LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005  M. SPALIO 29 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2173 „DĖL vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-751

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. ISAK-2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo PAtvirtinimo

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 9 straipsnio 4 dalimi,

 

tvirtinu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Audronė Pitrėnienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro 2005 m. spalio

29 d. įsakymu Nr. ISAK-2173

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija)

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO ir PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (toliau – Vaiko brandumas) įvertinimą.

2. Vaiko brandumas vertinamas taikant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuotas ir adaptuotas metodikas.

3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

 

 

II SKYRIUS

VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMAS

 

4. Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant:

4.1. ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;

4.2. ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

5. Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuris turi būti ugdomas pagal pradinio ugdymo programą, brandumas nėra vertinamas.

6. Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Psichologui rekomendavus, pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų specialistai atlieka papildomus pažintinių, kalbinių gebėjimų vertinimus.

7. Vaiko brandumas vertinamas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

8. Vaiko brandumas įvertinamas švietimo pagalbos tarnyboje arba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, kuris ugdys vaiką pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą.

9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

9.1. prašymą;

9.2. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

9.3. ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;

9.4. priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio

ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

10. Įvertinus Vaiko brandumą, parengiama Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija (Aprašo 2 priedas).

11. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimus dėl vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas priima tėvai (globėjai).

12. Psichologui įvertinus Vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.

13. Tėvai (globėjai), nesutinkantys su pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos pateikta Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo išvada-rekomendacija, turi teisę per 14 kalendorinių dienų nuo jos pateikimo dienos Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui teikti prašymą (Aprašo 3 priedas) išnagrinėti atlikto Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas įvertinimo dokumentus.

__________________________

Vaiko brandumo mokytis pagal

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

įvertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendacijos formos pavyzdys)

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-OS) REKOMENDACIJA

 

__________________________________________

(Įstaiga)

 

_________________ Nr. ______

(Data)

Vaiko vardas ir pavardė ________________________________________________________________

 

Gimimo data __________________________________Ugdymosi kalba__________________________

 

Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas, miestas)

___________________________________________________

 

Aprašykite vaiko ugdymosi pasiekimus

 

1. Emocijų suvokimas ir raiška, savireguliacija, savikontrolė, savigarba ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Santykiai su suaugusiaisiais ir bendraamžiais ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3. Aplinkos pažinimas, skaičiavimas ir matavimas, sakytinė ir rašytinė kalba ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Kita svarbi informacija (pvz., adaptacija grupėje, lankomumas ir kt.)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Mokyklos vadovas                    _________________              __________________________

(Parašas)                                           (Vardas ir pavardė)

 

 

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (-a)  __________________               ___________________________

(Parašas)                                 (Vardas ir pavardė)

 

Susipažinau:

 

__________________________________ __________ ___________________

(Vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė) (Parašas) (Data)

                                                                                    

 

_____________________________


Vaiko brandumo mokytis pagal

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvados-rekomendacijos formos pavyzdys)

 

VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO ARBA PRADINIO

UGDYMO PROGRAMAS

IŠVADA-REKOMENDACIJA

__________________________________________

(Pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba )

_________________________________________

_________________ Nr. ______

(Data)

Vardas ir pavardė _____________________________________________________________________

Gimimo data _________________________________________________________________________

Kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas) ____________________________________

Švietimo teikėjas __________________________________________________________________

Gimtoji kalba__________________Ugdymo kalba________________Tyrimo kalba______________

 

I. IŠVADA

1. Vaiko brandumo įvertinimas (socialinės ir emocinės, intelektinės brandos ypatumai ir kt.)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Papildomi vertinimai__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

II. REKOMENDACIJA (rekomenduojama ugdymo programa ir kt.) _____________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Tarnybos vadovas

_________________

(Parašas)

__________________________

(Vardas ir pavardė)

 

 

Specialistai:

 

 

_____________________

(Parašas)

 

______________________

(Parašas)

 

_______________________

(Parašas)

 

 

___________________________

(Pareigos, vardas ir pavardė)

 

____________________________

(Pareigos, vardas ir pavardė)

 

____________________________

(Pareigos, vardas ir pavardė)

Susipažinau:

 

_____________________________ __________ ___________________

(Vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė) (Parašas) (Data)

_____________________________


Vaiko brandumo mokytis pagal

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Prašymo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________

(Vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė)

________________________________________________________________

(Gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. paštas)

 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro

 

direktoriui

 

PRAŠYMAS

 

__________________

(Data)

 

Prašau išnagrinėti mano sūnaus (dukros) _______________________________________

(Vardas ir pavardė, gimimo data)

 

 

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvadą-rekomendaciją.

 

Vaiko brandumo įvertinimą atlikusi pedagoginė psichologinė tarnyba arba švietimo pagalbos tarnyba

________________________________________________________________________________

 

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija, su kuria nesutinkate

________________________________________________________________________________

 

Nurodykite argumentus, kodėl nesutinkate su Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programas išvada-rekomendacija ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ko prašote Ginčytinų atvejų vertinimo komisijos

_______________________________________________________________________________

PRIDEDAMA:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

 

 

______________________________

(Parašas)

_____________________________