LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO 25 D. ĮSAKYMO
NR. 1-226/D1-683 „DĖL ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. liepos 13 d. Nr. 1-166/D1-411

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiame 5 punktą ir jį išdėstome taip:

5. Plano sprendiniai konkretizuoja savivaldybės lygmens bendrojo plano (toliau – savivaldybės bendrasis planas) sprendinius ir savivaldybės tarybos sprendimu planas pripažįstamas savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.“

2. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

6. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“, 2021–2030 metų nacionaliniu pažangos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinis pažangos planas) ir šių Taisyklių nuostatomis.“

3. Pakeičiame 7 punktą ir jį išdėstome taip:

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Teritorijų planavimo įstatyme, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.“

4. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8. Planu įgyvendinama Nacionalinė energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionalinis pažangos planas. Nacionaliniame pažangos plane nustatyti sprendiniai ir priemonės yra privalomi savivaldybei ir šilumos ūkio planavimą vykdantiems ir jį įgyvendinantiems asmenims.“

5. Pakeičiame 10.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

10.1. įgyvendinant Nacionaliniame pažangos plane nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti tvarų, saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;“.

6. Pakeičiame 13 punktą ir jį išdėstome taip:

13. Plano rengėją pasirenka planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai, sudarydamas teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, planavimo iniciatorius pasirenka teritorijų planavimo dokumentų rengėją arba, jeigu planas koreguojamas taisant techninę klaidą tik tekstinėje dalyje, rengiamas tik savivaldybės tarybos sprendimas.“

7. Pakeičiame 20 punktą ir jį išdėstome taip:

20. Planavimo procesą sudaro 3 etapai – parengiamasis, plano rengimo ir baigiamasis. Kiekvienas plano rengimo etapas pradedamas tik užbaigus ankstesnįjį. Planavimo proceso metu planavimo organizatorius turi pritarti plano rengimo etapo sprendiniams.“

8. Pakeičiame 22.2.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

22.2.2. numatyti arba, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo nuostatomis, nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonas;“.

9. Pakeičiame 22.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

22.4. vadovaudamasis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodo, ar bus atliekama plano atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (toliau – SPAV) atlikti, ar bus atliekamas plano SPAV;“.

10. Pakeičiame 24 punktą ir jį išdėstome taip:

24. Prieš pradėdamas rengti planą, planavimo organizatorius arba jo įgaliotas asmuo parengia teritorijos planavimo sąlygas (toliau – planavimo sąlygos) ir Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr.  D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka raštu kreipiasi į Taisyklių 25 punkte nurodytas institucijas, kad šios pateiktų planavimo sąlygas. Planavimo sąlygos išduodamos arba motyvuotas atsakymas apie neišdavimo priežastis pateikiamas per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu planavimo sąlygos per nustatytą terminą nebuvo išduotos ir planavimo organizatoriui nepateiktas motyvuotas atsakymas, kuriame nurodomos neišdavimo priežastys, planavimo organizatorius turi teisę pradėti rengti planą.“

11. Pakeičiame 25.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.2. Aplinkos apsaugos agentūra pagal Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-294 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo ir šių dokumentų derinimo Aplinkos ministerijoje bei jai pavaldžiose ir reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas);“.

12. Pakeičiame 25.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.4. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;“.

13. Pakeičiame 25.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinis skyrius – kai į planuojamą teritoriją patenka nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir (ar) apsaugos zonos, išskyrus savivaldybės saugomais paskelbtus kultūros paveldo objektus ir vietoves, jų teritorijas ir (ar) apsaugos zonas;“.

14. Pakeičiame 25.7.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.7.1. pasienio ruože ir 500 m atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies ir joje planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti infrastruktūros statiniai ir įrenginiai numatomi 30 m ir aukštesni;“.

15. Pakeičiame 25.8 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.8. saugomos teritorijos direkcija pagal Tvarkos aprašą;“.

16. Pakeičiame 25.9 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.9. Transporto kompetencijų agentūra, kai planuojami statyti ir (ar) rekonstruoti statiniai ir įrenginiai numatomi:

25.9.1. aerodromo apsaugos zonose ir aerodromo triukšmo apsaugos zonose;

25.9.2. bendrosiose civilinės aviacijos radiolokatorių apsaugos zonose;

25.9.3. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože ir 500 m atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies;

25.9.4. 100 m aukščio ar aukštesni virš žemės paviršiaus, išskyrus 25.9.1–25.9.3 papunkčiuose nurodytose teritorijose;“.

17. Pakeičiame 25.10.4 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.10.4. 30 m ir aukštesni virš žemės paviršiaus pasienio ruože ir 500 m atstumu abipus geležinkelio kelio, kuriuo vyksta Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos tarpvyriausybiniuose susitarimuose nurodytų tranzitinių traukinių eismas, ašies;“.

18. Pakeičiame 25.10.6 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.10.6. Lietuvos kariuomenės vadui persiuntus dokumentus – kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos, kai planuojamos teritorijos vėjo elektrinėms derinamos pagal Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos, rekonstravimo, įrenginių įrengimo ir želdinių sodinimo (įveisimo) derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;“.

19. Pakeičiame 25.12 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.12. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos pagal Tvarkos aprašą;“.

20. Pakeičiame 25.13 papunktį ir jį išdėstome taip:

25.13. Valstybinė miškų tarnyba (vietovės lygmeniu) pagal Tvarkos aprašą;“.

21. Papildome 25.14 papunkčiu:

25.14. šiame papunktyje nenurodytos institucijos, kai planuojama teritorija (jos dalis) patenka į Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos planuojamai veiklai, nurodo gauti šių institucijų pritarimą.“

22. Pakeičiame 26 punktą ir jį išdėstome taip:

26. Planavimo organizatorius sudaro sutartį su plano rengėju ir jam pateikia sprendimą dėl plano rengimo, planavimo darbų programą ir planavimo sąlygas, kitus dokumentus. Atsižvelgus į rengiamo plano mastelį, planui rengti naudojami šie atitinkamo mastelio duomenys ir informacija (arba jų gavimas / sudarymas numatomas viešųjų pirkimų konkurso sąlygose ar plano rengimo sutartyje): Georeferencinio pagrindo kadastro, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos, Miškų valstybės kadastro, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro, Kultūros vertybių registro, Žemės gelmių registro duomenys ir informacija, atliktų mokslinių tyrimų ataskaitų (būtinų plano rengimui) ir kitų planavimo dokumentų bei priimtų sprendimų šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtros srityje duomenys, kiti duomenys ir informacija, reikalingi planui rengti. Teikiamų dokumentų ir duomenų sąrašas priklauso nuo plano rengimo sutartyje nustatytų planavimo tikslų ir plano uždavinių, todėl duomenys, būtini plano rengimui, ir jų pateikimo terminai, galimybė plano rengėjui pačiam gauti reikiamus duomenis, kiekvienu konkrečiu atveju gali būti numatomi plano rengimo sutartyje. Projektui rengti reikalingus duomenis skaitmenine arba spausdintine forma projekto rengėjas gauna iš šių duomenų oficialių teikėjų ar platintojų.“

23. Pakeičiame 27.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

27.1. esamos būklės įvertinimas – atsižvelgiant į planavimo tikslus, planavimo darbų programą ir vadovaujantis atitinkamo bendrojo plano sprendiniais, planuojamoje teritorijoje atliekama esamos šilumos ūkio būklės analizė: esamo šilumos poreikio pastatams šildyti ir karštam vandeniui ruošti analizė ir įvertinimas; šilumos ūkio (generavimo šaltinių, vietinio šildymo ir centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, atsižvelgiant į esamą apkrovą, šilumos nuostolius trasose ir kitus rodiklius) gamtinių dujų ūkio ir elektros ūkio, susijusių su šilumos gamyba, įvertinimas; aplinkosaugos būklės analizė (foninio oro užterštumo analizė, savivaldybės teritorijoje esančių taršos šaltinių apibūdinimas ir jų specifika) ir įvertinimas). Esamos būklės vertinimo stadijoje, atsižvelgiant į bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje, parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama šilumos ūkio inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijos ir jų apsaugos zonos, privatūs ir valstybiniai miškai, į gamtinį karkasą patenkančios teritorijos, gamtinės kliūtys. Atsižvelgiant į rengiamo plano mastelį, gali būti pažymimos esamų žemės sklypų ribos;“.

24. Pakeičiame 27.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

27.2. bendrųjų sprendinių formavimas – atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, teritorijų planavimo lygmenį, atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo prioritetai ir galimybių vertinimas: perspektyvinis šilumos vartojimo poreikio įvertinimas; šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros vystymo galimybių prognozė; išnagrinėjamos į planuojamą teritoriją patenkančios žemės nuosavybės formos; aplinkos oro teršalų koncentracijos kitimo prognozė ir nurodytose teritorijose atliktų tyrimų (hidrogeologiniai vandens ir grunto, kiti tyrimai) vertinimas; naudotino kuro balanso prognozė. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje Vyriausybės nustatyta tvarka atliekama plano atranka SPAV atlikti arba plano SPAV (jei parengiamajame etape buvo priimtas sprendimas jį atlikti). Parengiama koncepcija (jei planavimo darbų programoje buvo numatyta ją parengti), kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje plano rengėjas gali kreiptis į planavimo sąlygas pateikusias institucijas dėl planavimo sąlygų įvykdymo;“.

25. Pakeičiame 29.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

29.1. plano sprendinių viešinimo stadija – plano viešinimas. Rengiant naują planą arba jį keičiant, viešinimo procedūros atliekamos Visuomenės informavimo nuostatuose nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Koreguojant planą, viešinimo procedūros atliekamos Visuomenės informavimo nuostatuose nustatyta supaprastinta teritorijos planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka (išskyrus plano techninių klaidų taisymo atvejus). Planavimo organizatorius savo nuožiūra gali (tačiau neprivalo) atlikti papildomus viešinimą užtikrinančių procedūrų veiksmus: apklausą dėl plano sprendinių, jų pristatymą visuomenės informavimo priemonėse, susitikimus su suinteresuota visuomene, tam tikromis visuomenės grupėmis ir panašiai. Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai, kuriems dėl visuomenės (viešojo) intereso numatoma nustatyti papildomus žemės ir kito nekilnojamojo turto apribojimus, informuojami apie rengiamą planą Vyriausybės nustatyta tvarka. Žemės ir kito nekilnojamojo turto apribojimai dėl kitų asmenų privataus intereso Planu gali būti nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pagrindais;“.

26. Pakeičiame 31 punktą ir jį išdėstome taip:

31. Visuomenę su parengtu planu supažindina planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo. Susipažinti su parengtu planu Vyriausybės nustatyta supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka skiriamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 5 darbo dienos – viešai ekspozicijai. Susipažinti su parengtu planu Vyriausybės nustatyta bendrąja teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka skiriama:

1) su savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais – ne trumpesnis kaip vieno mėnesio laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 15 darbo dienų – viešai ekspozicijai;

2) su vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentais – ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų laikotarpis, iš jo ne mažiau kaip 5 darbo dienos viešai ekspozicijai.

Planavimo organizatorius apie parengtą planą, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką turi paskelbti Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Pasiūlymai dėl plano planavimo organizatoriui teikiami, šiuos pasiūlymus planavimo organizatorius nagrinėja Teritorijų planavimo įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka. Per susipažinimui skirtą laiką planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl plano sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus, neatsižvelgus – nurodyti priežastį, kodėl neatsižvelgta.“

27. Pakeičiame 34.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

34.2. atsižvelgus į rengiamų brėžinių mastelį suformuotos ilgalaikės savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptys, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai, pagal numatytas prioritetines kryptis nustatytos šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingos teritorijos, valstybinės ir privačios žemės plotai;“.

28. Pakeičiame 34.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

34.5. šilumos ūkio inžinerinės infrastruktūros statinių ir, jeigu numatyta planavimo darbų programoje, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, nustatytos gatvių raudonosios linijos, servitutų zonos, inžineriniai tinklai ir jų technologiniai priklausiniai;“.

29. Pakeičiame 34.7 papunktį ir jį išdėstome taip:

34.7. valstybiniai miškai, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos, gamtos objektai ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir vietovės, jų teritorijos ir apsaugos zonos, į gamtinį karkasą patenkančios teritorijos ir kita;“.

30. Papildome 34.8 papunkčiu:

34.8. aprūpinimo šiluma būdai ir (arba) naudotinos kuro ir energijos rūšys (ribojant iškastinį kurą teikiančios infrastruktūros plėtrą šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose).“

31. Pakeičiame 35 punktą ir jį išdėstome taip:

35. Sprendiniai turi būti parengti vadovaujantis Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija, patvirtinta aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ (toliau – Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija). Brėžinių grafiniai ir spalviniai žymėjimai turi atitikti Teritorijų planavimo dokumentų erdvinių duomenų specifikacijoje, Lietuvos standarte LST 1569 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“ nurodytus žymėjimus. Sprendiniai ir kita informacija pažymima brėžiniuose jų reikšmes nurodant sutartinių ženklų aprašomosiose lentelėse. Jeigu plane nustatomos šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos, šių teritorijų erdviniai duomenys sudaromi vadovaujantis Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 3D-700 „Dėl Teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos patvirtinimo“.“

32. Pakeičiame 36 punktą ir jį išdėstome taip:

36. Jeigu viename brėžinyje neįmanoma pažymėti visų sprendinių, siekiant raiškiausio jų atvaizdavimo būdo, gali būti rengiami kiti brėžiniai. Plano brėžiniai pagal planuojamos teritorijos dydį, teritorijų planavimo lygmenį ir sprendinių konkretizavimo lygį rengiami Lietuvos geodezinių koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“:

36.1. savivaldybės – planuojamos teritorijos, išsiskiriančios administraciniu (savivaldybės) ar funkciniu bendrumu, rengiami naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, kitą informaciją;

36.2. vietovės – planuojamos savivaldybės teritorijos dalių brėžiniai M 1:2000–M 1:10 000 rengiami naudojant Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir informaciją. Planai M 1:500–M 1:2 000 rengiami naudojant Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos duomenis arba, jeigu reikiamų duomenų nėra, brėžiniai rengiami ant atitinkamo mastelio naujo topografinio plano. Topografinis planas gali būti tikslinamas (jei reikia) plano rengimo metu.“

33. Pakeičiame 41.5 papunktį ir jį išdėstome taip:

41.5. atitinka Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo ir teritorijų planavimo normavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.“

34. Pakeičiame 45 punktą ir jį išdėstome taip:

45. Kai valstybinę priežiūrą atliekanti institucija pritaria, kad planas būtų teikiamas tvirtinti, planavimo organizatorius teikia šį planą tvirtinti savivaldybės tarybai. Savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens planas patvirtinamas arba motyvuotai atsisakoma jį tvirtinti per 20 darbo dienų nuo jo pateikimo tvirtinti dienos.“

35. Pakeičiame 47 punktą ir jį išdėstome taip:

47. Planavimo organizatoriai duomenis apie patvirtintą planą, pradėtą rengti iki Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos sukūrimo, ir teisės aktus, kuriais patvirtintas šis planas, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka privalo teikti registruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo plano patvirtinimo dienos. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro tvarkytojas registruoja patvirtintą planą ir teisės aktą, kuriuo patvirtintas planas, jeigu patvirtinto plano sprendiniai pateikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatuose nustatyta tvarka.“

36. Pakeičiame 48 punktą ir jį išdėstome taip:

48. Teisės aktas ir juo patvirtintas planas įsigalioja kitą dieną po jo įregistravimo ir paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, jeigu sprendime dėl plano patvirtinimo nenustatyta vėlesnė įsigaliojimo data. Savivaldybės institucijos sprendimai, kuriais patvirtinti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, su nuoroda į šiuos dokumentus skelbiami Teisės aktų registre. Oficialus informacinis pranešimas apie patvirtinimą skelbiamas planą tvirtinančios institucijos svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.“

37. Pakeičiame 49 punktą ir jį išdėstome taip:

49. Planas turi būti keičiamas, kai nusprendžiama iš esmės keisti plano sprendinius arba planuojami keisti plano sprendiniai susiję su viešuoju interesu.“

38. Pakeičiame 50 punktą ir jį išdėstome taip:

50. Planai keičiami sprendimą rengti planą priėmusios savivaldybės tarybos sprendimu dėl plano keitimo vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatyme ir Taisyklėse nustatytais teritorijų planavimo proceso reikalavimais, taikant tą pačią plano tvirtinimo procedūrą. Planai keičiami, kai savivaldybės taryba nusprendžia rengti naują (jį keičiantį) to paties lygmens planą anksčiau suplanuotai arba didesnei teritorijai, į kurią patenka anksčiau suplanuota teritorija (išskyrus atvejus, kai planuojama teritorija sumažėja pasikeitus administracinių vienetų ar gyvenamųjų vietovių riboms). Jeigu planas buvo pripažintas savivaldybės bendrojo plano dalimi, naujas planas keičia šią dalį ir taip pat pripažįstamas savivaldybės bendrojo plano dalimi.“

39. Pakeičiame 51 punktą ir jį išdėstome taip:

51. Sprendimą dėl plano koregavimo pradžios ir planavimo tikslų priima planavimo organizatorius. Jeigu planas buvo pripažintas savivaldybės bendrojo plano dalimi, jo sprendiniai keičiami ir (ar) papildomai nustatomi atitinkamai koreguojant savivaldybės bendrąjį planą. Planavimo iniciatorius Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka gali siūlyti planavimo organizatoriui koreguoti vietovės lygmens planą.“

40. Pakeičiame 52.2.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

52.2.1. taisomos techninės klaidos (brėžiniuose ir (ar) tekstinėje dalyje), plane ištaisomi galiojančių sprendinių prieštaravimai;“.

41. Pakeičiame 52.2.2 papunktį ir jį išdėstome taip:

52.2.2. plane panaikinami sprendinių prieštaravimai įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimams, Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams;“.

42. Pakeičiame 54 punktą ir jį išdėstome taip:

54. Taisyklių 52.2.1 papunktyje nurodytais techninių klaidų taisymo atvejais koreguotas planas tvirtinamas savivaldybės tarybos sprendimu, neteikiamas derinti ir tikrinti, o informacija apie priimtą sprendimą skelbiama planavimo organizatoriaus interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.“

43. Pakeičiame 56 punktą ir jį išdėstome taip:

56. Planas atnaujinamas ne rečiau kaip kas 7 metai, atsižvelgiant į Nacionaliniame pažangos plane numatytas priemones ir sprendinius, taip pat į šilumos gamybos ir perdavimo technologijų raidą, konkurencinę aplinką, šilumos gamybos kainų tendencijas, aplinkos užterštumo pokyčius ir kitus šilumos ūkiui bei aplinkosaugai svarbius veiksnius.“

44. Pakeičiame 57 punktą ir jį išdėstome taip:

57. Šilumos ūkio specialieji planai privalo būti atnaujinti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Nacionalinio pažangos plano ar jo pakeitimų įsigaliojimo.“

45. Pakeičiame 58 punktą ir jį išdėstome taip:

58. Plano sprendiniai privalo atitikti valstybės strategiją, nacionalinius energetikos tikslus ir Nacionalinį pažangos planą. Plano sprendiniai turi būti suderinti su atitinkamo lygmens galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais (išskyrus Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus), įregistruotais Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre, turėti planavimo sąlygas išdavusių institucijų motyvuotas išvadas dėl parengtų sprendinių derinimo ir turi būti patvirtinti Teritorijų planavimo įstatymo ir Taisyklių nustatyta tvarka. Rengiant planą, privaloma taikyti Teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

46. Pakeičiame 60 punktą ir jį išdėstome taip:

60. Rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybių bendruosius planus, savivaldybės lygmens ar vietovės lygmens planų sprendiniai derinami su atitinkamo lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais ir integruojami į savivaldybių bendrųjų planų sprendinius.“

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                Dainius Kreivys

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                     Simonas Gentvilas