigybės priskirtos 6 pareigybių grupei

8,15

 

1.5. kurių pareigybės priskirtos 7 pareigybių grupei

6,99

 

1.6. kurių pareigybės priskirtos 8 pareigybių grupei

5,82

 

1.7. kurių pareigybės priskirtos 9 pareigybių grupei

5,05

 

1.8. kurių pareigybės priskirtos 10 pareigybių grupei

4,27

 

2. Valstybės pareigūnai ir statutiniai valstybės tarnautojai, kurių darbo užmokestį arba pareigybių grupes nustato atitinkami jų veiklą reglamentuojantys statutai ir įstatymai, išskyrus deleguojamus į rinkimų stebėjimo misijas:

2.1. Diplomatai:

2.1.1. kurių pareigybės priskirtos 1–3 pareigybių grupei

10,87

2.1.2. kurių pareigybės priskirtos 4 pareigybių grupei

9,70

2.1.3. kurių pareigybės priskirtos 5 pareigybių grupei

8,93

2.1.4. kurių pareigybės priskirtos 6 pareigybių grupei

8,15

2.1.5. kurių pareigybės priskirtos 7–8 pareigybių grupei

6,99

2.1.6. kurių pareigybės priskirtos 9 pareigybių grupei

5,82

2.1.7. kurių pareigybės priskirtos 10 pareigybių grupei

5,05

2.1.8. kurių pareigybės priskirtos 11 pareigybių grupei

4,27

2.2. Prokurorai:

 

2.2.1. kurių pareiginės algos koeficientas 20,2–21,2

9,70

2.2.2. kurių pareiginės algos koeficientas 19,0–19,2

8,93

2.2.3. kurių pareiginės algos koeficientas 18,5–18,6

8,15

2.2.4. kurių pareiginės algos koeficientas 17,3–17,7

6,99

2.2.5. kurių pareiginės algos koeficientas 16,5–17,0

5,82

2.2.6. kurių pareiginės algos koeficientas 15,7–16,0

5,05

2.2.7. kurių pareiginės algos koeficientas 13,9–15,2

4,27

2.3. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai:

 

2.3.1. kurių pareigybės priskirtos 1–2 pareigybių grupei

10,87

2.3.2. kurių pareigybės priskirtos 3–4 pareigybių grupei

9,70

2.3.3. kurių pareigybės priskirtos 5–6 pareigybių grupei

8,93

2.3.4. kurių pareigybės priskirtos 7–8 pareigybių grupei

8,15

2.3.5. kurių pareigybės priskirtos 9–10 pareigybių grupei

6,99

2.3.6. kurių pareigybės priskirtos 11–12 pareigybių grupei

5,82

2.3.7. kurių pareigybės priskirtos 13–14 pareigybių grupei

5,05

2.3.8. kurių pareigybės priskirtos 15 pareigybių grupei

4,27

2.4. Žvalgybos pareigūnai:

2.4.1. kurių pareiginės algos koeficientas 17,0

10,87

2.4.2. kurių pareiginės algos koeficientas 16,0

9,70

2.4.3. kurių pareiginės algos koeficientas 15,0

8,93

2.4.4. kurių pareiginės algos koeficientas 12,9–14,0

8,15

2.4.5. kurių pareiginės algos koeficientas 11,3–12,8

6,99

2.4.6. kurių pareiginės algos koeficientas 9,7–11,2

5,82

2.4.7. kurių pareiginės algos koeficientas 8,1–9,6

5,05

2.4.8. kurių pareiginės algos koeficientas 6,5–8,0

4,27

3. Kiti asmenys

3,88

4. Visi asmenys, deleguojami į rinkimų stebėjimo misijas

3,88“

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo deleguotiems asmenims nustatytas su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientas, jį sumažinus 1,289 karto ir suapvalinus dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant į didesnę pusę, yra didesnis, negu po šio įstatymo įsigaliojimo jiems taikytinas su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientas, iki jų delegavimo termino pabaigos taikomas jiems iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatytas su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficientas, sumažintas 1,289 karto ir suapvalintas dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu, apvalinant į didesnę pusę.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė