Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL EMBRIONO DONORYSTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 27 d. Nr. 302

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo 10 straipsnio 8 dalimi ir 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms (OL 2012 L 114, p. 8),            Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Embriono donorystės programą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Šiuo nutarimu patvirtintoje Embriono donorystės programoje nustatytos  embriono donorystės paslaugos laikytinos visuotinės ekonominės svarbos paslaugomis pagal 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms.

2.2. Embriono donorystės programos vykdytojui skiriamo finansavimo suma negali viršyti 500 000 EUR per trejus kalendorinius metus.

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 302

 

 

 

EMBRIONO DONORYSTĖS PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Embriono donorystės programa (toliau – Programa) nustato Programos tikslą, uždavinius, jų įgyvendinimo vertinimo kriterijus ir jų siektinas reikšmes, Programos įgyvendinimo ir finansavimo tvarką.

2. Programoje vartojama sąvoka embriono donorystės paslaugos –  donuotų embrionų pervežimo, saugojimo, informacijos apie embrionų donorystę skleidimo visuomenei, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į embrionų donorystę, bei asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos konsultacijų potencialiems embrionų donorams bei donuotus embrionus priimantiems įstatymų nustatyta tvarka santuoką sudariusiems asmenims arba registruotos partnerystės sutartį sudariusiems asmenims (toliau – partneriai) paslaugos. 

3. Programa įgyvendinama 2019–2028 metais.

 

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

4. Programos tikslas – užtikrinti sklandų donuojamų embrionų donorystės procesą, siekiant sudaryti sąlygas susilaukti vaikų nevaisingoms poroms bei poroms, rizikuojančioms perduoti didelę negalią sukeliančią ligą.

5. Programos uždaviniai:

5.1. užtikrinti donuotų embrionų pervežimui reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimą;

5.2. užtikrinti donuotų embrionų saugojimui reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimą bei asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Programoje, kvalifikacijos tobulinimą;

5.3. užtikrinti tinkamą universiteto ligoninių infrastruktūrą, siekiant teikti kokybiškas embrionų donorystės paslaugas;

5.4. skleisti informaciją visuomenei apie embrionų donorystę, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į ją;

5.5. užtikrinti asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos, konsultuojančios potencialius embrionų donorus bei donuotus embrionus priimančius partnerius, darbą.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLO BEI UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO KRITERIJAI IR SIEKTINOS JŲ REIKŠMĖS

 

6. Programos tikslo įgyvendinimo vertinimo kriterijus – į moters organizmą perkeltų donuotų embrionų ir gimusių vaikų skaičiaus santykis (procentai).

7. Programos uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

7.1. donuotų embrionų pervežimui reikalingų priemonių ir įrangos įsigijimo užtikrinimas:

7.1.1. įsigyta įrangos ir priemonių donuotų embrionų pervežimui (procentai);

7.1.2. žmogaus lytinių ląstelių bankų prašymų pervežti donuotus embrionus įvykdymas (procentai);

7.2. donuotų embrionų saugojimui reikalingos įrangos ir priemonių įsigijimo užtikrinimas bei asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Programoje, kvalifikacijos tobulinimas:

7.2.1. įsigyta įrangos ir priemonių donuotų embrionų saugojimui (procentai);

7.2.2. kvalifikaciją tobulinusių asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Programoje, skaičius;

7.3. tinkamos universiteto ligoninių infrastruktūros užtikrinimas, siekiant teikti kokybiškas embrionų donorystės paslaugas – atnaujinta universiteto ligoninių įranga skirta donuotų embrionų transportavimui, saugojimui ir paskirstymui (procentai);

7.4. informacijos visuomenei apie embrionų donorystę sklaida, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į ją:

7.4.1. sukurta ir išleista informacinė dalomoji medžiaga apie embrionų donorystę (vienetai);

7.4.2. suorganizuota paskaitų, susitikimų apie embrionų donorystę (vienetai);

7.5. asmens sveikatos priežiūros specialistų komandos, konsultuojančios potencialius embrionų donorus bei donuotus embrionus priimančius partnerius, darbo užtikrinimas – konsultacijų potencialiems embrionų donorams bei donuotus embrionus priimantiems partneriams skaičius.

8. Įgyvendinus Programą, numatyta pasiekti šias Programos tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijų reikšmes:

8.1. į moters organizmą perkeltų donuotų embrionų ir gimusių vaikų skaičiaus santykis – ne mažiau kaip 25 procentai;

8.2. įsigyta įrangos ir priemonių donuotų embrionų pervežimui – 100 procentų;

8.3. įvykdyti žmogaus lytinių ląstelių bankų prašymai pervežti donuotus embrionus – 100 procentų;

8.4. įsigyta įrangos ir priemonių donuotų embrionų saugojimui – 100 procentų;

8.5. atnaujinta universiteto ligoninių įranga, skirta donuotų embrionų transportavimui, saugojimui ir paskirstymui – 100 procentų;

8.6. sukurta ir išleista informacinė dalomoji medžiaga apie embrionų donorystę – 10 000;

8.7. suorganizuota paskaitų, susitikimų apie embrionų donorystę – 60;

8.8. kvalifikaciją tobulinusių asmens sveikatos priežiūros specialistų, dalyvaujančių Programoje, skaičius – 40;

8.9. konsultacijų potencialiems embrionų donorams bei donuotus embrionus priimantiems partneriams skaičius – 4500.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

9. Programai įgyvendinti sveikatos apsaugos ministras tvirtina 2019–2023 metų ir 2024–2028 metų veiksmų planus.

10. Programos įgyvendinimą koordinuoja Nacionalinis transplantacijos biuras prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos.

11. Programą įgyvendina universiteto ligoninės, turinčios įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti pagalbinio apvaisinimo ir žmogaus lytinių ląstelių banko paslaugas (toliau – Programos vykdytojas).

12. Programos vykdytojas Programą įgyvendina bendradarbiaudamas su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, turinčiomis licenciją teikti pagalbinio apvaisinimo ir žmogaus lytinių ląstelių banko paslaugas, pacientų ir asmens sveikatos priežiūros specialistų organizacijomis, Nacionaliniu transplantacijos biuru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.

13. Programos vykdytojas kiekvienais metais iki sausio 20 d. teikia ataskaitas apie Programos įgyvendinimą (įskaitant gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą) Nacionaliniam transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos analizuoja ataskaitas ir teikia siūlymus Programos vykdytojui dėl jos įgyvendinimo bei iki atitinkamų metų sausio 30 d. teikia ataskaitą Sveikatos apsaugos ministerijai.

14. Ataskaitos apie Programos įgyvendinimą viešinamos Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėse.

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

15. Programos įgyvendinimas (embriono donorystės paslaugos) finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis vadovaujantis 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms (OL 2012 L 114, p. 8).

16. Už valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį, jų finansinės apskaitos organizavimą ir atsiskaitymą už gautų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą atsako Programos vykdytojas.

________________