LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2014 M. VASARIO 11 D. ĮSAKYMO NR. 1V-85 „DĖL VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 6 d. Nr. 1V-322

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. 1V-85 „Dėl Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.7.2 papunkčiu:“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą ir 5 punktą išdėstau taip:

5. Vadovas jam priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu naudojasi tik tarnybos reikmėms, kai būtina užtikrinti jo funkcijų vykdymą (įskaitant darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą), taip pat nuvykti į darbą ir grįžti iš jo. Vadovas naudojasi tarnybiniu lengvuoju automobiliu su vairuotoju ar be vairuotojo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                 Rita Tamašunienė