LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2010 M. GEGUŽĖS 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-490 „DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 21 d. Nr. 3D- 665

Vilnius

 

 

1.   P a k e i č i u Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl valstybinės augalininkystės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“:

1.1.       Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. vykdyti veiklos, susijusios su augalų apsaugos produktų įvežimu, saugojimu, naudojimu ir tiekimu rinkai, priežiūrą ir užtikrinti augalų apsaugos produktų purkštuvus registruojančių ir technines apžiūras vykdančių ūkio subjektų veiklos priežiūrą.“

1.2. Papildau 13.5 papunkčiu:

13.5. suteikia teisę ūkio subjektams registruoti augalų apsaugos produktų purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą, koordinuoja ir prižiūri jų veiklą;“.

1.3.       Papildau 13.6 papunkčiu:

13.6. vykdo apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros sistemos plėtros funkcijas.“

2.          N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys