LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2015 m. liepos 17 d. Nr. ĮV-480

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 96 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                              Šarūnas Birutis

 

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ĮV-480

 

 

 

kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašas

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato prašymų dėl kompensacijos už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių panaudojimą teikimo ir nagrinėjimo tvarką bei kompensacijos teisių turėtojams skyrimo sąlygas.   

2. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinius savo veiklos srityse nekomerciniais tikslais, vykdydamos savo įprastinę veiklą, susijusią su viešojo intereso tikslais kultūros sklaidos, paveldo apsaugos, švietimo, mokslo ir visuomenės informavimo srityse, gali naudoti kultūros, švietimo ir mokslo įstaigos, t. y. Lietuvos Respublikos viešai prieinamos bibliotekos, muziejai, archyvai, kino ir (ar) garso paveldo įstaigos, švietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų institutai ir Lietuvos Respublikos visuomeninė transliuojančioji organizacija – viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, jeigu naudojami nenustatytų teisių turėtojų kūriniai yra jų kolekcijose.

3. Panaikinus buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusą, teisių turėtojai turi teisę gauti vienkartinę kompensaciją už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio panaudojimą, kuris vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo (toliau – Įstatymo) 94 straipsnio 1 dalimi, galėjo būti panaudotas šiais būdais:

3.1. atgaminant, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai, nuolat ar laikinai padarant kūrinio kopiją (viso arba dalies) bet kuriuo būdu ir bet kuria forma, įskaitant elektroninę formą, skaitmeninimo, padarymo viešai prieinamu, indeksavimo, sisteminimo, išsaugojimo arba atkūrimo tikslais;

3.2. padarant jį viešai prieinamu laidais ar bevielėmis ryšio priemonėmis tokiu būdu, kad visuomenės nariai galėtų jį pasiekti individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku (kompiuterių tinklais (internete) ir pan.).

4. Kompensacija už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą yra vienkartinė ir neturi viršyti 10 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme.

 

II SKYRIUS

KOMPENSACIJOS UŽ BUVUSIŲ NENUSTATYTŲ TEISIŲ TURĖTOJŲ KŪRINIŲ NAUDOJIMĄ MOKĖJIMO SĄLYGOS IR TVARKA

 

6. Teisių turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, siekdamas gauti kompensaciją už kūrinio, kuris buvo laikomas buvusiu nenustatytų teisių turėtojų kūriniu, panaudojimą pateikia Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija) laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

6.1. koks kūrinys buvo panaudotas (kūrinio pavadinimas, išraiškos forma), jo panaudojimo būdai ir įstaiga, kuri panaudojo kūrinį;

6.2. žala turtinė ir/ar neturtinė, kurią teisių turėtojas patyrė dėl kūrinio panaudojimo. Patyrus turtinę žalą reikia nurodyti žalos (nuostolių) dydį, negautas pajamas, turėtas išlaidas bei kitas svarbias aplinkybes. Patyrus neturtinę žalą, reikia nurodyti pažeistas asmenines neturtines teises (autorystės teisę, teisę į autoriaus vardą, teisę į kūrinio neliečiamybę);

6.3 prašomos kompensacijos dydis;

6.4. informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

6.5. asmeninės banko sąskaitos numeris (kur turėtų būti pervesta kompensacijos išmoka).      

7. Prašantis kompensacijos teisių turėtojas prie prašymo pateikia:      

7.1. jeigu kreipiasi fizinis asmuo – asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją arba, jeigu kreipiasi juridinis asmuo – juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;

7.2. jeigu kreipiasi ne autorius, o jo teisių perėmėjas, teisių turėjimą patvirtinančius dokumentus (autorinę sutartį, paveldėjimo ar kt. dokumentus).

8. Jeigu pateiktas prašymas neatitinka Tvarkos aprašo 6 punkte nustatytų reikalavimų ar kompensacijos prašantis asmuo nepateikia Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytų dokumentų, Kultūros ministerija kreipiasi į prašymą pateikusį teisių turėtoją ar jo įgaliotą atstovą per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos pateikti trūkstamą informaciją ir/ar dokumentus. Jeigu prašymą pateikęs teisių turėtojas ar jo įgaliotas atstovas per nurodytą laiką nepateikia trūkstamos informacijos ir/ar dokumentų, prašymas nesvarstomas.

9. Prašymai dėl kompensacijos teisių turėtojams už kūrinių, kuriems panaikintas nenustatytų teisių turėtojų kūrinių statusas, panaudojimą priimami iki einamųjų metų spalio 20 d.

10. Teisių turėtojų ar jų įgaliotų atstovų prašymus išmokėti kompensaciją svarsto Kompensavimo už buvusių nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudojimą ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija) bei teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui (toliau – kultūros ministras) rekomendacines išvadas.

11. Ekspertų komisijos sudėtį bei jos nuostatus tvirtina kultūros ministras.

12. Sprendimą dėl kompensacijos skyrimo (neskyrimo) už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio panaudojimą priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į Ekspertų komisijos pateiktas rekomendacines išvadas.

13. Ekspertų komisijos rekomendacinės išvados ir kultūros ministro sprendimas priimamas įvertinus konkretaus buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio nekomercines naudojimo sąlygas:

13.1. kūrinio ar fonogramos viešą prieinamumą;

13.2. naudojimo būdus;

13.3. poreikį išsaugoti arba atgaminti prarastus, sunaikintus arba tapusius netinkamus naudoti egzempliorius;

13.4. nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojo siekiamų viešojo intereso tikslų svarbą;

13.5. galimą padarytą žalą teisių turėtojams.

14. Kompensacijos suma paskirstoma ir mokama proporcingai visiems buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio teisių turėtojams.

15. Kultūros ministro sprendimas dėl kompensacijos mokėjimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Ekspertų komisijos rekomendacinių išvadų pateikimo dienos.

16. Apie kultūros ministro sprendimą skirti (neskirti) kompensaciją Kultūros ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo privalo raštu pranešti teisių turėtojui ar jo įgaliotam asmeniui.

17. Kompensacija teisių turėtojams už kūrinių, kuriems panaikintas nenustatytų teisių turėtojų kūrinių statusas, panaudojimą išmokama iki kitų metų kovo 31 dienos.           

18. Kultūros ministro sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Teisių turėtojas ar jo įgaliotas asmuo atsako už pateiktų duomenų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.