TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

dėl Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2015 m. gegužės 29 d. Nr. 13P-79-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Teismų tarybos 2004 m. spalio 8 d. nutarimą Nr. 276 „Dėl teismų veiklos statistinių rodiklių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                      Egidijus Laužikas

 

 

Sekretorius                                                                                                      Ramūnas Gadliauskas

 


 

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d.

nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2)

 

darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos

aprašas

 

1. Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašas reglamentuoja rodiklio, kuriuo remiantis atliekamas teisėjų ar teismų, išskyrus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Lietuvos apeliacinio teismo tam tikru laikotarpiu atlikto darbo kiekio palyginimas, - darbo krūvio, apskaičiavimo tvarką.

2. Darbo krūvių (atlikto darbo kiekio) dydžiai skirtingų instancijų teismuose bei tarp bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų nėra susiję ir lyginami.

3. Teisėjo darbo krūvis, parodantis kiek bylų ir kitų procesinių dokumentų teisėjas išnagrinėjo per šešis iki darbo krūvio skaičiavimo buvusius mėnesius, skaičiuojamas pagal šią formulę:

K=,

 

 

 

K – teisėjo darbo krūvis,

n- teisėjo baigtų nagrinėti bylų skaičius,

Vi – teisėjo baigta nagrinėti i-toji byla ,

fi - i-tosios bylos, kurios sudėtingumo koeficientas nustatytas šios tvarkos Priede,

ri-teisėjo rolė konkrečioje byloje, kur ri=1, kai nagrinėta vienasmeniškai ar būnant pranešėju, ri=0,5 kitais atvejais,

d – teisėjo dirbtų darbo dienų skaičius.

Konstanta 0,008 reikalinga išreikšti darbo dienas per šešis mėnesius.

 

 


 

 

Darbo krūvio skaičiavimo teismuose

tvarkos aprašo

priedas

 

BYLŲ SUDĖTINGUMO KOEFICIENTAI

 

Eil. Nr.

Bylos tipas ir jo žymėjimas

Sudėtingumo koeficientas

 

PIRMA INSTANCIJA

 

Bendrosios kompetencijos teismai

 

Civilinės bylos

 

1.

Byla dėl juridinio asmens bankroto arba restruktūrizavimo (B2)

1.7

 

2.

Byla dėl fizinio asmens bankroto (2FB)

1,7

 

3.

Byla dėl teismo įsakymo išdavimo (L2)

0,4

 

4.

Byla dėl teisinės pagalbos pagal tarptautines sutartis (E2)

0,4

 

5.

Byla dėl teismo leidimo išdavimo (S2)

0,6

 

6.

Kita nei 4 ir 5 eilutėse nurodyta byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka (2 tiek, kiek tai susiję su supaprastinto proceso tvarka išnagrinėtomis bylomis)

0,6

 

7.

Byla išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka (2 tiek, kiek tai susiję su dokumentinio proceso tvarka išnagrinėtomis bylomis)

0,7

 

8.

Byla nagrinėjama ypatingosios teisenos tvarka (2 tiek, kiek tai susiję su ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtomis bylomis)

0,7

 

9.

Bylos vykdymo procese (P2 (Bylos pagal antstolio pareiškimą vykdymo procese, išnagrinėjamos rezoliucija) ir 2 tiek, kiek tai susiję su vykdymo procese nagrinėjamomis bylomis)

0,3

 

10.

Byla dėl proceso atnaujinimo (A2)

0,7

 

11.

Byla dėl įvaikinimo (N2)

0,9

 

12.

Kitos civilinės bylos, išskyrus 1-11 eilutėje nurodytas bylas (2, išskyrus 6 - 9 eilutėse nurodytas bylas)

1

 

13.

Teisminė mediacija

0,5

 

Baudžiamosios bylos

14.

Byla dėl Europos arešto orderio išdavimo (ES1)

0,7

15.

Byla vykdymo procese (T)

0,3

16.

Byla pagal skundą dėl Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nutarimo (TS)

0,7

17.

Byla dėl tarptautinės sankcijos pripažinimo ir vykdymo (E1)

1,5

18.

Byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių (M1)

0,8

19.

Privataus kaltinimo bylos (PK)

1

20.

Byla, kuri baigiasi baudžiamuoju įsakymu (1 tiek, kiek su tuo susiję)

0,6

21.

Byla, kuri išnagrinėjama pagreitinto proceso tvarka (1 tiek, kiek su tuo susiję)

1

22.

Kita baudžiamoji byla, išskyrus 12-19 eilutėse nurodytas bylas (1 (išskyrus bylas, kurios baigiasi baudžiamuoju įsakymu arba išnagrinėjamos pagreitinto proceso tvarka), N1))

2,5

23.

Ikiteisminio tyrimo dokumentas

0,6

Administracinių teisės pažeidimų bylos

24.

Teisme nagrinėjama ATP byla (A, išskyrus bylas nurodytas 25 eilutėje, AN)

0,5

25.

Byla dėl prašymo sankcionuoti nutarimą (R)

0,1

26.

Byla pagal skundą dėl organo (pareigūno) nutarimo ATP byloje (II)

1

 

 

 

Administraciniai teismai

Administracinės bylos

27.

Byla dėl administracinių ginčų (I)

1

 

 

 

APELIACINĖ INSTANCIJA

Bendrosios kompetencijos teismai

Baudžiamosios bylos

28.

Byla pagal apeliacinį skundą (1A)

3

29.

Byla dėl žemesnės instancijos teismo nutarties (1S, 1N), arba pagal skundą dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktų proceso veiksmų ir nutarčių.

0,7

30.

Byla pagal prašymą dėl bylos perdavimo iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam teismui arba byla, kurioje iki pranešėjo paskyrimo yra nustatomi apeliacinio skundo ar kiti esminiai trūkumai (1T)

0,5

Civilinės bylos

31.

Byla dėl pavedimo vykdyti sprendimą kito antstolio veiklos teritorijoje, dėl civilinės bylos perdavimo kitam tos pačios instancijos teismui, dėl civilinių bylų sujungimo arba dėl visų teismo teisėjų (teismo) nušalinimo, taip pat byla pagal prašymą nustatyti žemesnės instancijos teismui terminą procesiniams veiksmams atlikti arba byla pagal netinkama tvarka (tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui) paduotą apeliacinį ar atskirąjį skundą (2KT)

0,3

32.

Byla pagal apeliacinį skundą (2A)

1,7

 

33.

Byla dėl proceso atnaujinimo (A2)

1

34.

Byla pagal atskirąjį skundą (2S)

1

Administracinių teisės pažeidimų bylos

35.

Byla dėl nutarties pagal atskirąjį skundą (ATP tiek, kiek tai su tuo susiję)

0,8

36.

Byla dėl nutarimo pagal apeliacinį skundą (ATP tiek, kiek tai su tuo susiję)

1

37.

Byla dėl termino apeliaciniam/atskirajam skundui paduoti atnaujinimo (ATP tiek, kiek tai su tuo susiję)

0,6

38.

Byla dėl bylų teismingumo (2ATP, ATP tiek, kiek tai su tuo susiję)

0,4