LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2017 M. BIRŽELIO 23 D. ĮSAKYMO NR. EV-77 „DĖL ŽINIŲ  DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KLAUSIMAIS TIKRINIMO VALSTYBINĖJE DARBO INSPEKCIJOJE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 11 d. Nr. EV-108

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. A1-703 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos struktūros patvirtinimo“ bei siekdamas veiksmingai organizuoti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) veiklą:

1. P a k e i č i u Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. EV-77 „Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. išdėstau 10 punktą taip:

10. Asmenys, baigę švietimo teikėjo vykdomus mokymus, į žinių patikrą registruojasi VDI interneto svetainės puslapyje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje „Asmenų, baigusių DSS mokymus prisijungimas“, žinių patikrai pasirinkdami VDI siūlomą žinių patikros vietą, žinių tikrinimo grafike siūlomą laisvą datą ir laiką bei užpildydami registracijos formos laukus: asmens gimimo metai, baigta švietimo programa, mokymo pradžia ir pabaiga, asmens elektroninio pašto adresas.“;

1.2. išdėstau 11 punktą taip:

11. Asmenys, pasirengę savarankiškai pagal Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens švietimo programą ar pagal Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-2 patvirtinimo“ 1 priede skelbiamas mokymo temas, į žinių patikrą registruojasi VDI interneto svetainės puslapyje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“, skiltyje „Asmenų, pasirengusių savarankiškai, registracija“. Užpildomi registracijos formos laukai: asmens vardas, pavardė, gimimo metai, elektroninio pašto adresas. Žinių patikrai pasirenkama VDI siūloma žinių patikros vieta ir žinių tikrinimo grafike siūloma laisva data bei laikas.“;

1.3. išdėstau 12 punktą taip:

12. Žinių tikrinimas vykdomas VDI siūlomose žinių patikros vietose pagal VDI interneto svetainėje skelbiamą grafiką.“;

1.4. išdėstau 14 punktą taip:

14. Asmenys, atvykstantys į VDI tikrintis DSS žinių, privalo pateikti:

14.1. asmens tapatybę liudijantį dokumentą (dokumentą, kuris teisės aktų nustatyta tvarka gali patvirtinti asmens tapatybę);

14.2. reikiamą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, jei reikalavimą turėti atitinkamą išsilavinimą nustato teisės aktai ar (ir) švietimo programa (originalus arba patvirtintas kopijas). Asmenys, įgiję išsilavinimą (kvalifikaciją) užsienyje, privalo pateikti Studijų kokybės vertinimo centro pažymą apie turimo išsilavinimo pripažinimą (prilyginimą) Lietuvoje.“;

1.5. išdėstau 17 punktą taip:

17. Asmenys į žinių patikrą VDI atvyksta registracijoje nurodytuoju adresu ir nurodytu laiku. Jei pavėluojama, užsiregistruotu laiku tikrintis žinias netenkama teisės.“.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktas įsigalioja nuo 2019 m. gegužės 1 d.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

3.2. VDI Informacinių technologijų skyriaus vedėją iki 2019 m. balandžio 30 d. organizuoti VDI interneto svetainės puslapyje „DSS mokymas ir žinių tikrinimas“ esančios registracijos žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais patikrai sistemos tobulinimo darbus šiam įsakymui įgyvendinti;

3.3. VDI teritorinių skyrių vedėjus su šiuo įsakymu supažindinti vadovaujamo skyriaus darbuotojus;

3.4. VDI Komunikacijos skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą VDI interneto svetainėje.

4. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui pagal administravimo sritį.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis

darbo inspektorius                                                                                                            Jonas Gricius