Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2016 06 03

 

 

Pasiūlymo laiškas

 

 

 

Gerbiamasis Ministre,

 

Įvykus mūsų atstovų diskusijoms, per kurias buvo nustatytos Jūsų dalyvavimo „Boxer“ programoje sąlygos, ir suteikus Programos vadybos įgaliojimą (PVĮ) „Boxer“ programai, taip pat Stebėtojų tarybai (ST) 2001 m. sausio 21 d. patvirtinus šį PVĮ ir jo 2016 m. sausio 22 d. pakeitimą, kuriuo Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinės organizacijos (angl. OCCAR) Stebėtojų taryba (ST) pritarė Lietuvos Respublikos dalyvavimui „Boxer“ programoje, turiu garbės OCCAR vardu pasiūlyti toliau pateikiamas nuostatas:

 

1. Jūs patvirtinate savo ketinimą dalyvauti „Boxer“ programoje ir sutinkate, kad šiai programai pagal OCCAR taisykles vadovautų OCCAR (žr. 4 pastraipą). Jūsų atstovai dalyvauja Programos valdybos (PV) ir Programos komiteto (PK), kuriuos įsteigė ST „Boxer“ programai valdyti, darbe, kaip apibrėžta OCCAR valdymo procedūrų (OVP) 1, 2, 3 ir 4 pastraipose. Jie turi Jūsų įgaliojimus priimti sprendimus visais Programos valdybos ir Programos komiteto kompetencijos sričių klausimais.

 

2. Šio laiško I ir II priedėliuose pateiktos OCCAR nuostatos dėl privilegijų ir imunitetų, taip pat dėl arbitražo sąlygos taikomos „Boxer“ programai.

 

3. Lietuvos Respublika, vadovaudamasi OCCAR taisyklėmis, derasi dėl Programos sprendimo su kitomis „Boxer“ programoje dalyvaujančiomis valstybėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasirašydama Programos sprendimą, tampa teisiškai įpareigota vadovautis Programa, kaip ir kitos Programoje dalyvaujančios OCCAR valstybės narės. Programos sprendimas – OCCAR konvencijos 38 straipsnyje minimas sprendimas, cituojamas šio laiško III priedėlyje.

 

4. Šiame dokumente OCCAR taisyklės reiškia OCCAR konvenciją, OCCAR susitarimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos, įskaitant atitinkamus su šių susitarimų aiškinimu susijusius sprendimus, ir OCCAR procedūras (įskaitant visus principus, strategijas ir politiką). Taikoma aktuali šių dokumentų redakcija, kuri galioja šių dokumentų taikymo momentu ir kuri bus prieinama Lietuvos Respublikos atstovams.

 

5. Šis laiškas kartu su Jūsų atsakymu sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir OCCAR susitarimą, įvardytą OCCAR konvencijos 37 straipsnyje (cituojamas šio laiško III priedėlyje), dėl OCCAR vadovavimo „Boxer“ programai. Išskyrus Pasiūlymo laiško I ir II priedėlius, šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai ST pirmininkas gauna Jūsų Atsakomąjį laišką. Pasiūlymo laiško I ir II priedėliai įsigalioja tą dieną, kai ST pirmininkas gauna pranešimą, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė praneša, kad I ir II priedėliams įsigalioti būtini nacionaliniai konstituciniai reikalavimai yra įvykdyti. Iki I ir II priedėlių įsigaliojimo datos visi su „Boxer“ programa susiję susitikimai bus rengiami OCCAR vykdomosios administracijos (OCCAR-VA) patalpose Bonoje (Vokietija); nė vienas Lietuvos Respublikos rangovas nepasirašys OCCAR sutarčių ir nė vienas Lietuvos Respublikos pilietis nebus įdarbintas kaip OCCAR-VA darbuotojas ar priimtas dirbti kaip komandiruotasis nacionalinis ekspertas (KNE).

 

6. Šis Susitarimas galioja iki šio Pasiūlymo laiško 3 pastraipoje minimo Programos sprendimo galiojimo pabaigos, atsižvelgiant taip pat į galimą (-us) vėlesnį (-ius) šio Programos sprendimo galiojimo pratęsimą (-us). Gali prireikti šį Susitarimą nutraukti anksčiau, jei Lietuvos Respublika atsisakytų šio Programos sprendimo pirma laiko jam tebegaliojant. Tada Šalys abipusiškai susitaria dėl nutraukimo sąlygų, žinodamos, kad bet kuriuo atveju pagal I ir II priedėlius suteiktos nuostatos lieka galioti neribotą laiką.

 

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad ankstesnės nuostatos yra priimtinos Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

 

 

 

Nuoširdžiai Jūsų

 

 

 

Generolė Monique Legrand-Larroche

 

OCCAR Stebėtojų tarybos pirmininkė

 


Pasiūlymo laiško I priedėlis

 

 

 

PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

 

 

 

OCCAR konvencijos 22 straipsnio 1 dalis

 

OCCAR darbuotojams suteikiamos šios Konvencijos I priede nustatytos privilegijos ir imunitetai. ST užtikrina, kad nustatomų pareigybių skaičius apsiribotų tik tomis pareigybėmis, kurių funkcijoms atlikti būtų būtinos susijusios privilegijos ir imunitetai. Sąvoka „darbuotojai“ neapima dirbančių ne pagal sutartį į OCCAR komandiruotų darbuotojų, kurie, taikant I priedą, turi ekspertų statusą.

 

 

 

OCCAR konvencijos 40 straipsnis

 

OCCAR, jos darbuotai ir ekspertai, taip pat jos valstybių narių atstovai naudojasi OCCAR konvencijos I priede nustatytomis privilegijomis ir imunitetais.

 

Susitarimai, susiję su OCCAR būstine, jos programos padaliniais ir objektais, įsteigtais vadovaujantis šios Konvencijos nuostatomis, sudaromi tarp OCCAR ir valstybių narių, kurių teritorijoje yra ši būstinė, OCCAR programos padaliniai ir objektai.

 

 

 

OCCAR konvencijos 41 straipsnio 1 dalis

 

OCCAR konvencijos 39[1] ir 40 straipsniuose apibrėžtais įgaliojimais naudojasi ST, kuri gali perduoti juos direktoriui. Jei ST neperdavė įgaliojimo direktoriui, tai netrukdo ST įgalioti direktorių ar bet kuriuos kitus ST paskirtus darbuotojus pasirašyti sutartį arba priimti ar pasirašyti tarptautinį susitarimą.

 

 

 

OCCAR konvencijos I priedas

 

 

 

PRIVILEGIJOS IR IMUNITETAI

 

 

 

1 straipsnis

 

Nepažeidžiant šio Priedo 3 ir 4 straipsnių, OCCAR pastatai ir patalpos yra neliečiami.

 

 

 

2 straipsnis

 

OCCAR archyvai yra neliečiami.

 

 

 

3 straipsnis

 

1. Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinė organizacija (angl. OCCAR) turi imunitetą jurisdikcijos ir vykdymo atžvilgiu, išskyrus:

 

a) tiek, kiek Stebėtojų tarybos (ST) sprendimu OCCAR aiškiai konkrečiu atveju atsisako tokio imuniteto; ST pareiga – atsisakyti šio imuniteto visada, kai jo taikymas galėtų trukdyti įgyvendinti teisingumą ir kai tokio imuniteto būtų galima atsisakyti nepažeidžiant OCCAR interesų;

 

b) kai tai susiję su trečiosios šalies pareikštu civiliniu ieškiniu dėl žalos, padarytos dėl OCCAR priklausančios ar jos vardu naudojamos transporto priemonės sukeltos avarijos, atlyginimo arba, kai tai susiję su tokia transporto priemone padarytu kelių eismo taisyklių pažeidimu;

 

c) kai tai susiję su arbitražo sprendimo, priimto pagal bet kokios OCCAR sudarytos sutarties sąlygas, vykdymo užtikrinimu;

 

d) kai darbo užmokestis ir atlyginimas, kuriuos remiantis teismo institucijų sprendimu OCCAR moka darbuotojams, siejamas su darbuotoju.

 

2. OCCAR nuosavybei ir turtui, kad ir kur jie būtų, taikomas imunitetas bet kokio rekvizavimo, konfiskavimo, nusavinimo ar laikino arešto atžvilgiu. OCCAR nuosavybei ir turtui taip pat taikomas imunitetas bet kokio administracinio ar laikino teisminio apribojimo atžvilgiu, išskyrus tiek, kiek tai gali būti laikinai būtina, kai tai susiję su OCCAR priklausančių ar jos vardu naudojamų transporto priemonių sukeltų avarijų prevencija ir tyrimu.

 

 

 

4 straipsnis

 

1. OCCAR vykdant savo oficialią veiklą, jos nuosavybei ir pajamoms tiesioginiai mokesčiai netaikomi.

 

2. OCCAR perkant nemažos vertės prekes ar paslaugas, kurios tikrai būtinos OCCAR oficialiai veiklai vykdyti, ar tokiomis paslaugomis naudojantis, ir tada, kai į tokių prekių ar paslaugų kainą įskaičiuoti muitai ar mokesčiai, valstybės narės, jei įmanoma, imasi atitinkamų priemonių, kad atleistų nuo tokių muitų ar mokesčių arba užtikrintų jų kompensavimą.

 

 

 

5 straipsnis

 

OCCAR ar jos vardu įvežamoms ar išvežamoms prekėms, kurios tikrai būtinos jos oficialiai veiklai vykdyti, netaikomi jokie importo ar eksporto muitai, taip pat jokie importo ar eksporto draudimai ir apribojimai.

 

 

 

6 straipsnis

 

1. Taikant šio Priedo 4 ir 5 straipsnius, oficiali OCCAR veikla apima jos administracinę veiklą, įskaitant visą su socialinio draudimo sistema susijusią jos veiklą.

 

2. 4 ir 5 straipsnių nuostatos netaikomos muitams ir mokesčiams, kurie yra vien tik už viešąsias komunalines paslaugas renkami muitai ir mokesčiai.

 

 

 

7 straipsnis

 

Pagal 4 ir 5 straipsnius jokios išimtys netaikomos nupirktoms ar įvežtoms prekėms arba paslaugoms, skirtoms OCCAR darbuotojų asmeninei naudai.

 

 

 

8 straipsnis

 

1. Pagal 4 straipsnį įsigytos ar pagal 5 straipsnį įvežtos prekės negali būti parduodamos ar atiduodamos, išskyrus kai vadovaujamasi valstybių narių, kurios suteikė išimtis, nustatytomis sąlygomis.

 

2. Kai prekės ir paslaugos perkeliamos iš OCCAR būstinės į kitus OCCAR objektus ar atvirkščiai arba iš vienų jos padalinių į kitus, taip pat kai prekės ir paslaugos perkeliamos iš OCCAR padalinių į valstybės narės nacionalinę instituciją ar atvirkščiai siekiant įgyvendinti OCCAR programą, netaikomi jokie mokesčiai ar apribojimai; prireikus valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių, kad suteiktų tokių mokesčių taikymo išimtį ar juos kompensuotų arba panaikintų tokius apribojimus.

 

 

 

9 straipsnis

 

Leidinių ir kitos informacinės medžiagos, kurią išsiunčia OCCAR ar kuri jai siunčiama, platinimui jokie apribojimai netaikomi.

 

 

 

10 straipsnis

 

OCCAR gali gauti ir laikyti visų rūšių lėšas, valiutą, grynuosius pinigus ar vertybinius popierius; ji gali jais laisvai disponuoti bet kokiu Konvencijoje nustatytu tikslu ir turėti sąskaitas bet kokia valiuta tiek, kiek tai būtina jos įsipareigojimams vykdyti.

 

 

 

11 straipsnis

 

1. OCCAR oficialiam bendravimui ir visiems perduodamiems jos dokumentams taikomas ne mažiau palankus režimas nei tas, kurį kiekviena valstybė narė taiko kitoms tarptautinėms organizacijoms.

 

2. OCCAR oficialiam bendravimui, kad ir kokiomis ryšio priemonėmis jis vyktų, jokia cenzūra netaikoma.

 

 

 

12 straipsnis

 

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių OCCAR darbuotojų atvykimui į jų teritorijas, buvimui jose ar išvykimui iš jų palengvinti.

 

 

 

13 straipsnis

 

1. Valstybių narių atstovams, atliekantiems savo funkcijas ir vykstantiems į susitikimo vietas ar iš jų, taikomos tokios privilegijos ir imunitetai:

 

a) imunitetas arešto ir sulaikymo, taip pat jų asmeninio bagažo konfiskavimo atžvilgiu;

 

b) imunitetas jurisdikcijos atžvilgiu, net ir pasibaigus jų misijai, kai tai susiję su šių asmenų jiems atliekant pareigas padarytais veiksmais, įskaitant jų pasakytus ar parašytus žodžius; tačiau šis imunitetas netaikomas nei tada, kai valstybės narės atstovas padaro kelių eismo taisyklių pažeidimą, nei kai jam (jai) priklausančia ar jo (jos) vairuojama transporto priemone padaroma žala;

 

c) visų jų oficialių raštų ir dokumentų neliečiamumas;

 

d) teisė naudoti kodus ir gauti dokumentus ar korespondenciją, pristatomus per specialų kurjerį ar užantspauduotame maišelyje;

 

e) visų priemonių, kuriomis apribojamas atvykimas, taip pat užsieniečių registravimo formalumų netaikymas jiems patiems, jų sutuoktiniams ir jų išlaikomiems vaikams;

 

f) tokios pat su valiuta ir jos keitimo kontrole susijusios lengvatos, kurios taikomos užsienio vyriausybių atstovams jiems vykdant laikinas oficialias užduotis;

 

g) tokios pat muitinės lengvatos jų asmeniniam bagažui, kurios taikomos diplomatams.

 

2. Privilegijos ir imunitetai suteikiami valstybių narių atstovams ne dėl jų asmeninės naudos, o siekiant užtikrinti jų visapusišką nepriklausomybę jiems atliekant savo su OCCAR susijusias funkcijas. Todėl valstybė narė turi pareigą atšaukti atstovo imunitetą, jei jį išsaugant būtų trukdoma įgyvendinti teisingumą ir kai toks atšaukimas nepakenkia tikslams, kuriais jis buvo suteiktas.

 

 

 

14 straipsnis

 

Be 15 straipsnyje nustatytų privilegijų ir imunitetų, direktoriui, o kai jo nėra, jo pareigas eiti paskirtam asmeniui, taikomos privilegijos ir imunitetai, kurie suteikiami panašaus rango diplomatams.

 

 

 

15 straipsnis

 

OCCAR darbuotojai:

 

a) išlaiko imunitetą jurisdikcijos atžvilgiu, net ir palikę tarnybą OCCAR, kai tai susiję su šių darbuotojų jiems atliekant savo pareigas padarytais veiksmais, įskaitant jų pasakytus ar parašytus žodžius; tačiau šis imunitetas netaikomas nei tada, kai OCCAR darbuotojas padaro kelių eismo taisyklių pažeidimą, nei kai jam (jai) priklausančia ar jo (jos) vairuojama transporto priemone padaroma žala;

 

b) atleidžiami nuo visų su karine tarnyba susijusių įsipareigojimų;

 

c) naudojasi visų jų oficialių raštų ir dokumentų neliečiamumo teise;

 

d) naudojasi tokiomis pat lengvatomis, susijusiomis su bet kokių priemonių, kuriomis apribojama imigracija ir reglamentuojamas užsieniečių registravimas, netaikymu, kurios paprastai taikomos tarptautinių organizacijų darbuotojams; jų šeimos nariai, kurie yra jų namų ūkio dalis, naudojasi tokiomis pat lengvatomis;

 

e) naudojasi tokiomis pat su valiutos keitimo taisyklėmis susijusiomis privilegijomis, kurios paprastai suteikiamos tarptautinių organizacijų darbuotojams;

 

f) kilus tarptautinei krizei naudojasi tokiomis pat su repatriacija susijusiomis lengvatomis, kuriomis naudojasi diplomatai; jų šeimos nariai, kurie yra jų namų ūkio dalis, naudojasi tokiomis pat lengvatomis;

 

g) turi teisę neapmokestinamai įsivežti savo baldus ir asmeninius daiktus pirmąkart pradėdami eiti savo pareigas atitinkamoje valstybėje narėje ir teisę, jų veiklos toje valstybėje narėje, susijusios su jiems pavestomis funkcijomis, nutraukimo atveju, neapmokestinamai išsivežti savo baldus ir asmeninius daiktus, jei abiem atvejais jie laikosi sąlygų, kurių valstybės narės, kurios teritorijoje naudojamasi šia teise, manymu laikytis būtina.

 

 

 

16 straipsnis

 

Ekspertai, išskyrus 15 straipsnyje nurodytus darbuotojus, atlikdami su OCCAR susijusias savo funkcijas arba vykdydami OCCAR jiems pavestas užduotis, naudojasi tokiomis privilegijomis ir imunitetais tiek, kiek tai būtina jų funkcijoms atlikti, įskaitant imunitetus ir privilegijas, kuriais jie naudojasi kelionėse, būtinose jų funkcijoms ir tokioms užduotims vykdyti:

 

a) imunitetu jurisdikcijos atžvilgiu, kai tai susiję su šių asmenų jiems atliekant savo funkcijas padarytais veiksmais, įskaitant jų pasakytus ar parašytus žodžius, išskyrus eksperto padarytą kelių eismo taisyklių pažeidimą arba kai jam priklausančia ar jo vairuojama transporto priemone padaroma žala; nustoję dirbti OCCAR ekspertai ir toliau naudojasi šiuo imunitetu;

 

b) visų jų oficialiu raštų ir dokumentų neliečiamumu;

 

c) tokiomis pat lengvatomis, susijusiomis su pinigų ir valiutos keitimo taisyklėmis ir su jų asmeniniu bagažu, kurios taikomos užsienio valstybių pareigūnams jiems vykdant laikinas oficialias misijas.

 

 

 

17 straipsnis

 

1. Laikantis ST nustatytų sąlygų ir procedūrų, OCCAR direktoriaus ir OCCAR darbuotojų darbo užmokesčiui ir atlyginimams, kuriuos moka OCCAR, taikomas mokestis OCCAR naudai. Tokiam OCCAR direktoriaus ir darbuotojų darbo užmokesčiui ir atlyginimui netaikomas nacionalinis pajamų mokestis; tačiau valstybės narės pasilieka teisę atsižvelgti į šį darbo užmokestį ir atlyginimą įvertindamos apmokestinimo sumą, kuri bus taikoma iš kitų šaltinių gautoms pajamoms.

 

2. 1 dalies nuostatos netaikomos anuitetui ir pensijoms, kurias OCCAR moka savo buvusiems direktoriams ir darbuotojams.

 

 


 

 

18 straipsnis

 

Šio priedo 15 ir 17 straipsniai taikomi visoms darbuotojų kategorijoms, kurioms taikomos OCCAR darbuotojų taisyklės. Laikydamasi 22 straipsnio 1 dalies nuostatų, ST nusprendžia, kurioms ekspertų kategorijoms taikomas 16 straipsnis. Šiame straipsnyje nurodytų darbuotojų ekspertų vardai ir pavardės, pareigos ir adresai turi būti retkarčiais pranešami valstybėms narėms.

 

 

 

19 straipsnis

 

Kai OCCAR nustato nuosavą socialinio draudimo sistemą, OCCAR, jos direktorius ir OCCAR darbuotojai atleidžiami nuo visų privalomų įmokų nacionalinėms socialinio draudimo įstaigoms mokėjimo, jei su valstybėmis narėmis buvo sudaryti susitarimai pagal 24 straipsnį.

 

 

 

20 straipsnis

 

1. Šiame priede nustatytos privilegijos ir imunitetai suteikiami OCCAR direktoriui, darbuotojams ir ekspertams ne dėl jų asmeninės naudos. Jie suteikiami vien tik tam, kad visomis aplinkybėmis būtų užtikrintas netrukdomas OCCAR darbas ir visapusiška asmenų, kuriems jie suteikiami, nepriklausomybė.

 

2. Direktoriaus pareiga – atšaukti bet kokį atitinkamą imunitetą visais atvejais, kai tokio imuniteto išsaugojimas gali trukdyti įgyvendinti teisingumą ir kai jis gali būti atšauktas nepažeidžiant OCCAR interesų. ST pagal savo kompetenciją gali atšaukti direktoriaus imunitetą.

 

 

 

21 straipsnis

 

1. OCCAR visada bendradarbiauja su valstybių narių kompetentingomis institucijomis siekdama sudaryti sąlygas tinkamai vykdyti teisingumą, užtikrinti viešosios tvarkos apsaugos taisyklių ir su sprogmenų ir degiųjų medžiagų tvarkymu, visuomenės sveikata, darbo inspekcija susijusių taisyklių ar kitų panašių nacionalinės teisės aktų laikymąsi ir užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui šiame Priede nustatytomis privilegijomis, imunitetais ir lengvatomis.

 

2. 1 dalyje minima bendradarbiavimo procedūra gali būti nustatoma papildomuose 24 straipsnyje nurodytuose susitarimuose.

 

 

 

22 straipsnis

 

Kiekviena valstybė narė pasilieka teisę imtis visų atitinkamų atsargos priemonių vadovaudamasi savo saugumo interesais.

 

 

 

23 straipsnis

 

Nė viena valstybė narė nėra įpareigota suteikti 13 ir 14 straipsniuose, 15 straipsnio b, e ir g dalyse ir 16 straipsnio c dalyje nurodytas privilegijas ir imunitetus savo pačios piliečiams, kurie pradedami eiti savo pareigas toje valstybėje narėje buvo jos nuolatiniai gyventojai.

 

 

 

24 straipsnis

 

OCCAR gali ST sprendimu sudaryti papildomus susitarimus su viena ar daugiau valstybių narių, kad tos valstybės ar valstybių atžvilgiu įsigaliotų šio Priedo nuostatos, taip pat kitus susitarimus, kuriais būtų užtikrintas veiksmingas Agentūros darbas ir jos interesų apsauga.

 

 

 

25 straipsnis

 

OCCAR turi turėti draudimo apsaugą nuo trečiųjų šalių rizikos, susijusios su OCCAR turimomis ar jos naudojamomis transporto priemonėmis, kaip reikalaujama pagal valstybės narės, kurioje ta transporto priemonė naudojama, įstatymus ir kitus teisės aktus. OCCAR turi reikalauti iš darbuotojų – ir tai yra jų įdarbinimo sąlyga – apsidrausti nuo trečiųjų šalių rizikos, susijusios su darbuotojų turimomis ar jų naudojamomis transporto priemonėmis, kaip reikalaujama pagal valstybės narės, kurioje ta transporto priemonė naudojama, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 


Pasiūlymo laiško II priedėlis

 

 

 

GINČŲ SPRENDIMAS

 

 

 

OCCAR konvencijos 48 straipsnis

 

1. Bet koks valstybių narių tarpusavio ginčas dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo turėtų būti, jei įmanoma, sprendžiamas konsultacijomis.

 

2. Jei ginčo negalima išspręsti konsultacijomis, ginčas bet kurios ginčo šalies prašymu pateikiamas arbitražui II priede nustatytomis sąlygomis.

 

 

 

OCCAR konvencijos 49 straipsnio 2 dalis

 

Kiekvienoje sutartyje, išskyrus darbo sutartis, kurią OCCAR sudaro, kad įgyvendintų jai pavestas programas, turėtų būti nustatoma taikinimo procedūra ir arbitražo sąlyga.

 

 

 

OCCAR konvencijos 50 straipsnis

 

Jei trečioji šalis pareiškia ieškinį dėl OCCAR, jos darbuotojų ar ekspertų padarytos žalos ar sužalojimo ir jei OCCAR neatsisako imuniteto, ST imasi atitinkamų veiksmų ieškiniui išnagrinėti ir, jei ieškinys pagrįstas, jam išspręsti.

 

 

 

OCCAR konvencijos II priedas

 

 

 

ARBITRAŽAS

 

 

 

1 straipsnis

 

Prašymas dėl arbitražo turi būti pateikiamas depozitarui nurodant ginčo pobūdį. Depozitaras praneša šią informaciją visoms valstybėms narėms.

 

 

 

2 straipsnis

 

1. Arbitražą sudaro trys nariai:

 

a) po vieną arbitrą paskiria kiekviena ginčo šalis;

 

b) trečiasis arbitras, kuris atlieka arbitražo primininko funkcijas, paskiriamas abipusiu pirmųjų dviejų arbitrų sutarimu;

 

c) jei per trisdešimt dienų nuo antrojo arbitro paskyrimo datos arbitražo pirmininkas nepaskiriamas, ginčo šalis gali prašyti Tarptautinio Teisingumo Teismo Pirmininką kuo skubiau išrinkti arbitražo pirmininką. Jis (ji) negali išrinkti pirmininko, kuris buvo ar dabar yra vienos iš ginčo šalių valstybių pilietis, nebent kita šalis su tuo sutiktų.

 

2. Jei per šešiasdešimt dienų nuo dienos, kai depozitaras gauna prašymą dėl arbitražo, viena iš ginčo šalių nepaskiria arbitro, kita šalis gali prašyti Tarptautinio Teisingumo Teismo Pirmininką tokį arbitrą kuo skubiau išrinkti.

 

3. Arbitro mirties, neveiksnumo atveju ar jei jis nevykdo savo pareigų, jį (ją) paskyrusi ginčo šalis per trisdešimt dienų nuo arbitro mirties, jo neveiksnumo ar nuo tada, kai nustatoma, kad jis nevykdo savo pareigų, paskiria į jo (jos) vietą kitą arbitrą. Pirmininko mirties, neveiksnumo atveju ar jei nustatoma, kad jis nevykdo savo pareigų, laikantis 1 dalies c punkte nustatytų sąlygų, kitas primininkas į jo (jos) vietą paskiriamas per devyniasdešimt dienų nuo jo mirties, neveiksnumo ar nuo tada, kai nustatoma, kad jis nevykdo savo pareigų.

 

 

 

3 straipsnis

 

Arbitražas gali tirti priešieškinius, tiesiogiai susijusius su ginčo objektu ir priimti dėl jų sprendimus.

 

 

 

4 straipsnis

 

Arbitražas vienos ginčo šalių prašymu gali rekomenduoti apsaugos priemones.

 

 

 

5 straipsnis

 

Kiekviena ginčo šalis yra atsakinga už parengiant jos bylą turėtas išlaidas. Arbitražo narių darbo užmokesčio išlaidas ir visas arbitražo turėtas išlaidas ginčo šalys pasidalija po lygiai. Arbitražas visas išlaidas registruoja ir pateikia šalims galutinę ataskaitą.

 

 

 

6 straipsnis

 

Bet kuri šalis, kurios interesus gali paveikti arbitražo sprendimas, gali, raštu apie tai pranešusi ginčo šalims ir arbitražui davus sutikimą, įsikišti į arbitražo procedūrą savo pačios sąskaita. Bet kuri taip įsikišusi šalis, vadovaudamasi šio Priedo 7 straipsnio taikymo tvarka, gali pateikti įrodymus ar bylos dokumentus arba žodiniuose pareiškimuose išdėstyti savo argumentus tais klausimais, dėl kurių įsikišama, tačiau ji neturi jokių teisių, kai tai susiję su arbitražo sudėtimi.

 

 

 

7 straipsnis

 

Arbitražas nustato savo darbo reglamentą.

 

 

 

8 straipsnis

 

1. Arbitražo sprendimai tiek dėl jo darbo reglamento, tiek dėl jo susitikimų vietos, taip pat arbitražo sprendimas dėl ginčo priimami jo narių balsų dauguma.

 

2. Ginčo šalys palengvina arbitražo darbą; šiuo tikslu šalys turi:

 

a) pateikti arbitražui visus atitinkamus dokumentus ir informaciją,

 

b) leisti arbitražui apsilankyti jų teritorijoje apklausti liudytojų ar specialistų ir vykti į vietoves siekiant nagrinėjamą ginčą ištirti vietoje.

 

3. Tai, kad ginčo šalis neatitinka 2 dalies nuostatų ar tai, kad ji negina savo bylos teisme, netrukdo arbitražui priimti nutartį ar sprendimą.

 

 

 

9 straipsnis

 

Arbitražas pateikia savo nutartį per šešis mėnesius nuo jo sudarymo dienos, nebent arbitražas manytų, kad būtina šį terminą pratęsti naujam, ne ilgesniam nei penkių mėnesių laikotarpiui. Arbitražo sprendimas turi būti pagrįstas. Sprendimas yra galutinis ir neapskundžiamas, apie jį pranešama depozitarui, kuris atitinkamai praneša šalims. Ginčo šalys sprendimą vykdo nedelsdamos.

 


Pasiūlymo laiško III priedėlis

 

 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU VALSTYBĖMIS, KURIOS NĖRA NARĖS,
IR SU TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

 

 

 

OCCAR konvencijos 37 straipsnis

 

OCCAR gali bendradarbiauti su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis, taip pat su valstybių, kurios nėra narės, vyriausybėmis, organizacijomis ir institucijomis, ir sudaryti su jomis susitarimus.

 

 

 

OCCAR konvencijos 38 straipsnis

 

Bendradarbiavimas gali vykti tokia forma, kai valstybės, kurios nėra narės, ar tarptautinės organizacijos dalyvauja vienoje ar daugiau programų. Tokiais susitarimais gali būti nustatomi klausimai, susiję vien tik su programa, kurioje dalyvauja valstybė, kuri nėra narė, ar tarptautinė organizacija, dėl kurių ST, gavusi minėtos valstybės, kuri nėra narė, ar atitinkamos organizacijos sutikimą, priims sprendimus.

 


Atsakomasis laiškas

 

 

 

Gerbiamoji ponia generole Legrand-Larroche,

 

Man buvo labai malonu gauti Jūsų 2016 m. gegužės 25 d. tokio turinio laišką Nr. 16-070904 DGA/DOD:

 

„Gerbiamasis Ministre,

 

Įvykus mūsų atstovų diskusijoms, per kurias buvo nustatytos Jūsų dalyvavimo „Boxer“ programoje sąlygos, ir suteikus Programos vadybos įgaliojimą (PVĮ) „Boxer“ programai, taip pat Stebėtojų tarybai (ST) 2001 m. sausio 21 d. patvirtinus šį PVĮ ir jo 2016 m. sausio 22 d. pakeitimą, kuriuo Bendradarbiavimo ginkluotės srityje jungtinės organizacijos (angl. OCCAR) Stebėtojų taryba (ST) pritarė Lietuvos Respublikos dalyvavimui „Boxer“ programoje, turiu garbės OCCAR vardu pasiūlyti toliau pateikiamas nuostatas:

 

1. Jūs patvirtinate savo ketinimą dalyvauti „Boxer“ programoje ir sutinkate, kad šiai programai pagal OCCAR taisykles vadovautų OCCAR (žr. 4 pastraipą). Jūsų atstovai dalyvauja Programos valdybos (PV) ir Programos komiteto (PK), kuriuos įsteigė ST „Boxer“ programai valdyti, darbe, kaip apibrėžta OCCAR valdymo procedūrų (OVP) 1, 2, 3 ir 4 pastraipose. Jie turi Jūsų įgaliojimus priimti sprendimus visais Programos valdybos ir Programos komiteto kompetencijos sričių klausimais.

 

2. Šio laiško I ir II priedėliuose pateiktos OCCAR nuostatos dėl privilegijų ir imunitetų, taip pat dėl arbitražo sąlygos taikomos „Boxer“ programai.

 

3. Lietuvos Respublika, vadovaudamasi OCCAR taisyklėmis, derasi dėl Programos sprendimo su kitomis „Boxer“ programoje dalyvaujančiomis valstybėmis. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pasirašydama Programos sprendimą, tampa teisiškai įpareigota vadovautis Programa, kaip ir kitos Programoje dalyvaujančios OCCAR valstybės narės. Programos sprendimas – OCCAR konvencijos 38 straipsnyje minimas sprendimas, cituojamas šio laiško III priedėlyje.

 

4. Šiame dokumente OCCAR taisyklės reiškia OCCAR konvenciją, OCCAR susitarimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos, įskaitant atitinkamus su šių susitarimų aiškinimu susijusius sprendimus, ir OCCAR procedūras (įskaitant visus principus, strategijas ir politiką). Taikoma aktuali šių dokumentų redakcija, kuri galioja šių dokumentų taikymo momentu ir kuri bus prieinama Lietuvos Respublikos atstovams.

 

5. Šis laiškas kartu su Jūsų atsakymu sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir OCCAR susitarimą, įvardytą OCCAR konvencijos 37 straipsnyje (cituojamas šio laiško III priedėlyje), dėl OCCAR vadovavimo „Boxer“ programai. Išskyrus Pasiūlymo laiško I ir II priedėlius, šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai ST pirmininkas gauna Jūsų Atsakomąjį laišką. Pasiūlymo laiško I ir II priedėliai įsigalioja tą dieną, kai ST pirmininkas gauna pranešimą, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė praneša, kad I ir II priedėliams įsigalioti būtini nacionaliniai konstituciniai reikalavimai yra įvykdyti. Iki I ir II priedėlių įsigaliojimo datos visi su „Boxer“ programa susiję susitikimai bus rengiami OCCAR vykdomosios administracijos (OCCAR-VA) patalpose Bonoje (Vokietija); nė vienas Lietuvos Respublikos rangovas nepasirašys OCCAR sutarčių ir nė vienas Lietuvos Respublikos pilietis nebus įdarbintas kaip OCCAR-VA darbuotojas ar priimtas dirbti kaip komandiruotasis nacionalinis ekspertas (KNE).

 

6. Šis Susitarimas galioja iki šio Pasiūlymo laiško 3 pastraipoje minimo Programos sprendimo galiojimo pabaigos, atsižvelgiant taip pat į galimą (-us) vėlesnį (-ius) šio Programos sprendimo galiojimo pratęsimą (-us). Gali prireikti šį Susitarimą nutraukti anksčiau, jei Lietuvos Respublika atsisakytų šio Programos sprendimo pirma laiko jam tebegaliojant. Tada Šalys abipusiškai susitaria dėl nutraukimo sąlygų, žinodamos, kad bet kuriuo atveju pagal I ir II priedėlius suteiktos nuostatos lieka galioti neribotą laiką.

 

Būčiau dėkingas, jei patvirtintumėte, kad ankstesnės nuostatos yra priimtinos Lietuvos Respublikos Vyriausybei.“

 

Turiu garbės Jums pranešti, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė priima minėtas nuostatas. Atitinkamai Jūsų laiškas kartu su mano atsakymu į jį sudaro Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir OCCAR susitarimą dėl OCCAR vadovavimo „Boxer“ programai.

 

 

 

Nuoširdžiai Jūsų

 

 

 

Juozas Olekas

 

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras[1] OCCAR konvencijos 39 straipsnis:

OCCAR turi visas juridinio asmens teises ir, visų pirma, OCCAR turi teisę:

a) sudaryti sutartis;

b) įsigyti nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir juo disponuoti;

c) inicijuoti teismo procesą.