VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONTROLINIO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS MĖGINIO PAĖMIMO TIRTI AKTO IR KONTROLINIO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS MĖGINIO KOKYBĖS RODIKLIŲ PAŽYMOS FORMŲ PAVYZDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. liepos 2 d. Nr. A1-337

Vilnius

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“, 18.3 papunkčiu:

1.     Tvirtinu pridedamus:

1.1Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti akto formos pavyzdį;

1.2Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos formos pavyzdį.

2.     Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. A1-191 „Dėl Kontrolinio sėklos mėginio paėmimo tirti akto ir Kontrolinio sėklos mėginio kokybės rodiklių tyrimų protokolo formų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.     Nustatau, kad:

3.1.  automatizuotu būdu informacinėse sistemose formuojamų Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti akto ir Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos formų ir šio įsakymo 1 punktu patvirtintų formų pavyzdžių vaizdinė išraiška gali skirtis;

3.2.  šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 2 d.

4.     Įpareigoju Bendrųjų reikalų skyriaus darbuotoją, atsakingą už šio įsakymo registravimą, supažindinti su šiuo įsakymu Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos administravimo sritį, Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus ir regioninių skyrių vedėjus.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                                                                                     Arvydas Basiulis

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-337

Forma

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

___________________ REGIONINIS SKYRIUS

 

KONTROLINIO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS MĖGINIO PAĖMIMO TIRTI AKTAS

 

20

 

m.

 

d. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vieta, mėginio ėmimo pabaigos laikas)

 

 

 

Vykdant Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 20

 

m.

 

d.

pavedimą Nr.

 

 

paimtas mėginys:

 

 

 

 

(mėginio paėmimo adresas, vieta)

 

 

 

 

(ūkio subjekto pavadinimas / vardas ir pavardė, buveinės / gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris)

 

 

 

 

(mėginio plombos numeris)

 

Augalo rūšis, veislė / Sėklos mišinio paskirtis, jo pavadinimas ir komponentai / Veislių derinio pavadinimas ir jo komponentai

Sėklos mišinio /

veislių derinio komponentų kiekis, proc.

Kilmės šalis

Daigumo

galiojimo

laikas,

siuntos Nr.

Siuntos

svoris,

kg

Fasuotė / pakuotė (tipas, svoris)

Teisės akto, reglamentuojančio mėginio paėmimą, pavadinimas ir jo data

Mėginio

svoris, g /

sėklų / kitų augalo dalių skaičius, vnt.

Tiriamasis

(-ieji)

rodiklis (-iai)

Kokybę patvirtinančio dokumento data, pavadinimas, Nr., išdavusi institucija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

Su šiuo Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti aktu susipažinau. Prašau tyrimo rezultatus pateikti elektroniniu paštu / paštu

 

 

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas, el. pašto adresas / adresas korespondencijai)                                   

 

 

Formos pavyzdys patvirtintas

Valstybinės augalininkystės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A1-337

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

___________________ REGIONINIS SKYRIUS

 

KONTROLINIO DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS MĖGINIO KOKYBĖS RODIKLIŲ PAŽYMA

 

 

20

 

m.

 

d. Nr.

 

 

 

 

 

Ūkio subjektas

 

 

 

(pavadinimas / vardas, pavardė)

 

Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti akto data ir Nr.

 

 

Mėginio paėmimo vieta

 

 

 

(adresas)

 

Sėkla / Kita augalo dalis (augalo rūšis, veislė) / sėklų mišinys / veislių derinys (pavadinimas)

 

 

 

Siuntos Nr.

 

 

, siuntos svoris, kg

 

 

Mėginio pristatymo data

 

plombos Nr.

 

 

Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio svoris, g, arba sėklų / kitų augalo dalių skaičius, vnt.

 

 

 

Tyrimų rezultatai:

 

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas

Teisės aktas, reglamentuojantis dauginamosios medžiagos kokybę

Tyrimo

rezultatai

 

pavadinimas

minimalus kokybės rodiklis

 

1.

Švarumas, proc.

 

 

 

 

 

2.

Kitų augalų sėklų kiekis, vnt. / proc.

 

 

 

 

3.

Daigumas, proc.

 

 

 

 

4.

Drėgnis, proc.

 

 

 

 

5.

Kiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ištirto mėginio kokybė teisės aktų reikalavimus:

 

 

atitinka

 

neatitinka

 

 

 

 

 

 

 

(pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)