VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO

PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKLOS NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ,

VYKDANT TURIZMO RINKOS PRIEŽIŪRĄ, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. liepos 28 d. Nr. V-142

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsniu ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 16 straipsnio 6 punktu:

1. T v i r t i n u Turizmo paslaugų teikėjų neplaninių veiklos patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. V-41 „Dėl Turizmo paslaugų teikėjų veiklos patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Pavedu Turizmo veiklos priežiūros skyriui paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Turizmo plėtros skyriaus vedėja

Atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                              Živilė Stulpinienė


 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio turizmo departamento

prie Ūkio ministerijos direktoriaus

2017 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-142

 

 

TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJŲ VEIKLOS NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ,

VYKDANT TURIZMO RINKOS PRIEŽIŪRĄ, TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklės  (toliau – Taisyklės) nustato Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) atliekamų kelionių organizatorių, kelionių pardavimo agentų, apgyvendinimo paslaugų teikėjų, turizmo informacijos centrų (toliau kartu – turizmo paslaugų teikėjai) veiklos neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, tvarką ir trukmę, patikrinimų įforminimo ir informacijos apie atliekamus patikrinimus pateikimo reikalavimus.

2. Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaniniai patikrinimai (toliau – patikrinimai) atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau – Viešojo administravimo įstatymas), Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu (toliau – Turizmo įstatymas), Departamento nuostatais, patvirtintais ūkio ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-951, Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais turizmo rinkos priežiūrą, ir šiomis Taisyklėmis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), Viešojo administravimo įstatyme, Turizmo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PATIKRINIMŲ ATLIKIMO PAGRINDAI

 

4. Patikrinimai gali būti atliekami esant vienam ar keliems pagrindams:

4.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti turizmo paslaugų teikėjo veiklos patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;

4.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie galimą turizmo paslaugų teikėjo veiką, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų:

4.2.1. turizmo paslaugų teikėjui nesilaikant įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų įpareigojimų pateikti Departamentui reikalingus dokumentus ar informaciją;

4.2.2. Departamentui nustačius aukštą kelionių organizatoriaus rizikingumo lygį vadovaujantis Kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1319;

4.2.3. kitais atvejais;

4.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti turizmo paslaugų teikėjo veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

4.4. jeigu patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

5. Patikrinimas pagal gautą anoniminį skundą dėl konkretaus turizmo paslaugų teikėjo veiksmų ar neveikimo atliekamas Departamento direktoriaus sprendimu.

6. Apie Departamento direktoriaus priimtą sprendimą dėl patikrinimo atlikimo ir nustatytą patikrinimo atlikimo datą nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo, paštu, faksu arba elektroniniu paštu informuojami Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose nurodyti prašymą ar informaciją pateikę subjektai.

7. Esant Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytam pagrindui, Departamento direktorius gali priimti sprendimą neatlikti patikrinimo, jeigu kompetentingas viešojo administravimo subjektas ar kitos valstybės kompetentinga institucija prašyme nepateikė naujų faktinių duomenų apie turizmo paslaugų teikėjo veiklos daromus teisės aktų pažeidimus. Apie sprendimą neatlikti patikrinimo pranešama šiame punkte nurodytai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar prašymo gavimo dienos.

8. Jeigu atsiranda poreikis atlikti patikrinimą, bet jau numatytas atlikti šio turizmo paslaugų teikėjo patikrinimas dėl kitos priežasties, atliekamas tik vienas patikrinimas, kompleksiškai tikrinant visus probleminius klausimus.

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMŲ ATLIKIMAS, DEPARTAMENTO PAREIGŪNŲ PAREIGOS IR TEISĖS

 

9. Patikrinimus atlieka Departamento Turizmo veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai (toliau – Departamento valstybės tarnautojai), kuriems Departamento direktoriaus sprendimu pavedama atlikti patikrinimą.

10. Pavedimas atlikti patikrinimą įforminamas Taisyklių 1 priede nustatytos formos pavedimu (toliau – pavedimas).

11. Patikrinimus atlieka ne mažiau kaip du Departamento valstybės tarnautojai. Patikrinimams gali būti pasitelkiami kitų valstybės institucijų specialistai, jeigu yra reikalingos jų specialiosios žinios ar kita pagalba.

12. Departamento valstybės tarnautojas negali atlikti patikrinimo, jeigu jis turi asmeninį suinteresuotumą, t. y.:

12.1. yra susijęs artimos giminystės arba svainystės ryšiais su tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo savininku ir (ar) vadovu;

12.2. yra buvęs tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo darbuotojas ir nuo darbo santykių pasibaigimo yra praėję mažiau kaip vieneri metai;

12.3. yra tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo akcininkas;

12.4. yra veikiamas kitų aplinkybių, galinčių turėti įtakos patikrinimo objektyvumui.

13. Jeigu paaiškėja Taisyklių 12 punkte nurodytos aplinkybės, Departamento valstybės tarnautojas privalo nedelsdamas raštu informuoti tiesioginį vadovą ir Departamento direktorių. Sprendimą dėl Departamento valstybės tarnautojo nušalinimo nuo patikrinimo priima Departamento direktorius atsižvelgdamas į Departamento valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo teikimą.

14. Patikrinimas atliekamas per pavedime nurodytą atlikti turizmo paslaugų teikėjo veiklos patikrinimą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 1 darbo diena ir ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo pavedimo pasirašymo dienos.

15. Pavedime atlikti patikrinimą nurodytas patikrinimo atlikimo terminas dėl didelės tyrimo apimties ir (ar) naujai paaiškėjusių aplinkybių, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų. Terminas pratęsiamas Departamento valstybės tarnautojo motyvuotu prašymu ir Departamento direktoriaus sprendimu. Patikrinimą atliekantys Departamento valstybės tarnautojai per 3 darbo dienas nuo šiame punkte nurodyto sprendimo priėmimo apie termino pratęsimą informuoja tikrinamą turizmo paslaugų teikėją.

16. Pavedime atlikti turizmo paslaugų teikėjo veiklos patikrinimą nurodytas patikrinimo terminas gali būti sustabdytas dėl objektyvių aplinkybių, kliudančių atlikti tyrimą ir nepriklausančių nuo tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo ar Departamento valios. Patikrinimas atnaujinamas išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas. Patikrinimas sustabdomas bei atnaujinamas Departamento direktoriaus įsakymu. Patikrinimą atliekantys Departamento valstybės tarnautojai per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo apie patikrinimo sustabdymą ir atnaujinimą informuoja tikrinamą turizmo paslaugų teikėją.

17. Departamento valstybės tarnautojas, pradėdamas turizmo paslaugų teikėjo patikrinimą, pateikia tikrinamam turizmo paslaugų teikėjui teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinto pavedimo kopiją.

18. Patikrinimas gali būti atliekamas Departamento ir (ar) tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo patalpose ar veiklos teritorijoje.

19. Kai patikrinimas atliekamas Departamento patalpose, tikrinamas turizmo paslaugų teikėjas teikia Departamento valstybės tarnautojams reikalaujamus duomenis ir dokumentus elektroniniu paštu, paštu, faksu ar tiesiogiai atvykus į Departamentą. Šiuo atveju, tikrinamam turizmo paslaugų teikėjui elektroniniu būdu oficialiuoju turizmo paslaugų teikėjo elektroninio pašto adresu siunčiama pavedimo kopija. Turizmo paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta pavedimo kopija nedelsiant tomis pačiomis ryšio priemonėmis išsiunčiama Departamentui.

20. Departamento valstybės tarnautojai, atvykę į tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo patalpas, tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui:

20.1. pateikia valstybės tarnautojo pažymėjimus;

20.2. pavedimo kopiją;

20.3. pristato patikrinimo tikslą.

21. Departamento valstybės tarnautojas, atlikdamas patikrinimą, privalo:

21.1. vadovautis Viešojo administravimo įstatymu, turizmo rinkos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais, kitais teisės aktais bei šiomis Taisyklėmis;

21.2. surinkti patikrinimui būtiną informaciją apie turizmo paslaugų teikėjo veiklą;

21.3. būti objektyvus ir sąžiningas, iš anksto viešai nevertinti vykdomo patikrinimo rezultatų;

21.4. konsultuoti tikrinamą turizmo paslaugų teikėją klausimais pagal Departamento kompetenciją.

22. Departamento valstybės tarnautojas, atlikdamas patikrinimą, turi teisę:

22.1. gauti paaiškinimus žodžiu ir raštu iš tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo atstovų ar įgaliotų asmenų;

22.2. pateikęs valstybės tarnautojo pažymėjimą ir pavedimą atlikti patikrinimą darbo metu laisvai įeiti į tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo veiklos teritoriją, pastatą ar patalpas, tikrinti dokumentus bei kitus patikrinimui reikalingus informacijos šaltinius;

22.3. gauti su tikrinama veikla susijusius dokumentus vietoje ir (ar) įpareigoti turizmo paslaugų teikėją padaryti jų kopijas;

22.4. patikrinimo metu patikrinimo rezultatams fiksuoti naudoti garso ir vaizdo fiksavimo priemones.

 

IV SKYRIUS

TIKRINAMO TURIZMO PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

23. Tikrinamas turizmo paslaugų teikėjas turi teisę:

23.1. teikti nuomonę, pastabas bei paaiškinimus dėl patikrinimo vykdymo bei patikrinimo akte nurodytos informacijos žodžiu ir raštu;

23.2. reikalauti, kad Departamento valstybės tarnautojai laikytųsi teisės aktuose numatytų procedūrų ir neviršytų suteiktų įgaliojimų;

23.3. informuoti Departamento direktorių apie neteisėtus Departamento valstybės tarnautojų veiksmus;

23.4. teikti klausimus patikrinimą atliekančiam Departamento valstybės tarnautojui dėl teisės aktų, reglamentuojančių tikrinamą veiklą ir kitus klausimus, susijusius su Departamento kompetencija;

23.5. įstatymų nustatyta tvarka skųsti Departamento valstybės tarnautojų veiksmus ir priimtus individualius administracinius aktus, Departamento sprendimą atlikti patikrinimą, jeigu mano, kad šie veiksmai ar aktai pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus. Sprendimo atlikti patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

24. Tikrinamas turizmo paslaugų teikėjas turi:

24.1. paskirti atsakingą asmenį, kuris dalyvautų atliekant patikrinimą bei teiktų prašomą informaciją patikrinimą atliekantiems Departamento valstybės tarnautojams;

24.2. vykdyti Departamento valstybės tarnautojų teisėtus nurodymus ir netrukdyti jiems atlikti patikrinimo, sudaryti sąlygas Departamento valstybės tarnautojams fiksuoti patikrinimo rezultatus garso ir vaizdo fiksavimo priemonėmis, padėti įgyvendinti kitas teisės aktais Departamento valstybės tarnautojams suteiktas teises;

24.3. pateikti visus patikrinimui atlikti būtinus dokumentus, kompiuteriu tvarkomus duomenis bei kitą informaciją, susijusią su turizmo rinkos priežiūra;

24.4. nesant galimybės pateikti būtinų dokumentų ir informacijos patikrinimo metu, dokumentus ir informaciją pateikti per Departamento valstybės tarnautojų nustatytą protingą terminą;

24.5. įleisti Departamento valstybės tarnautojus į turizmo paslaugų teikėjo vykdomos veiklos vietą, sudaryti reikiamas sąlygas patikrinimui atlikti.

 

V SKYRIUS

PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

25. Departamento valstybės tarnautojai, atlikę patikrinimą, surašo šių Taisyklių 2 priede nustatytos formos patikrinimo aktą, kurį pasirašo patikrinimą atlikę Departamento valstybės tarnautojai ir vizuoja Turizmo veiklos priežiūros skyriaus vedėjas.

26. Patikrinimo aktas surašomas per 5 darbo dienas nuo patikrinimo atlikimo dienos. Patikrinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, vienas egzempliorius siunčiamas tikrintam turizmo paslaugų teikėjui elektroniniu paštu ir (ar) registruotu paštu, kitas saugomas Departamente.

27. Turizmo paslaugų teikėjas nesutinkantis su patikrinimo akte išdėstytomis aplinkybėmis ir nustatytais pažeidimais arba siekdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos patikrinimo rezultatams, gali ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patikrinimo akto gavimo elektroniniu paštu dienos, pateikti pastabas ar paaiškinimus dėl patikrinimo akte nurodytų duomenų. Per nurodytą terminą pastabų ir paaiškinimų nepateikus, laikoma, kad turizmo paslaugų teikėjas yra susipažinęs su patikrinimo aktu ir sutinka su jame nurodyta informacija.

28. Turizmo paslaugų teikėjo patikrinimas laikomas baigtu pasibaigus šių Taisyklių 14-15 punktuose nurodytam terminui.

29. Jeigu patikrinimas atliktas kito viešojo administravimo subjekto prašymu, baigus patikrinimą šiam subjektui išsiunčiamas pranešimas apie patikrinimo atlikimą. Pranešimas išsiunčiamas paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Patikrinimo akto kopija siunčiama kartu su pranešimu tik tuo atveju, jei yra minėto subjekto prašymas ir, jeigu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais šiam subjektui gali būti teikiama patikrinimo akte nurodyta informacija apie tikrinamą turizmo paslaugų teikėją.

 

VI SKYRIUS

PROCEDŪROS, ATLIEKAMOS PATIKRINIMO METU NUSTAČIUS

ADMINISTRACINĮ NUSIŽENGIMĄ

 

30. Departamento valstybės tarnautojai, patikrinimo metu nustatę administracinį nusižengimą, surašo administracinio nusižengimo protokolą ir atlieka kitus veiksmus, vadovaudamiesi administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Administracinio nusižengimo protokolo, nutarimo administracinio nusižengimo byloje, nutarimo dėl administracinio nusižengimo, kai protokolas nesurašomas, formų ir jų pildymo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2015 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 640 ir Departamento direktoriaus 2017 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-35 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėti administracinių nusižengimų bylas suteikimo“.

31. Departamento valstybės tarnautojai turi teisę reikalauti iš turizmo paslaugų teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pateikti su administraciniu nusižengimu susijusių dokumentų kopijas, patvirtintas nustatyta tvarka.

32. Jeigu už kelis nustatytus administracinius nusižengimus yra atsakingas vienas asmuo, prie administracinio nusižengimo protokolo prijungiami visi patikrinimo aktai.

33. Administracinės bylos nagrinėjamos Departamento patalpose apie bylos nagrinėjimą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui pranešus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

34. Nutarimas administracinio nusižengimo byloje gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

35. Nustatęs pažeidimus, už kuriuos Departamentas neturi teisės surašyti administracinio nusižengimo protokolo ar taikyti atitinkamų poveikio priemonių, bet tai gali atlikti kita kompetentinga institucija, Departamento valstybės tarnautojas informuoja tiesioginį vadovą ir Departamento direktorių. Departamento direktorius užtikrina, kad apie minėtus pažeidimus raštu būtų informuota kompetentinga institucija.

 

VII SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO KONTROLĖ

 

36. Jeigu atliekant patikrinimą nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai, pažeidimą nustatę Departamento valstybės tarnautojai vykdo pažeidimų šalinimo kontrolę. Jei turizmo paslaugų teikėjas iki Departamento valstybės tarnautojų nustatyto termino pažeidimo nepašalina, Departamento valstybės tarnautojai atlieka to turizmo paslaugų teikėjo pakartotinį patikrinimą.

37. Dėl turizmo paslaugų teikėjo pakartotinio patikrinimo atlikimo sprendimą priima Departamento direktorius motyvuotu Departamento valstybės tarnautojo teikimu.

38. Departamento valstybės tarnautojai, atlikdami pakartotinį turizmo paslaugų teikėjo veiklos patikrinimą, patikrinimo akte nurodo, ar buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai.

39. Pirmaisiais metais po turizmo paslaugų teikėjo veiklos pradžios šiam paslaugų teikėjui už patikrinimo metu nustatytus pažeidimus negali būti taikomos poveikio priemonės, susijusios su turizmo paslaugų teikėjo veiklos ribojimu (naikinamos veiklos licencijos (pažymėjimai), stabdoma veikla). Turizmo paslaugų teikėjo veiklos pradžia laikoma jo steigimo dokumentų (pakeistų steigimo dokumentų) įregistravimo juridinių asmenų registre data. Jeigu tokiai veiklai reikia gauti licenciją (pažymėjimą), turizmo paslaugų teikėjo veiklos pradžia laikoma pirmojo licencijos (pažymėjimo) išdavimo data. Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo, netinkamo taikymo faktą, turizmo paslaugų teikėjo duodamas privaloma nurodymas nustatant protingą terminą pažeidimams ištaisyti.

40. Šių Taisyklių 39 punkte nustatyta išlyga netaikyti poveikio priemonių ir nustatyti terminą pažeidimams ištaisyti netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams atsiradimui. Priemonės, ribojančios turizmo paslaugų teikėjo veiklą, turi būti proporcingos padarytos žalos dydžiui.

 

VIII SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE ATLIEKAMUS ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS PATIKRINIMUS PATEIKIMAS

 

41. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Departamentas gali teikti informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą, kai tai daroma ne Departamento iniciatyva.

42. Departamento valstybės tarnautojai, nelaukdami ataskaitinio laikotarpio pabaigos, Departamento direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui teikia apibendrintą informaciją (atliktų patikrinimų analizę), susijusią su turizmo paslaugų teikėjų priežiūra, jiems pateikus reikalavimą arba kilus abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo.

43. Departamentas su kitais viešojo administravimo subjektais Vyriausybės nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi turizmo paslaugų teikėjų pateiktais dokumentais.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. Departamentas bendradarbiauja su turizmo paslaugų teikėjais, konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais, teikia informaciją ir metodinę pagalbą, atlieka kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems teisės pažeidimams, o poveikio priemones (leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinimą ar kitas įstatymų nustatytas teisinio poveikio priemones) taiko kaip paskutinę (ultima ratio) priemonę.

45. Departamentas konsultuoja turizmo paslaugų teikėjus priskirtos kompetencijos klausimais ir savo veikloje taiko išankstinio įsipareigojimo dėl teisės aktų nuostatų taikymo principą (binding ruling principą), reiškiantį tai, kad Departamentas išankstiniu patvirtinimu pritaręs turizmo paslaugų teikėjo paaiškinimui, kaip šis ketina laikytis tam tikrų teisės aktų reikalavimų, vėliau yra saistomas savo patvirtinimo, išskyrus atvejus, numatytus Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnyje.

46. Departamentas, atlikdamas patikrinimus, bendradarbiauja su kitais viešojo administravimo subjektais, kad būtų užtikrintos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos, kad vienu metu gali būti atliekami ne daugiau kaip du turizmo paslaugų teikėjo veiklos patikrinimai. Departamentas turi teisę kooperuotis su kitais viešojo administravimo subjektais ir atlikti bendrus (koordinuotus) patikrinimus.

47. Turizmo paslaugų teikėjas gali skųsti Departamento sprendimą atlikti patikrinimą Viešojo administravimo įstatymo,  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Departamento direktoriaus sprendimo atlikti patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

48. Departamento veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo kriterijais negali būti paskirtų nuobaudų skaičius, baudų dydis ar kiti su sankcijų turizmo paslaugų teikėjams taikymu susiję rodikliai.

49. Pavedimai, patikrinimo aktai, administraciniai teisės pažeidimų protokolai ir kiti dokumentai saugomi Departamente teisės aktų nustatyta tvarka.


 

 

Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių

1 priedas

 

(Pavedimo atlikti neplaninį patikrinimą forma)

 

(herbas)

 

VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

PAVEDIMAS ATLIKTI NEPLANINĮ PATIKRINIMĄ

 

______________ Nr. ________

                                                                                                                                        (data)

________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 dalies __________ punktu (nurodyti neplaninio patikrinimo teisinį pagrindą) ir atsižvelgdamas į

_______________________________________________________________________________

(nurodyti gautą kompetetingo viešojo administravimo motyvuotą prašymą ar pavedimą, turimą  informaciją ar kilusius įtarimus dėl turizmo paslaugų teikėjo veiklos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, ankstesnio patikrinimo metu surašytą patikrinimo aktą ar kt.)

pavedu Turizmo veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojams:

_______________________________________________________________________________;

(pareigos, vardas, pavardė)

                                                                                                                                                                

(pareigos, vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

patikrinti

________________________________________________________________________________

(tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo pavadinimas, adresas)

1. Užduotis:

________________________________________________________________________________

(patikrinimo tikslas, rūšis)

________________________________________________________________________________

 

2. Patikrinimą atlikti: ______________________________________________________________________________

(patikrinimo vieta (Departamento ar (ir) turizmo paslaugų teikėjo patalpos, veiklos teritorija))

 

3. Patikrinimą pradėti 20 ___ m. ______________________ d.,

baigti 20 ___ m. ______________________ d.

 

4. Šis pavedimas atlikti neplaninį patikrinimą gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Departamento direktorius _______________ ________________________

                                                                  (parašas)                                               (vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau:

_______________________________________________________

(tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo atstovo pareigos)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

_______________________________________________________

(įrašas apie atsisakymą pasirašyti)

 

5. Patikrinimo terminas pratęsiamas:

 

nuo 20_____ m. _____________ d.;

iki 20_____ m. _____________ d.;

atsižvelgiant į šias priežastis: ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Departamento direktorius _______________ ________________________

                                                                     (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau:

 

______________________________________________________

(tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo atstovo pareigos)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

_______________________________________________________

(įrašas apie atsisakymą pasirašyti)

 

 

 


 

Turizmo paslaugų teikėjų veiklos neplaninių patikrinimų, vykdant turizmo rinkos priežiūrą, taisyklių

2 priedas

 

(Neplaninio patikrinimo akto forma)

 

(herbas)

 

VALSTYBINIS TURIZMO DEPARTAMENTAS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS

 

NEPLANINIO PATIKRINIMO AKTAS

 

_____________ Nr. _______

(data)

____________________

(surašymo vieta)

 

1. Patikrinimą atlikę Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) Turizmo veiklos priežiūros skyriaus valstybės tarnautojai: ________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė , tel. Nr., el. paštas)

 

________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė , tel. Nr., el. paštas)

 

2. Patikrinimo atlikimo teisinis pagrindas: ________________________________________

 

3. Patikrinimo pobūdis: neplaninis

 

4. Patikrinimo atlikimo vieta: □ Departamente □ tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo patalpose/ veiklos vykdymo teritorijoje________________________________________________

 

5. Patikrinimo pradžia:

 

Data: ____________________ ____ val. ____ min

 

6. Patikrinimo pabaiga:

 

Data: ____________________ ____ val. ____ min

 

7. Tikrinamas turizmo paslaugų teikėjas: _______________________________________________________________________________

( juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas (fizinio asmens – vardas, pavardė), adresas, tel. Nr., el. paštas)

________________________________________________________________________________

                                                                               

8. Turizmo paslaugų teikėjo atstovai, dalyvavę patikrinime: ________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

9. Kiti patikrinime dalyvavę asmenys:_________________________________________

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

10. Patikrinimo atlikimo metu nustatytos aplinkybės:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

11. Patikrinimo atlikimo metu nustatyti pažeidimai/teisės aktų reikalavimų neatitikimai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

12. Reikalavimas pašalinti pažeidimus/neatitikimus:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

13. Kita informacija: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

14. Šis patikrinimo aktas gali būti skundžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

PRIDEDAMA:

1. ________________

2. ________________

 

__________________________________________ __________ __________________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigos)                                  (parašas)                   (vardas ir pavardė)

 

__________________________________________ __________ __________________

(patikrinimą atlikusio valstybės tarnautojo pareigos)                                   (parašas)                   (vardas ir pavardė)

 

 

Susipažinau:

 

____________________________________________________

(tikrinamo turizmo paslaugų teikėjo (atstovo) pareigos)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

 

_____________________________________________________________

(įrašas apie atsisakymą pasirašyti)