LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO 358 IR 360 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. birželio 2 d. Nr. XII-2409

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 358 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 358 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Teismas, gavęs Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą probacijos tarnybos teikimą, sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio teikimo gavimo dienos.“

2. Buvusias 358 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 3, 4 ir 5 dalimis.

3. Pakeisti 358 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus klausimus teismas nagrinėja teismo posėdyje. Šiame posėdyje dalyvauja prokuroras ir nuteistojo elgesį kontroliuojančios institucijos atstovas. Į teismo posėdį šaukiamas nuteistasis arba jo atstovas pagal įstatymą ir gynėjas, tačiau šių asmenų neatvykimas nesustabdo klausimo nagrinėjimo.

 

2 straipsnis. 360 straipsnio pakeitimas

Papildyti 360 straipsnį 9 dalimi:

9. Teismas, gavęs Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje nurodytą probacijos tarnybos teikimą, sprendimą dėl jo priima ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo šio teikimo gavimo dienos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė