LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. I-1338 1, 2 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 21 d. Nr. XIII-1282

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis Įstatymas nustato gyventojams nuosavybės teise priklausančio turto ir turimų piniginių lėšų (toliau – turtas) deklaravimą, taip pat turto (įskaitant gautas pajamas) deklaravimą, aukojant politinėms partijoms ar politinės kampanijos dalyviams, kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms gavimo.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 1 dalies 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28) gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, ir jų šeimos nariai;“.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

7 straipsnis. Gyventojų, pageidaujančių gauti piniginę socialinę paramą, gyventojų, pageidaujančių gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos narių turto (įskaitant gautas pajamas) ir gyventojų, pageidaujančių gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos narių turto deklaravimas“.

2. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai privalo turtą ir gautas pajamas deklaruoti Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytais atvejais. Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai privalo turtą deklaruoti Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme nustatytais atvejais.“

2. Pakeisti 7 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas prašymas suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas). Kiekvienais kitais metais po prašymo suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo, deklaruojant praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 dieną turimą turtą (įskaitant gautas pajamas), deklaracija už kalendorinius metus teikiama iki einamųjų metų gegužės 1 dienos. Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai deklaruoja kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais pateikiamas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo, gruodžio 31 dieną turimą turtą.“

3. Pakeisti 7 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą, gyventojai, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ir jų šeimos nariai, deklaruodami turtą (įskaitant gautas pajamas), ir gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, ir jų šeimos nariai, deklaruodami turtą, pateikia mokesčio administratoriui du deklaracijos egzempliorius. Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia savivaldybės institucijai, priimančiai sprendimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo. Gyventojas, pageidaujantis gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, mokesčio administratoriui gali teikti vieną deklaracijos egzempliorių arba turtą (įskaitant gautas pajamas) deklaruoti elektroniniu būdu. Tokiais atvejais, jeigu yra gyventojo rašytinis sutikimas, į vietos mokesčio administratorių dėl deklaracijos duomenų išrašo pateikimo kreipiasi savivaldybės institucija, priimanti sprendimus dėl paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti arba finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms suteikimo.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė