LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGŲ SIŪLIŲ SANDARIKLIŲ TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO TRA SS 15 PATVIRTINIMO

 

2015 m. gegužės 20 d. Nr. V(E)-6

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3–457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 20.7 papunkčiu,

t v i r t i n u Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašą TRA SS 15 (pridedama).

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,                                                                                     Egidijus Skrodenis

laikinai einantis direktoriaus

pareigas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V(E)-6V-1

 

 

Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 (toliau – aprašas) išdėstyti reikalavimai medžiagoms ir šių medžiagų sistemai priklausančioms gruntavimo ir užpildymo medžiagoms, naudojamoms užsandarinti ir užpildyti siūles bei plyšius.

2.       Techninių reikalavimų aprašas TRA SS 15 taikomas siūlių sandarikliams, jų gruntams, tarpikliams ir kitiems statybos produktams, naudojamiems atliekant darbus valstybinės reikšmės keliuose. Taip pat šis aprašas gali būti taikomas išvardintiems statyboms produktams, naudojamiems atliekant darbus vietinės reikšmės keliuose (gatvėse), kitose eismo zonose.

3.       Šiuo aprašu yra įgyvendinami šie Lietuvos standartai:

–   LST EN 14188-1 „Siūlių įdėklai (tarpikliai) ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“;

–   LST EN 14188-2 „Siūlių įdėklai (tarpikliai) ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“;

–   LST EN 14188-3 „Siūlių įdėklai (tarpikliai) ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai“;

–   LST EN 14188-4 „Siūlių įdėklai (tarpikliai) ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai“.

4.       Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dėl kurio išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju CE ženklas yra vienintelis ženklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms eksploatacinėms savybėms, susijusioms su esminėmis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis įvertinimas.

Valstybė narė nedraudžia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE ženklu paženklintus statybos produktus, jeigu jų deklaruotos eksploatacinės savybės atitinka tokio naudojimo toje valstybėje narėje reikalavimus.

5.       Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniųjų techninių specifikacijų, įvežtas iš Europos Sąjungos valstybės narės, iš valstybės, pasirašiusios Europos ekonominės erdvės sutartį, arba iš Turkijos, gali būti be apribojimų tiekiamas į Lietuvos Respublikos rinką, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sąjungos valstybėje narėje, valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės sutartį, arba Turkijoje, teisėtais būdais arba teisėtai importuotas į šias valstybes iš trečiųjų šalių ir jį leidžiama tiekti į rinką toje valstybėje. Šio statybos produkto laisvo judėjimo apribojimai pateisinami, jeigu neužtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenės dorovės, viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo, žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatos ir gyvybės apsaugos, nacionalinių meno, istorijos ar archeologijos vertybių apsaugos bei pramoninės ir komercinės nuosavybės apsaugos sumetimais.

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

6.       Techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

6.1.    2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5–43);

6.2.    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008 L 218, p. 30-47);

6.3.    ISO 48 „Rubber, vulcanised or thermoplastic − Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and 100 IRHD)“;

6.4.    LST EN 1425 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Juslinių savybių apibūdinimas“;

6.5.    LST EN 1427 „Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas“;

6.6.    LST EN ISO 2431 „Dažai ir lakai. Ištekėjimo trukmės nustatymas naudojant piltuvėlius (ISO 2431:2011)“;

6.7.    LST EN ISO 2719 „Pliūpsnio temperatūros nustatymas. Penskio ir Martenso uždarojo tiglio metodas (ISO 2719:2002)“;

6.8.    LST EN ISO 2811-2 „Dažai ir lakai. Tankio nustatymas. 2 dalis. Panardinto kūno (svambalo) metodas (ISO 2811-2:2011)“;

6.9.    LST EN ISO 7389 „Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Tampriojo sandariklių atsikūrimo nustatymas (ISO 7389:2002)“;

6.10LST EN ISO 7390 „Pastatų statyba. Jungimo gaminiai. Sandariklių atsparumo tekėjimui nustatymas (ISO 7390:2002)“;

6.11LST EN ISO 8339 „Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių nustatymas (tempimas iki nutrūkimo) (ISO 8339:2005)“;

6.12LST EN ISO 8340 „Pastatų statyba. Sandarikliai. Tempiamųjų savybių, veikiant išlaikomajam tempimui, nustatymas (ISO 8340:2005)“;

6.13LST EN ISO 8394-1 „Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. 1 dalis. Sandariklių ekstrūzijos gebos nustatymas (ISO 8394-1:2010)“;

6.14LST EN ISO 8394-2 „Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. 2 dalis. Ekstrūzijos gebos nustatymas naudojant standartizuotus aparatus (ISO 8394-2:2010)“;

6.15LST EN ISO 9001 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“;

6.16LST EN ISO 9047 „Pastatų statyba. Sandūrų gaminiai. Sandariklių adhezinių ir kohezinių savybių skirtingose temperatūrose nustatymas (ISO 9047:2001)“;

6.17LST EN ISO 10563 „Pastatų statyba. Sandarikliai. Masės ir tūrio pokyčio nustatymas (ISO 10563:2005)“;

6.18LST EN 13880-1 „Karštieji siūlių sandarikliai. 1 dalis. Tankio 25 °C temperatūroje nustatymo metodas“;

6.19LST EN 13880-2 „Karštieji siūlių sandarikliai. 2 dalis. Kūgio penetracijos 25 °C temperatūroje nustatymo metodas“;

6.20LST EN 13880-3 „Karštieji siūlių sandarikliai. 3 dalis. Penetracijos ir atstatos (tampriosios deformacijos) nustatymo metodas“;

6.21LST EN 13880-4 „Karštieji siūlių sandarikliai. 4 dalis. Atsparumo karščiui nustatymo metodas. Penetracijos vertės pokytis“;

6.22LST EN 13880-5 „Karštieji siūlių sandarikliai. 5 dalis. Pasipriešinimo tekėjimui nustatymo metodas“;

6.23LST EN 13880-6 „Karštieji siūlių sandarikliai. 6 dalis. Bandinių paruošimo metodas“;

6.24LST EN 13880-7 „Karštieji siūlių sandarikliai. 7 dalis. Funkciniai siūlių sandariklių bandymai“;

6.25LST EN 13880-8 „Karštieji siūlių sandarikliai. 8 dalis. Atsparumo degalams bandymo metodas, nustatant sandariklių masės pokytį po panardinimo į degalus“;

6.26LST EN 13880-9 „Karštieji siūlių sandarikliai. 9 dalis. Suderinamumo su asfalto dangomis nustatymo metodas“;

6.27LST EN 13880-10 „Karštieji siūlių sandarikliai. 10 dalis. Bandymo metodas adhezijai ir kohezijai po nepertraukiamo tempimo ir gniuždymo nustatyti“;

6.28LST EN 13880-13 „Karštieji siūlių sandarikliai. 13 dalis. Nutrūkstančio pailgėjimo nustatymo metodas (sukibimo bandymas)“;

6.29LST EN 14187-1 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 1 dalis. Kietėjimo laipsnio nustatymo metodas“;

6.30LST EN 14187-2 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 2 dalis. Prilipimo trukmės nustatymo metodas“;

6.31LST EN 14187-3 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 3 dalis. Išsilyginimo savybių nustatymo metodas“;

6.32LST EN 14187-4 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 4 dalis. Masės ir tūrio pokyčio po panardinimo į degalus nustatymo metodas“;

6.33LST EN 14187-5 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 5 dalis. Atsparumo hidrolizei nustatymo metodas“;

6.34LST EN 14187-6 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 6 dalis. Adhezijos ir kohezijos savybių po panardinimo į cheminius skysčius nustatymo metodas“;

6.35LST EN 14187-7 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 7 dalis. Atsparumo užsiliepsnojimui nustatymo metodas“;

6.36LST EN 14187-8 „Šaltieji siūlių sandarikliai. 8 dalis. Dirbtinio dūlėjimo, švitinant UV spinduliais, nustatymo metodas“;

6.37LST EN 14187-9 „Šaltieji siūlių sandarikliai. Bandymo metodai. 9 dalis. Funkciniai siūlių sandariklių bandymai“;

6.38LST EN 14188-1 „Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“;

6.39LST EN 14188-2 „Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai“;

6.40LST EN 14188-3 „Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai“;

6.41LST EN 14188-4 „Siūlių tarpikliai ir sandarikliai. 4 dalis. Gruntų, naudotinų su siūlių sandarikliais, techniniai reikalavimai“;

6.42LST EN 14840 „Siūlių užpildai ir sandarikliai. Gatavų siūlių sandariklių bandymo metodai“;

6.43LST EN 15466-1 „Šaltai ir karštai dengtų siūlių sandariklių gruntai. 1 dalis. Vienalytiškumo nustatymas“;

6.44LST EN 15466-2 „Šaltai ir karštai dengtų siūlių sandariklių gruntai. 2 dalis. Atsparumo šarmams nustatymas“;

6.45LST EN 15466-3 „Šaltai ir karštai dengtų siūlių sandariklių gruntai. 3 dalis. Kietųjų medžiagų kiekio ir lakiųjų medžiagų elgsenos garuojant nustatymas“.

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

7.       Techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 vartojamos tokios sąvokos.

 

Siūlės

 

7.1.    Leistinoji bendroji deformacija – deformacijos (susumavus tempimą, gniuždymą ir šlytį, išreikštus %) dydis, kurio intervale siūlių sandarikliai vis dar tinkamai funkcionuoja.

7.2.    Siūlė – vertikalus tarpas (ertmė) tarp gretimų betono dangos paviršiaus plokščių arba tarp gretimų bituminių sluoksnių, suformuotas, kad būtų galimas poslinkis.

 

Kelių tiesimo produktai

 

7.3.    Bituminė siūlės sandariklio juosta – iš anksto suformuota bituminė termoplastinė profiliuota juosta, kuri kaitinant yra prilydoma prie asfalto sluoksnių. Į juostos sudėtį gali būti papildomai pridėta plastiko, minkštinamųjų medžiagų ir mineralinių užpildų (medžiagų).

7.4.    Gruntas – medžiaga, kuria prieš užpilant siūlės sandariklį, padengiami siūlės paviršiai (šonai) siekiant užtikrinti sandariklio prikibimą (adheziją).

7.5.    Karštasis sandariklis – termoplastinė arba termoreaktyvi medžiaga, kuri yra kaitinama iki rekomenduojamos užliejimo temperatūros prieš įterpiant ją į siūlės tarpą.

7.5.1. N1 tipo karštasis sandariklis – bituminė termoplastinė masė pagal standartą LST EN 14188-1, kuri pasižymi elastingumu ir dideliu pailgėjimu.

7.5.2. N2 tipo karštasis sandariklis – bituminė termoplastinė masė pagal standartą LST EN 14188-1, kuri pasižymi plastingumu ir nedideliu pailgėjimu.

7.6.    Pradinis tipo bandymas – bandymas, kuriuo siekiama nustatyti, ar statybos produktas (medžiaga) atitinka taikytinus reikalavimus.

7.7.    Siūlės sandariklis – medžiaga, kuri yra vienodai paskleidžiama į siūlę, prilipdoma prie atitinkamų siūlės vidinių paviršių ir izoliuoja ją apsaugodama nuo vandens arba kitų žalingų medžiagų patekimo.

7.8.    Siūlių gatavi sandarikliai – iš anksto pagamintas vulkanizuotos elastinės gumos profiliuotis, kuris specialiomis mašinomis įterptas į siūlės tarpą, užsandarina ir užpildo siūlę plėsdamasis ir neleidžia skverbtis vandeniui.

7.9.    Siūlių užpildymo sistema – tarpiklio, grunto ir siūlių sandariklio derinys, kuriuo tvariai užpildoma siūlės ertmė.

7.10Šaltasis sandariklis – reaktyvi vieno ar dviejų komponentų medžiaga, kuri sumaišoma prieš įterpiant ją į siūlės tarpą.

7.10.1.   25 klasės šaltasis sandariklis – reaktyvi vieno ar dviejų komponentų masė pagal standartą LST EN 14188-2, kuri pasižymi elastingosiomis charakteristikomis ir 25 % leistinąja bendrąja deformacija, skaičiuojama nuo siūlės pradinio pločio.

7.10.2.   35 klasės šaltasis sandariklis – reaktyvi vieno ar dviejų komponentų masė pagal techninių reikalavimų aprašą TRA SS 15, kuri pasižymi elastingosiomis charakteristikomis ir 35 % leistinąja bendrąja deformacija, skaičiuojama nuo siūlės pradinio pločio.

7.11Tarpiklis – į siūlės tarpą įdedama iš anksto suformuota profiliuota medžiaga, kuria siūlės ertmė uždaroma užpylimo gylyje ir užkertamas kelias trijų taškų sukibimui ir (arba) siūlės sandarikliui įsiskverbti į siūlės apačioje esančias įpjovas (plyšius). Tam tikrais atvejais vietoj tarpiklio įdedama atskiriamoji juosta.

7.12Vidinė gamybos kontrolė (VGK) – dokumentuojama nuolatinė ir vidaus produkcijos kontrolė gamykloje laikantis atitinkamų darniųjų techninių specifikacijų.

 

IV SKYRIUS. ŽYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

 

8.       Techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 vartojami žemiau nurodyti žymenys ir sutrumpinimai:

8.1.    S (angl. – single) – vienkomponentės sistemos;

8.2.    M (angl. – multi) – daugiakomponentės sistemos;

8.3.    sl (angl. – self leveling) – išsilyginantis tipas;

8.4.    ns (angl. – non sag) – stabilusis tipas;

8.5.    PBH tipas (angl. – bitumen based for hot applied joint sealants) – bitumo pagrindu pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai;

8.6.    PRH tipas (angl. – resin based for hot applied joint sealants) – iš plastikų (dervų) pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai;

8.7.    PRC-s tipas (angl. – resin based for cold applied joint sealants (single component primer)) – iš plastikų (dervų) pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai (vienkomponenčiai gruntai);

8.8.    PRC-m tipas (angl. – resin based for cold applied joint sealants (multi component primer)) – iš plastikų (dervų) pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai (daugiakomponenčiai gruntai);

8.9.    NR – nėra reikalavimų;

8.10NA – netaikoma.

 

V SKYRIUS. pagrindinės nuostatos

 

I SKIRSNIS. LEISTINI NUOKRYPIAI IR RIBINĖS VERTĖS

 

9.       Techninių reikalavimų apraše TRA SS 15 nurodyti leistinieji nuokrypiai ir ribinės vertės apima bandymų rezultatų išsibarstymą dėl ėminių ėmimo, bandymų neapibrėžties, bandymų pakartojamumo, taip pat dėl gamybos sąlygų, jeigu tam tikrais atvejais netaikomos kitos nuostatos.

 

II SKIRSNIS. Siūlių užpildymo medžiagŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

10.     Siūlių užpildymo medžiagų techniniai reikalavimai yra nurodyti šių techninių reikalavimų aprašo VI–VII skyriuose.

 

III SKIRSNIS. Siūlių užpildymo medžiagŲ BANDYMAI

 

11.     Siūlių užpildymo medžiagų bandymai yra nurodyti šių techninių reikalavimų aprašo VIII skyriuje.

 

VI SKYRIUS. Europos standartų reglamentuojami produktai

 

I SKIRSNIS. N1 IR N2 TIPO KARŠTIEJI SIŪLIŲ SANDARIKLIAI

 

Bendrosios nuostatos

 

12.     Karštieji siūlių sandarikliai skirstomi į didelio elastingumo ir pailgėjimo N1 tipo ir normaliuosius mažo pailgėjimo N2 tipo sandariklius. Taip pat pagal panaudojimo sritį siūlių sandarikliai yra skirstomi į atsparius degalams (F1 ir F2 tipo) ir neatsparius degalams (N1 ir N2 tipo). Tačiau atsižvelgiant į darbų saugos reikalavimus F1 ir F2 tipo siūlių sandarikliai naudojami tik ypatingais atvejais.

13.     N1 tipo siūlių sandarikliai gali būti naudojami kai siūlės tarpo plotis kinta iki 35 %. Šio tipo siūlių sandarikliai ypač tinka siūlėms, esančioms vandens latakų ir kraštų ar briaunų zonose, kraštinėms sandarintoms siūlėms prie bordiūrų ir vandens šulinėlių, kelio statinių, statinių sujungimo ir didesnių deformacijų siūlėms. Šio tipo siūlių sandariklių paviršius neturėtų turėti tiesioginio kontakto su riedančiu ratu.

 

Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

 

14.     N1, N2, F1 ir F2 tipo karštiesiems siūlių sandarikliams galioja standarte LST EN 14188-1 ir 1 lentelėje nurodyti reikalavimai. Taip pat turi būti atsižvelgta į bandymo metodų ir vidinės gamybos kontrolės reikalavimus.

1 lentelė. Karštųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai ir bandymo metodai

Eil. Nr.

Medžiagos savybės

Karštųjų siūlių sandariklių tipai

Bandymo metodas

neatsparūs degalams

atsparūs degalams

N1

N2

F1

F2

1.

Bandinių paruošimas bandymui ir juslinės savybės

Vienalyčiai ir atitinkantys gamintojo deklaraciją

LST EN 13880-6

2.

Minkštėjimo temperatūra, žiedo ir rutulio, ˚C

≥ 85

≥ 85

≥ 85

≥ 75

LST EN 1427

3.

Tankis esant + 25 oC, Mg/m3

atitinkantis gamintojo deklaraciją

LST EN 13880-1

4.

Kūgio penetracija esant + 25 ˚C, 5 s, 150 g, 0,1 mm

nuo 40 iki 130

nuo 40 iki 100

nuo 40 iki 130

nuo 40 iki 100

LST EN 13880-2

5.

Penetracija ir atstata (tamprusis atsikūrimas) esant + 25 ˚C, 75 g rutulys, 5 s, %

60

≤ 60

≥ 60

≤ 60

LST EN 13880-3

 

1 lentelės tęsinys

Eil. Nr.

Medžiagos savybės

Karštųjų siūlių sandariklių tipai

Bandymo metodas

neatsparūs degalams

atsparūs degalams

N1

N2

F1

F2

6.

Atsparumas karščiui – penetracijos vertės pokytis esant + 70 ˚C/168 h

LST EN 13880-4

6.1.

Kūgio penetracija, 0,1 mm

nuo 40 iki 130

nuo 40 iki 100

nuo 40 iki 130

nuo 40 iki 100

6.2.

Penetracija ir atstata (tamprusis atsikūrimas), %

≥ 60

≤ 60

≥ 60

≤ 60

7.

Pasipriešinimas tekėjimui, pradinis ir sumažėjimas pakaitinus, esant + 60 ˚C, 5 h, 75˚ kampu, mm

≤ 2

≤ 3

≤ 5

≤ 10

LST EN 13880-5

8.

Atsparumas panardinus į degalus (tirpumas)

LST EN 13880-8

8.1.

+ 35 ˚C, 24 h/masės pasikeitimas, %

≤ 2

8.2.

+ 50 ˚C, 24 h/masės pasikeitimas, %

≤ 2

9.

Suderinamumas su asfalto dangomis esant

+ 60 ˚C, 72 h

Neleistinas sukibimo susilpnėjimas ir bet koks naftos kilmės produktų išsiskyrimas

LST EN 13880-9


10.

Sukibimo jėga

LST EN 13880-13

10.1.

Visas pailgėjimas per 5 h, mm

≥ 5

≥ 5

≥ 5

≥ 5

10.2.

Bandymo temperatūra, ˚C

– 25

– 20

– 20

– 10

10.3.

Panardinimai

- į vandenį, 14 dienų

x

x

kambario temperatūroje

- į degalus

x

x

10.4.

Tamprumas (įtempis)

- didžiausias tamprumas, N/mm2

1

0,75

- galutinis tamprumas, N/mm2

≤ 0,15

 

10.5.

 

Sukibimo susilpnėjimas

- visiškai atsiskyrusių blokelių paviršiai, mm2

nėra

nėra

< 50

< 50

- atsiskyrimo gylis, mm

nėra

nėra

< 3

< 3

10.6.

Kohezijos (sankibos) susilpnėjimas

- bendras paviršinių įtrūkimų plotas, mm2

nėra

nėra

< 20

< 20

- įtrūkimų gylis, mm

nėra

nėra

< 3

< 3

11.1.

Kohezija (sankiba)

LST EN 13880-10

11.1.1.

- pailgėjimas, mm

18

18

12

12

- pailgėjimas, %

75

75

50

50

 

11.1.2.

Ciklų skaičius

3

3

3

3

 

11.1.3.

Bandymo temperatūra, ˚C

-20

0

-20

0

 

11.1.4.

Didžiausias tamprumas, N/mm2

0,48

0,48

0,48

0,48

 

±0,10

±0,10

±0,10

±0,10


 

1 lentelės pabaiga

Eil. Nr.

Medžiagos savybės

Karštųjų siūlių sandariklių tipai

Bandymo metodas

neatsparūs degalams

atsparūs degalams

N1

N2

F1

F2

11.1.5.

Adhezija (sukibimas)

- visiškai atsiskyrusių blokelių paviršiai, mm2

< 50

< 50

< 50

< 50

- atsiskyrimo gylis, mm

< 3

< 3

< 3

< 3

 

11.1.6.

Kohezija (sankiba)

- bendras paviršinių įtrūkimų plotas, mm2

< 20

< 20

< 20

< 20

- įtrūkimų gylis, mm

< 3

< 3

< 3

< 3

11.2.

Kohezija (sankiba) (šaltojo klimato zonoms)

LST EN 13880-7

 

11.2.1.

Temperatūros kitimo ribos, ˚C

+25/–30

+25/–20

+25/–30

+25/–20

 

11.2.2.

Deformacijos greitis, mm/h

0,6

0,6

0,6

0,6

 

11.2.3.

Tįsumas

- susispaudimas, %

20

5

20

5

- išsitempimas, %

60

15

60

15

 

11.2.4.

Ciklų skaičius

3

3

3

3

 

11.2.5.

Purškimas, visą laiką + 5 ˚C/+ 20 ˚C, %

20

20

20

20

 

11.2.6.

Tikrinimas pailgėjus iki 60 % esant kambario temperatūros

- adhezijos (sukibimo) susilpnėjimas

nėra

nėra

nėra

nėra

- kohezijos (sankibos) susilpnėjimas

nėra

nėra

nėra

nėra

 

11.2.7.

Tikrinimas po suspaudimo ir pakartotinio ištempimo iki 60 % su 2 mm išdroža viename kampe

- sukibimo susilpnėjimas

nėra

nėra

nėra

nėra

- sankibos susilpnėjimas

nėra

nėra

nėra

nėra

 

 

 

 

11.2.8.

 

 

Didžiausias tįsumas esant žemesnei temperatūrai

- asfalto, N/mm2

0,3

0,3

0,3

0,3

- betono, N/mm2

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

II SKIRSNIS. ŠALTIEJI SIŪLIŲ SANDARIKLIAI (25 KLASĖS)

 

Bendrosios nuostatos

 

15.     Pagal taikymo sritį šaltieji siūlių sandarikliai, skirti asfalto ir betono dangų siūlėms, turi atitikti skirtingus reikalavimus.

16.     Priklausomai nuo jų cheminės formulės ir jų sudėties, šaltieji siūlių sandarikliai yra vienkomponenčiai ir daugiakomponenčiai. Šaltųjų siūlių sandariklių sistemos žymimos taip:

–   vienkomponentės sistemos – S (angl. – single);

–   daugiakomponentės sistemos – M (angl. – multi).

17.     Priklausomai nuo jų panaudojimo srities, šaltieji siūlių sandarikliai yra išsilyginantys ir stabilūs. Šaltųjų siūlių sandariklių tipai žymimi taip:

–   išsilyginantis tipas – sl (angl. – self leveling);

–   stabilus tipas – ns (angl. – non sag).

18.     Papildomai šaltieji siūlių sandarikliai pagal leistiną bendrąją deformaciją (susumavus tempimą, gniuždymą ir šlytį) taikant reikalavimus ir atliekant bandymus skirstomi į dvi klases:

–   sandarikliai, kurių leistina bendroji deformacija yra 25 % – 25 klasė;

–   sandarikliai, kurių leistina bendroji deformacija yra 35 % – 35 klasė.

 

Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

 

19.     Šaltiesiems siūlių sandarikliams galioja standarte LST EN 14188-2 ir 2 lentelėje nurodyti reikalavimai ir bandymai.

2 lentelė. Šaltųjų siūlių sandariklių (25 klasės) techniniai reikalavimai

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

Naudojimo savybės

1.

Ekstrūzijos geba (išspaudžiamumas)

 

 

 

1.1.

Vienkomponenčiai siūlių sandarikliai

LST EN ISO 8394-1

³ 70 ml/min

-

1.2.

Daugiakomponenčiai siūlių sandarikliai

LST EN ISO 8394-2

³ 70 ml/min

-

2.

Kietėjimo laipsnis

LST EN 14187-1

vertė deklaruojama

± 20 % nuo pradinio tipo bandymo vertės

3.

Prilipimo trukmė

LST EN 14187-2

vertė deklaruojama

vertė deklaruojama

4.

Išsilyginimo savybės, sl tipas

LST EN 14187-3

vertė deklaruojama

± 20 % nuo pradinio tipo bandymo vertės

5.

Atsparumas tekėjimui, ns tipas

LST EN ISO 7390

vertikalus poslinkis:
≤ 2 mm;
horizontalus poslinkis: ≤ 2 mm

vertikalus poslinkis:

≤ 2 mm;

horizontalus poslinkis: ≤ 2 mm


Medžiagos savybės

6.

Tūrio pokytis (sumažėjimas)

LST EN ISO 10563

£ 5 %

£ 5 %

 

2 lentelės pabaiga

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

7.

Masės ir tūrio pokytis po panardinimo į cheminius skysčius

LST EN 14187-4,
B, C, D klasės

masės pokytis: £ –25 %,
jokio padidėjimo
tūrio pokytis:
£ ±30 %

masės pokytis:

£ –25 %,
jokio padidėjimo
tūrio pokytis:

£ ±30 %

8.

Atsparumas hidrolizei

LST EN 14187-5

kietumo pasikeitimas:
Shore A ≤ 50 %

-

9.

Atsparumas užsiliepsnojimui

LST EN 14187-7

neleidžiama: tekėjimas, įtrūkimai, nusilupimai, sukietėjimai, užsiliepsnojimas

-


Funkcinės savybės

10.1.

Kohezija

LST EN ISO 9047

jokių trūkumų, kai temperatūra – –20 °C;

≤ 0,6 MPa

-

10.2.

Kohezija (šalto klimato zonoms)

LST EN 14187-9

jokių trūkumų, kai temperatūra – –30 °C;

≤ 1,0 MPa

-

11.

Sukibimo stipris

LST EN ISO 8340

tempiamasis modulis esant 100 % pailgėjimui: kai temperatūra – +23 °C, ³ 0,15 MPa;
kai temperatūra – –20 °C, ≤ 0,6 MPa

 

 

vertės išlaikomos esant –20 %
vertės išlaikomos esant +20 %

12.

Tamprusis atsikūrimas

LST EN ISO 7389

³ 70 %

³ 70 %

13.

Dirbtinis dūlėjimas, švitinant ultravioletiniais spinduliais

LST EN 14187-8

tempiamojo modulio esant 100 % pailgėjimui pokytis:

±20 %

-

14.

Adhezijos ir kohezijos savybės po panardinimo į cheminius skysčius

LST EN 14187-6,
B, C, D klasės

jokių trūkumų

jokių trūkumų


 

 

III SKIRSNIS. SIŪLIŲ GATAVI SANDARIKLIAI

 

Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai

 

20.     Siūlių gataviems sandarikliams galioja standarte LST EN 14188-3 ir 3 lentelėje nurodyti reikalavimai.

3 lentelė. Siūlių gatavų sandariklių techniniai reikalavimai

Eil.

Nr.

Savybės

Mato vienetas

Bandymo metodas

Kietumo klasės reikalavimai

40

50

60

70

85

 

1.1.

 

Kietumas

 

IRHD

 

ISO 48

 

36–45

 

46–55

 

56–65

 

66–75

 

76–86

 

1.2.

 

Leidžiami kietumo nuokrypiai

 

IRHD

 

ISO 48

 

≤ 5

 

2.

 

Tempiamasis stipris

 

MPa

 

LST EN 14840

 

≥ 9

 

3.

 

Pailgėjimas nutrūkstant

 

%

 

LST EN 14840

 

≥ 400

 

≥ 375

 

≥ 300

 

≥ 200

 

≥ 125

4.

Gniuždymo liekamoji deformacija

– esant +70 °C

– esant –25 °C

%

LST EN 14840

 

 

 

≤ 20

≤ 60

5.

Pagreitintas sendinimas ore:

 

 

 

 

 

 

 

–    kietumo pokytis

IRHD

 

LST EN 14840

nuo –5 iki +8

 

 

–    tempiamojo stiprio pokytis

%

 

LST EN 14840

nuo –20 iki +40

 

 

–    pailgėjimo nutrūkstant pokytis

%

 

LST EN 14840

nuo –30 iki +10

Nuo

–40 iki +10

 

6.

Įtempių relaksacija esant gniuždymui

 

%

 

LST EN 14840

 

50

 

55

7.

 

Tamprusis atsikūrimas žemose ir aukštose temperatūrose

– esant –25 °C

– esant +70 °C

%

LST EN 14840

 

 

 

 

≥ 65

≥ 80

 

8.

 

Atsparumas ozonui

 

 

 

LST EN 14840

 

negali susidaryti jokių įtrūkių


 

3 lentelės pabaiga

Eil.

Nr.

Savybės

Mato vienetas

Bandymo metodas

Kietumo klasės reikalavimai

40

50

60

70

85

9.

 

Apsauga nuo pertempimo:

 

–    pailgėjimas pirmą kartą sutrūkinėjus pluoštui

 

–    pailgėjimas esant 300 N tempia-majai jėgai

 

–    tempiamoji jėga pirmą kartą sutrūkinėjus pluoštui

 

 

 

 

 

%

 

 

 

%

 

 

 

N

LST EN 14840

 

 

 

 

 

≤ 2

 

 

 

≤ 5

 

 

 

≥ 300

10.

 

Funkcinis bandymas šalto klimato zonoms: mažiausia gniuždymo jėga

kN/m

LST EN 14840

≥ 0,03

 

 

IV SKIRSNIS. GRUNTAI

 

Bendrosios nuostatos

 

21.     Priklausomai nuo to, kokios medžiagos pagrindu yra pagaminti ir kokia yra paskirtis, gruntai yra skirstomi į tipus:

–   bitumo pagrindu pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai  – PBH tipas (angl. – bitumen based for hot applied joint sealants);

–   plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir karštiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai  – PRH tipas (angl. – resin based for hot applied joint sealants);

–   plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai (vienkomponenčiai gruntai) – PRC-s tipas (angl. – resin based for cold applied joint sealants (single component primer));

–   plastikų (dervų) pagrindu pagaminti ir šaltiesiems siūlių sandarikliams skirti gruntai (daugiakomponenčiai gruntai) – PRC-m tipas (angl. – resin based for cold applied joint sealants (multi component primer)).

 

Gruntų, skirtų karštiesiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai

 

22.     Gruntams, skirtiems karštiesiems siūlių sandarikliams, galioja 4 lentelėje ir standarte LST EN 14188-4 nurodyti reikalavimai.

4 lentelė. Gruntų, skirtų karštiesiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai

 

Eil.

 

Nr.

 

Medžiagos savybės

 

Siūlių sandariklio grunto tipas

 

Bandymo metodas

 

Bitumo pagrindu

 

Plastikų (dervų) pagrindu

 

PBH

 

PRH

 

1.

 

Vienalytiškumas

 

Vienalytiškas

 

vienalytiškas

 

LST EN 15466-1

 

2.

 

Tankis

 

NR

 

NR

 

LST EN ISO 2811-2

 

3.

 

Klampa, mm2/s

 

NR

 

NR

 

LST EN ISO 2431

 

4.

 

Atsparumas šarmams

 

Atsparus

 

atsparus

 

LST EN 15466-2

 

5.

 

Džiūvimo elgsena

 

 

 

 

 

LST EN 15466-3

 

5.1.

 

Džiūvimo elgsena po 60 min, masės %

 

³ 90

 

³ 90

 

5.2.

 

Džiūvimo elgsena po 90 min, masės %

 

³ 95

 

³ 95

 

6.

 

Kietųjų medžiagų kiekis, masės %

 

 

 

LST EN 15466-3

 

7.

 

Pliūpsnio temperatūra, °C

 

³ 21

 

³ 21

 

LST EN ISO 2719

 

8.

 

Nelakiųjų medžiagų minkštėjimo temperatūra (žiedo ir rutulio metodu), °C

 

nuo 53 iki 63

 

NA

 

LST EN 1427

 

NR   nėra reikalavimų

 

NA   netaikoma

 

 

Gruntų, skirtų šaltiesiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai

 

23.     Gruntams, skirtiems šaltiesiems siūlių sandarikliams, galioja standarte LST EN 14188-4 ir 5 lentelėje nurodyti reikalavimai.

 

5 lentelė. Gruntų, skirtų šaltiesiems siūlių sandarikliams, techniniai reikalavimai

 

Eil.

 

Nr.

 

Medžiagos savybės

 

Siūlių sandariklio grunto tipas

 

Bandymo metodas

Plastikų (dervų) pagrindu

Plastikų (dervų) pagrindu

PRC-s

PRC-m

 

1.

 

Vienalytiškumas

 

Vienalytiškas

 

vienalytiškas

 

LST EN 15466-1

 

2.

 

Tankis

 

NR

 

NR

 

LST EN ISO 2811-2

 

3.

 

Klampa, mm2/s

 

NR

 

NR

 

LST EN ISO 2431

 

4.

 

Atsparumas šarmams

 

Atsparus

 

atsparus

 

LST EN 15466-2

 

5.

 

Džiūvimo elgsena

 

 

 

 

 

LST EN 15466-3

 

5.1.

 

Džiūvimo elgsena po 60 min, masės %

 

³ 90

 

³ 90

 

5.2.

 

Džiūvimo elgsena po 90 min, masės %

 

³ 95

 

³ 95

 

6.

 

Nelakiųjų medžiagų kiekis, masės %

 

 

 

LST EN 15466-3

 

7.

 

Pliūpsnio temperatūra, °C

 

³ 21

 

³ 21

 

LST EN ISO 2719

 

8.

 

Nelakiųjų medžiagų minkštėjimo temperatūra (žiedo ir rutulio metodu), °C

 

NA

 

NA

 

LST EN 1427

 

NR   nėra reikalavimų

 

NA   netaikoma

 

 

VII SKYRIUS. Europos standartų nereglamentuojami produktai

 

I SKIRSNIS. Trinkelių, bėgių siūlių SANDARIKLIAI ir Plyšių taisymo masės

 

24.     Trinkelių ir bėgių siūlių sandarikliams ir plyšių taisymo masėms galioja 6 lentelėje nurodyti reikalavimai.

 

6 lentelė. Trinkelių, bėgių siūlių sandariklių ir plyšių taisymo masės techniniai reikalavimai

Eil.

Nr.

Medžiagos savybės

Medžiagos taikymo sritis

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

1.

Juslinės savybės

Trinkelių siūlės

LST EN 1425

vienalytiškos

vienalytiškos, jokių pokyčių

Bėgių siūlės

Plyšiai

2.

Saugus intervalas vengiant perkaitinimo

Plyšiai

LST EN 13880-5

 

LST EN 1427

tekėjimo ilgis ≤ 5 mm, kartu deklaruojama minkštėjimo temperatūra

po perkaitinimo: tekėjimo ilgis ≤ 5 mm,

minkštėjimo temperatūros

pokytis ≤ ± 8 °C

3.

Tankis

Trinkelių siūlės

LST EN 13880-1

verčių intervalas deklaruojamas

leistinasis nuokrypis – ± 0,05 g/cm³

Bėgių siūlės

Plyšiai

4.

Minkštėjimo temperatūra (žiedo ir rutulio metodas)

Trinkelių siūlės

LST EN 1427

³ 75 °C

leistinasis nuokrypis – ± 8 °C

Bėgių siūlės

³ 85 °C

Plyšiai

³ 80 °C

5.

Kūgio penetracija

Bėgių siūlės

LST EN 13880-2

£ 50, 1/10 mm

leistinasis nuokrypis – ± 10, 1/10 mm

Plyšiai

30–60, 1/10 mm

6.

Tekėjimo ilgis (pasipriešinimas tekėjimui)

Trinkelių siūlės

LST EN 13880-5

vertė deklaruojama

Bėgių siūlės

vertė deklaruojama

Plyšiai

£ 5 mm

7.

Penetracija ir atstata (tamprusis atsikūrimas)

Bėgių siūlės

LST EN 13880-3

10–60 %

 

Plyšiai

10–50 %

10–50 %,
 taikant
± 10 % leistinąjį nuokrypį

8.

Atsparumas karščiui: minkštėjimo temperatūra

Bėgių siūlės

LST EN 1427

vertė deklaruojama

leistinasis nuokrypis – ± 8 °C

Plyšiai

 


 

6 lentelės pabaiga

Eil.

Nr.

Medžiagos savybės

Medžiagos taikymo sritis

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai


9.

Atsparumas karščiui: penetracija ir atstata (tamprusis atsikūrimas)

Bėgių siūlės

LST EN 13880-4

vertė deklaruojama

Plyšiai

10.

Pailgėjimas ir sukibimas

Bėgių siūlės

LST EN 13880-13

esant -10 °C:
2 mm,
vertė (MPa) deklaruojama

Plyšiai

esant -10 °C:
5 mm
£ 1,0 MPa

 

 

II SKIRSNIS. BituminėS siūlIŲ sandariklio juostOS

 

25.     Bituminėms siūlių sandariklio juostoms galioja 7 lentelėje nurodyti reikalavimai.

7 lentelė. Bituminių siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

1.

Pelenų kiekis1)

-

vertė deklaruojama

± 10 %

2.

Minkštėjimo temperatūra (žiedo ir rutulio metodas)

LST EN 1427

³ 90 °C

³ 90 °C

3.

Kūgio penetracija

LST EN 13880-2

20–50, 1/10 mm

± 10 1/10 mm

4.

Tamprusis atsikūrimas (atstata)

LST EN 13880-3

10–30 %

10–30 %

5.

Pailgėjimas ir sukibimas

LST EN 13880-13

esant -10 °C:
1,5 mm
£ 1,0 MPa

± 0,15 MPa

1)Neprivalomasis rodiklis

 

 

III SKIRSNIS. ŠALTIEJI SIŪLIŲ SANDARIKLIAI (35 KLASĖS)

 

Bendrosios nuostatos

 

26.     Pagal taikymo sritį šaltieji siūlių sandarikliai, skirti asfalto ir betono dangų siūlėms, turi atitikti skirtingus reikalavimus.

27.     Priklausomai nuo jų cheminės formulės ir jų sudėties, šaltieji siūlių sandarikliai yra vienkomponenčiai ir daugiakomponenčiai. Šaltųjų siūlių sandariklių sistemos žymimos taip:

–   vienkomponentės sistemos – S (angl. – single);

–   daugiakomponentės sistemos – M (angl. – multi).

28.     Priklausomai nuo jų panaudojimo srities, šaltieji siūlių sandarikliai yra išsilyginantys ir stabilūs. Šaltųjų siūlių sandariklių tipai žymimi taip:

–   išsilyginantis tipas – sl (angl. – self leveling);

–   stabilus tipas – ns (angl. – non sag).

29.     Papildomai šaltieji siūlių sandarikliai pagal leistiną bendrąją deformaciją (susumavus tempimą, gniuždymą ir šlytį) taikant reikalavimus ir atliekant bandymus skirstomi į dvi klases:

–   sandarikliai, kurių leistina bendroji deformacija yra 25 % – 25 klasė;

–   sandarikliai, kurių leistina bendroji deformacija yra 35 % – 35 klasė.

 

Šaltųjų siūlių sandariklių techniniai reikalavimai

 

30.     Šaltiesiems siūlių sandarikliams, kai leistina bendroji deformacija yra 35 %, galioja 8 lentelėje nurodyti reikalavimai ir bandymai.

8 lentelė. Šaltųjų siūlių sandariklių (35 klasės) techniniai reikalavimai

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

Naudojimo savybės

1.

Ekstrūzijos geba (išspaudžiamumas)

 

 

 

1.1.

Vienkomponenčiai siūlių sandarikliai

LST EN ISO 8394-1

³ 70 ml/min

-

1.2.

Daugiakomponenčiai siūlių sandarikliai

LST EN ISO 8394-2

³ 70 ml/min

-

 

8 lentelės tęsinys

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

2.

Kietėjimo laipsnis

LST EN 14187-1

vertė deklaruojama

± 20 % nuo pradinio tipo bandymo vertės

3.

Prilipimo trukmė

LST EN 14187-2

vertė deklaruojama

vertė deklaruojama

4.

Išsilyginimo savybės, sl tipas

LST EN 14187-3

vertė deklaruojama

± 20 % nuo pradinio tipo bandymo vertės

5.

Atsparumas tekėjimui, ns tipas

LST EN ISO 7390

vertikalus poslinkis:
≤ 2 mm;
horizontalus poslinkis: ≤ 2 mm

vertikalus poslinkis:

≤ 2 mm;

horizontalus poslinkis: ≤ 2 mm

Medžiagos savybės

6.

Tūrio pokytis (sumažėjimas)

LST EN ISO 10563

£ 5 %

£ 5 %

7.

Masės ir tūrio pokytis po panardinimo į cheminius skysčius

LST EN 14187-4,
B, C, D klasės

masės pokytis: £ –25 %,
jokio padidėjimo
tūrio pokytis:
£ ±30 %

masės pokytis:

£ –25 %,
jokio padidėjimo
tūrio pokytis:

£ ±30 %

8.

Atsparumas hidrolizei

LST EN 14187-5

kietumo pasikeitimas:
Shore A ≤ 50 %

-

9.

Atsparumas liepsnai

LST EN 14187-7

neleidžiama: tekėjimas, įtrūkimai, nusilupimai, sukietėjimai, užsiliepsnojimas

-

Funkcinės savybės

10.

Kohezija

LST EN ISO 9047

esant 140 % pailgėjimui,

jokių trūkumų

 

-


 

8 lentelės pabaiga

Eil.

Nr.

Savybės

Bandymo metodas

Techniniai reikalavimai

Pradinis tipo bandymas

Vidinė gamybos kontrolės ir kontroliniai bandymai

11.

Kohezija (šalto klimato zonoms)

LST EN 14187-9

esant 140 % pailgėjimui,

jokių trūkumų

-

12.

Sukibimo stipris

LST EN ISO 8340

tempiamasis modulis esant 140 % pailgėjimui: kai temperatūra – +23 °C, ³ 0,15 MPa;
kai temperatūra – –20 °C, ≤ 0,6 MPa

 

 

vertės išlaikomos esant –20 %
vertės išlaikomos esant +20 %

13.

Sukibimo stipris

LST EN ISO 8339

tempiamasis modulis esant 100 % pailgėjimui: kai temperatūra – +23 °C, ³ 0,15 MPa;
kai temperatūra – –20 °C, ≤ 0,6 MPa

 

 

vertės išlaikomos esant –20 %
vertės išlaikomos esant +20 %

14.

Tamprusis atsikūrimas

LST EN ISO 7389

³ 70 %

³ 70 %

15.

Dirbtinis dūlėjimas, švitinant ultravioletiniais spinduliais

LST EN 14187-8

tempiamojo modulio esant 100 % pailgėjimui pokytis:

≤ 20 %

-

16.

Adhezijos ir kohezijos savybės po panardinimo į cheminius skysčius

LST EN 14187-6,
B, C, D klasės

jokių trūkumų

jokių trūkumų

 

 

IV SKIRSNIS. TARPIKLIAI

 

Tarpikliai karštiesiems siūlių sandarikliams

 

31.     Siūlių tarpikliai, skirti karštiesiems siūlių sandarikliams, yra naudojami siūlės tarpo, kuris turi būti užpildytas, taisyklingai geometrijai iš apačios apriboti ir užtikrinti, kad siūlių sandariklis nesukibtų su trimis paviršiais.

32.     Kai užpildant siūles, tarpiklis yra įmontuotas ant siūlės tarpo dugno, tai jis, esant ypač karštam siūlių sandarikliui neleidžia siūlėje jam įsmukti.

33.     Tarpikliai turi būti apvalaus lyno formos iš neakytojo plastiko, pasižymintys 34 punkte nurodytomis savybėmis.

34.     Gamintojo atitikties deklaracijoje turi būti pateikta:

34.1sudėtinės medžiagos (neturi būti alyvų ir silikono, kurie neigiamai veiktų sukibimą su siūlių sandarikliu);

34.2atsparumas dūlėjimui;

34.3atsparumas karščiui;

34.4sandarumas (nelaidumas vandeniui);

34.5atsparumas siūlių sandariklių dujoms;

34.6atsparumas tirpiklių turintiems gruntams.

 

Tarpikliai šaltiesiems siūlių sandarikliams

 

35.     Siūlių tarpikliai, skirti šaltiesiems siūlių sandarikliams, yra naudojami siūlės tarpo, kuris turi būti užpildytas, taisyklingai geometrijai iš apačios apriboti ir užtikrinti, kad siūlių sandariklis tvariai sukibtų su trimis paviršiais.

36.     Kai užpildant siūles, tarpiklis yra įmontuotas ant siūlės tarpo dugno, tai jis, kietėjant siūlių sandarikliui, neleidžia jam siūlėje įdubti.

37.     Tarpikliai turi būti apvalaus lyno formos iš neakytojo plastiko, pasižymintys toliau nurodytomis savybėmis.

38.     Gamintojo atitikties deklaracijoje turi būti pateikta:

38.1sudėtinės medžiagos (neturi būti alyvų ir silikono, kurie neigiamai veiktų sukibimą su siūlių sandarikliu);

38.2atsparumas dūlėjimui;

38.3sandarumas (nelaidumas vandeniui).

 

VIII SKYRIUS. BANDYMAI IR EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS

 

I SKIRSNIS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

39.     Eksploatacinių savybių deklaracija rengiama vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, 6 straipsniu. Tuo tikslu gamintojas turi atlikti pradinį tipo bandymą (žr. šio skyriaus II skirsnį) ir vykdyti vidinę gamybos kontrolę, kuri turi būti sertifikuota (žr. šio skyriaus III skirsnį), siekiant užtikrinti produkto atitiktį šiame apraše nustatytiems techniniams reikalavimams.

40.     Bandymo tikslais produktai gali būti sugrupuoti į šeimas, kad būtų gerai žinoma, jog pasirinkta savybė yra bendra visiems tos šeimos produktams.

 

II SKIRSNIS. PRADINIS TIPO BANDYMAS

 

Europos standartų reglamentuojami produktai

 

41.     Pradiniai tipo bandymai turi būti atlikti tam, kad būtų įrodyta atitiktis reikalavimams, išdėstytiems šiame techninių reikalavimų apraše ir standartuose:

41.1karštiesiems siūlių sandarikliams – standarte LST EN 14188-1;

41.2šaltiesiems siūlių sandarikliams – standarte LST EN 14188-2;

41.3siūlių gataviems sandarikliams – standarte LST EN 14188-3;

41.4siūlių sandariklių gruntams – standarte LST EN 14188-4.

 

Europos standartų nereglamentuojami produktai

 

42.     Pradiniai tipo bandymai turi būti atlikti tam, kad būtų įrodyta atitiktis reikalavimams, išdėstytiems šiame techninių reikalavimų apraše ir techniniuose įvertinimuose bei kituose dokumentuose.

 

III SKIRSNIS. VIDINĖ GAMYBOS KONTROLĖ (VGK)

 

43.     Gamintojas turi įdiegti, registruoti dokumentuose ir taikyti vidinės gamybos kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti produktų atitiktį šio aprašo nustatytiems techniniams reikalavimams. Ši sistema (VGK) turi apimti procedūras, įprastinius patikrinimus, bandymus arba įvertinimus, ir duomenis, kurie reikalingi vykdant produktų kokybės kontrolę.

Jei gamintojas deklaruoja atitiktį gamybos kontrolės sistemos reikalavimams, taikydamas LST EN ISO 9001 atitinkančią kokybės vadybos sistemą, tokiu atveju naudojama kokybės vadybos sistema turi atitikti LST EN ISO 9001 ir šio aprašo reikalavimus.

Patikrinimų, bandymų arba įvertinimų rezultatai, dėl kurių buvo taikomos kokios nors priemonės, turi būti registruojami taip pat, kaip ir taikytos priemonės. Priemonės, taikytos, esant nuokrypiams nuo reikalaujamų verčių arba kriterijų, turi būti registruojamos ir saugomos gamintojo VGK procedūriniuose reikalavimuose nustatytą laikotarpį.

44.     Europos standartų reglamentuojamų produktų vidinė gamybos kontrolė turi būti atliekama pagal:

44.1karštiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-1 A priedą;

44.2šaltiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-2 A priedą;

44.3siūlių gataviems sandarikliams – standarto LST EN 14188-3 A priedą;

44.4siūlių sandariklių gruntams – standarto LST EN 14188-4 A priedą.

45.     Europos standartų nereglamentuojamų produktų vidinė gamybos kontrolė turi būti atliekama pagal gamintojo parengtą sistemą.

 

IV SKIRSNIS. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA IR ŽENKLINIMAS CE ŽENKLU

 

Europos standartų reglamentuojami produktai

 

46.     Gamintojas yra atsakingas už CE ženklinimą. CE ženklo simbolis turi būti patvirtintas pagal 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus, ir nurodytas naudojamuose prekybos dokumentuose (pvz., važtaraščiuose).

47.     Europos standartų reglamentuojamų produktų eksploatacinių savybių deklaracija ir ženklinimas CE ženklu turi būti atliekami pagal:

47.1karštiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-1 ZA priedą;

47.2šaltiesiems siūlių sandarikliams – standarto LST EN 14188-2 ZA priedą;

47.3siūlių gataviems sandarikliams – standarto LST EN 14188-3 ZA priedą;

47.4siūlių sandariklių gruntams – standarto LST EN 14188-4 ZA priedą.

 

Europos standartų nereglamentuojami produktai

 

48.     Europos standartų nereglamentuojamų produktų eksploatacinių savybių deklaracija rengiama vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (toliau – Statybos produktų reglamentas) 6 straipsniu.

________________________