LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-865DĖL PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 17 d. Nr. 3D-228

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-865 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2019 metais grafiko patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1

Konsultavimo paslaugų teikėjų paraiškų teikimas

2019-06-03

2019-06-28“.

 

2.   Pakeičiu 16.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„16.4

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu

2019-03-04

2019-05-03“.

 

 

3. Papildau 20 punktu ir jį išdėstau taip:: 

„20.

TECHNINĖ PAGALBA

 

 

 

20.3

 

Lietuvos kaimo tinklas

 

 

Lietuvos kaimo tinklo narių projektai

2019-06-03

2019-06-28“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                               Giedrius Surplys