ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 19  d.  Nr. T-363

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 11 dalimi,  Šiaulių rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti:

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                      Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-363

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO Šiaulių RAJONO Savivaldybės INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠAS

 

i skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Šiaulių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) posėdžių, išskyrus uždarus, transliavimo Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.siauliuraj.lt tvarką: ryšių ir informacinių technologijų panaudojimą įrašant garsą ir vaizdą, jį perduodant transliuoti internete realiu laiku, įrašų archyvo sudarymą ir jų peržiūrą internete, pateikiant visuomenei informaciją, vaizdo ir garso medžiagą apie Tarybos posėdžius.

 

ii skyrius

tarybos POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO ORGANIZAVIMAS

 

2. Už Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo organizavimą atsakinga Šiaulių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

3. Administracijos direktoriaus paskirti už posėdžių transliavimą atsakingi asmenys:

3.1. parengia ir patikrina Savivaldybės tarybos posėdžiams transliuoti būtinas technines priemones:

3.1.1. posėdžių salės vaizdo kameras;

3.1.2. mikrofonus posėdžio pirmininkui, Savivaldybės tarybos nariams, pranešėjams;

3.1.3. nešiojamus posėdžių salės mikrofonus;

3.1.4. centrinį valdymo įrenginį, garso, valdymo procesorius;

3.1.5. nešiojamąjį kompiuterį posėdžio eigai valdyti;

3.1.6. centrinį sistemos duomenų bei vaizdo ir garso kodavimo kompiuterius;

3.1.7. projektorių, posėdžio pirmininko monitorių;

3.1.8. garso stiprintuvą, vaizdo ir tinklo komutatorius;

3.2. organizuoja Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimą;

3.3. organizuoja techninių ir programinių priemonių įdiegimą, tobulinimą, pagal kompetenciją atlieka vaizdo ir garso įrašų archyvo techninės ir programinės įrangos priežiūros ir tobulinimo darbus;

3.4. užtikrina Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašų archyvo duomenų saugą;

3.5. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Savivaldybės tarybos posėdžių filmavimo, transliavimo bei vaizdo ir garso įrašų archyvo funkcionavimo problemas;

3.6. skelbia Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes;

3.7. teikia visuomenei informaciją apie planuojamą Savivaldybės tarybos posėdį;

3.8. teikia pasiūlymus dėl posėdžių transliavimo tobulinimo;

3.9. palaiko ryšį su salės įrangą prižiūrinčia įmone.

4. Organizacinės Savivaldybės tarybos posėdžių transliavimo priemonės:

4.1. patalpoje, kurioje vyksta Savivaldybės tarybos posėdis, ir prie įėjimo į ją turi būti užrašas, informuojantis posėdžio dalyvius apie posėdžio metu daromą vaizdo ir garso įrašą;

4.2. Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo ir garso įrašas daromas nuo posėdžio pradžios, posėdžio pirmininkui paskelbus posėdžio pradžią;

4.3. Savivaldybės tarybos posėdžio pertraukos metu daromas vaizdo įrašas, garso įrašas pertraukos metu nedaromas;

4.4. posėdžio pirmininkui paskelbus posėdžio pabaigą užbaigiama tiesioginė vaizdo transliacija ir sustabdomas vaizdo ir garso įrašas;

4.5. Savivaldybės tarybos posėdžio archyvinė vaizdo ir garso medžiaga pasiekiama iš Savivaldybės interneto svetainės (rubrikoje „Posėdžių transliacija“ ir https://www.youtube.com/).

4.6. įranga užfiksuoti posėdžių duomenys Savivaldybės interneto svetainėje skelbiami kadencijos laikotarpiui;

4.7. tiesioginė transliuota vaizdo ir garso medžiaga, autentiška, papildyta duomenimis archyvavimui saugoma posėdžių transliavimo įrašų archyve (rubrikoje „Posėdžių transliacija“) medžiaga ar jos dalis gali būti modifikuota (retušuota, ištrinta ar pan.) Administracijos direktoriaus rašytiniu sprendimu:

4.7.1. jeigu tiesioginio vaizdo ir garso transliavimo metu buvo paviešinti asmens duomenys, kai tai prieštarauja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams,

4.7.2. jeigu tiesioginio vaizdo ir garso transliavimo metu posėdžio dalyvių veiksmai posėdžio metu pažeidžia viešąją tvarką, visuomenės rimtį, prieštarauja visuomenės moralei ar kelia grėsmę aplinkiniams;

4.8. esant uždaram Savivaldybės tarybos posėdžiui Savivaldybės tarybos sprendimu daromas jo vaizdo ir garso įrašas, kuris perkeliamas į Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašų duomenų archyvą, bet neviešinamas visuomenei;

4.9. Savivaldybės tarybos posėdžių archyvinė vaizdo ir garso medžiaga saugoma 10 metų elektroninėse laikmenose.

 

iii skyrius

tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašų duomenų sąrašas SAVIVALDYBĖS INTERNETO SVETAINĖJE

 

5. Savivaldybės interneto svetainėje Savivaldybės tarybos posėdžių vaizdo ir garso įrašų duomenų sąrašas:

5.1. vaizdo ir garso medžiagos transliavimo įrašų duomenys:

5.1.1. transliuojama vaizdo ir garso medžiaga elektroninių (skaitmeninių) duomenų pavidalu;

5.1.2. posėdžio eiga, darbotvarkė ir dalyviai;

5.1.3. svarstomų darbotvarkės klausimų, pasisakančių Savivaldybės tarybos narių sąrašas, balsavimo rezultatai;

5.1.4. svarstomas darbotvarkės klausimas, pasisakantis Savivaldybės tarybos narys ir / arba klausimo pranešėjas;

5.1.5. transliuojamos vaizdo ir garso medžiagos pavadinimas (posėdžio data ir įrašo pradžios laikas);

5.2. archyvinės vaizdo ir garso medžiagos, parengtos transliuoti, įrašų duomenys:

5.2.1. vaizdo ir garso medžiagos pavadinimas (posėdžio data, pavadinimas ir įrašo pradžios laikas),

5.2.2. posėdžio darbotvarkės klausimas, pasisakiusiųjų šiuo klausimu sąrašas ir balsavimo rezultatai,

5.2.3. vaizdo ir garso medžiagos trukmė.

 

iv skyrius

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

6. Atsiradus transliavimo sistemos gedimams ar kitoms aplinkybėms, dėl kurių Tarybos posėdžių tiesioginis transliavimas tampa negalimas, per trumpiausią laiką, pašalinus aplinkybę, dėl kurių tiesioginis transliavimas tapo negalimas, sudaroma galimybė visuomenei Savivaldybės interneto svetainėje susipažinti su Savivaldybės tarybos posėdžio protokolu ir balsavimo rezultatais, panaudojus alternatyvius vaizdo, garso ir kitus šaltinius.

 

_________________________