LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL PROFESINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PATVIRTINIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. V-396

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.3 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 12 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ 1.3 papunkčiu,

t v i r t i n u  Rekomendacijas dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                       Algirdas Monkevičius

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V-396

 

 

REKOMENDACIJOS

DĖL PROFESINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rekomendacijos dėl profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu (toliau – Rekomendacijos) yra skirtos padėti profesinio mokymo teikėjų, įgyvendinančių profesinio mokymo programas (toliau – teikėjai), bendruomenėms pasirengti mokymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas.

2. Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu teikėjai gali mokyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas teikėjo nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant mokymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

3. Teikėjai pasirengia teikti mokymą nuotoliniu būdu ir viešai skelbti teikėjo interneto svetainėje informaciją apie profesinio mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, nepilnamečių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

4. Teikėjai, remdamiesi Rekomendacijų II skyriaus nuostatomis, iki kovo 23 d. įsivertina galimybes mokymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, planuoja priemones ir susitaria dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių, o, remdamiesi Rekomendacijų III skyriaus nuostatomis, iki kovo 27 d. planuoja profesinio mokymo programos turinio įgyvendinimą nuotoliniu būdu, mokytojai sukaupia, atnaujina ir pagal galimybes nuolat papildo skaitmeninę mokomąją medžiagą, užduotis, skirtas mokiniams mokytis nuotoliniu būdu, pasiruošia virtualias mokymo aplinkas, įrankius nuotoliniam sinchroniškam ir asinchroniškam mokymui vykdyti nuotoliniu būdu. Rekomenduojami virtualios profesinio mokymo aplinkos diegėjų Kauno technologijos universiteto organizuojami mokymai https://mokymai.vma.lm.lt/ arba kitų virtualios mokymo aplinkos diegėjų alternatyvūs mokymai.

5. Teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalininkai) ar savininkai koordinuoja teikėjų pasirengimą organizuoti mokymą nuotoliniu būdu ir teikia teikėjams pagalbą.

6. Įgyvendindami bendrojo ugdymo programas, teikėjai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

PASIRENGIMAS ORGANIZUOTI MOKYMO PROCESĄ NUOTOLINIU BŪDU

 

7. Siekdamas pasirengti mokymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu, teikėjas:

7.1. įsivertina teikėjo pasirengimą dirbti nuotoliniu būdu: technologines galimybes, turimas skaitmenines priemones, mokytojų kompetenciją, mokinių amžių ir jų aplinkos socialinę ekonominę padėtį. Teikėjas turėtų pasirinkti tokią nuotolinio mokymosi aplinką, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio mokymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą mokymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir / ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. Rekomenduojama naudotis Europos socialinių fondų agentūros finansuojamo projekto Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ sukurta virtualia mokymosi aplinka vpma.lt, kurioje kiekviena profesinė mokykla turi savo virtualią mokymosi aplinką ir gali kelti skaitmeninį turinį. Profesines mokyklas, dar neturinčias virtualios aplinkos, prašome kreiptis adresu moodle@ktu.lt, nurodant administruojantį institucijos asmenį ir instituciją, kuriai jis atstovauja;

7.2. įvertina, ar visi mokiniai gali turėti prieigą prie pasirinktos programinės ar skaitmeninės įrangos mokymuisi nuotoliniu būdu, ir susitaria su bendruomene dėl galimų šios problemos sprendimo būdų. Siūloma, kad pagal galimybes teikėjas mokiniui, kurio šeima yra socialiai pažeidžiama ir neturi galimybės jo aprūpinti nuotoliniam mokymuisi reikalingomis priemonėmis, sudarytų sąlygas jam namuose naudotis teikėjo kompiuteriu, planšete, kartu aprūpindamas ir internetiniu ryšiu, pvz., mobiliojo ryšio kortele su mobiliais duomenims;

7.3. paskiria skaitmeninių technologijų administratorių (informacinių ir komunikacinių technologijų koordinatorių ir / ar virtualios mokymosi aplinkos administratorių), kuris konsultuotų mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais;

7.4. paskelbia teikėjo interneto svetainėje kontaktinę informaciją, kur mokytojai ir mokiniai galėtų kreiptis į skaitmeninių technologijų administratorių dėl techninės pagalbos;

7.5. nustato, kaip bus rengiami teikėjo pasitarimai su teikėjo bendruomene ir su teikėjo savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija (dalininkais), savininku;

7.6. planuoja profesinio mokymo turinio įgyvendinimą nuotoliniu būdu vadovaudamasis Rekomendacijų III skyriumi;

7.7. įtraukia bibliotekininkus, kurie pagal pateiktus užsakymus skenuoja ir siunčia mokomąją medžiagą;

7.8. paveda grupių vadovams pasitikrinti kontaktinius duomenis, kurie gali būti reikalingi kontaktuoti su mokiniais ar nepilnamečių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

7.9. susitaria:

7.9.1. dėl nuotolinio mokymosi aplinkos: kokia aplinka bus naudojama komunikuojant mokytojams ir mokiniams, kaip bus prisijungiama prie jos, kaip bus užtikrinta asmens duomenų apsauga;

7.9.2. dėl profesinio mokymo organizavimo: kaip bus skiriamos mokymosi užduotys, kaip teikiama teorinė ir kita mokymui(si) reikalinga medžiaga ar informacija, kada ir kokiu būdu mokinys gali paprašyti mokytojo pagalbos ir paaiškinimų, kiek mokiniai turės skirti laiko užduotims atlikti, kaip reguliuojamas jų krūvis, kaip suteikiamas grįžtamasis ryšys mokiniams, nepilnamečių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir fiksuojami įvertinimai ir pan.;

7.9.3. dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

7.9.4. dėl bendravimo su mokiniais ir nepilnamečių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) būdų, informavimo priemonių ir kanalų (pvz., internetiniai seminarai, skambučiai, laiškai ir kt.);

7.10. ne vėliau kaip iki 2020 m. kovo 25 d. informuoti mokinius, nepilnamečių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip bus organizuojamas mokymas.

 

III SKYRIUS

PROFESINIO MOKYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO NUOTOLINIU BŪDU PLANAVIMAS

 

8. Teikėjas, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas, koreguoja profesinio mokymo turinio įgyvendinimo nuoseklumą vadovaudamasis šiomis nuostatomis:

8.1. nuotoliniu būdu įgyvendinama profesinio mokymo programų teorinio mokymo dalis, išskyrus atvejus, kai profesinio mokymo programoje numatyti mokymosi rezultatai gali būti pasiekiami informacijos ir ryšio technologijų priemonėmis ir teikėjas užtikrina mokymo kokybę;

8.2. dalis profesinio mokymo programų praktinio mokymo, atsižvelgiant į teikėjo galimybes ir profesinio mokymo programos ypatumus, gali būti įgyvendinama naudojant informacijos ir ryšio technologijų priemones, jei teikėjas užtikrina mokymo kokybę, ir / ar dalis praktinio mokymo gali būti atidedama, iki bus atnaujintas įprastas mokymo procesas;

8.3. teikėjas laikosi profesinio mokymo programoje nustatytos modulių apimties ir jų įgyvendinimo sekos;

8.4. profesinio mokymo programos turinio įgyvendinimas, atsižvelgiant į programos apimtį ir į situaciją šalyje dėl koronaviruso grėsmės, teikėjo nuožiūra gali būti planuojamas etapais;

8.5. rekomenduojama daugiau dėmesio skirti bendrosioms kompetencijoms ugdyti. Rekomenduojama pasinaudoti priemone „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme“ (https://www.kpmpc.lt/refernet/wp-content/uploads/2018/02/Bendrosios-kompetencijos-PM-_LT-1.pdf);

8.6. rekomenduojama panaudoti laiką mokinių nuotolinėms konsultacijoms teikti, vertinimui vykdyti;

8.7. rekomenduojama patikslinti taikant nuotoliniam mokymui teikėjo naudojamas priemones (pvz., užduočių sąsiuvinius, elektronines knygas, konspektus, technologines korteles ir kt.).

 

IV SKYRIUS

NUOTOLINIO MOKYMO VYKDYMAS

 

9. Mokytojai ir mokiniai turi turėti galimybę prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos iš namų. Rekomenduojama aptarti su mokytojais galimybes dirbti iš namų arba atvykstant į darbo vietą, kur jie galėtų prisijungti prie nuotolinio mokymosi aplinkos, turėdami kompiuterį su vaizdo kamera ir ausinėmis (rekomenduojamas laidinis ryšys, ne mažiau kaip 10 Mb/s).

10. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (pvz., mokinių turimi vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, technologinės kortelės), tačiau užduotys turėtų būti pateiktos skaitmeninėse aplinkose su nuorodomis (pvz., „Padlet“, „Google“ dokumentai, „Google Drive“, „Dropbox“ serveriai ir kt.).

11. Rekomenduojama organizuoti vaizdo konferencijas konsultacijoms teikti, pamokoms organizuoti ir kt., pakviesti mokytojus naudotis vaizdo paskaitų kambariais ir, vedant pamokas nuotoliniu būdu, įrašyti jas ir tokiu būdu pradėti kurti turinį jau dabar, papildant jį įvairiais skaitmeniniais ištekliais.

12. Mokytojai gali sukurti aplinką (pvz., uždara „Facebook“ grupė), kurioje visi būtų kviečiami dalytis patirtimi, kreiptis į IKT koordinatorius.

13. Rekomenduojama sekti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje teikiamą informaciją dėl darbo organizavimo, mokinių mokymo nuotoliniu būdu ir Nacionalinės švietimo agentūros, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centro teikiamą informaciją.

 

V SKYRIUS

REKOMENDUOJAMI NAUDOTI SKAITMENINIAI IŠTEKLIAI IR KITA PAGALBA

 

14. Organizuojant nuotolinį mokymą, reikėtų įsivertinti ir panaudoti teikėjo jau taikomas informacines sistemas ir (ar) virtualias aplinkas. Šiuo metu rinkoje galima rasti įvairių galimybių, tokių kaip el. dienynai, virtualios mokymo aplinkos, bendradarbiavimo / veiklos platformos ir pan.

15. Teikėjams rekomenduojama naudotis projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“ sukurta virtualia mokymosi aplinka vpma.lt, kurioje kiekvienas teikėjas turi savo virtualią mokymosi aplinką ir gali kelti skaitmeninį turinį. Mokymai, kaip naudotis vpma.lt, vykdomi mokymai.vpma.lt/ (https://mokymai.vpma.lt/course/view.php?id=2). Teikėjai, dar neturintys virtualios aplinkos, kreipiasi adresu moodle@ktu.lt, nurodydami administruojantį asmenį ir teikėją, kuriam jis atstovauja.

16. Profesinio mokymo programoms įgyvendinti rekomenduojama pasinaudoti esamu visiems teikėjams laisvai prieinamu skaitmeniniu mokymo turiniu: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro tinklalapyje (www.kpmpc.lt) skelbiamomis profesinio mokymo(si) išteklių suvestinėmis ir mokomosios literatūros sąrašais (2000–2018 m.), teorinių ir praktinių užduočių mokinio sąsiuviniais (https://www.kpmpc.lt/kpmpc/mokymo-mokymosi-istekliai-2/). Interaktyvi elektroninė mokymosi priemonė, skirta iniciatyvumo ir verslumo bei mokymosi mokytis bendriesiems gebėjimams ugdyti, pasiekiama adresu bendriejigebejimai.lt. Teikėjai, dar neturintys prieigos prie interaktyvios elektroninės mokymosi priemonės bendriejigebejimai.lt, kreipiasi adresu info@kpmpc.lt, nurodydami administruojantį asmenį ir teikėją, kuriam jis atstovauja. Suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema pasiekiama adresu www.smis.lt. Svetainėje smis.lt patalpintas skaitmeninis turinys, skirtas bendriesiems gebėjimams ugdyti.

17. Rekomenduojama naudotis laikinai laisvai prieinamu įvairių įmonių siūlomu skaitmeniniu turiniu bei „Erasmus+“ programos tarptautinių projektų metu parengtomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en).

18. Rekomenduojama susisiekti su kitais regiono ar šalies teikėjais ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalytis skaitmeniniu mokymo turiniu, gerąja patirtimi.

19. Siūloma kreiptis į kitas Lietuvos švietimo, mokslo ir studijų institucijas pasidalyti patirtimi ir pasirengti elementarius nuotolinio mokymosi aplinkų naudotojų vadovus, vaizdo paskaitų kambarių naudotojų vadovus ir pan.

20. Siūloma naudotis atviraisiais ištekliais kitomis kalbomis, pvz., anglų kalba Švietimo internetinių išteklių platforma „edX“ (https://www.edx.org/course), Atvirų švietimo išteklių biblioteka (https://www.oercommons.org/), „Youtube“ platformoje skelbiamu ugdymo turiniu (https://www.youtube.com/).

21. Rekomenduojama sekti Nacionalinės švietimo agentūros informacinę svetainę mokykloms (https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis). Kviečiame teikti pasiūlymus dėl šio puslapio papildymų renkantis puslapį (https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/si%C5%ABlau?authuser=0) arba siųsti pasiūlymus elektroninio pašto adresu vaino.brazdeikis@itc.smm.lt (pagal https://www.nsa.smm.lt/2020/03/16/susipazinkite-su-nuotolinio-mokymo-informaciniu-puslapiu-mokykloms/).

___________________