LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO PROTOKOLŲ RENGIMO, PERŽIŪRĖJIMO IR ATNAUJINIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 2 d. Nr. V-1248

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos Sveikatos 2014-2015 metų programos patvirtinimo“ 101 punktu ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-1051 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo 2015–2017 metų plano tvirtinimo“ patvirtinto Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo plano 5 punktą:

1. T v i r t i n u Diagnostikos ir gydymo protokolų rengimo tvarkos aprašą (pridedama);

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                           Rimantė Šalaševičiūtė