herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. vasario 21 d. Nr. T-20

Kalvarija

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d. 37 p., 18 str. 1 d., Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 1 p., 2 p., 4 p., 12 ir 13 str., Kalvarijos savivaldybės taryba  nusprendžia::

 

1.    Patvirtinti:

1.1.    Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatus (pridedama);

1.2.    Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatus (pridedama);

1.3.    Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kalvarijos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatus (pridedama).

2.    Pripažinti netekusiu galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T-49-17 „Dėl Vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3 punktus.

3.    Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Meras                                                                                                                          Vincas Plikaitis

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20

 

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE, ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos rinkimą už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą, rinkimo tvarką, dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2.  Vietinė rinkliava – Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, už teisę naudotis savivaldybės teritorijoje ir jos reguliavimo sferoje esančiais objektais: gatvėmis, aikštėmis, skverais, šaligatviais, daugiabučių gyvenamųjų namų kiemais, kada vykdomi žemės kasinėjimo darbai arba kiti darbai, susiję su eismo uždraudimu ar apribojimu.

3.  Vietinę rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, aikštėse, skveruose, šaligatviuose, pėsčiųjų takuose, žaliuosiuose plotuose), daugiabučių namų kiemuose atlieka kasinėjimo ar kitus darbus, susijusius su atitvėrimu, eismo apribojimu, teritorijos panaudojimu sandėliavimo, krovimo ir kitomis reikmėmis (jeigu teritorija atitveriama arba joje ribojamas eismas).

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI

 

4Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) išdavimą:

4.1.      gatvių, aikščių su asfalto danga – 8,70 EUR už kv. m + 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos;

4.2.      gatvių su žvyro danga, lauko kelių, žaliųjų plotų – 1,50 EUR už kv. m + 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos;

4.3.      šaligatvio – 5,80 EUR už kv. m + 5 proc. už kiekvieną darbų vykdymo dieną pradedant nuo ketvirtos dienos.

5.  Vietinė rinkliava didinama 3 kartus, kai atliekami darbai gatvėse, keliuose, šaligatviuose, kurie mažiau nei prieš 5 metus buvo padengti nauja danga, kapitališkai suremontuoti ar rekonstruoti.

6Vietinės rinkliavos už savivaldybės viešojo naudojimo teritorijos ar jos dalies atitvėrimą arba eismo apribojimą joje taikomas 4 punkte numatytų rinkliavų dydžių 0,25 koeficientas.

7Vietinės rinkliavos dydis savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

8Jei dėl nekokybiškai atliktų darbų per dvejus metus nuo kasinėjimų pabaigos kasinėjimų vietoje atstatytas gatvių, šaligatvių, takų dangas reikia remontuoti, šių vietų kasinėtojui išduodant kitą leidimą vietinės rinkliavos dydis taikomas dvigubai didesnis.

 

III. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

9.    Vietinė rinkliava neimama, kai:

9.1.      rekonstruojamos gatvės ir kartu juose esantys inžineriniai tinklai;

9.2.      klojamos požeminės komunikacijos naujai statomuose kvartaluose (išskyrus atvejus, kai perkasamos naujai įrengtos dangos jau perduotos savivaldybei);

9.3.      rekonstruojamos arba kapitališkai remontuojamos požeminės komunikacijos gatvėse, kurių dangą numatoma kapitaliai remontuoti;

9.4.      užsakovas tinklų rekonstrukcijos sąmatoje yra numatęs išilgai gatvės klojamos komunikacijos trasoje perasfaltuoti gatvės dangą visu pločiu;

9.5.      likviduojamos avarijos;

9.6.      darbai yra finansuojami iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, vykdomi savivaldybės administracijos nurodymu ar užsakymu.

10.  Savivaldybės taryba turi teisę paskiriems vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jo atleisti.

 

IV. LEIDIMŲ ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS IŠDAVIMO TVARKA

 

11.  Leidimus atlikti kasinėjimo darbus Kalvarijos savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išduoda atitinkamų seniūnijų, kuriose atliekami darbai, seniūnai. Prieš išduodant leidimą naudotis viešo naudojimo objektais, kuriuos valdytojo teise valdo įstaigos, būtina suderinti su šiomis įstaigomis.

12.  Prašymo bei leidimo atlikti kasinėjimo darbus formas tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

13.  Seniūnija leidimą išduoda per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

14.  Leidimas pagal atskirą prašymą gali būti pratęstas, sumokant nustatytą vietinę rinkliavą.

15.  Kasinėjimus atliekantis fizinis ar juridinis asmuo gatvės, šaligatvio, vietinės reikšmės kelio ar žaliųjų plotų dangą atstato pagal Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus. Dangos atstatymo darbus priima leidimą išdavusi seniūnija.

16.  Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, raštu praneša seniūnijai, išdavusiai leidimą. Išduodant leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“, papildoma vietinė rinkliava neimama.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

17Vietinė rinkliava gali būti renkama tik nacionaline valiuta.

18Rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje.

19Rinkliavos sumokėjimą patvirtina mokėjimo dokumentas su banko žymomis arba kvitas.

20. Vietinė rinkliava mokama į Kalvarijos savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą.

21Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:

21.1.     kai sumokėta daugiau, negu savivaldybės tarybos nustatyta;

21.2.     jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

22Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo jos sumokėjimo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23.    Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Kalvarijos savivaldybės kontrolierius.

24.    Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą (toliau – vietinė rinkliava) nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos rinkimą už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimą, rinkimo tvarką, dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2.  Vietinė rinkliava – Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalvarijos miesto ir kitų seniūnijų viešosiose vietose išdavimą.

3.  Viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausanti ar patikėjimo teise valdoma teritorija (išskyrus išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją), kurioje teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių, kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių.

4.  Vietinę rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI

 

5.  Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas išdavimą (vieną vietą):

5.1. viešosiose vietose (Kalvarijos miesto bei kitų seniūnijų teritorijose – suderintose su seniūnais, savivaldybės įstaigų teritorijose – suderintose su šių įstaigų vadovais):

5.1.1. Kalvarijos mieste:

5.1.1.1. vieną parą – 1,50 EUR;

5.1.1.2. vieną savaitę – 4,30 EUR;

5.1.1.3. vieną mėnesį – 14,40 EUR;

5.1.2. kitose seniūnijose:

5.1.2.1. vieną parą – 0,90 EUR;

5.1.2.2. vieną savaitę – 2,30 EUR;

5.1.2.3. vieną mėnesį – 7,20 EUR;

5.2. kultūros, sporto ir kitų masinių renginių metu (vienai parai):

5.2.1. Kalvarijos mieste:

5.2.1.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais –
7,20 EUR;

5.2.1.2. prekiauti ledais – 2,90 EUR;

5.2.1.3. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 8,70 EUR;

5.2.2. kitose seniūnijose:

5.2.2.1. prekiauti knygomis, spaudos leidiniais, suvenyrais, tautodailės kūriniais, žaislais –
4,30 EUR;

5.2.2.2. prekiauti ledais – 2,30 EUR;

5.2.2.3. prekiauti kitomis prekėmis ar teikti paslaugas – 5,80 EUR.

6Vietinės rinkliavos dydis savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

7.    Vietinė rinkliava netaikoma asmenims, prekiaujantiems nuomojamose ir privačiose valdose (kai mokamas žemės arba žemės nuomos mokestis) bei prekyvietėse (kai mokamas prekyviečių mokestis), taip pat savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.

8.    Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti renginių metu žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje.

9.    Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti renginio metu šio renginio rėmėjams.

10Vietinė rinkliava neimama už leidimą prekiauti renginių metu iš tautodailininkų. Išduodant leidimą, jie privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir Tautodailininkų sąjungos nario pažymėjimą.

11Savivaldybės taryba turi teisę paskiriems vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba nuo jo atleisti.

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

12.    Leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išduoda seniūnijos, kurios teritorijoje bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos, seniūnas.

13.    Prašymo bei leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose formas tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

14.    Leidimas išduodamas tik sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą ir ne ilgesniam kaip iki kalendorinių metų pabaigos laikotarpiui.

15.    Seniūnija leidimą išduoda per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

16.    Leidimas pagal atskirą prašymą gali būti pratęstas, sumokant nustatytą vietinę rinkliavą.

17.    Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, raštu praneša seniūnijai, išdavusiai leidimą. Išduodant leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“, papildoma vietinė rinkliava neimama.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

18.    Vietinė rinkliava gali būti renkama tik nacionaline valiuta.

19.    Rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose.

20.    Rinkliavos sumokėjimą patvirtina mokėjimo dokumentas su banko žymomis arba kvitas.

21.     Vietinė rinkliava mokama į Kalvarijos savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą.

22.     Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:

22.1. kai sumokėta daugiau, negu savivaldybės tarybos nustatyta;

22.2. jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

23.    Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo jos sumokėjimo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24.    Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės kontrolė, Kalvarijos savivaldybės kontrolierius.

25.    Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________

 

PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-20

 

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS KALVARIJOS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (toliau – vietinė rinkliava) nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos rinkimą už leidimo organizuoti komercinius renginius viešojo naudojimo teritorijose išdavimą, rinkimo tvarką, dydžius, lengvatas rinkliavos mokėtojams, rinkimo kontrolę ir atsakomybę.

2. Vietinė rinkliava – Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti savivaldybės teritorijoje, už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiuose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose Kalvarijos savivaldybėje išdavimą.

3. Komercinis renginys – pramoginis kultūros, sporto, reklamos renginys, kurio organizatorius siekia pelno. Žiūrovai į renginį įleidžiami su bilietais arba juo siekiama finansinės naudos (rengiamos loterijos, reklamos akcijos). Renginyje gali būti prekiaujama, teikiamos paslaugos.

4. Vietinę rinkliavą moka fiziniai ir juridiniai asmenys.

 

II. VIETINĖS RINKLIAVOS OBJEKTAI IR DYDŽIAI

 

5. Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą:

5.1. Kalvarijos miesto centre, Kalvarijos kultūros ir poilsio parke – 145,00 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą – po 29,00 EUR;

5.2. kitose Kalvarijos miesto vietose – 58,00 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą – po
15,00 EUR;

5.3. kaimiškose seniūnijose – 29,00 EUR 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 14,00 EUR;

5.4. reklaminiai renginiai – 7,20 EUR 1 valandai.

6. Vietinės rinkliavos dydis savivaldybės tarybos atskiru sprendimu gali būti indeksuojamas taikant metinį vartojimo kainų indeksą, jeigu jis didesnis negu 1,1.

 

III. LENGVATOS VIETINIŲ RINKLIAVŲ MOKĖTOJAMS

 

7. Vietinė rinkliava už leidimą organizuoti komercinius renginius, kuriuos organizuoja savivaldybės įstaigos, neimama.

8. Savivaldybės taryba turi teisę paskiriems vietinės rinkliavos mokėtojams sumažinti vietinės rinkliavos dydį arba iš viso nuo jo atleisti.

 

IV. LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

9. Leidimai organizuoti komercinius renginius išduodami vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintomis Renginių organizavimo Kalvarijos savivaldybės teritorijoje taisyklėmis.

10. Prekiautojai ar paslaugų teikėjai privalo turėti visus su jų veikla susijusius dokumentus, atitinkančius įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

11. Už komunalines paslaugas moka renginio organizatorius.

12. Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs leidimą, raštu praneša leidimą išdavusiai institucijai. Išduodant leidimo dublikatą su žyma „Dublikatas“, papildoma vietinė rinkliava neimama.

 

V. VIETINĖS RINKLIAVOS RINKIMO IR GRĄŽINIMO TVARKA

 

13. Vietinė rinkliava gali būti renkama tik nacionaline valiuta.

14. Rinkliava turi būti sumokėta prieš išduodant leidimą organizuoti komercinius renginius savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose.

15. Rinkliavos sumokėjimą patvirtina mokėjimo dokumentas su banko žymomis arba kvitas.

16. Vietinė rinkliava mokama į Kalvarijos savivaldybės biudžeto surenkamąją sąskaitą.

17. Sumokėta vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui šiais atvejais:

17.1. kai sumokėta daugiau, negu buvo savivaldybės tarybos nustatyta;

17.2. jeigu leidimu nepasinaudota dėl priežasčių, nepriklausančių nuo rinkliavos mokėtojo.

18. Vietinė rinkliava grąžinama jos mokėtojui, jei jis pateikia prašymą per vieną mėnesį nuo jos sumokėjimo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Kalvarijos savivaldybės kontrolierius.

20. Asmenys, pažeidę šiuos nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________