A picture containing text, clipart  Description automatically generated

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO IR JŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS PAGAL REGLAMENTO (ES) NR. 748/2012 I PRIEDO (21 DALIES) G POSKYRIO REIKALAVIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 21 d. Nr. 2-144

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1645,

tvirtinu Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Marius Baranauskas

 


 

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m. spalio 21 d.

įsakymu Nr. 2-144

 

 

 

GAMYBINIŲ organizacijŲ patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir JŲ nuolatinės priežiūros pagal REGLAMENTO (eS) nr. 748/2012 I PRIEDO (21 dalies) G poskyrio reikalavimus TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamybinės organizacijos patvirtinimo pažymėjimo išdavimo, keitimo, apribojimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, dublikato išdavimo ir patvirtintų gamybinių organizacijų (toliau – POA) nuolatinės priežiūros tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, pateikęs viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai prašymą išduoti patvirtinimo pažymėjimą ar prašymą pakeisti patvirtinimo pažymėjimą.

2.2. Paskirtieji atsakingieji darbuotojai – pareiškėjo skirti asmenys, atsakingi už gamybos vykdymą, įskaitant kokybės užtikrinimą, laikantis nustatytų reikalavimų.

2.3. Patvirtinimo pažymėjimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad fizinis arba juridinis asmuo turi profesinių ir organizacinių pajėgumų saugiai verstis patvirtinimo pažymėjime nurodyta veikla.

2.4. Patvirtinimo pažymėjimo priedas – patvirtinimo pažymėjimo dalis, kurioje nustatomos gamybinės organizacijos patvirtinimo sąlygos (leistina veikla, jos sąlygos ir apribojimai).

2.5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme ir 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1645.

3. Aprašo 1 priede nustatytos formos patvirtinimo pažymėjimą išduoda, keičia, apriboja, panaikina ar sustabdo jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą ir išduoda dublikatą viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. Patvirtinimo pažymėjimas gali būti išduotas Lietuvos Respublikos fiziniam arba juridiniam asmeniui, kurio pagrindinė verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuris pateikė Aprašo 2 priede nustatytos formos Prašymą patvirtinti gamybinę organizaciją pagal 21 dalies reikalavimus (toliau - prašymas) bei atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo A skirsnio G poskyrio reikalavimus.

5. Pareiškėjas privalo užtikrinti TKA įgaliotųjų darbuotojų patekimą į administracines, gamybines, ūkines patalpas ir orlaivius, taip pat pateikti TKA visus dokumentus, duomenis, įrašus ir kitą prašomą informaciją, susijusią su esama ar būsima pareiškėjo veikla pagal patvirtinimo pažymėjimą.

6. Patvirtinimo pažymėjimo išdavimo procesą sudaro:

6.1. pareiškėjo, siekiančio gauti patvirtinimo pažymėjimą, ir TKA atstovų susitikimas;

6.2. prašymo pateikimas;

6.3. pirminis prašymo vertinimas;

6.4. nuodugnus pareiškėjo pasirengimo dirbti vertinimas;

6.5. sprendimo dėl patvirtinimo pažymėjimo išdavimo priėmimas.

 

II SKYRIUS

PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAREIŠKĖJO, SIEKIANČIO GAUTI PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMĄ,

IR TKA ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

 

7. Pareiškėjas apie savo ketinimus pateikti prašymą išduoti patvirtinimo pažymėjimą turi raštu informuoti TKA. TKA per 10 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo suderina su pareiškėju susitikimo datą bei laiką ir apie tai raštu (elektroniniu paštu) informuoja pareiškėją.

8. Susitikimo metu:

8.1. pareiškėjo atstovai paaiškina ir apibūdina planuojamą POA organizacinę struktūrą, jos valdymą, veiklos vykdymo vietą ir planuojamas vykdyti gamybos darbų apimtis;

8.2. pareiškėjas nurodo savo atstovą, kuris koordinuos prašymo pateikimą ir derins su TKA atstovais visus veiksmus, susijusius su patvirtinimo pažymėjimo išdavimu;

8.3. TKA atstovai pristato patvirtinimo pažymėjimo išdavimo procesą;

8.4. TKA ir pareiškėjo bendru sutarimu suderinami klausimai, susiję su planuojamu dokumentų pateikimu;

8.5. su TKA aptariamos planuojamos paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kandidatūros, įskaitant jų kvalifikaciją;

8.6. aptariami kiti aktualūs klausimai, susiję su patvirtinimo pažymėjimo išdavimo procesu.

9. Pareiškėjo ir TKA atstovų susitikimas įforminamas protokolu, kurio kopija pateikiama pareiškėjo atstovui, o originalas paliekamas saugoti TKA. Protokole fiksuojami pareiškėjo ir TKA atstovų aptarti klausimai.

10. Prašymas gali būti pateikiamas tik įvykus pareiškėjo ir TKA atstovų susitikimui. Pateikus prašymą be prieš tai įvykusio TKA ir pareiškėjo atstovų susitikimo, TKA per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo suderina su pareiškėju susitikimo datą bei laiką ir apie tai raštu (elektroniniu paštu) informuoja pareiškėją.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

11. Rekomenduojama, kad pareiškėjas, po susitikimo su TKA atstovais, prašymą TKA pateiktų tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis ne vėliau kaip prieš 90 kalendorinių dienų iki planuojamos veiklos pradžios.

12. Prašymas turi būti pasirašytas atsakingo vadovo. Pasirašantis prašymą asmuo patvirtina, kad asmeniškai patikrino prašyme nurodytą informaciją ir prie jo pridedamus dokumentus ir kad jie parengti pagal jiems taikomus reikalavimus bei pateikiami teisingi duomenys.

13. Kartu su prašymu, sumokėjus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio
8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už atitinkamas TKA teikiamas administracines paslaugas (toliau – nustatyto dydžio atlyginimas)
, pateikiama:

13.1. gamybinės organizacijos aprašymas (toliau – POA žinynas), įskaitant organizacijos naudojamas vidaus procedūras, kurios nurodytos POA žinyne. POA žinynas gali būti pateikiamas popierine arba elektronine forma;

13.2. visų paskirtųjų darbuotojų, atsakingų už POA atitiktį Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimams, užpildytos Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros (toliau – EASA) 4 formos ir jų kvalifikaciją bei patirtį patvirtinantys dokumentai;

13.3. pareiškėjo atlikto vidinio atitikties Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimams įvertinimo ataskaita.

14. Pateiktas prašymas ir prie jos pridedami dokumentai registruojami TKA dokumentų valdymo sistemoje.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PIRMINIS PRAŠYMO VERTINIMAS

 

15. Pateiktam prašymui vertinti TKA direktorius įsakymu paskiria sertifikavimo ir priežiūros grupę (toliau – Sertifikavimo grupė), kurią sudaro jos veiklą organizuojantis vadovas ir, jeigu būtina, vienas arba daugiau narių.

16. Pirminį prašymo vertinimą atlieka Sertifikavimo grupės narys (toliau – įgaliotasis TKA darbuotojas), kuris patikrina, ar pareiškėjas atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21.A.133 dalyje nustatytus reikalavimus, ar prašymas užpildytas tinkamai, ar pateikti visi reikiami dokumentai ir sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas. Jeigu nustatoma, kad pareiškėjas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21.A.133 dalyje nustatytų reikalavimų, pateiktas prašymas užpildytas netinkamai arba pateikti ne visi Aprašo 13 punkte nurodyti prie prašymo pridedami dokumentai ir (arba) nesumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas, sertifikavimo grupės vadovas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nustato 15 darbo dienų terminą nustatytiems trūkumams ištaisyti. Jeigu nustatyto termino trūkumams pašalinti nepakanka, pareiškėjui pateikus motyvuotą prašymą, TKA terminą gali pratęsti, atsižvelgdama į pareiškėjo prašyme nurodytas priežastis ir terminą.

17. Jeigu per Aprašo 16 punkte nurodytą terminą nustatyti trūkumai neištaisomi, Sertifikavimo grupės vadovas raštu informuoja pareiškėją apie sprendimą nutraukti pateikto prašymo tolimesnį nagrinėjimą.

18. Atlikus pirminį prašymo vertinimą, sertifikavimo grupės vadovas raštu informuoja pareiškėją apie prašymo priėmimą arba sprendimą nutraukti pateikto prašymo tolimesnį nagrinėjimą. Jeigu prašymas toliau nebenagrinėjamas, pareiškėjui grąžinami jo pateiktų dokumentų originalai (jeigu jie buvo pateikti popierine forma).

19. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu pasikeičia prašyme ar kituose pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys, pareiškėjas apie tai privalo raštu informuoti TKA ir pateikti pasikeitusius duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po jų pasikeitimo dienos. Jeigu pasikeitę duomenys nepateikiami per nurodytą terminą, Aviacijos įstatymo 7 straipsnyje numatytas prašymo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo pasikeitusių duomenų gavimo dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

NUODUGNUS PAREIŠKĖJO PASIRENGIMO DIRBTI VERTINIMAS

 

20. Nuodugnų pareiškėjo pasirengimo dirbti vertinimą Sertifikavimo grupė pradeda tik tada, kai pirminio prašymo vertinimo metu nustatoma, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys. Nustatęs, kad yra gauti visi reikiami dokumentai ir duomenys, įgaliotasis TKA darbuotojas:

20.1. patikrina, ar pateikto POA žinyno struktūra ir jame aprašytos procedūros atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo 21.A.143 dalies reikalavimus;

20.2. suderina patikrinimo veiklos vietoje datą su pareiškėju ir jį informuoja raštu apie planuojamą atlikti patikrinimą;

20.3. atlieka patikrinimą veiklos vietoje, siekdamas nustatyti, ar pareiškėjas atitinka galiojančius Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo G poskyrio reikalavimus, priimtinas atitikties užtikrinimo priemones ir rekomendacinę medžiagą, kurias priėmė EASA dėl Reglamento (ES) Nr. 748/2012 (toliau atitinkamai – AMC ir GM).

21. Pareiškėjo paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų įvertinimas ir patvirtinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 5 priede nustatyta procedūra. Paskirtųjų atsakingųjų asmenų kandidatūros patvirtinamos tik tada, kai yra išduodamas arba pakeičiamas patvirtinimo pažymėjimas.

22. Įgaliotasis TKA darbuotojas turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų papildomus dokumentus, duomenis ar rašytinius paaiškinimus, kurie būtini siekiant įvertinti atitiktį keliamiems reikalavimams.

23. Patikrinimą atlikti gali įgaliotasis TKA darbuotojas, kuris yra susipažinęs su pareiškėjo pateiktais dokumentais ir POA žinyne aprašytomis procedūromis.

24. Atliekant patikrinimą, turi būti įvertinta, ar laikomasi POA žinyne aprašytų procedūrų. Patikrinimo metu turi dalyvauti pareiškėjo atstovas (-ai).

25. Patikrinimas turi apimti visą planuojamą gamybinės organizacijos veiklą, įskaitant POA subrangovus. Jei pateiktame prašyme nurodyti keli orlaivių ir (ar) komponentų tipai, turi būti atliktas bent vieno orlaivio tipo ar komponento gamybos visos apimties patikrinimas. Kiti orlaivių (komponentų) tipai gali būti patikrinti tik pagal kelis atsitiktinai parinktus Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus. Patikrinimo apimtį nustato įgaliotasis TKA darbuotojas, atsižvelgdamas į planuojamą patvirtinimo apimtį, orlaivių (komponentų) ypatybes, organizacijos kompleksiškumą.

26. Patikrinimo metu įgaliotasis TKA darbuotojas pildo Aprašo 4 priede nustatytos formos Rekomendaciją išduoti / pratęsti / pakeisti patvirtinimo pažymėjimą pagal 21 dalies G poskyrį (toliau - EASA 56 forma), kurioje fiksuojami patikrinimo rezultatai ir nurodomi nustatyti neatitikimai ir terminai, iki kada jie privalo būti ištaisyti.

27. Jei patikrinimo metu įgaliotasis TKA darbuotojas susiduria su situacija, kurioje neaišku, ar tai yra neatitikimas, sprendimas dėl atitikties gali būti priimtas vėliau, informuojant pareiškėją, kad prieš priimdama sprendimą Sertifikavimo grupė peržiūrės situaciją. Sertifikavimo grupei priėmus sprendimą, pareiškėjas informuojamas apie jį nedelsiant. Jei priėmus sprendimą yra patvirtinama neatitiktis, ji įrašoma į EASA 56 formos 4 dalį.

28. Po atlikto patikrinimo pareiškėjo atstovas supažindinamas su preliminariais patikrinimo rezultatais ir nustatytais neatitikimais.

29. Sertifikavimo grupės vadovas per 10 darbo dienų po atlikto patikrinimo baigia pildyti EASA 56 formą, joje nurodo nustatytus neatitikimus bei jų ištaisymo terminus ir šios formos kopiją raštu pateikia pareiškėjui.

30. Pareiškėjas, gavęs informaciją apie patikrinimo metu nustatytus neatitikimus, privalo per TKA nustatytą terminą pateikti taisomųjų veiksmų planą, kuriame nurodoma:

30.1. nustatytų neatitikimų atsiradimo priežasties analizė;

30.2. priemonių, kurių bus imtasi siekiant ištaisyti nustatytus trūkumus, sąrašas, įskaitant planuojamą priemonių įgyvendinimo terminą;

30.3. priemonių, kurių bus imtasi, kad panašūs neatitikimai nesikartotų ateityje, sąrašas.

31. Patikrinimą atlikęs įgaliotasis TKA darbuotojas vykdo stebėseną, ar visi nustatyti neatitikimai ištaisomi per nustatytą laiką. Ar neatitikimai ištaisyti, įsitikinama, atsižvelgiant į nustatytų trūkumų pobūdį, pakartotinio patikrinimo metu arba gavus tai patvirtinančius dokumentus. Neatitikimų ištaisymo data įrašoma į EASA 56 formą, pildytą patikrinimo metu.

32. Užpildytą EASA 56 formą privalo patikrinti TKA darbuotojas, nedalyvavęs pareiškėjo patikrinime. Atliktą patikrinimą jis patvirtina pasirašydamas EASA 56 formos tam skirtoje vietoje.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SPRENDIMO PRIĖMIMAS IR PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMAS

 

33. Įgaliotasis TKA darbuotojas, atlikęs nuodugnų pareiškėjo pasirengimo dirbti vertinimą, pateikia užpildytą EASA 56 formą Sertifikavimo grupės vadovui, kuris, atsižvelgdamas į EASA 56 formoje pateiktas rekomendacijas bei AMC Nr. 1 21.B.230 nurodytas aplinkybes, pateikia TKA Civilinės aviacijos departamento direktoriui  savo siūlymą išduoti arba atsisakyti išduoti pareiškėjui Aprašo 1 priede nustatytos formos patvirtinimo pažymėjimą.

34. TKA Civilinės aviacijos departamento direktorius, atsižvelgdamas į Sertifikavimo grupės vadovo siūlymus, priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti pareiškėjui patvirtinimo pažymėjimą.

35. Sprendimas atsisakyti išduoti pareiškėjui patvirtinimo pažymėjimą priimamas, jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimų ir (arba) nustatyti neatitikimai nebuvo ištaisyti nustatytu laiku.

36. Pirmą kartą išduodama patvirtinimo pažymėjimą, TKA patvirtina pareiškėjo pateiktą POA žinyną ir paskirtuosius atsakinguosius darbuotojus.

37. Patvirtinimo pažymėjimo priede nurodoma POA leidžiamų atlikti darbų apimtys (Patvirtinimo sąlygos).

38. Patvirtinimo pažymėjimo numerį TKA suteikia vadovaudamasi EASA vykdančiojo direktoriaus 2013 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. 2013/027/R „Dėl Organizacijų patvirtinimo pažymėjimų numerių sistemos“ su visais pakeitimais. Informacija apie išduotą patvirtinimo pažymėjimą įrašoma į TKA Civilinės aviacijos departamento Orlaivių skyriaus tvarkomą Pažymėjimų, išduotų pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus, sąrašą.

39. Apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti pareiškėjui patvirtinimo pažymėjimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas pareiškėjas. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti išduoti patvirtinimo pažymėjimą pareiškėjui pranešamos ir tokio sprendimo priėmimo priežastys bei jo apskundimo tvarka.

40. Patvirtinimo pažymėjimas išduodamas neribotam laikui.

 

III SKYRIUS

NUOLATINĖ POA PRIEŽIŪRA

 

41. TKA vykdo priežiūrą, kaip POA, turinti TKA išduotą patvirtinimo pažymėjimą, atitinka taikytinus Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus.

42. Kiekvienais metais TKA sudaro metinį patvirtintų POA patikrinimų planą, kuris įtraukiamas į TKA planuojamų tikrinti ūkio subjektų sąrašą. Patvirtintų POA patikrinimai planuojami ir organizuojami vadovaujantis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis TKA direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 2-254 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Priežiūros taisyklės).

43. Patikrinimai planuojami taip, kad visų POA, turinčių TKA išduotą patvirtinimo pažymėjimą, patikrinimai per 24 mėnesius apimtų visus taikomus Reglamento (ES) Nr. 748/2012 reikalavimus.

44. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį TKA darbuotojas peržiūri POA patikrinimų planą ir, jei reikia, patikrinimų planas yra tikslinamas atsižvelgiant į būtinus pakeitimus.

45. Vykdydamas POA priežiūrą, patikrinimus atlieka įgaliotasis TKA darbuotojas vadovaudamasis Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose, 22–29 punktuose ir Priežiūros taisyklėse nustatyta tvarka.

46. POA, gavusi EASA 56 formos su joje nurodytais patikrinimo metu nustatytais pažeidimais kopiją, privalo per TKA nurodytą terminą pateikti Aprašo 30 punkte nurodytą taisomųjų veiksmų planą.

47. POA pateiktą taisomųjų veiksmų planą įvertina POA patikrinimą atlikęs įgaliotasis TKA darbuotojas ir raštu informuoja POA apie gauto taisomųjų veiksmų plano priimtinumą.

48. POA padaliniai, esantys ne Lietuvos Respublikoje teritorijoje, tikrinami pasirinktinai, atsižvelgiant į vykdomos veiklos apimtis padalinyje, padalinio vietą, TKA turimą informaciją apie POA veiklą. Patikrinimas atliekamas vadovaujantis Aprašo 20.2 ir 20.3 papunkčiuose bei 22–29 punktuose nustatyta tvarka, bendradarbiaujant su šalies, kurios teritorijoje yra įsikūręs POA padalinys, kompetentinga institucija.

49. Po POA nuodugnaus patikrinimo įgaliotasis TKA darbuotojas, atsižvelgdamas į POA veiklos priežiūros rezultatus, EASA 56 formos 5 dalyje pateikia atitinkamą rekomendaciją dėl leidimo POA tęsti veiklą pagal patvirtinimo pažymėjimą bei raštu apie tai informuoja POA. Užpildytoje EASA 56 formoje turi būti nurodytas POA veiklos priežiūros laikotarpis, šios priežiūros metu atliktų patikrinimų datos, patikrinimų metu nustatyti pažeidimai bei POA atlikti taisomieji veiksmai.

50. Ne rečiau kaip vieną kartą per 24 mėnesius įgaliotasis TKA darbuotojas privalo susitikti su POA atsakingu vadovu tam, kad įsitikintų, ar atsakingas vadovas yra informuotas apie atliekamų POA patikrinimų rezultatus. Susitikimo faktas užfiksuojamas patikrinimo metu pildomoje EASA 56 formoje.

 

IV Skyrius

PAŽEIDIMAI

 

51. Jeigu atliekant patikrinimą ar kitais būdais TKA gauna objektyvių įrodymų, kad POA nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo A skirsnio G poskyrio reikalavimų, pažeidimai priskiriami 1, 2 arba 3 lygio pažeidimams.

52. 1 lygio pažeidimui priskiriamas bet koks Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo reikalavimų nesilaikymas, dėl kurio gali būti visiškai nepaisoma taikomų konstrukcinių duomenų ir dėl to gali būti daroma įtaka orlaivio saugai. Nustatęs 1 lygio pažeidimą, įgaliotasis TKA darbuotojas apie tai nedelsdamas privalo pranešti POA, savo struktūrinio padalinio vadovui, Civilinės aviacijos departamento direktoriui ir TKA direktoriui bei, atsižvelgiant į pažeidimo mastą, turi būti imtasi Aprašo VI skyriuje numatytų veiksmų, kad POA patvirtinimo pažymėjimas būtų visiškai arba iš dalies apribotas, jo galiojimas sustabdytas arba panaikintas, kol POA neatliks veiksmingų ištaisomųjų veiksmų. POA, ne vėliau nei per 21 darbo dieną nuo raštiško pranešimo apie pažeidimą gavimo, TKA nurodytu būdu įrodo, kad ji ėmėsi ištaisomųjų veiksmų.

53. Jei nustatytas 1 lygio pažeidimas yra susijęs su POA pagamintu produktu, kuris jau perduotas užsakovui, POA privalo nedelsdama apie tai informuoti užsakovą, o orlaivis ir (arba) orlaivio komponentas privalo būti patikrintas pakartotinai siekiant priimti tolimesnius sprendimus dėl jo tinkamumo naudoti. Apie pakartotinai atliktus patikrinimus ir priimtus sprendimus POA privalo raštu informuoti TKA.

54. 2 lygio pažeidimui priskiriamas bet koks Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo reikalavimų nesilaikymas, kuris nepriskiriamas 1 lygio pažeidimui. 2 lygio pažeidimo atveju įgaliotasis TKA darbuotojas nustato pažeidimo pobūdį atitinkantį ištaisomųjų veiksmų laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai. Šio laikotarpio pabaigoje ir atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį, įgaliotasis TKA darbuotojas 3 mėnesių terminą gali pratęsti, jeigu POA pateikė TKA priimtiną atnaujintą taisomųjų veiksmų planą, kuriame nurodyta esama pažeidimo ištaisymo būklė ir pateikiamos priežastys, dėl kurių jis nebuvo pašalintas laiku. Jei trūkumai neištaisomi per nustatytą ar pratęstą terminą, TKA gali sustabdyti arba panaikinti POA išduoto patvirtinimo pažymėjimo galiojimą arba apriboti atitinkamas patvirtinimo pažymėjime nurodytas POA leidžiamas atlikti veiklas.

55. 3 lygio pažeidimui priskiriamas bet koks dalykas, dėl kurio objektyviais įrodymais buvo nustatyta, kad jam būdingi trūkumai, kurių nepašalinus gali atsirasti 1 arba 2 lygio pažeidimas. 3 lygio pažeidimo atveju POA neprivalo imtis neatidėliotinų veiksmų, tačiau Aprašo 30 punkte nurodytame taisomųjų veiksmų plane turi aprašyti priimtus sprendimus dėl 3 lygio pažeidimų.

 

V SKYRIUS

POA PAKEITIMŲ TVIRTINIMAS ir PATVIRTINIMO PAŽYMĖJIMO KEITIMAS

 

56. Patvirtinta POA privalo raštu pranešti TKA apie planuojamus įgyvendinti pakeitimus, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) 21.A.147, 21.A.148 ir 21.A.153 dalyse, bei gauti TKA patvirtinimą.

57. POA, kartu su raštu, kuriuo informuojama apie Aprašo 56 punkte nurodytus pakeitimus, privalo pateikti atnaujintus atitinkamus keičiamus dokumentus ir (ar) duomenis (pavyzdžiui, POA žinyną, paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų duomenis ar jų kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus) ir pateikti Aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą (EASA 51 forma) pakeisti patvirtinimo pažymėjimą bei sumokėti nustatyto dydžio atlyginimą.

58. Įgaliotasis TKA darbuotojas, gavęs pranešimą apie planuojamus patvirtintos POA pakeitimus, jį išnagrinėja ir patikrina, ar pakeitimai neprieštarauja Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo G poskyrio reikalavimams. Patvirtintos POA patikrinimas dėl planuojamų pakeitimų organizuojamas vadovaujantis Aprašo 20.3, 20.4 papunkčiuose ir 21–28 punktuose nustatyta tvarka. Toks patikrinimas gali būti nevykdomas, jei vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo G poskyrio 21.A.147 dalimi, pakeitimai nėra esminiai ir neturi įtakos patvirtinimo pažymėjimo priede nurodytai POA veiklai. Sprendimą dėl POA patikrinimo būtinumo priima TKA įgaliotasis darbuotojas, vertinantis POA pateiktus pakeitimų dokumentus.

59. Kai POA pakeitimai yra susiję su patvirtinimo pažymėjime nurodyta informacija, po pateiktų dokumentų patvirtinimo ir patvirtintos POA patikrinimo, jei tenkinami visi taikomi Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo G poskyrio reikalavimai, pakeičiamas patvirtinimo pažymėjimas ir jo priedas. Apie tai POA informuojama raštu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo patvirtinimo pažymėjimo ir jo priedo pakeitimo dienos.

60. POA, praradusi patvirtinimo pažymėjimą, siekdama gauti patvirtinimo pažymėjimo dublikatą, turi TKA pateikti laisvos formos prašymą dublikatui išduoti, nurodydama patvirtinimo pažymėjimo praradimo aplinkybes. Dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

 

VI SKYRIUS

Patvirtinimo pažymėjimo GALIOJIMO APRIBOJIMAS,

SUSTABDYMAS, PANAIKINIMAS

 

61. Patvirtinimo pažymėjimo galiojimas apribojamas, jeigu:

61.1. nustatytas 1 lygio pažeidimas (-ai), tačiau jis nedaro įtakos visai gamybinės organizacijos vykdomai veiklai;

61.2. jei POA per TKA nustatytą terminą neištaiso nustatytų pažeidimų.

62. Patvirtinimo pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jeigu:

62.1. atliekant patikrinimą nustatomas 1 lygio pažeidimas dėl kurio kyla akivaizdus pavojus skrydžių saugai;

62.2. POA nesuteikia galimybės TKA atlikti patikrinimą patalpose, kuriose vykdoma POA veikla;

62.3. POA atliko Aprašo 56 punkte nurodytą pakeitimą (-us) negavusi TKA patvirtinimo;

62.4. POA pateikė prašymą TKA sustabdyti jos turimą patvirtinimo pažymėjimo galiojimą;

62.5 PAO per TKA nustatytą terminą neištaisė nustatytų pažeidimų.

63. Patvirtinimo pažymėjimo galiojimas panaikinamas, jei POA:

63.1. nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo G poskyrio 21.A.158 dalies c punkto 1 papunkčio reikalavimų;

63.2. per 18 mėnesių nuo patvirtinimo pažymėjimo sustabdymo dienos neištaiso nustatytų pažeidimų;

63.3. pateikia laisvos formos prašymą panaikinti patvirtinimo pažymėjimo galiojimą.

64. Sprendimą dėl patvirtinimo pažymėjimo galiojimo apribojimo, sustabdymo arba panaikinimo priima komisija, kurią sudaro TKA direktorius (arba TKA Civilinės aviacijos departamento direktorius), Sertifikavimo grupės vadovas ir Civilinės aviacijos departamento Orlaivių skyriaus vadovas.

65. Apribojus, sustabdžius arba panaikinus patvirtinimo pažymėjimo galiojimą, TKA nedelsdama raštu informuoja POA apie sprendimą ir nurodo jo priėmimo priežastis bei sprendimo apskundimo tvarką. 

66. Aprašo 62.4 papunktyje ir 63 punkte nurodytais atvejais sustabdžius ar panaikinus patvirtinimo pažymėjimo galiojimą, POA per 5 darbo dienas nuo informacijos apie tokį sprendimą gavimo dienos privalo patvirtinimo pažymėjimą grąžinti TKA.

67. Aprašo 64 punkte nurodyta komisija panaikina patvirtinimo pažymėjimo galiojimo apribojimą arba sustabdymą tik gavusi įgaliotojo TKA darbuotojo rekomendaciją dėl POA veiklos atnaujinimo.

 

VII skyrius

IŠIMTYS

 

68. Vadovaudamasi 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių, ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 su visais pakeitimais, 71 straipsniu, POA, prireikus, gali kreiptis į TKA dėl išimties suteikimo.

69. Prašymas dėl išimties suteikimo pateikiamas ir jo vertinamas atliekamas vadovaujantis Išimčių pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu TKA direktoriaus 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 2-91 „Dėl Išimčių pagal Reglamentą (ES) 2018/1139 suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

VIII skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

70. TKA nesant parengtų kvalifikuotų specialistų atitinkamai priežiūrai vykdyti, TKA pagal trišalę sutartį gali įsigyti nepriklausomų ekspertų, turinčių reikiamą kvalifikaciją, konsultacijų paslaugas.

71. TKA saugo šiuos kiekvienos POA dokumentus:

71.1. prašymą, EASA 51 formą (-as);

71.2. EASA 56 formas, informaciją apie POA atliktus taisomuosius veiksmus;

71.3. išduotų patvirtinimo pažymėjimų kopijas, taip pat POA grąžintų patvirtinimo pažymėjimų originalus;

71.4. paskirtųjų atsakingųjų darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius duomenis ir dokumentus;

71.5. kitus dokumentus, susijusius su POA veikla ir priežiūra.

72. Aprašo 71 punkte išvardyti dokumentai saugomi ne mažiau kaip 6 metus.

73. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami TKA direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________

part_0f3ac20d389948248f19e720c171bbfb_end